MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN. YPER en ARRONDISSEMENT. Hog altijd over het pensioen van den werkman. OUDERDOMSPENSIOENEN. "Het Ypersche Volk" aan zijne goede lezers. Derde voorbeeld. Wie met de katholieke pensioenwet, van 30 jaar voort 28 fr. 'sjaars stortingen doet met afgestaan kapitaal, bekomt een gelijk pensioen van 360 fr. aan 65 jaar, of van 700 fr. aan 70 jaar met gedurende 19 jaar te storten. Aan 49 jaar mag hij ophouden maar stort hij voort, hij zou aan 65 jaar 450 frank en aan 70 jaar 875 fr. pensioen genieten. Volgens het wetsvoorstel der liberalen moet hij 40 JAAR LANG storten, om aan 70 jaar, 360 fr. pensioen te trekken. Daar uit volgt dat de werkman zou bestolen zijn van al de stortingen die hij volgens de wet die de liberalen zouden willen in brengen, zou moeten doen van 49 tot 70 jaar. Verkiest hij, volgens de bestaande ka tholieke pensioenwet, te storten met voor behouden kapitaal, dan zou hij aan 70 jaar niet alleenlijk 360 ff. maar510fr. pensioen hebben, en nog 1120 fr. voor zijne erfgenamen gespaard hebben. Aan 65 jaar zou zijn pensioen nog 280 fr. bedragen en zijn spaargeld 980 franken. Vierde voorbeeld. Een werkman zelfs die nu 46 jaar oud is, zou met de katholieke pensioenwet, met die stortingen, aan 70 jaar, 400 frank pensioen hebben. Indien hij begeert te storten met voorbehouden kapitaal, dan zou hij een pensioen hebben van 275 fr. en een appeltje tegen den dorst van 672 fr. Meer voorbeelden™]zouden wij kunnen aanhalen, maar wij gelooven dat deze voldoende zijn, om te doen zien dat de pensioenwet door de katholieken ge stemd, veel voordeeliger is dan het wets voorstel waarvan de liberalen zulken ophef en blagaai maken, en dat dank aan die wet men een veel grooter pensioen met mindere stortingen kan bekomen, dan die frank daags welk de liberalen beloven En met het in voege brengen der libe rale pensioenwet, zou iedere werkman, werkende voor een ander, en die 15 jaar oud is of daarboven, tot aan zijn 70e jaar de bovengemelde stortingen moeten doen; de bazen insgelijks; want de wet ware verplichtend. Hoeveel beter en rechtveerdiger is de katholieke pensioenwet. ledereen die wil kan een pensioen bekomen, zoo groot hij het begeert, tus- schen 55 en 65 jaar. Hij stort voor zijn eigen, stort zoo veel hij wil, en bekomt een pensioen volgens zijne eigene stortingen. En met het liberaal wetsvoorstel De eene moet betalen voor den andere Wie 50 jaar oud is, moet 14 fr.'s jaars storten gedurende 20 jaar, en aan 70 j.;. r krijgt hij een pensioen van 1 fr. daags. Wie 40 jaar oud is, moet 14 fr. 's jaars storten, gedurende 30 jaar, en krijgt ook maar 1 fr. daags. Wie 30 jaar oud is moet 14 fr. 's. jaars storten gedurende 40 jaar, en krijgt ook maar 1 fr. daags. Wie 15 jaar oud is, moet 14 fr. 's jaars storten gedurende 55 jaar, en krijgt ook maar 1 fr. daags. Is dat recht en reehtveerdig Komt men te sterven voor 70' jaar, ALLES is verloren gestort, immers, 'tis met afgestaan kapitaalniemand, dan de Staat, heeft voordeel uit de stortingen. Met het voorstel Warocqué mag men niet storten met voorbehouden kapitaal. En aan gezien er maar één op 20 den ouderdom van 70 jaar bereikt, daaruit volgt dat er 19 zullen zijn, die zullen storten voor den Koning van Pruisen. Kiezers, overweegt en oordeelt! Nawoord. België met Duitschland zijn de eenige landen waar een pensioenwet voor de oude werklieden bestaat, In Duitschland krijgen de oude werk lieden aan 70 jaar, 50 mark of 62 fr. 50; maar de man alleen. In België hebben man en vrouw aan 65 jaar, dus 5 jaar vroeger, elk 65 frank, dat is reeds 650 fr. meer