ROND DE WERELD. PROFICIAT! Ongelooflijk. Eerlijkheid. Vrijheid. SCHOONE WOORDEN! al de punten des geloofs, een gedoopt chris ten moet zijne moeder de H. Kerk be minnen en gehoorzamen: 'sZondags mis hooren, ten minste eens jaars zijn biechte spreken en nutten omtrent Paschen het lichaam des Heeren. Maar de schijnheiligaards van Y Ooede Woord leggen heel verkeerd het schrijven uit van den Paus.... ze doen dat met opzet om menschente misleiden. Voor zulke lie den zijn alle middels goed. Moest men ze zelf gelooven, zouden het maar de Nolfisten zijn die den Paus be grijpen, katholieken, priesters, bisschop pen begrijpen niet of willen niet des Pau- zens woord begrijpen. De schrijvelaar geeft in 't voorbijgaan een sneuve aan onzen doorluchtige pri maat Mgr. Merci er. Indien Ms* Mercier, de nieuwe aarts bisschop van Mechelen, den godsdienst boven de politiek verkiest iets waarover wij- het recht hebben te twijfelen (o, die onderdanige kinders der kerk zal hij zeker de zoo voorzichtige vermaningen van Pius X overwegen en hij zal eenen ijver van slechte hoedanigheid beteugelen... Hebt ge 't vast Mgr Mercier houd u stil voortaan of de dwaaste domste schrij velaar welke M. NOLF getrokken heeft in den vuilsten strijkerspoel, zal u eens de lesse spellen. Schijnheiligaards Ja, M. NOLF, de Paus wil niet dat de geestelijkheid zich inmenge met tijdelijke, stoffelijke, politieke zaken; maar de Paus wil vast en heeft het klaarlijk gezegd dat het een plicht is voor alle katholieken, leeken en priesters, zich met godsdienstige politiek bezig te houden, en, daar in Fran krijk en België zulke politiek door de vijan den gevoerd wordt, dat zij zich scharen rond hunne herders de bisschoppen tot verdediging van Kerk en Vaderland. Dat gaat u misschiens fel tegen, M. NOLF, maar dat scheelt ons niet... Tot spijt van die 't benijdt blijven we allen, priesters en leeken gehoorzaam aan Bisschoppen en Paus tot verdediging van alles wat ons heilig en dierbaar is en dat gij wilt te niete brengen... Ja, M. NOLF, alle katholieken zullen leeren dat het niet toegelaten is de kin ders te zenden tot goddelooze scholen... Ja, M. NOLF al de katholieken zullen leeren dat het kwaad is voor u te stemmen, omdat gij liberaal zijt en dat gij als liberaal tegen de kerk zijt tegen den godsdienst tegen de katholieke school tegen God!... omdat gij liberaal zijt en dat gij als libe raal de slaaf zijt der vrijmetselarij, die het land het volk wil vergoddeloozen en ze deloos maken... want zonder christen ge loof geen christen zeden. En dat willen wij katholieken niet. En dat willen onze priesters niet En dat willen de bisschoppen niet En dat wilt de Paus niet Vergeet het niet laffe schijnheiligaards! Mazzini een der hatelijkste italiaansche kerkvijanden schrijft: Maakt bedorvene herten en gij zult geen katholieken meer hebben. Dat is een bloemke voor de katholieken: De katholieke partij is het leger der niet bedorvene herten. maar is dat ook een bloemke voorde liberale partij? HEILIGE VADER, Het is Uwe Heiligheid bekend dat er op 22 Mei aanst. kiezing is voor de kamer, in België. Wellicht heeft Kardinaal Mercier, in zijn laatst bezoek, Uwe Heiligheid over de kie zing en de toestand der partijen gesproken. Alhoewel wij 't niet weten, hebben wij veel redens om te denken dat Uwe Hei ligheid slecht ingelicht werd. Omdat het goed is de twee klokken te hooren zijn we zoo stout U onpartijdig ons gedacht ook eens te laten kennen zooveel te meer dat wij - beter dan gelijk wie-weten dat Gij niet houdt van politiek. 