VERSCHILLIGE TIJDINGEN. klagen moeten, tot zelfs op de eerste plaats, waar ik mij bevond, dat woorden, ja lieele zinnen niet tot hun oor zijn gekomen. Maar wat mij, Vlaming, bovenal tegen de borst heeft gestooten, is te moeten onze zoetluidende Moe dertaal niet al te best hooren uitspreken, door artisten die anderszins zooveel aanleg hebben. Ontmaakt u van dien onaangenamen oorter genden brusselschen tongvalbestudeert met ijver de Uitspraakleer van Ternest, en gij zult voortaan rozen plukken, daar waar gij vroeger doornen hebt geplukt. Nog eens, heb ik u te streng beoordeeld, vergeet niet dat het slechts talentvolle artisten zijn die verdienen beoordeeld te worden. Onze knappe Vlaamsche Ster bieden wij nogmaals onzen dank aan voor de moeite en opofferingen die zij niet ophoudt zich te ge troosten. Reistor. Fatroonfeest des Konings. Laatstleden maandag avond was het volop feest in de herberg Het Bronzen Hoofd De onder-officieren der Burgerwacht vi irden er het Patrooonfeest onzes geliefden Konings. Zij hadden deze gelegenheid waargenomen om M. Albert Ligy, Officier-instructeur, die hun, gedurende het zomer-seizoen 1879-1880, de wapenoefeningen had aangeleerd, een eere-degen aan te bieden als blijk hunner genegenheid en erkentelijkheid voor de belang- looze bereidwilligheid welke hij hun betoond had. Het was M. Dumon, fourier, die hem dien overhan digde en in gepaste bewoording M. Ligy van herte bedankte over zijne bewezene diensten. Zooals het gewoonlijk bij dergelijke bijeenkomsten gaat, nam het feest aanvang door een lekker banket. Eerst voor de maag gezorgd en dan voor de leute. Bravo, zoo moet 'net gaan! Eerst den inzet en dan den uitzet; met andere woorden als men wel geëten en gedronken heeft, dan verzet men zich nog zoo wel; dan geraken tong en beenen als van zelfs los, en dan begint men volop te zingen en te flikkeren Maar alvorens van vermaak te spreken, de Dame des lieeren Van Driessche verdient dank over het lekker mondje dat zij zoo Vel wist op te disschen. Waarlijk zij verstaat opperbest de rol van Kokinne Nu wij aan 't kapittel van vermaak gekomen zijn, zeggen wij dat er daar veel is geweest. M. Maillard, de alom bekende kluchtzanger, vergast te de feestelingen op menig kluchtig lied van zijn onuit putbaar repertorium. Het schijnt dat M. Gustaaf daar in zijn element was, want men zegt dat hij nooit kluch- tiger is geweest dan dien avond. Dan was het de beurt der heeren Ligy en Gaimant die een duo voor viool meesterlijk speelden. Dan zongen opvolgentlijk andere onder-officieren een groot getal allerliefste Romancen die ten beste ont haald werden en daverend handgeplak verwierven. Onnoodig te zeggen dat dit oversclioon en broederlijk feest tot laat in den nacht geduurd heeft. Wij kunnen niet nalaten de inrichters van dit feest geluk te wenschen en hun te verzoeken het 't toeko mende jaar te vernieuwen. Reistor. Lyre Ouvrière. Deze Koormaatschappij, samengesteld uit werkmans kinderen, heeft, niettegenstaande alle tegenkantingen en moeielijkheden, besloten eens liet Ceciliafeest harte lijk te vieren. Op Zondag, 21 November, BANKET; Maandag, 22 BAL Dinsdag, 23 VOLKSSPELEN; Woensdag 24 SOUPER en Donderdag 25 KANDEEL. Wij nemen deze gelegenheid te baat om de besturen de Commissie dier Maatschappij gulhartig geluk te wenschen. Zij bewijst dat men met eendracht en wijs beleid het zoo ver kan brengen dat men door eigene middels het doel weet te bereiken dat inea zich heeft voorgesteld en de Maatschappij meer en meer doet bloeien. Théatre d'Ypres. Lundi dernier 15 Novembre, a eu lieu, en notre ville, la 2e Representation du Théatre Francais. C'est l'exellente troupe d'opéra du Théatre de Bru ges, qui, sous la direction de Mr F. Moreac-Gerard, a ouvert la série des représentalions de l'abonnemen- de cette année, avec le Barbier de Seville, ou la Prét caution inutile. Le 15 Novembre 1880 était en effet une date choisie pour l'ouverture des représentations. Aussi le programme portait-il; a l'occasion de la fèie du Roi Le Directeur avaitla patriotique attention de faire entonner la Brabangonne avant le lever du rideau, ce qui enthousiasma toute la salie et la fit éelater en ap- plaudissements frénétiques. Cet enthousiasme ne devait pas se refroidir durant toute la representation. MMe SER VA TI US a débuté dans les meilleures conditions. Toute le monde était d'accord pour reconnaitre son vrai talent d'artiste.