Jaar, N° 52 - 6 April 1929 9e Année, N° 52 - 6 Avril 1929 Met Kanaal Kamer der Volksvertegenwoordigers Le Canal Een Vliegplein te Yper Weekblad voof bet Arrondissement Yper Vwoeniglng der <3etalstardea ^•r Tporsche Club», mt x, Beheer, Opstel tr, Atnkmdigtngen 15, Boter straat, 15, Yper Abonnement 16 fr. 00 per jaar Buiten tand 32 fr. Hen kan inithrljren tn alle Belgltche moren 30 cl. het nummer Naamloozt artikels gewelf er* journal hebdomadaire de 1 Arrondissement d'Ypres CV-g;.»**® de 1'Association de» Sinistréa, des Club» Yprctis, etc. I 0 Rédaction, Administration et Publicité15, rue au Beurre, Ypr<s Abonnement 16 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On peut s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 30 ct. Ie numéro Les articles non slgnés sont rtfasés Federatie der Geteisterden van h*t Arrondissement Yper De aanstaande maandelijksche verga dering van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden :al plaats hebben op Zondag 14° April 1929, te 14 1/2 uur zeer stipt, in het «Hotel Continental», Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 2) De kwestie der interesten. 3) Het laatste ministerieel verhoor. 4) Het vernielen der onderstanden. 5) Mededeelingen. 6) Wenschen voor de dagorde der aanstaan de vergadering. Al onze bonden en samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. Federation des Sinistrés de 1'Arrondissement d'Ypres La prochaine réunion mensuelle des Délégués des clubs de sinistrés aura lieu le Dimanche 14 Avril 1929, a 14 1/2 heures trèsprécises, a 1' Hotel Continental Place de la Gare, YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Examen de la situation. 2) La question des intéréts. 3) La dernière entrevue ministérielle. 4) La demolition des abris 5) Communications. 6) Vcrux d mettre d l'ordre du jour de la Prochaine séance. Toutes nos associations et nos coopératives toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués a tareunion. Tous les sinistrés sont admis. De Voorzitter, - Le Président Arth. BUT AYE, av Ypres. Zooals de Hr Eerste Minister Jaspar het aan e afvaardigingen van Yper en Nieuwpoort aangekondigd, heeft de Kamer de ge ,raagde kredieten, voor het voltooien der *Jart en voor de werken van Nieuwpoort, Ostein d. öit nieuws zal tal van menschen, die onge lig begonnen te worden, grootelijks ver- leugen. Thans zijn het geen beloften meer, staan voor een voltrokken feit. °nzen besten dank aan de Heeren Minis- 'ers Jaspar en Baels. Aan dezen laatsten nu er voor te zorgen dat de werken onmiddellijk aanbesteed en begonnen worden. Het goede tijdstip is aan gebroken, en het jubeljaar van het onafhan kelijke België moet, voor ons, ook het jaar zijn van het weer bevaarbaar maken onzer acht honderdjarige vaart. Hier volgt nu de opsomming der gestemde werken met hunne wederzijdsche kredieten. Men zal er dus eens voor goed mede gedaan maken. Annales Parlementaires Zitting van Dinsdag 26 Maart 1929 Bijlage I Uittreksels Begrooting der buitengewone ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 1929. Tabel 1. Buitengewone uitgaven. Ministerie van Openbare Werken. I Eigenlijke buitengewone uitgaven. Aanwijzing van de diensten en van het voorwerp der uitgaven. Bedrag der Art. 46. Haven van Nieuw- Credieten poort studies, onteigeningen en werken. 735.ooo.oo Art. 71. Kanaal van Yper naar den Yzer studies, onteige ningen en werken. Toelagen. 1.375.000.00 Art. 72. Yzer studies, ont eigeningen en werken. Toe lagen. 175.000.00 II. ATiet bestendige uitgaven in verband met het herstel der oorlogsschade. Art. 77.— Haven van Nieuw poort studies en werken. 1.025.000.00 Art. 86. Kanaal van Yper naar den Yzerstudies en wer ken. 10.000.000.00 Art. 87. Kanaal Leie- Yperlée studies en werken. i3o.ooo 00 Art. 88. Yzer stulies en werken. 25o 000.00 Ainsi que Monsieur le premier Ministre Jaspar l'avait annoncé auxdélégations d'Ypres et de Nieuport, la Chambre a voté les crédits demandés pour l'achèvement du canal et pour les travaux de Nieuport. Cela ne manquera pas de réconforter bien des gens qui devenaient incrédules. Nous voici bien en présence d'un fait, non plus de promesses. Tous nos remerciments a Messieurs les Ministres Jaspar et Baels. A ce dernier maintenant a tenir la main a ce que les travaux soient immédiatement adjugés et commencés. La bonne saison est venue, et il faut que l'année du centenaire de la Belgique in iépendante soit pour nous celle, aussi, de la remise en usage de notre canal déja 8 fois séculaire. Voici l'énoncé des travaux votés avec leurs crédits respectifs. On en finira done en une fois et une bonne fois. Chambre des Représentants ANNALES PARLEMENTAIRES Séance du Mardi 26 Mars 1929 Annexe I Extraits Budget des recettes et des dépenses extra- ordinaires pour l'exercice 1929. Tableau 1. Dépenses extraordinaires Ministère des Travaux Publics. 1. Dépenses extraordinaires proptement dites. Désignation des services et de l'objet des dépenses. Montant des Art. 46. Port de Nieuport Crédits études, expropriations et travaux. 735.000.00 Art. 71. Canal d'Ypres a l'Yser études, expropriations et travaux. Subsides. 1.375.000.00 Art. 72. Yser études, ex propriations et travaux. Sub sides. i75.ooo.:oo II- Dépenses non permanentes ajférentes aux réparations des dommages de guerre. Art. 77. Port de Nieuport études et travaux. I.025.000.00 Art. 86. Canal d'Ypres a l'Yser études et travaux. 10.000.000 00 Art. 87. Canal de la Lys a l'Yperlée études et travaux. i3o.000.00 Art. 88. Yser: études et tra vaux. 25o.ooo.oo Meer dan 3oo vliegpleinen zullen dit jaar in Engeland aangelegd worden ten einde de verbindingen tusschen Croydon en de steden van het Vereenigde Koninkrijk te verbeteren en te vergemakkelijken; Zoo luiden de berichten die zoowel per Radiopost als door de dagbladen over de gansehe wereld worden verkondigd. Meer dan drie honderd vliegpleinen Buiten de verbindingen tusschen Croydon en de Engelsche ste len zullen ook deze tus schen Croydon en het vasteland hoe langer hoe meer uitgebreid worden. We noemen enkel deze tusschen Engeland en de gewezen slagvelden in België en Frankrijk, waar dui zenden en nog duizenden heldhaftige Britten zijn gesneuveld en naar dewelke hun erkente lijke landgenooten gedurende jaren en jaren hun vromen pelgrimstocht zullen ondernemen. Yper is en zal steeds het middenpunt dier bedevaarten blijven. Hoe gemakkelijker en hoe sneller dus onze goede Britsche vrienden hier kunnen aanko men, hoe béter. Zij zijn immers niet bang voor een tochtje in vliegmachine en onder dat i him iftirvr*r rrTTT"ifT'inmi mi i n i het VPERSt HE LA D'YPRES

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1929 | | pagina 1