BELGIË. het Katholiek Geloof in den grafkuil te delven! ALLELUIA! Katholieke Associatie van 't Arrondissement Yper. Een woordje van belang. Onze Vrijheden. Zalige Vermaning. ZATERDAG 26 MAART 1910 KATHOLIEK EN VOLKSGEZIND. I Alleluia!'Paschen! Christus is verrezen! Paschen! het grootste, het blijdste feestvan onzen heiligen godsdienst. Paschen! het feest der feesten, zeggen de H. Vaders, de Dag der dagen, de Plechtigheid der plech tigheden. Paschen! 'tis de dag dien de Heer heeft gemaakt, juichen en verheugen wij ons! (Psalm CXVII, 24). Alleluia! de Kerk verheft haar zegezan gen, de hymnen der overwinning. Alleluia! hemelsche vreugde is er in de herten der godvruchtige christenen, zalige vrede in de herten der rouwmoedige zondaars. Vreugde en vrede, blijde feest,jwant Je sus is verheerlijkt uit het graf opgestaan; blijde feest, want ons geloof staat vast op den onwankelbaren grondslag; blijde feest, want wij ook wij zullen verrijzen. Jesus was gestorven. In zijn dood had Jesus de hel, de zonde overwonnennog moest Hij die den dood had geveld zelf uit den dood opstaan en verheerlijkt wor den. Paaschmorgen ..De verheerlijkte zie! van den Verlosser nadert het heilige graf. Koud en nog heel misvormd door de wonden, ligt daar het heilige lichaam. Plotseling grijpt er eene wondervolle verandering in plaats. De ziel vereenigt zich met het li chaam en op hetzelfde oogenblik wordt het door een schitterenden glans omgeven. De wonden zijn verdwenen uitgenomen deze der handen en voeten en die dei- heilige zijde; maar deze wonden verhoo- gen nog de schoonheid des lichaams en schieten stralen uit van verblindenden glans. En majestueus verheft zich het li chaam en stijgt op uit het graf zonder dat de steen werd opgelicht of den zegel ver broken. Alleluia! Christus is verrezen! Jesus'verrijzenis uit den dood is de hecht- ste grondslag van ons H. Geloof. De verrijzenis is een even onontbeerlijk als onwederlegbaar bewijs van Jesus God heid en van de waarheid zijner leer. «/s Christus niet verrezen, zegt de Apo stel Paulus ijdel is uw geloofJesus heeft zijn verrijzenis voorspeld en erop gewezen als het grootste mirakel, het grootste tee- ken zijner godheid en zijner goddelijke zending. Stond Hij niet op uit 'tgraf dan gaf Hij de wereld het recht niet in Hem te gelooven. Jesus is waarlijk gestorven, Jesus is waar lijk verrezen; dat getuigen niet alleen zijne vrienden en apostelen, maar zijne bitterste vijanden de Joden en de Romeinen. Alleluia! Jesus is verrezen, ons geloof staat vast! Jesus verrijzenis is de onderpand van onze toekomstige heerlijke verrijzenis. Je sus is opgestaan, wij ook zullen eens in ongekende glorie en zaligheid het graf ver laten. J Indien Christus—zegt de Apostel Paulus I gepredikt wordt als degene, die van de dooden is opgestaan, hoe zeggen, dan som migen onder u, dat ergeene verrijzenis der döoden is Wij vormen één lichaam met Christus; de wijl nu ons Hoofd—Christus is verrezen zullen ookwij—zijne ledematen—verrijzen. Wat troost voor ons in dit leven! Onze duurbare, overledenen die ons in den dood zijn voorafgegaan en die wij zullen volgen, zullen met ons eenmaal in de heerlijkheid, in de vreugde opstaan en met Christus voor eeuwig leven! Wij willen u, broeders herhaalt de A- postel niet in de onwetenheidlaten wegens de ontslapenen, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk de overigen, die geene hoop heb ben— op de glorierijke verrijzenis want daar wij gelooven dat Jesus gestorven is en verrezen, zoo zal ook God hen, die in Jesus ontslapen zijn, tot Hem brengen! Alleluia! Christus is verrezen, wij ook zullen verrijzen van den dood! Alleluia! juichen wij met de Kerk: De ze is de dag, dien de Heer heeft gemaakt... verheugen wij ons! Op de algemeene vergadering der afgeveerdigden van 't arrondissement gehouden Zaterdag 11. 19 Maart wer den de katholieke kandidaten aange wezen en uitgeroepen voor de aan staande kamerverkiezing van 22 Mei. Werkelijke Kandidaten: Mijnheeren COLAERT, burgmeester van Yper. VAN MER RIS, burgmeester van Poperinghe. BEGEREM, advokaat te Yper. Bijgevoegde kandidaten: Mijnheeren THEVELIN, notaris te Meessen, B R UTS A E RT,geneesheer te Watou, D'HONDT, geneesheer te Wervicq. De afgeveerdigden der katholieke partij hebben het wel gedaan. Met zul ke lijst is de volledige zegepraal zeker. M. NOLF maak u veerdig We geven verder verslag over de belangrijke vergadering. Gij, Ouders, die uwe kinders lief hebt, l luistert eens toe. Gij ook kinders, bijzonderlijk gij Eerste Communiekanten van dit jaar, hoort eens