In Frankrijk belooft men sedert jaren reeds, aan den werkman alleen, niet aan de vrouw, een pensioen van 50 fr. aan 65 jaar. Maar tot nu toe is het nog altijd bij die beloften gebleven. De oude werkman trekt daar NOG NIETS De fransche minister zegt zelve dat de wet nog niet kan uitgevoerd worden. Geen zaad in 't baksken. Zij komen nu reeds 200 millioen 's jaars te kort. In Holland hadden de katholieken een wetsvoorstel nedergelegd om een pensioen te geven aan de oude werklieden. De liberalen en socialisten zijn aan het hoofd gekomen. Zij hebben het wetsvoor stel ingetrokken. De oude werklieden mochten NIETS krijgen! In België hebben de katholieken sedert 1901, ongeveer 120 millioen frank aan de oude werklieden gratis en voor nieten uitgedeeld. Dit geld is terecht gekomen in de beurs van den stieldoener en den ambachtsman. Daarboven hebben zij nog jaarlijks om trent 16 millioen betaald als premiën aan degenen die zeiven voor hun pensioen zorgen. En dit alles zonder iemand te verplich ten, en zonder de lasten van één centiem te moeten verhoogen Dat is 't werk der katholieken En de liberalen wat willen, wat beloven zij? Niet alleen de werklieden, maar ook de bazen voor iederen werkman, zouden ver plicht zijn alle jare 14 fr. te storten met afgestaan kapitaal. En dat van aan 15 tot aan 70 jaar En om de onkosten te dekken door die wet veroorzaakt, rekenen de liberalen ook op het overschot der liberale regeering? Wel neen! Zij weten wel dat een libe raal bestuur altijd geld te kort komt. Daarom voorzien zij in hun wetsvoor stel belastingen te leggen op de beurs waarden. Hoort gij het, spaarzame lieden Als gij door werken en zwoegen een rentje op den Staat of een obligatie in de eene of de andere maatschappij, of eene actie op de eene of de andgre stad met uwe spaarpenningen gekocht hebt, maakt u maar gereedde Staat zal een ten hon derd van uwe interesten afhouden om de pensioenen te betalen. Daar is, kiezers, dat fameus wetsvoor stel van het pensioen van een frank daags En als de liberalen daar nog mede voor den dag komen, steekt hun dit bladje in handen, en vraagt hun of hunne fopperij nu lang genoeg geduurd heeft Werkliedenwat moogt gij van de liberalen verwachten? De socialisten, bondgenooten der libe ralen, en die hunne werking van nabij hebben nagegaan, zeggen en schrijven dat de liberalen, de verraders zijn van den werkman Het socialisten blad Le Peuplezegt Gedurende 60 jaar, hebt gij, liberalen, aan uwe volgelingen niets anders opge- dienddan pastors en nonnen: Gij wilt voortgaan met hun diezelfde spijzen op te disschenLet op, van wachten moê, zouden de werklieden wel de schotels op uwen kop kunnen in stukken slaan! En Vooruitschrijft: "Wat hebben de liberalen voor het volk gedaan? Niets, niets! Zij hebben de werk- lieden bedrogen, om met de kie zing hunne stemmen te winnen WerkliedenDaar hebt gij de liberalen naar levende lijf afgeschilderd! Vergelijkt wat de katholieken voor u, in alle vakken, gedaan hebben, en op 22 Mei aanstaande, weest uwe weldoeners indach tig! 'tls nu de 15e maal dat wij u aanspre ken, beste vrienden uit stad en dorp,.... en 'tis ons overgebriefd geweest dat we niet verveelden, dat we integendeel meer en meer welgekomen zijn. Dat doet ons deugd en we zijn daar door aangespoord om voort te schrijven in Allemans Voordeel.... G'hebt, goede lezers, de .waarheden ge lezen die wij u alle week voorhouden, dat is goed; maar. dat is niet genoeg, ge moet ze overwegen, begrijpen en, daar diep in den geest prenten... Nog meer, ge moet het geen gij in den geest vastgezet hebt, het geen gij begrepen hebt, mededeelen