't Is nu 26 jaar dat de katholieken aan 't hoofd zijn, en wij zijn dat moede, elk zijn beurt is niet te veel, 't is nu eens aan ons. Jamaar, de katholieken zijn dulle wer kers en zoo gemakkelijk niet om af te ke gelen. Over vier jaar hebben we ook gekegeld en 't was bros 't zou wei kunnen nog- eens bros zijn zooveel te meer dat d« pastois en bisschoppen de katholieken fel ondersteunen. Dat kan niet blijven duren! Politiek is geen zaak van pastors en bisschoppen. Als pastor en bisschop heb ben die gekruinde koppen hun burgerrecht verloren en niets meer te zeggen in Staats zaken. De pastor in de kerk en de burgmeester op 't stadhuis. Zijt gij ook van dat gedach' niet, Heilige Vader? Ehwel, ge moet er maar van zijn. De pastor is zielenherder en mag zich enkel bezighouden met de geestelijke za ken. Dan is hij in zijn rol. Die rol is grootsch, verheven, edel genoeg om zich geen tijde lijke en wereldlijke zaken erbij aan te trekken. Nu maken de katholieken ons zwart, ze geven ons uit voor al wat leelijk is in hunne kies-en propaganda bladen, bijzon derlijk in Het Ypersche Volk. Ze komen voor den dag met woorden en bedreigin gen die wij gezegd of geschreven hebben... nu niet, maar vroeger. 't Is waar, wij hebben dat al gezegd en geschreven, 't is de zuivere waarheid; en op tijd en stond, als het eens passen zal, als we eens zullen aan 't hoofd zijn, zullen we al die beloften in 't werk stellen. Maar 't is toch waarachtiglijk tegen de broederlijke liefde van alzoo zijn even naasten's eer en faam te stelen en bekend gemaakt te worden als dwingelanden, godsdiensthaters, vervolgers... en dat doet ons veel deere in den kiesstrijd. We nemen dus de vrijheid te vragen dat Uwe Heiligheid al die gezalfden des Heeren, al die gekruinde heerschappen, roode, purpere of zwarte, zou willen mui lebanden en hun verbieden zich met godsdienstige belangen in politiek bezig te houden. We zullen Uwe Heiligheid erover zeer dankbaar zijn en uit erkentenis, van zoo wij aan 't hoofd komen, den schoolstrijd en den godsdienstoorlog aanvangen. Dan zal onze droom verwezenlijk worden: de burgemeester op 't stadhuisen de pastor uit de kerk. Van Uwe Heiligheid de onderhoorigste kinders. Sedert dat Waldeck-Rousseau, Combes, Clemenceau, Briand, de eene na den an deren, Frankrijk besturen is het oorlog te gen Kerken, Kloosters en^Scholen. Zegt dat niet luide, de liberalen zouden bewee- ren dat het valsch is...dat hetgeen waar is dat de kloosterlingen gebannen werden, dat de scholen gesloten werden, dat de kerliën geplunderd en gebroken worden,... dat gebeurt alle dagen in het lieve Fran krijk; maar toch zeggen de liberalen 't is geen waar Ondertusschen had men de kerk-en kloo ster- goederen geschat boven het milliard, de verkoopingen van het zwart goed wer den toevertrouwd aan liquidateurs. Die heeren zijn pe'rcies zoo nauw niet van ge weten, en ze vinden het heel redelijk zich zelf eerst te zegenen. Velen werden reeds gevonden met de handen in de kas. Tot nu toe werd de handelwijze van die lange vingers gedoken, toch is een erg schan daal los gebroken. Onder de liquidateurs, uitgekozen en aangesteld door hetfransch gouvernement bevond zich een zeker, heer Duez, radicaal-socialist, framasson, papen- fretter, vrijdenker en vrijlever....en al wat ge wilt van proper... welnu die heer heeft, zijnen te profijte van de liquidatie som 10 millioen gestolen. Eerlijk niet waar 'in het fransche land van beloften! mooie repu bliek treffelijke liberalen en socialisten God spare ons van de weerga in België! Ja, we weten 't dat in de schoolstrijd (1878-83) de commissaires-speciaux, de enquêteurs zich ook met duizende balle- kens gezegend hebben.ook treffelijke, eerlijke lieden waarop veel te zeggen valt... en die we weêr zouden krijgen moesten de vereenigde geuzen, liberalen en socia listen, aan 't hoofd geraakten.., maar ze zullen niet!... ze moeten hunne boontjes niet te weeken leggen, hun haring zal niet braden Mijnheer NOLF, gij die zoo geern schermt met de strijdkreet: De pastor in de kerk en de burgmeester op 'tstadhuis! ge zult voorzeker van ons gedacht zijn, j luistert: als wanneer de pastor in zijn kerk blijft, de burgmeester of de open bare macht - door gelijk welk persoon vertegenwoordigt - moet hem daar gerust laten en vrij in 't oefenen van zijn pries terlijk ambt. Is 't zoo niet M. NOLF Waarom trekt ge zulk een vieze muil, bij die vraag? Ah! ge zoudt willen niet waar de open bare macht, burgmeester of procureur of gelijk wie, meester overal op 't stadhuis en in de Kerk... gelijk in Frankrijk! Ja, gelijk in Frankrijk!., ge weet het wel, M. NOLF, wat er daar gebeurd is. Een priester van het bisdom Orleans, Eerw, Heer Turlin, gaf les van catechis mus aan de kinders. Hij sprak hun van de kruisvaarten, door onze voorouders on dernomen om het Graf van Ons Heere uit de handen der Turken te redden. De priester werd daarvoor rechterlijk Vervolgd en veroordeeld, omdat hij niet gesproken had in den zin van degeloofs- verzakers Een onderpastor van het bisdom Gre noble gaf ook catechismusles. Hij zegde in het voorbijgaan: Kinders, gij moogt niet luisteren naar de vijanden van ons ge loof die den godsdienst in hunne school boeken aanvallen. Om dat gezegd te hebben wordt de on derpastor voor de rechtbank gedaagd. De vijanden van God en zijn gebod mo gen alles aanvallen, beliegen en belaste ren, wat eerbaar cn heilig is. Dat is niet alleen toegelaten; het wordt aangemoedigd. De priesters mogen den godsdienst niet verdedigen, mogen de kinderen niet waar- schuwen tegen het gevaar dat hen om ringt! Dat is strafbaar. Zoo wordt de vrijrieid in Frankrijk ver staan. En dat bewonderen en juichen de li beralen toe! Ze drukken in hun gazetten: Y Water komt in onzen mond als we zien wat in Frankrijk gebeurt. Maar de bisschop van Orleans Mgr. Touchet heeft de zaak willen klaar trekken. Van op den predikstoel zijner hoofdkerk zegde hij tot de menigte: Twee priesters komen onschuldiglijk veroordeeld te worden. Ehwel, ik wil zelf zien en ondervinden hoe de zaken staan....Ik zal zelf morgen catechismus geven_ en spreken gelijk die twee priesters en zeggen wat ik oordeel te moeten zeggen aan de kinders. Men kan mij ook voor den rechtbank roepen. Laat men mij gerust.., dan mogen al mijne priesters voortdoen met leeren en spreken zooals ze gedaan hebben. Ben ik geroepen voor 't gerecht, 'kzal mij zeker wel verdedigen maar ben ik veroordeeld dan zal heel Frankrijk, heel de wereld weten dat er geen vrijheid meer is in Frankrijk, M. NOLF.... er is geen vervolging in Frankrijk niet waar? en moest uwe partij in België meester worden er zou ook geen zijn niet waar?...voorzeker nietnie mand twijfeld er aan De liberalen komen zoo geern voor den dag met de holklinkende woorden die nog al rijmen op de leus der Fransche repu bliek: Verdraagzaamheid! Vrijheid Gelijkheid! 1°) Verdraagzaamheid! En ze zingen zoo geern van Y On gedierte der Papen Die van het gedacht van die heeren niet is wordt door hen aanzien voor «.ongedierte. «Zeheeten dat verdraagzaamheid M. Combes, M. Clemenceau, M. Briand en andere fransche kopstukken, door on ze liberalen als helden aanzien, zeggen ook dat zij verdraagzaamzijn. En 'tis daarom dat zij kerken stelen, kloosters slui ten, katholieke scholen afschaffen, kloos terlingen mishandelen, bisschoppen ver volgen. Leve de liberale verdraagzaamheid! Wij ontvangen van eenen vriend het volgende nieuws. De liberale associatie van Yper, met M. NOLF aan 't hoofd en met de medehulp van de beste briefop- stellers uit Yper, Poperinghe enz., is van zin een. brief te zenden naar Zijne Heiligheid den Paus om hem in te lichten nopens de politieke werking van katholieke leeken, priesters en bisschoppen. We kunnen dat nieuws moeilijk als waar aannemen, als is 't dat onze vriend beweert goed ingelicht te zijn en te weten dat de liberale brief omtrent in volgender voege moet opgesteld zijn. Hoe ongelooflijk het ook schijne geven wij uit curieusheid de compositie... voor zooveel zeweerd is. nTTimmi iuiln i m miiiiiiiHiiiyi—i iiMrmri—i—i-w

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1910 | | pagina 3