- MM. Mitelet, Kastner, Sens et Pouilley se sont également fait applaudir. Les rneilleurs connaisseurs assurent ne rien trouver a redire sur la representation de Lundi tandis que de toutes parts on répète que jamais la ville d'Ypres n'a eu une troupe d'artistes aussi distingués. XX. Lundi prochain 22 Novembre 1880. 2e Representation de l'abonnement Witte Klakken. II paralt que la Société des Witte Klakken se prépa re a célébrer la fète de la Ste Cécile avec autant d'éclat que les années précédentes. On nous apprend que le Président, Monsieur de Laveleye, offre aux membres de la Société un bal magnifique, qui ne le cèdera en rien a tons ceux dontla Société lui est redevable. Le souve nir de ces belles fètes est trop présent k la mémoire de ceux qui y ont assisté, pour qu'ils ne se réjouissent d'avance du plaisir qui les y attend. Le lendemain, une Tombola sera offerte aux Dames de la Société. De m igniflques prix, dus en grande partie a la générositó de Monsieur le Président, ne seront pas le moindre attrait de cette soirée, qui promet d'ètre charmante. Société de Chceurs. Le premier concert-tabagie de la saison d'hiver aura lieu Mercredi 24 C', a 8 heures du soir, au local de la Société, 1'Aigle d'or, Grand' Place. Cette soirée sera donnée avec le concours de M. E. Van Den Bossche fils, P prix de cliant du Conservatoire de Gand, et de M. Dekemper, chanteur comique, a Bruxelles. Nog het lager onderwijs. In ons laatste nummer drukten wij onze verwonde ring uit over het betrekkelijk gering getal de Vlaamsche onderwijzers, die hunne diensten door het hoogere be stuur, bij middel van het eere-kruis hebben zien be- loonen. Herenthals, lezen wij in de dagbladen, bezit den oud sten onderwijzer van het land. De verdienstelijke man telt meer dan 50 jaren schooldiensteen liberaal dag blad spreekt anders niet dan met den grootsten lof van hem, doch het gouvernement heeft hem, bij de uitrei king der bovengemelde onderscheiding, vergeten. In onze Provincie kennen wij eenen toezienner, wien de eer toekomt de hofbouwkunde in de scholen te heb ben ingevoerd. Hij staat meer dan jaren reeds op de bres tegen de onwetendheid in onze provincie, en aan menig geacht schoolboek gaf hij licht. Edoch, de heer Mortier werd niet gedecoreerd Wij weten evenwel dat de heer minister Van Humbeeek eerlang nieuwe benoemingen in de Leopoldsorde doen zal. Hopen wij dat deze maal, zijne keuze door beter voorbereide in lichtingen zal geleid worden. Plakken en Stoppen in 't Fransch. in de stadsrekening van Bergen (Mons) 1350, leest men - A Thibaut le plackeur, pour 2 jours placker et restouppee trous en le maison de le Pais en le rue de Nimy....-' Er is hier bepaald quaestie van plakken en stoppen met klei aan houten huizen, en van den plakker. Er zijn nog Vlaamsche woorden, die vroeger het Fransch burgerrecht schijnen verkregen te hebben. Oudheidkunde. In de Noorweegsche stad Sandefjore heeft men eenen vond gedaan, die door eenige berichtgevers in waarde gelijk gesteld wordt met die van dr. Schliemann te Troja. In eenen grafheuvel van oud-Noordschen oorsprong heeft men schip der Vikings opgedolven. Reeds op het tegenwoordig punt der uitgravingen ziet men op 12 h 15 voet van den voor- tot achterste ven de aanzienlijke lengte dat ongeveer 60 voet meet. Men kan het nauwelijks een boot noemen het is een wezenlijk Vikingschip, dat thans, na verloop van dui zend jaren, weer aan 't daglicht komt. Het is veel groo- ter dan de Tuneboot, dien men in de provincie Smaa- lenec heeft gevonden. De gebeeldhouwde sieraden van den voorsteven zijn voor een groot gedeelte afgerot, maar het overige deel van het schip schijnt vrij wel bewaard te zijn. Het merkwaardigste is eene overdekte kamer op liet mid den, waarvan men de hoog uitstekende palen eerst voor masten hield. Het dak van deze kamer is door eene instorting van aarde beneden gevallen en bedekt nu den vloer, maar men verwacht nu daaronder het eigen lijke vertrek te vinden, en is zeer nieuwsgierig 'wat dit verbergen zal. Het schip ligt een kwartier van de zee. Eene nieuwigheid Leden van den Brus selschen gemeenteraad zijn naar Londen geweest en hebben vandaar iets meegebracht, dat spiksplinter nieuws is zeggen de geleerde Fransche gazetten 't Is namelijk een ontwerp om de straten, in stede van met kasseien, te beleggen met hout. Men heet dat nieuws en de Vlaamsche steden wa ren in de middeleeuwen alzoo bevloerd. Wij vonden daar het bewijs van in onderscheidene stadsrekenin gen, zelfs van geringe plaa+sen gelijk Roeselare vroe ger was. Te gent; zal 't ook wel zóo geweest zijn immers telkenmale dat b. v. de Veldstraat wordt open gelegd, komt de spade op stukken van groote blokken en planken van eikenhoutwij merkten dit op over een tiental jaren en nog dezer dagen bij 't leggen van de waterbuizen. De beste verdediging. Een koning van Per- zië had eens een grootvizier, die hem jaren lang trouw gediend had, maar dien hij op zekeren dag zonder ge gronde reden in ongenade liet vallen en van zijnen post ontzette. Toch wilde hij zich dankbaar betoonen voor vroeger ontvangene diensten, en liet den ontslagen grootvizier zeggen, dat hij zich begeven mocht waar heen hij het liefst wilde om daar in vrede van zijn pen sioen te gaan leven. De vizier echter antwoordde dat hij niemand met zijne tegenwoordigheid wilde lastig vallen hij verzocht dat men hem eene landstreek zou aanwijzen, onbebouwd en onbewoond, en zoo onher bergzaam, dat het eene straf kon genoemd worden om daar te moeten wonen op zulk een plek wilde hij dan zijne overige levensdagen doorbrengen. Toen de vizier niet van zijn voornemen af te brengen was, beval de koning, dat men naar eene dergelijke plek zou gaan zoeken. Maar hoe men ook zocht, ner gens in het geheele rijk was het verlangde te vinden overal woonden menschen, overal lieerschte welvaart. Toen de koning den uitslag van het onderzoek aan den vizier liet mededeelen, sprak deze De koning heeft nu zelf kunnen zien, hoe de toe stand van het land is, welks bestuur tot nog toe aan mijne handen toevertrouwd is geweest. Nu dat feit eenmaal erkend is, neem ik gaarne mijn ontslag. Dit antwcord bracht den Koning tot nadenken hij begreep dat hij zich door eene luim had laten beheerschen en nam den trouwen dienaar weer in genade aan. Tunnel sous-marin entre la France et l'An- gleterre. Le puits foré par la Société d etudes est actuellement arrivé a la couche dans laquelle on se propose de percer le tunnel. Les difficultés résultant de l'intrusion des eaux, qui ont été considérables dans la traversée de la couche supérieure, ont été vaincues et on travaille actuellement dans une roche parfaitement étanche. La Compagnie d'études, qui a encore trois ans devant elle pour se transformer en compagnie d'exploitation, va faire forer un second puits pour descendre tout lè materiel de percement et d'extration, wagonnets, etc. Poursuivi avec avidité, lc tunnel pourrait être ache- vé en quatre ans. Offenbach. On ne s'attendra pas a lire dans le Kunstbode un long panégyrique de ce maitre si essentielleinent parisien Cest ainsi que l'appellent tous les journaux. De fait, il n'y a point de rneilleurs Francais, de plus parfaits Parlsiens que ceux qui ne le sont'pas. Voyez Lulli, Gluck, Grétry, Rossini, Meyerbeer, et mainte- nant Offenbach Et dans la politique les Mazarin, les Médicis, les Buonaparte, les Gambetta. Dans le roman, le Hollandais Paul de Cock? Dans l'art oratoire, voyez cet outre Néeriandaïs du Nord, Berryer il passe pour avoir été le premier discoureur de France. Les Fla- mands Stevens, Willems, etc., s'entendent également dire il satieté qu ils sont de vrais peintres parisiens, et il n a pas dépendu de la volonté de nos Gevaert moder- nes de décrocher une timbale du même genre. Et Heine done Théophile Gautier n'a-t-il pas appelé ce grand juif de Francfort le poète parisien par excellence Mais cessons nos citations et revenons ii Offenbach. s'n était permis der rire sur une tombe, 1 'Etoile beige a elle seule, nous en fournirait ample matière. Offen bach, dit-elle, a eu les obsèques d un prince dtai prince de théatre. Puis elle nous montre la face épanouie de Daubray recouverte d'un voile de tris- tesse Joncières pieurant et Sardou suffoquant, Voyez- vousle vieux Sardou verser d'abondantes larmes de leinme, sans doute. Quoi qu'il en soit, nous sommee bien aises d'avoir appris que l'auteur de la Grande

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1911 | | pagina 1