aan vrienden en kennissen, bijzonderlijk aan twijfelaars die nog niet begrepen hebben en die met een goed woord (een goed woord van u, niet van M. NolfJ kunnen de waarheid aangeleerd worden. Zoo zult ge medeswerken tot het ver dedigen, tot het zegepralen der goede zaak. De kwestie is toch zoo eenvoudig. M. Colaert en M. Van Merris zijn onze twee eerste katholieke kandidaten, ze zijn zeker gekozen te zijnde liberale partij kan niets tegen hun. De kwestie is dan deze: Wienza! het kiezerskorps verkiezen M. NOLF of M. BEGEREM. Het Ypersche Volk twijfelt er geens zins aan dat de stemmen zullen gaan tot den volksvriend, tot den katholieken kan didaat M. BEGEREM. Maar, iedereen moet wel dit in 't ge dacht houden, 'tls niet genoeg dat M. Be- gerem meer stemmen behale dan M. Nolf om gekozen te zijn. Neen, dat is niet genoeg in ons kiesstelsel der Evenredige Vertegenwoordiging, 'tls noodig dat M. Begerem zooveel stemmen behale dat M. Nolf aan 't vierde niet geraakt van al de uitgebrachte geldige stemmen. Ohroepen er eenige uit, is dat wel mogelijk? Luistert, goede vrienden. M. Nolf s goede woord heeft over eeni ge weken trachten te bewijzen dat het on mogelijk was.... wij hebben wij geantwoord daarop en getoond dat het mogelijk is omdat M. Nolf s sterre sedert 8 jaar diep aan 't dalen is, dat hij altijd min en min stemmen verkrijgt alhoewel het kiezers korps altijd meer en meer aangroeit. Dat is een. Maar Het Ypersche Volk heeft ook de stemmen een na e'en geteld, gewikt en gewogen en het heeft de vaste en stellig ste overtuiging opgedaan dat het mogelijk is, dat het zijn kan dat 1VL Nolf het noo- dige getal stemmen niet behale om met de E. V. gekozen te zijn. Het kanjahet kan Laten wij er dus bijvoegen: vermits het kan, het zal Het zal! "Het Ypersche Volk twijfelt er niet aan. Het zal! omdat alle kiezers, niet alleen de katholieken; maar nog alle redelijke menschen die ruste, vrede, voor spoed willen behouden, gelijk één man, zullen stemmen voorden katholieken kan didaat M. BEGEREM. Zoo zal heel de katholieke lijst gekozen zijn: onze drie werkelijke kandidaten en. eveneens, de geachte plaatsvervangers MM. Thevelin, Brutsaert en D'Hondt. Nog eens.... wij zijn er vast van over tuigd, alle lieden die met de zaken be kend zijn deelen onze meening, en zelf M. Nolf is van ons gedacht. Hij zegt dat niet.... natuurlijk....; maar hij voelt, het hij weet dat zijn kamerzetel van on der hem getrokken wordt en dat hij op 22 Mei... op zijn... hoe zouden wij dat zeggen? op zijnenfin opzijn... gat zal vallenDe mande is gereed om hem te vangen en hem buiten te dragen Maar lachen a part.... steunt onze mee ning alleenlijk op wel uitgerekende cijfers? Neen, maar ook op andere grondige re dens, en die redens doen wij uiteen in eenen brief aan den uittredenden liberalen kandidaat. (Zie volgende bladzijde Op 1 Januari 1909 waren er in 't arron dissement Yper 73 pensioenkassen, met 12.600 stortende leden. In 1908 kregen deze leden als hulpgeld van den Staat 88.000 fr. rannwm Pensioen van 65 frank, De'Staat betaalde in 1909 1°) aan 769 oude werklieden van Yper 49.985 frank. 2°) aan 5.031 oude werklieden van 't Arrondissement 327.015 frank. Waarlijk... 't is gelijk M. Nolf zegt: de katholieken doen niets voor den werkman... Wat is me dat toch eene fopperij die katholieke pensioeninstelling wat zijn me die eenige honderd duizend franken gege ven door het katholiek gouvernement L.Ja wat is me dat al... bij 't geen dat de LI BERALEN, eens aan 't hoofd, zullen ge ven.. beloften en vorte appels!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1910 | | pagina 3