HANDELSFOOR 6e Foire Commerciale We lezen in La Libre Belgique van g Maart jaar, N°49- 16 Maart 1929 9e Annee, N° 49 - 16 Ma^s 1 2 9 Witten-Oonderdag 28 Maart tot 2n Paa chdag ln April [Mchtvaart Tentoonstelling Ou J udi-Saint 28 Mars au Lundi da Paps lr Aval 1928 Exposition A.éronautique Ypersche Handetsfoor Notre Canal Onze Vaart Weekblad roor het Arrondissement Yper ter Vereeniglng der Gdteisterden. (ter Tpersche Club», ena. Journal hebdumadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de FAusociation des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. jieer, Opsld tn Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Rèdactlon, Administration et Publicité 15, rue au Beur re, Abonnement 16 fr. 00 per jaar Buitenland 32 lx. Men Kan insthrljven in alle Belgische postkantoren 30 ct. het nummer STADi TT I» ingericht door de Militaire-, Burgerlijke en Handels- ichtvaartdiensten en met de ondersteuning der Stad Yper. Abonnement 16 Ir. 00 par an Etranger 31 On pent s'abonner dans toas les bureaux de poste Beiges 30 ct. Ie numéro VIIiLS D/TYF S organisée avec le concours de 1'Aviation Militaire, Civile et Commerciale et l'appui de la Ville d'Ypres. Handels- NijverheidsKamer yper - ZONDAG 17 MAART, niJ'/jU. namiddag, zeer stipt, in de zaal van 1 Yper Statieplaats, zal M. Calembert, (magandabestuurder van den burgerlijken 'ifgdienst, ons komen spreken over De Vliegdienst op Handelsgebied 10 jaren na den Wapenstilstand Als film, iets buitengewoons De reis 'Onden-Brussel gezien per vliegmachine. Beurtelings zullen zich, voor de oogen der «schouwers afrollen, de landschappen over welke de reis geschiedt en waarvan som- nige ons goed bekend zijn. Luchtvaart - Tentoonstelling De voorbereidende werkzaamheden van het emiteit zijn ver gevorderd en alles belooft !aprachtigen uitslag. Zou men kunnen denken dat de koopwaren voorwerpen, door de Yp-rsche handelaars "de openbare lokalen tentoongesteld, een '6erde verbeelden van een millioen twee °iderd duizend frank De tentoonstellers die nog de plannen der 'talen niet zijn gaan bezichtigen, om nota te 'e®en van hunnen stand, worden verzocht onmiddellijk te doen en zich te dien einde gegeven bij den fïeer Edgard Cardinael, Meistraat, I/S. tentoonstellers kunnen, van heden af, ne koopers-kaarten (om aan hunne hlan Ie behandigen) bestellen en bekomen by Heer René Bryxis, Beluikstraat, 7, I 'e officieele opening blijft vastgesteld op °nderdag 28 Maart, om 2 uur, eerst in 1. er°epschool en dan in de Middelbare taooi. 'estuur en tentoonstellers komen bijeen f' 1 V» ure onmiddellijk na het bezoek der erheden, zal het publiek tot de zalen toe- Atl!> hebben. D, 'Una m D Er wordt nog herinnerd dat de tentoon stellers ten huize en in de lokalen, de eene zoowel als de andere, ook kunnen mededin gen in den prijskamp voor uitstallingen ver sierd met natuurlijke bloemen en planten. Die prijskamp, ganscb kosteloos, is inge richt door de Koninklijke Hofbouwmaat- schappij onder de bescherming en met de ondersteuning van het stadsbestuur. De mededingers behoeven zich alleenlijk te laten inschrijven bij den Heer Ferdinand Dethoor, Secretaris der Koninklijke Hofbouwmaat- schappij, Rijsselstraat I/S. De Jury bezoekt de uitstallingen den Donderdag namiddag en ieder deelnemer wordt naar verdiensten beloond. Nous lisons dans La Libre Belgique du g Mars A OSTENDE. - Ouverture de l'ex- position des plans de la nouvelle minque. Jeudi a eu lieu l'ouverture de l'exposition des plans de la nouvelle minque a l'hótel de ville, en présence des ingénieurs, directeurs de service, architectes, entrepreneurs et échevins de la ville. L'ensemble des t atiments aura grande allure. Ils occupent une superficie de 66,636 mètres carrés. Le grand hall est divisé en sept parties de 42 mètres carrés séparées par sept voies carrossables, le long de grands et de petits magasins, en communication avec la voie du chemin de fer. Toute la superficie sera sous toit et entièrement clóturée. L'im- mense batiment devra être prêten 5oo jours n et coütera au-dela de i3 millions. C'est grace a la ténacité et a l'esprit d'ini- tiative de M. le ministre Baels qu'Ostende aura le premier port de pêche et la plus belle minque du continent. La pose de la première pierre aura lieu au mois d'avril Pour la fin de ig3o Ostende aura done sa nouvelle minque, la plus belle d'Europe, son port de pêche, le premier du continent, sans compter sa couronne de reine des plages. Et nous. Nous partagerons avec Verdun l'honneur de figurer a la tête des villes mar- tyres, nous aurons... nous aurons peut-être Ia perspective de voir bientót s'achever la res- tauration de notre malheureux petit canal, creusé il y a mille ans par nos aïeux, uu d«s moindres mais un des plus glorieux canaux d'Europe. Voyons, Messieurs les dirigeants du Dépar tement des Travaux Publics, l'effort que vous faites pour Ostende n'est-il done pas possible pour nous rendre ce que nous avons perdu pour la cause de tous. Les crédits sont disponibles pour achevér notre canal. M. Jaspar nous l'a promis, M. Baels 1' 1 proposé au Sénat. Les travaux a faire ne sont ni si importants ni si difficiles. L'écluse a faire sera la même que la première et le pont semblable a ceux déja finis. Allons, Messieurs les dirigeants du Dépar tement des Travaux Publics, mettez vous sé- rieusement a l'ceuvre afin que notre popula tion puisse aussi bientót apprendre que l'ad- judication des travaux complets de notre canal est.proche. Rendez nous notre situation de 1914. Notre ambition se borne la. Nous devo s laisser a d'autres les belles places au soleil... «Te OOSTENDE. - Opening van de tentoonstelling der plans van de nieuwe vischmijn. Donderdag had in het stadhuis, in tegen- woordigheid der ingenieurs, dienstoversten, bouwkundigen, aannemers en schepenen der stad, de opening plaats van de tentoonstel- ling der plans van de nieuwe vischmijn. Het gezamenlijke der gebouwen zal eer» groote uitgestrektheid beklecden. Ze beslaan een oppervlakte van 66,636 vierkante meter. De groote halle is verdeeld in zeven vakken van 42 vierkante meter, door zeven rijweger» verdeeld, langs groote en kleine magazijnen met den spoorweg verbonden. Gansch de oppervlakte zal onder dak en volledig afge- sloten zijn. Het zeer groot gebouw zal in REGION IfPErtSCHE D'YPRES Naamloone artikels gen>elgeM l,es articles non stgnès sont refusés MET

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1929 | | pagina 1