BELGÏE. De kleine Belgen. Weg met de Papen! Donderdag 5 Mei Zaterdag 7 Mei Zondag 8 Mei N° 15 ZATERDAG 7 MEI 191Ö KATHOLIEK EN VOLKSGEZIND. COLAERT. VAN MERRIS. BEGEREM Plaatsvervangers THEVELIN BRUTSAERT D'HONDT Het Russisch blad De Russische Koe rier van St-Petersburg, over den econo- mischen toestand van Europa sprekende, zegt het volgende over België. Wij spraken hooger van den voorrang van Engeland; de plaats welke het kleine België in de wereld heeft weten te vero veren, zonder leger, zonder zeemacht, is nog verbazender; het bekleedt in Europa den vierden rang met eenen buitenland- schen handel van 8 miljards 970 mil joen. Men valt onwillekeurig aan het droomen als men bedenkt dat de oppervlakte van België maar 2945 vierkante kilometers beslaat, bevolkt met 7,239,371 inwoners, (de bevolking van Londen en van St-Pe- 'tersburg te zamen). Het heeft maar 7,300 kilometers spoorwegen, maar 2,300 kilo meters bevaarbare waterloopen en eene koopvaardijvloot, die niet mêetelt. Droeve zaak om vast te stellen Rus land met zijne oppervlakte van 5,191,532 vierkante kilometers; zijne 127miljoen in woners; zijne 88,400 kilometers bevaarba re waterloopen maakt een slecht figuur onder de economische Mogendheden van Europa. Het komt nauwelijks op den achtsten rang met eenen buitenlandschen handel van 4 miljards 480 miljoen, ver beneden dezen der groote landen van Europa en zelfs van België en Holland. Over die hulde van het Russich blad aan ons land mogen wij fier zijn. De buitenlandsche handel van België bedraagt 8 miljards tegen deze van Rus land enkel 4 miljards. Het verschil is dus de helft ten onzen voordeele. Eens gerekend 8,970,000,000 frank verdeeld onder 7,239,371 Belgen geeft voor 1239 frank buitenlandsche handel per hoofd; 4,480,000,000 verdeeld over 127 miljoen Russen geeft 37 frank per hoofd. Dat maakt dat de Belgen per hoofd 33 maal zooveel handel drijven als een Rus. Dat kan nog al schikken voor menschen die door een achterkruipersgouvernement bestuurd worden, niet waar M. NOLF? Zonder de Socialisten kunnen de Liberalen geen weg 1° Om het katholiek gouverne- met omver te werpen. Citoyen Anseele Heeft het gezegd Oe zult de roode vlag volgen, anders is 't met u gedaan. Mr Braun, liberale volksvertegenwoordi ger en gewezen burgemeester van Oent, is gereed akkoord te slaan Wat wij eerst moeten doen, zegt hij, is, door gelijk welk middel al moesten wij ons met de so cialisten verbinden het katholiek bestuur omver te werpen. Wat het land besturen betreft we zullen nadien zien hoe t aan boord gelegd 2° Om het land te besturen. Neen, zegt citoyen Vandervelde, we zullen 't niet zierr nadien, men mag niet enkel afbreken, men moet ook opbouwen, men moet weten wat in de plaats gesteld. Zonder ons socialisten, kunnen de libera len niet besturen, wat wij zullen eischen, zullen zij ons moeten geven, anders geven wij hun den genadeklop. De toekomende meerderheid moet socialist zijn en anders niet. Afgeschafte of verminderde belastingen. De liberalen hadden eene belasting op den tabak geleid van 1 1/2 centiem per plante. Wie heeft ze afgeschaft? De katho lieken. Wie heeft de belasting op den koffie afgeschaft? De katholieken. De liberalen hadden eene belasting ge leid op de polissen van brandverzekering. Wie heeft ze afgeschaft? De katholieken. Wie heeft de registratie- en afschrijvings rechten voor de kleine eigendommen van den helft verminderd? De katholieken. Wie heeft de personeele belasting op de werkmanswoningen afgeschaft De katho lieken. Dat alles gebeurde sedert 1884. Van 1870 tot 1884 heeft het liberaal mi nisterie de lasten verhoogd voor een be drag van meer dan 20 millioen fr. 