aandachtiglijk. Op Passiezondag, 13 Maart, zijnde de zondag van de Eerste Communie las men te Gent, op de hoeken der straten, een af- scliüwlijk plakkaat dat met deze woorden eindigde: Weg met de Eerste Communie! Dat plakkaat was geteekend, namens de LIBERALE, vrijdenkers door M. Brugge- man; namens de SOCIALISTISCHE vrij denkers door citoyen Bogaerts, opstel ler van Vooruit gewezen gemeenteon derwijzer der stad Gent. Ziedaar een nieuw en welsprekend bewijs van den godsdiensthaat der Liberale-Socia listische vereeniging. Ziedaar waarom liberalen en socialisten hand in hand gaanen wat ze bereiden voor de toekomst Christene Ouders en gij allen, geloo- vige christenen, die ten minste eens jaars omtrent Paschen het lichaam des Heeren nut,... gij ook kinders die zoo gelukkig waart op dien blijden dag uwer Eerste Cotfimunie, wat zegt ge daarvan? Zullen er nog gevonden worden die zich laten foppen door schijnheilige libe rale woorden van vrijheid voor eikendeen lt"tried 'vobr'■andermans opinie Zullen er nog zijn die beweeren dat al le liberalen zoo hevig niet staan, zoo ver niet gaan Welke dwaasheid ware het bij die meening te blijvenGelooft toch wat ze schrijven en zoo dikwijls bewijzen. Alle liberale kandidaten zijn alzoo gesteld, de eene misschien ruwer, de andere misschien meer gemanierd des te loozer—maar allen, allen willen daar geraken vergeuzing, vergoddeloozing van 'tland! Omdat allen aan den dienst staan der vrijmetselarij die het hooge woord voert en in de samen zweering tegen de kerk .besloten heeft zooals het te zijnen tijde de grootmeester der belgische vrijmetselarij M. Van Hum- beeck verklaarde. Van dien M. Van Hum- beeck mieken de liberalen hunnen minister van onderwijs om den schoolstrijd te voe ren van 1878 tot 1884. Moesten de Katholieken vallen een an dere Van Humbeeck zou opkomen. Dan ware het vrijheid! broederlijkheid! gelijkheid! in België... gelijk in Frankrijk. Frankrijk! dat schoone land dat onder de revolutie ook de Eerste Communie afschafte en vervangde door het hatelijke Feest der Jeugd op hetwelk ver blinde ouders hunne kleine kinders naar het lokaal der revolutionnairen en'godde- loozen leidden;., op hetwelk die arme dutsjes eene akte van opdracht moesten doen van haat aan de samenleving. Dit goddelooze onmaatschappelijk Feest der Jeugd willen socialisten en liberalen weer inbrengen. Dit feest doen ze samenvallen met de viering der "Communevan Parijs. De Commune het bloeddorstigste en schandelijkste tijd perk der fransche omwenteling! En alzoo willen onze goddelooze volk verleiders het blijde en opwekkend Eer ste Communiefeest veranderen in een godtergend en haatwekkend Commune- feest. Christene Ouders., kiezers... doet toch de oogen open! Vrienden lezers. De heldendaden onzer roemrijke vaders van 't jaar 30 zijn u niet onbekend. Maar, kent ge de redens waarom alsdan de Belgen tegen de Hollanders opstonden Neen Zoodan, luistert,... Ze zijn tweederlei 1°) Stoffelijke Redens. De Hollanders wilden al de beste brok ken, de Belgen moesten zich vergenoegen met de kruimels die van tafel vielen. De opgepeuzelde beenen wierden hun nog toegeworpen gelijk aan honden. Al de beste postjes voor de Hollanders, 't Overschotje voor de Belgen. 2°) Zedelijke Redens. De Hollanders krenkten de vrijheden der Belgen. Geen volk is er onder de kappe des hemels zoo vrijgezind als het Belgisch volk. De Belgen zijn trouwe onderdanen maar ze verdragen geen dwingelandij Vrijheid van drukpers vrijheid van vereeniging vrijheid van onderwijs vrijheid van godsdienst 't werd ons al door de Hollanders ontnomen. Daarom, vrienden lezers, stonden de Belgen op, daarom streden ze. Die vrij heden hebben ze weêr gewonnen ten prijze van hun bloed! Goede lezers, gij, die nu onder een wijs en rechtveerdig gouvernement van die' duurbare vrijheden genieten moogt, weet ge dat de hedendaagsche liberalen en socialisten, vereenigd door hunnen ge- meenzatnen haat tegen alles wat katholiek is, de vrijheden door onze voorvaderen gewonneq, krenken willen Ja, dat willen ze En gij goede lezers, ge peist er wellicht niet genoeg op. Laat ons toe u te verma nen herhaaldelijk er op te denken. Thans is er vrijheid, volle vrijheid, voor iedereen, zoo voor vriend, zoo voor vijand. Moesten de liberalen en socialisten aan 't bewind geraken, dan ware het: vrijheid voör hen en hunne slaven alleen. Voor u, vrienden lezers, voor de katho lieken, dat is voor het overgrootste gedeel te der Belgische bevolking, ware er niets 'i - sapwtv.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1910 | | pagina 1