BELGIË. DE VOORSPOED VAN BELGIE Ons Volk. Dwaze Praat ONDER HET 20 JARIG BESTUUR OER KATHOLIEKEN. N° 14 ZATERDAG 30 APRIL 1910 KATHOLIEK EN VOLKSGEZIND. De heer Hubert, verslaggever over de begrooting van geldmiddelen voor 1910, heeft eene vergelijking gemaakt tusschen den toestand van België in 1885 en in 1907. Men is waarlijk verrukt, wanneer men ziet dat wij alsdan waren en wat wij nu zijn. De volgende tabel is gesteund op de bijzondere grondslagen, welke toelaten den afgelegden weg klaar en duidelijk te beoordeelen. 1885 1907 verhooging Algemeene invoerhandel 2.772.000 6.123.000. 128 P- c. Algemeene uitvoerhandel 2.672.000 7.191.000 94 p. c Bijzondere invoerhandel 1.347.000 3.773.000 180 p. c. Bijzondere uitvoerhandel 1.200.000 2.848.000 137 P- c. Waarde der geëskomteerde wissels. 1.666.000 3.525.000 111 P- c. Havenbeweging, inkomsten 4.095.000 13.465.000 228 P- c. Havenbeweging, uitgevaren 4.569.000 13.495.000 195 P- c. Getal reizigers per kilometer spoorweg 16.596.000 38.066.000 129 P- c. Goederenvervoer per kilometer spoorweg 6.500.000 10.500.000 123 p. c. Dus onder alle opzichten is de handels beweging meer dan verdubbeld; in som mige gevallen is ze ruim verdrievoudigd. Als een landbouwer meer land beboert, zijn getal peerden, koeien, enz., vergroot, dan zegt men dat hij vooruitgaat. Evenzoo zegt men van eenen winkelier die zijnen winkel vergroot; een bloemist die serren bijzet; een ambachtsman die meer werklieden aanwerft, een fabrikant die zijn fabriek vergroot. Zoo is het ook met een land. De gebouwde eigendommen zijn van 145 millioen frank weerde gestegen tot 223 millioen frank. De veestapel van het land is ook met 50 ten honderd vermeerderd. In Vlaanderen is die vermeerdering veel grooter; elkeen moet maar een blik wer pen in zijne gebuurte en eens nagaan hoe veel koeien zijne geburen hielden in 1885 en hoeveel zij er nu houden. De roerende goederen, dat zijn vooral papierweerden, aandeelen en loten, belie pen in 1879 volgens de heer Delaveleye 5 miljards, nu is de schatting 11 1/2 mil- jards, dus ook meer dan eene verdubbe ling. Maar wat nog eene betere maatstaf geeft van den rijkdom van het land, dat is de spaarkas. Daarin immers stort men vooral het geld dat men sparen wil, dat men voorziet niet noodig te hebben. Welnu, in 1885 stond er op de spaar boekjes van al de Belgen te zamen 189 millioen; in 1907 stond er 844 millioen op. Op de renteboekjes stonden er in 1885 maar 32 millioen nu staan er 438 mil lioen op. Voor de spaarkas is het bedrag dus meer dan verviervoudigd en voor de ren teboekjes meer dan vertóvzvoudigd. Dat het loon gestegen is, daarvan is el keen overtuigd, daar hij het dagelijks on dervindt. Druk. O. Bras-Tavernier, boterstraat, Yper Het is echter moeilijk in cijfers juist te zetten in welke verhouding het loon geste gen is, in de verschillige ambachten en beroepen. Voor de mijnwerkers heeft men uitge rekend dat in 1885 het gemiddeld loon per jaar de 900 fr niet bereikte; voor 1907 was dat gemiddeld loon geklommen tot ruim 1400 fr. dus eene verhooging van 55 per honderd. Van den anderen kant is de taks der belastingen niet verhoogd, en den prijs der waren volstrekt noodzakelijk tot het levensonderhoud, ook niet. De gemiddelde prijs van aardappelen, graan en vleesch is nu niet hooger dan over 30 en 40 jaren het vlas is zoo goed koop geworden door de mededinging van vreemd vlas en katoen, dat onze landbou wers voor een groot deel de vlasteelt hebben laten varen. Maar wat merkelijk opgeslagen is, dat is de huurwaarde der huizen en al hetgene bijdraagt tot meer genot en gemak, op schik en weelde, en bijzonderlijk de reizen. Men kan nu wel zeggen dat die geluk kige toestand niet te wijten is aan het KATHOLIEK Bestuur, dat, onder een an der bestuur, die toestand ook zoo zou geweest zijn. Dat is mogelijk, maar dat-is ook gelijk met'de ontdekking van Amerika. Amerika ontdekken dat was niet moei lijk, zegde men eensdot ChristofferColom- bus. Zeker niet, zegde Christoffel, het verschil tusschen mij en U is enkel, dat gij het kondet doen en dat fk het gedaan heb. Zoo is het ook met het KATHOLIEK Gouvernement anderen konden het misschien ook wel, maar het Katholiek heeft het verwezenlijkt. De wijsheid der- volkeren zegt zijt ge wel, houdt U wel! *'öns Volk, ons vlaamsche volk, is een taai, gesapig, vaderlandsminnend, godsdienstig volk. Die hoedanigheden bezitten de vlaam sche mannen van over eeuwen en de eeu wen door hebben zij die ongeschonden bewaard. Die taaiheid gaat liberalen en socia listen tegen. Die gesapigheid kunnen de vijanden over hun hert. niet halen. Die vaderlandsliefde, dien gods dienstzin zouden eenige ontaarden, die maar den naam van Vlaming dragen, weg willen, te niete brengen, in haat van va derland en godsdienst doen verkeeren. Zullen zij daartoe geraken? Middels van alle slag gebruiken zij ge noeg: spotternij, aansprêeking van slechte voldoeninge, opmakerij in woord en schrift tegen de vaderlandsche instellingen, de dienaars van den godsdienst en zijne hei ligste plechtigheden. 't Zou gebeuren dat hier en daar die deugenieten, die niet kunnen verdragen dat een ander deugt omdat zij zelve slecht én ondeugend zijn, eenige slachtoffers mie ken van hunne leugenachtige gezegden en onbeschaamde opstokerijen. Zegt ons, mannen, jongelingen, die naar den vijand hebt geluisterd, u liet begoo chelen en verblinden, 't hoofd verdraaid zijt en 'therte gekeerd, zegt ons: zijt gij nu inderdaad gelukkiger dan voorheen? Dat zijt gij niet, en hoe meer gij u laat bedriegen, hoe min gij het worden zult. ONS VOLK, den Heere zij dank, ons Vlaamsch volk over 't algemeen is toch nog wat het was en wat zijne voorvade ren waren. Die taaiheid, die gesapigheid, die vader landsliefde, die godsdienstzin mieken van onze voorouders het treffelijkste en ge lukkigste volk der wereld. Dat moet en zal blijven. Christene, vlaamsche kiezers, aan u van zulks op 22 Mei te toonen. De vijanden roemen er op dat zij Vlaan deren zullen meester worden, dat gij zult verloochenen al wat uwe sterkte miek en uw geluk in oudere tijden. Zal 'twaar zijn? Peist op vader, op grootvader; slaat uwe oogen op die mannen die met u, in uw midden, op uw vlaamsche christene gemeenten wonen en mogen als voorbeel den van waren christen vlaming worden voorgesteld en dan ja? doet eene verge lijkenis. Vergelijkt vader, grootvader, die defti- tige medeburgers, met ievers eenen kerel der zoogezeide hedendaagsche gedachten; aan wien zult gij den voorkeur geven Wie komt er u meest voor, als man van plicht en eer, wie verdient er meest uwe bewondering "en uw navolgen meteen? Neen! 'ten mag, 'ten zal geen waar zijn dat de geuzerij hier in Vlaanderen zege- prale en die het zeggen durven, liegen en lasteren u. Een uit Ons Volk. COLAERT. pfbS-iSj VAN MERRIS. BEGEREM Plaatvervangers THEVELIN BRUTSAERT D'HONDT Het liberale Goede woord van M. NOLF, uittredend kamerlid, schreeuwt over alle daken dat de katholieken slecht besturen omdat de belgischeschuld beloopt tot Drie miljard M. NOLF's woord,, besluit: Kiezers, stemt voor de liberalen, de liberalen zullen de financen van 'tland redden. We zeggen eenvoudiglijk: dat is dwaze praat! dat is volksfopperij, enluistert M. NOLF, we bewijzen 't. 1°) De liberalen zijn geldverbrassers. 2°) De katholieken zijn bekwame man nen om goed te financieren. De liberalen zijn geldverbrassers Ze hebben 500.000 fr. dit is vijf hon derd millioen gebroken met hamers, in den schoolstrijd van 1879, voor schoolpa leizen zonder leerlingen, voor schoolmees ters zonder werk. Onder het laatste liberaal bestuur was er voortdurend ts kort in de kas in 1879 3.115.363 te kort in 1880 88.525 te kort in 1881 6.060.352 te kort in 1882 15.211.844 te kort in 1883 18.153.863 te kort in 1884 16.237.234 te kort De katholieken zijn goê financiers. In'1884 zijn ze aan 'thoofd gekomen. Van af 1885 hebben ze het liberaal tekort ingekort tot op 745.548 fr. En 'tjaar daarna was er reeds een overschot van 2.184.831 fr. Alle jare was er overschot van 5 tot 15 millioen. Het Ypersche Volk B

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1910 | | pagina 1