'sjaars. M. Nolf, zeg eens dat het geen waar is wat we schrijven. Maar hetgeen gij zegt moet gij bewijzen. waren er kiesvergaderingen te Haringhe om 9 u. te Rousbrugge, om 11 u. te Wulverghem, om 11 u. te St-Jan, om 11 u. te West-Nieuwkerke om 3 u. te Bixschote, om 3 u. te Proven, om 5 u. op 't Vogeltje, om 5 u. te Zillebeke, om 51/2 u. te Zuydschote om 51 2 u. om 8 1/2 u. te YPER, in den katho lieken kring, bijzondere Meeting voor leden der KATHOLIEKE JON GE WACHT. Katholieke Jongelingen, allen aan wezig. te Sint Juüaan te 8 u. te Westoutre te 8 12 u. te Reninghelst te 11 u. te Woesten te 11 u. te Locre te 3 u. te Elverdinghe te 3 u. te Dranoutre te 5 u. te Komen te 512 u. te Waasten te 5 1/2 u. Dat is de oorloogskreet van Buyl, en van de andere liberalen, nolfisten en Cie. Niets is beter dan zulk een kreet! Als ge dat op uw programma hebt, dan is 't land gered Niets is beter om een pensioen aan de oude werklieden te bezorgen, om toelagen aan de ziekengilden te schenken, om mil de giften aan de pensioengilden te verlee nen, om gezonde en nette werkmanshuizen te bouwen, om de werklieden met goed- koope koepons té laten reizen, om den loon der arbeiders tegen het afnemen in waren te beschermen, 0111 eene vergoeding aan de soldaten te betalen, die ze zoowel als de officieren verdienen. Maar daarmee zijn de geuzen niet be kommerd. De volksgezindheid en de volkswerken laten zij aan de klerikale dompers over zij, liberalen, zijn daar niet voor, en ze stemmen er tegen. Weg met de papen! Dat is het liberaal steengruis om kei wegen te leggen voor de boeren! Dat is de liberale vergelding voor de afgemaakte dieren! Dat is de liberale onderstand voor de melkerijen, de verbetering van de ras sen, de geiten en de konijnen van de klei ne landwerkers Al dat werk laten de grootmoedige geuzen over aan de klerikale dompers! Weg met de papen! Dat is hunne openbare werking, die iedereen werk en nering moeten geven Dat zijn hunne grootsche ondernemingen die ons land aan 'thoofd aller landen moe ten stellen! Dat zijn de maatregels die voor handel, nijverheid en scheepvaart moeten genomen worden Weg met de papen! Dat is geheel het programma der geuzen. De zorg voor den nationalen voorspoed laten zij aan de katholieken over. Een din gen kennen zij en willen zij Weg met de papen en liever Turksch dan Paapsch! M. NOLF, de kiezers van 'tYpersche houden meer van vooruitgang dan van godsdienstoorlog, ze houden meer van hunne ziel en de ziel van hunne kinderen dan ge wel meent, en dat zullen ze u too- nen den 22 Mei. Het katholiek programma is 'tpro gramma van vrijheid. Het liberaal programma is 't pro gramma van dwang! Op zes jaar, van 1878 tot 1884, heb ben de liberalen voor 43 millioen frank nieuwe lasten gestemd; voor 514 mil lioen frank leeningen aangegaan en dan hadden zij nog 59 millioen defi- ciet. Sedert de katholieken in 1884 aan 't bestuur kwamen geen nieuwe lasten meer en geene verhooging der bestaan de. Alleen werd een deel der lasten, die suiker en koffie troffen, verplaatst op het vergif datalcool heet; !as_ten waar van de opbrengst aan de gemeenten wordt uitgedeeld. Is't waar of geen waar, M Nolf? Druk. O. Bras- Tavernier, boterstraat, Yper. ^^sêmmssesa Het Ypersche Volk MEETINGEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1910 | | pagina 1