5E HANDELSFOOR 6e Foire Commerciale jaar. N°j48 - 9 Maart 1929 9e Aiiriée, N'° 48 - 9 Mars 1929 "r iWiltsn-Dondsrdag 28 Maart tel 2n Paa chdag ln April Dü J udl-Saiot 28 Mars au Lundi ds Paps lr Avril 1928 nchtvaart Tentoonstfiling Exposition Aéronautique MA.NDELSFO O Ft Zij geniet een buitengowoien bijbal La Foire Commerdaie Weekblad - - roor het Arrondissement Yper >mm «ft<m V «rosssïaigirïjj a«3F CksteUstosrd*»**. *«r hmmba Club», e*a*. OpsUI tr Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Journal hebdomadaire de i'Arrondissement dT Ypres Orgeno d«e IsAssociation des Siniuteé», de® Clubs Y prois, etc. Abonnement 16 fr. 00 per jaar Buitenland 32 ir. Men rgren in alle Belgische rmlkmiortn 30 cf. het nummer 'ttemloosr artikels geweigerd Rédaction, Administration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypre« Abonnement 16 fr. 00 par an Etranger 32 f» On pent s'abonner dans tons les bureaux de noste Beiges 30 cf. Ie numéro "IFXX. 1* *K ingericht door de Militaire-, Burgerlijke en Handels- ktvaartdiensten en met de ondersteuning der Stad Yper. orgamsée avec le eoncours de l'Aviation Militaire, Civile et Commerciale et l'appui de la Ville d'Ypres. deratie der Geteisterden van het Arrondissement Yper en gevolge van het streng winterweder bij gebrek aan dringend te bespreken sties, wordt de maandelijkscke vergadering maand Maart vers.hoven tot op rtflg 14 April a. s. i ration des Sinistr is de 1'Arrondissement d'Ypres M'absence de questions urgentes et par de la rigueur de la saison, il a été décidé Sporter la reunion mensuelle de Mars au "anchc 14 Av*il prochain Le Président, Arthur Butaye, Avocat. Wels» NijverheidsKamer ZONDAG 17 MAART, /iu. namiddag, zeer stipt, in de zaal van Yper Statieplaats, zal M. Calembert, [andabestuurder van den burgerlijken ienst, ons komen spreken over Vliegdienst op Handelsgebied iaren na den Wapenstilstand 's film, iets buitengewoons De reis ea-Brussel gezien per vliegmachine. fïrtelings zullen zich, voor de oogen dei 'ouwers afrollen, de landschappen over de reis geschiedt en waarvan som 0r|s goed bekend ziin. Circle Iiippique Yprois 2 laarlijksche Draf koersen zullen plaats °p Zondag 2 Juni IQ2Q, om 2 1/2 uur. Courses Internationales au trot téet attelé auront lieu le Dimanche 2 Juin a 2 h. 1/2 précises. Les Commissaires Marcel Wyckhuyse Armand Donck-Vermeulen Edmond Caenepeel '-Es Commissaires Adjoints Charles Swyngedouw Camille Degroote. Ypersche Weverij De Jaar lij ksche Vergadering zal plaats heb ben op Maandag 11 Maat a. s., om 17 u., in het Hotel du Sultan Groote Markt, te Yper. Textile Yprois L'Assemblee A'nnuelle aura lieu le Lundi 11 Mavs prochain, a 17 heures, au Sultan, Grand'Place a Ypres. De laatste toebereidselen De vergadering der tentoonstellers op Zon dag laatstleden gelukte buitengewoon goed het verdeelen en toekennen der plaatsen liep goed van stapel, tot voldoening zoowel van tentoonstellers als van het inrichtingscomiteit. Iedereen heeft kunnen beseffen hoe belang rijk de foor zal zijn. De Beroepschool prop- pens vol de* benedenzalen, de bovenzalen en de koer der Middelbare school al bezet en vervuld... en dan al de prachtige uitstal lingen der winkels in de stad Met de Paaschfeesten zal Yper waarlijk ook hare feestkleedij aantrekken en toonen aan de bezoekers dat het nieuw Yper spring levend is, dat men bij de Ypersche nijveraars en handelaars alles vinden kan en dat men niet behoeft naar den vreemde te gaan, om de noodwendigheden des levens aan te schaffen. Zooals ieder jaar zullen de besturen van al de scholen van het arrondissement Yper, welhaast eene uitn'oodiging tot kosteloos bezoek ontvangen. Dit bezoek zal plaats hebben op Vrijdag 29 Maart, van 9 tot 12 en van i3 tot 18 uren. Eene nieuwe aantrekkelijkheid dees jaar, in de Middelbare 9chool De Vliegdienst. De Schoolhoofden die bij misslag geene uitnoodiging zouden ontvangen hebben of zouden ontvangen worden beleefd verzocht, deze tegenwoordige als uitnoodiging voor hen, leermeesters en scholieren te aanschou wen. De lokalen der Middelbare school zullen ter beschikking der tentoonstellers zijn, te beginnen met Maandag 25 Maart, de lokalen der Beroepschool zullen beschikbaar zijn den Dinsdag 26 Maart. De tentoonstellers zullen dus ruimschoots tijd hebben om iets prachtigs te bereiden. De officieele opening der foor, door het gemeentebestuur van Yper, geschiedt op Wit ten Donderdag, om 2 uur. De ingangskaart zal kosten i,5o Fr. en recht geven tot het bezoek van al de lokalen; de kaarten zullen afgeleverd worden aan de winketten der Beroepschool en der Middel bare school; waar ook de bezoekers zich eerst wenden, het afgeleverde ticket geelt recht tot bezoek van het tweede lokaal. Daarom zuilen de bezoekers verzocht worden goed zorg te dragen voor de ingangskaart, want afgeleverd in het eerste lokaal door hen bezocht, wordt de kaart afgenomen aan den ingang van het tweede. Om de Paaschfeesten op te luisteren is de medewerking verzekerd van al de Ypersche muziekmaatschappijen, en van verscheidene vreemde muzieken. Harmonie Royale de Warneton. Ste Cecilia, Watou. Une fois le carnaval passé, et disons entre parenthèses que notre bonne ville d'Ypres est en train de Se tailler une bonne réclame par son cortège annuel, les commerqants se mettront a la tache pour rivaliser entre tux a l'occasion du concours d'étalages organisé durant les journées de la foire commerciale. Je voudrais profiter de cette circoi stance, pour écrire un article a propos d'étalage et d'éclairage. 11 ne faut pas croire cependant que je désire faire de cette faqon la lecon a nos détaillants Yprois. Loin de la. Leurs magasins leurs étalages peuvent rivaliser avec ceux d'autres villes même des plus importantes, mais en commerce n'existe jamais le statu quo. II faut toujours progresser si on veut éviter ii.^:-JSSB»F>'"v jÉ*"—3 V LA REGION PERSCHEi: D'YPRES Les irticles non stgnés sent refuses V P B R ia?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1929 | | pagina 1