ÏPER tn HUNT CONGO BEMEENTERAftD. °p*njare zitting op Zaterdag KATHOLIEKE Concert door" La Philarmonied'Armentiferes BERICHT. Ziet de Notarieële Aankondigingen op de vierde bladzijde. Kamernieuws. De handel in onze kolonie doet ct< vooruitgang. Dit is bijzonderlijk te ken zeggen onze agenten aan den del en aan de afschaffing van de in werken. In zekere streken is men een geheelen grooten te dan- i vrijhan- - belasting omkeer gewaar. Er wordt door de zwarten meer caoutchouc bijgebracht die in Europa aan tamelijk hooge prijzen vet kocht wordt. Hieruit zou men kunnen peizen dat be!- gische nijveraars veel geld zouden winnen in de kolonie, 't Is jammer toch dat wij de Engelschen, de Duitschers, de Hollan ders en de Portugeezen een voetje hebben laten vooren schieten. Wij zijn te traag om iets aan te pakken en onze opvoeding als kolonisten laat daarbij nog zooveel te wen- schen over. Men vindt handelshuizen te Leopold- stad en te Kinshasa. Andere nog in de gewesten langs den stroom en tegen de kusten, te Madimba, Kisantu, Kinsongo en op meer andere plaatsen. Alle dagen klimt het getal klein handelaars hooger. In de kolonie noemt men de stapelplaats der marchands factorijen. In Congo vindt men 3 soorten van zulke factorijen. De eerste ontvangen al hunne waren uit een groot huis in Europa dat een bijhuis of een hulphuis bezit te Boma of te Natadi. Hier bestuurt men alles in Europa, de contracten en de belastingen worden hier geteekend en gedaan. Andere factorijen, zijn heelemaal vrij, bestaan op hun eigen zonder van een huis in Europa gevestigd af te hangen. Deze commandeeren in Europa, maar stellen zelf hun verkoopprijs vast, teekenen en betalen ter plaats zonder tusschenkomst van een moederhuis in YPER. wat duurder dan in Europa maar men geeft hun daar grooter gemak van betaling. Eindelijk is de derde soort van factorij een stapelhuis of handelhuis waar een zwarte meester speelt. Deze koopt alles aan de kleine handelaars en betaalt door gans in waardenHij verwisselt caoutchouc, ivoor of palmuoten tegen 't gene dat hij noodig heeft voor zijn winkeltje. Die kleine handelaars en de Zwarten die winkel houden, koopen ook op stalen of worden bezocht door Commis-voyageurs uit Europa. Menig lezer zal hier monkelen 7,638,40 fr.3.034,30 fr.5.438,40 fr.9.068,40 fr. j ZONDAGRUST en ongeloovig zijn hoofd schudden maar 't is toch zoo. In de renseignements de Voffice colonial, staat zelf te lezen (n° van Maart) dat het bijna al Duitschers en1 Portugeezen zijn die daar zoo rondreizen en de kleine handelaars de ooren komen schers geven vele hunner producten in Goedgekeurd, probatie en eischen maar hun geld na verscheidene maanden, en goedkeuring der waren. Wat hebben die reizigers zoo al aan te bieden? Weefsels, dekkingen, reukwerk, bier, cigaren, cigaretten, kle dingstukken, hemden, tafellijnwaad, nage maakte juweeien, horloges, messen, ijzer- kramerij, borstels, bougies, schoenen enz. enz. De Zwarten in dienst bij de Europeanen betalen als zij naar de factorij komen in klinkende muntstukken, de anderen in producten. De Congoboot Bruxellesville is Dinsdag te Antwerpen ingekomen met 83 passagiers aan boord waartusschen M.Adam hoofd ingenieur der spoorwegen. Die geleerde man was ziek als hij Stanleystad verliet. Nu is hij bijna genezen. Kolonel De Moor, werd door Z. M. den Koning afgevaardigd Mr Adam te verwelkomen en verraste hem met het kruis van ridder der Leo poldsorde hem door koning Albert toege kend, wegens de groote diensten door hem bewezen in Afrika. De passagiers die uit Lomani terug- keeren, verhalen dat een Zweedsch com mandant, die op inspectieronde was met een detachement der openbare macht, werd aangevallen door de Topokés. Tij dens dit gevecht werd de commandant door een knodsslag op 't hoofd getroffen en gewond; drie soldaten en verschillige inboorlingen werden gedood. Tengevolge dezer gebeurtenissen heeft men besloten een policiekorps ter plaatse te zenden en een onderzoek in te stellen. Op 24 Maart is te Lissala aan bloedwa- tering overleden de E. P. Cursters, van Lier, broeder van den advocaat en van 't provinciaal raadslid; pater Cursters, der orde van Premonstreit, was slechts 30 jaar oud. Nieuwe Congoboot.— De beheer raad der Compagnie Beige Maritime du Congo heeft besloten het kapitaal te ver- hoogen en op 10 millioen te brengen. Eene nieuwe boot van het type Elisa- bethville is besteld geworden. De vloot der compagnie zal dan be staan uit: de Bruxellesville5850 ton, de Leopoldville, 6350 ton, de Elisabethville, 7000 ton en de nieuwe boot, eveneens 7000 ton. De stoomboot Elisabethville verlaat Antwerpen naar Congo op Zaterdag 20" Mei Brieven en postpaketten aan vrien den in het Zwarteland vóór 18n in den post afgeven. Yner kunststad Qeen stad Xperdat zaJ BrSgS' ÏSJwJ R VoTmSg f totostat biJse.„„„d theker te Yper—Zondag 14 Mei. E. OAIMANT, Meenenstraat n° 6 Hollebeke. WERKSTAKING AAN DE VAART. De werkstaking aan de vaart reeds dik wijls voorzeid is eindelijk Dinsdag morgen uitgebroken Waarom Om welke reden Ehwel om geen reden Niemand klaagde noch over werk noch over loon. Iedereen was reeds veel geld en de daghuren verhoog- j den nog gedurig. Maar dat maakte het spel niet van de bestuurkoslen 172fr. 23; hetgene tezamen bedraagt socialisten. Deze valsche volkbedriegers moeten ru zie hebben, opstand en ontevredenheid om alzoo te kunnen visschen in troebel water en te komen tot gewelddaden en revolutie. Intusschen dat de werklieden zich laten misleiden en foppen door de roode- haantjes vooruit moeten deze opleiders kunnen fijne sigaren rooken en geld ma ken in hunne syndicaten. Daarom moet er grève zijn Daarom moeten zoovele huisvaders hun nen schoonen loon verliezen. Daarom moeten zoovele werkmanshuis gezinnen gebrek lijden. Wat vragen de werkstakers Zij weten het zelve niet. Zij zullen dat naderhand bepalen. De werkstaking is er. Aan de honderden die wilden voortwer- ken hebben de opruiers en hunne slaven liet werk belet. Deze die de volgende dagen wilden naar hun werk gaan hebben zij den weg afgestaan. In name van de Vrijheid zeker Dwingelanden zijn het Vijanden van de vlijtige en zorgvuldige werklieden. DE BLOEM DER KONINGIN Ten bureele van Het Ypersche Volk zul len er bloemen der Koningin te krijgen zijn aan 10 centiemen. Deze bloemen zullen ons van het mid den Comiteit op 15 Juni toegezonden wor den en verkocht worden van 16 Juli tot 23 Juli. Poperinghe. Dikebusch. Elverdinghe. .-jSEcaa zoeken aan H. M. de Koningin, de wenschen uit te drukken, die ik koester voor harealgeheele herstel ling. Alzoo beantwoord ik niet alleen aan mijn persoon lijk gedacht, maar aan dit van Frankrijk, dat heden nog onder den zoeten indruk verkeert van het be zoek, dat Uwe Majesteiten mij wel hebben willen brengen, verleden jaar, te Parijs, waar H. M. de ko ningin den onuitwischbaren indruk achtergelaten heeft van hare buitengewone bevalligheid en hare stralende goedheid. Sire, ik ben diep getroffen door de zoo warme woorden, welke Uwe Majesteit mij toegestuurd heeft en door de uitdrukkingen welke zij gebruikt heeft om de gevoelens van het belgisch volk jegens Frankrijk te bepalen. Het heeft mij een onuitspre kelijk genoegen gedaan, daarin als het ware eene welsprekende vertolking te vinden van de toejui chingen, welke de dappere bevolkingen van uwe prachtige hoofdstad gestuurd heeft aan den voor zitter der fransche republiek. Ik haast mij te zeggen, hoe diep ik getroffen was door zulke ontvangst. De weergalm van deze sym- patische betooging, everals die van de woorden Uwer Majesteit, zal weerklank vinden'in de herten van al de franschmans zij zullen er fier en geluk kig over zijn. Op mijne beurt ben ik hoogst verheugd, Uwe Majesteit de diepe en oprechte genegenheid te kun nen uitdrukken, welke Frankrijk en zijne Regeering koestert voor België en zijne vorsten. Mijn bezoek is niet alleen de vervulling van een aangenamen plicht van hooge wellevendheid. Het is ook de bevestiging van al de weerde, welke mijn land hecht aan de vriendschap van het uwe. Frankrijk volgt met evenveel belang als bewon dering den snellen en schitterenden vooruitgang van uw jong land. Frankrijk heeft het zien geboren worden en opgroeien en zich versterken te midden der grootste moeilijkheden. In al de takken der menschelijke bedrijvigheid, nijverheid, handel, politiek, letterkunde, wetenschap, en kunsten, heeft België eene uitstekende plaats verworven tusschen de volkeren. Meer dan iemand juichen wij zijnen bijval toe, en, met Uwe Majesteit, vormen wij den wensch, dat onze twee landen door hunne gemeenschappelijke strevingen geleid wor den tot eene steeds grootere overeenstemming van hunne ekonomische belangen. Ik drink ter eere van uwe Majesteit, van Hare Majesteit de koningin, en van de koninklijke fami lie. Ik drink -op België, op [zijn klimmende voor spoed en op zijne zegepralende toekomst. Woensdag van af 8 u. en half was President Fal- lières aan 't werk. Eerst ontving hij de 400 afgeveerdigden der 33 fransche sociëteiten in België. In België zijn rond de 700.000 franschen waarvan 20.000 te Brussel. Rond 10 u. heeft M. Fallièreseen bezoek gebracht aan de Fransche School te Brussel. Ten 12 u. en half was de president verwacht op een privaat déjeuner te Laeken. Te Laeken aange komen heeft M. Fallières eerst en vooral H. Majes teit de Koningin Elisabeth bezocht. Intusschentijd gaven te Brussel in de Grande Harmonie al de fransche sociëteiten een vaderlandsch banquet en in den Restaurant de la Mon- naie gaven de brusselsche dagbladschrijvers een feestmaal aan de fransche gazetschrijvers. Nog nooit was er zulke decoratieregen- President Fallières zal veel gelukkigen gemaakt hebben. Ook gaf de President geschenken |aan de koning en de koningin en speelgoed aan de prinsjes. Te 7 u. groot banquet in 't ministerie van bui- tenlandsche zaken, waaraan de koning en de presi dent deelnamen. Na het feestmaal zulke feestma len vliegen - ontvangst op't stadhuis. Na de presen taties woonden de President en de Koning van op het balcon de militaire fakkeltocht bij. Om 11 u. keerde iedereen huiswaarts. Donderdag, de laatste dag, werd gewijd aan een bezoek aan het coloniaal Museum te Terveuren. Te 12 u. was er een ontbijt ter eere van den pre sident der republiek en den koning in de salm der fransche legatie. Te 2 u. is M. Fallières langs de Zuidstatie naar Parijs teruggereisd. Weinig nieuws in onze kamers. In de zitting van Vrijdag 5 Mei, werd de wet voor de mijnwerkers pensioenen gestemd in2« lezing Daar er ook aan vullende bepalingen ingediend werden voor de al- gemeene pensioenwet, ten laste der belanghebben den die vóór 1861 geboren zijn, en dat die bepa lingen niet voldoende schenen, beloofde onze ka tholieke volksvertegenwoordiger van Antwerpen Mr Segers eerlang met eenige vrienden een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Hoe vroeger hoe liever om zoovele voordeden mogelijk te verschaffen aan al deze die voorzienig en spaarzaam, alhoewel reeds tamelijk in jaren gevorderd, willen zorgen om een klein pensioenboekje te bekomen. Hetgeen toch dat meest de nieuwsgierigheid ver wekte was de bijeenkomst der kamer afdeelingen die het onderzoek van de nieuwe schoolwet ver daagd hadden. De vergadering had plaats op vrij dag 5 dezer Uit de bespreking blijkt het dan meer dan klaar dat liberalen en socialisten willen belet ten en daartoe alle middels aanwenden dat de nieuwe schoolwet besproken en gestemd worde! En waarom Zij zijn bevreesd en schrikkelijk be vreesd, dat zij de schoonste der pauwpluimen waar mede zij prijken, zouden kunnen verliezen cn soms varen zooals in den fabel, de gaai die zich met s pauws pluimen had opgetooid, en in zijne valsche pluimen toch erkend, door de pauwen, deerlijk gepluimd werd, en daarna door zijne gelij ken ook werd weggejaagd en verfoeid !-Nu in die vergadering heeft de liberale M. Neujean verklaard dat de bespreking der schoolwet geen plaats zou grijpen vóór de verkiezing van toekomend jaar Doch die Heer spreekt stout en rap! Immers Mr Scholiaert heeft in de vergadering der rechterzijde verklaard en te kennen gegeven dat hij wel beslo ten en beslist is krachtdadig [te handelen, en eene rechtveerdige wet, of liever eene wet door de recht- veerdigheid vereischt te doen doorgaan en in eene kamerzitting heeft nog onze Hr Minister Schol iaert laten zien dat hij aan de linkerzijde zal beje genen met dezelfde vriendelijkheid en heuschheid welke hare mannen betuigen aan onze vrienden, en uitdrukkelijk gezeid-en dit met toejuiching van geheel de rechterzijde, dat het landbestuur niet van zin is zich door liberos en socios te laten bij den neus leiden. Aanwezig: MM. Colaert, burgmeester: Fraeijs en Vandenboogaerde, schepenen Fiers, Vandergliote, D'Huvettere. Bouquet, Iweins D'Eeckhoulte, Lema- hieu, Biebuyck, Begerem, raadsleden Van Jder Donckt, secretaris. M. Sobry doet zich verontschul digen. De H. Secretaris geeft verslag over de ver gadering van voorgaanden Maandag waarop het portret van den Heer Burgmeester ingehuldigd werd. M. D'Huvettere vraagt dat de redevoeringen van die vergadering zouden gedrukt worden. Aangenomen. De raad keurt de maatregelen goed genomen op halfvasten. gewrocht om de heerlijkste kunstjuweelen te bewa ren en het uitzicht der stad te verfraaien Ons inziens worden de gedachten niet genoeg daarop gezocht en is de Yperling, alhoewel ervan bewust, toch niet fier genoeg, over hetgeen de voorouders overlieten, over hetgeen den dag van heden ontworpen en afgemaakt wordt. Eerst dienen de Yperlingen zelf wat meer hunne moederstad naar weerde te schatten, dan zullen de vreemdelingen komen, van langsom meer, verrukt en veroverd door al hetgeen de stad ten toone spreidt. Het gedacht kwam ons te binnen waarom hier niet gelijk elders bv. te Rijsel, te Brugge, te Gent eene vereeniging zou tot stand komen om in de mate van het mogelijke mede te werken tot verfraa- ing der stad op kunstgebied, tot onderricht op zelfde gebied van het volk. Alzoo eene "Socie'té, des Amis des Musées et Mo numents d' Ypres eene maatschappij van de vrien den der Ypersche Musea en Monumenten Waarom niet We sluiten vandaag bij dit gedacht onze lezers aanwakkerende te gaan zien naar S. Maartens O. L. Vrouw portaal, naar S. