BELGIË. Liberalisme en Godsdienst Houdt uwen Paschen! Rond den kiesstrijcG God wil het! Antwoord a. u. b. De Paflschtijd is open met Palmenzon- dag.— Goede lezers, houdt godvruchtig- lijk uwen Paschen. 'tWas in 1868, binst den Paaschtijd, Een fransche Staatsman, sprekende met Berryn, vroeg hem: Ge zult zeker uwen Paschen houden? Zeker, antwoordde openhertig de be roemde redenaar; ik zal hem zelfs twee maal houden; hier, te Parijs, op mijne pa rochie; dan zal ik een tweedemaal te com munie gaan op het dorp waar ik mijn ka steel heb, om, door mijn voorbeeld, aan onze goede buitenbevolking te toonen dat niemand den Paaschplicht mag verzuimen». Dat was deftig gesproken en christelijk gewrocht! Ook wie Christus aanveerdt voor zijnen Heer, moet zich schikken naar zijnen wil. Wie de Kerk aanziet voor zijne Moeder, moet zich voegen naar hare wet. Die zijn eigen geluk betracht, moet er de middels toe gebruiken. Zijn Paschen niet houden !....'t is zich 'werpen, kop vooruit, in de ongodsdien stigheid, die leidt naar de ondeugd, de schande, het tijdelijk en eeuwig ongeluk. Beziet de familiën van werklieden waar geen godsdienstzin meer leeft De vader, aan schandige driften over gegeven, verkwist in weinige uren het geld dat hij door eene week lastig werk ge wonnen heeft, 't Huis is er anders niet dan ellende; binnengekomen, vindt hij er zijne vrouw die zit te weenen, zijne kinderen, half gekleed, die roepen om een bete broods. Dan staat hij beschaamd over zijn laag en laf gedrag, wordt gram, tiert, huilt, slaat vrouw en kinders, breekt al wat on der zijn handen valt, en trekt er dan van onder naar eene slechte herberg, waar men uitvalt tegen God en kerk....En dat geschiedt dagelijks. Hoe dikwijls volgt de vrouw het voor beeld niet van haren man! Zij zoekt geen sterkte meer in het gebed, zij kent de christene gelatenheid niet meer. Overge leverd aan de wreedste levensbeproevingen, vindt zij niets beter te kunnen doen dan haar verdriet in den drank te versmooren en geld te vergaren door oneer en schande. En de kinders?...wat moet er van de kinders van zulke ouders geworden? deug nieten, dieven, galgenaas, bij wie de on deugd voor het verstand komt Ah! hoeveel beter zijn die brave werk lieden-of buitenlieden-familiën waar ieder een werkt en bidt, van den kleinste tot den grootste, waar men ook elkaar bemint en bijstaat. Dps avonds leest de oudste dochter geen slechte boeken, loopt ze niet op zwier maar blijft t' huis, helpt moeder. Moeder gaat naar de herberg niet, zij zorgt voor 'tavondmaal, dat iedereen sma kelijk zal nutten. Vader en Grootvader loopen niet van 'teen kot naar 'tander; maar rond den heerd geschaard, klappen KATHOLIEK E$ zij over hun werk en over hunne plannen. Het wichtje slaapt in 'twiegske en schijnt te lachen naar de engeltjes,.-zijn broertjes,.! en de zegeningen des hemels over hetgan-' sche huisgezin af te smeeken. Men avondmaalt, men leest het avond gebed,....Dan trekt heel de bende naar bed, om, in een weldoenden en welverdienden slaap, de edele vermoeienissen van eenen gezegenden dag uit te rusten... Weg dus de goddeloosheid!....Weg al de liberalen en socialisten, vrijdenkers en vrijmetselaars, godsdiensthaters en volks bedriegers, die de goddeloosheid in het f Ypersche Volk willen brengen!.... Laten wij met God blijven...of rechtzin nig, berouwend en betrouwend, tot Hem wederkeeren. Laten wij gehoorzamen aan zijn liefderijke wet, laten wij onze ziel niet vergeten. Goede vrienden, houdt uwen Paschen, hóudt hem wel! De liberalen roepen over alle daken dat zij den godsdienst niet bevechten! 't Is valsch, meer dan valsch Om van die liberale valschheid overtuigd te zijn, goede vrienden, leest aandachtig- lijk dit nummer van Het Ypersche Volk. God wil het! Dit was de strijdkreet onzer voorvaders, die geleid door Godfried van Bouillon of door Baldwijn van Con- stantinopelen, of door Karei den Goede, of door Diedrik van Elzaten, ter kruisvaart trokken... ter verlossing van Christus' graf! God wil het! Dit weze, op dit gewichtig uur, de strijdkreet van alle katholieken in den tegenwoordigen kruisvaart voor de redding van gewetens - en godsdienstvrij heid tegen geweldiger en hatelijker vijan den als ooit de Turken waren. God wil het! Die kreet—katholieken vereenige ons in slagorde tot het kwijten van onze plichten... al onze plichten. Die kreet schare ons onder leiding van het katholiek gouvernement. Het uur is niet van naam of persoon in te zien... ofBeer- naert.. of Woeste... of Schollaert....maar wel van het katholiek gedacht, het christen prin ciep, welke de gezagvoerders vertegen woordigen, te stutten en te steunen. Dit is voor alle katholieken een plicht- een gewetensplicht! Een plicht zoo klaar gemaakt door onze Opperherders de Bis schoppen Stelselmatig beknibbelen wat de Staat doet of ntet doet is kwaad. Weest ootmoedig genoeg om te denken dat gij niet uitsluitelijk de wijsheid in eigendom VOLKSGEZIND. bezit. Weest liefdadig genoeg om te veron derstellen dat zij die de verantwoordelijkheid der macht dragen, welke menigmaal zeer Zwaar is, ook een geweten van eet lijk tnan In het hert dragen. Een plicht door woord en voorbeeld aangepredikt door den trouwen leidsman M. Woeste Om onze scholen te verdedi gen, om het geloof bij de kinderen te red den, ga ik hand in hand met minister Schol- laert! God wil het! Zal er iemand bespottelijk vinden dat wij niet alleen een kiesstrijd, maar den altijddurenden politieken strijd vergelijken aan een kruisvaart? Of is 't geen waar misschien dat hier als een eerste strijdpunt oprijst: niet zooveel de zegepraal van een economisch of sociaal programma; maar wel en bovenal de be waring of de ondergang van eene heilige vrijheid: de vrijheid van geweten! Of is 't geen waar misschien dat in ons duurbaar Vaderland alle politieke strijd bijzonderlijk een politieke kiesstrijd nood zakelijk een godsdienststrijd is? is dat geen waar? De vijanden loochenen het af...maar ze verduiken 't enkel omdat het kiestijd is... anderzins zijn ze onenhertiger. en ze heb ben het geroepen en geschreven: Het liberalisme is de oorlog tegen de kerk of het is niets. Nu loochenen ze, ja!, om goedzakkige kiezers te misleiden; maar ze liegen en weten dat ze liegen, ze bedriegen, allen, van den eersten tot den laatsten, M. NOLF zoowel als al de andere. Ja, 'tis waar!....'en zoo waar dat wij er niet genoeg kunnen op steunen om alle weidenkenden te waarschuwen, te vermanen en hunne strengste plichten voor oogen te houden. Opdat niemand zijne medewerking weigere, opdat nie mand zich ooit zoude moeten verwijten aan zijn gewetensplicht te kort te zijn gebleven. Wij, katholieken, hebben er geen schuld aan dat een kiesstrijd niet blijve op stof felijk en economisch gebied. De schuld is het der vereenigde vijanden, liberalen en socialisten die eerst en vooral den oorlog voeren tegen wat ons nauwst aan 't hert ligt Onze vrije katholieke scholen! Onzen katholieken Godsdienst! De zielen onzer kinderen! Onzen aanbiddelijken God, O. H.Jesus- Christus Ja nis waar! we staan voor een gods dienststrijd! En omdat het waar is, moe ten alle katholieken meêwerken, allen! Hoort ge't M. NOLF! Mag er geen een onverschillig blij ven....Geen een! Hoort ge't M. NOLF? Leeken zoowel als priesters, priesters zoowel als leekenja priesters ook!....wat ge er ook anders over denkt en schrijft M. NOLF! Omdat het waar is, wat we schrijven; omdat de liberale partij, welke gij vertegenwoordigt M. NOLF, de partij is tegen priesters, tegen kerk, tegen scho len, tegen God, omdat zij de partij is der godsdiensthaters en geloofbedervers, daarom!.... daarom! M. NOLF, is het een plicht voor de priesters zich aan dien po litieken— dien godsdienstigen strijd gele gen te laten....wat valsche leugenwcorden er ook tot de kiezers van wege Nolfisten gericht worden! Daarom! God wil het! M. NOLF, We weten dat gij Het Ypersche Volk leest. Ge zult hier dus het liberalisme af- geschets ziendoor liberalen zelf...! Lees de volgende woorden en loochen ze als ge kunt. We zeggen: 1° Het liberalisme is de oorlog te gen de Kerk. Het liberalisme is de oorlog tegen de kerk of het is niets Inde'pendance Beige. "'tis tegen het Vatikaan, 'tis tegen het Pauzelijk stelsel dat wij van nu afmoeten strijden. Het werk der geuzen moet her nomen en voltrokken worden. Flandre Libérale (December 1875) Wij, liberalen, kunnen met de kerk geen oogenblik in vrede leven, tenzij op voorwaarde dat wij onder ons vechten en malkander verscheuren. Flandre Libérale (Oogst 1875) Zijt Lutheraan, zijt Calvinist, zijtjood, zijt rationalist, zijt al wat ge wilt, wij heb ben daar niets tegen, ge kunt alzoo goede burger blijven; maar zijt wel overtuigd dat niemand terzelfdertijde kan politiek liberaal zijn en roomsch katholiek.,, Goblet d'Alviella in Revue de Belgique, (April 1875.) Wij werken om het volk onchristelijk te maken. Précurseur (Antwerpen). Het Katholicisme moet dood en het lijk moet in den put gedolven P. Van Humbeeckoud. liberaal-minister. De dag is nabij op dewelken het li beralisme den draak van het klerikalisme zal ten gronde vellen. In den Staat moet den godsdienst niets zijn, de rede alles. M. Elhougne van Gent. We zeggen: 2. Het liberalisme is devergeuzing van het volk. Goddeloosheid!Zedeloosheid! Wil het liberalisme rechtzinnig zijn en voorgoed zegepralen dan moet het niet alleen de politiek aanvallen, maar eersten vooral de religie de schuld van alle kwaad. Flandre liberale (14 Oct. 1882.) Waarom is het arrondissement Gent uit de handen der kaloten? Omdat sedert 30 jaar de scholen vergeusd zijn.—Al wie zijne kinderen zendt naar de gentsche ge meentescholen lijft ze metterdaad in de rangen der liberalen en de kinders die al- zoo van jongs af den godsdienst leeren mis prijzen, breken af met het katholicisme. Flandre Libérale (8 April, 15 Mei 1880). Wie zal ons van die zwarte plaag ver lossen, van die exploiteurs der mensche- lijke domheid en van het fanatisme. Het Laatste Nieuws (bij eene priesterwijding.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1910 | | pagina 1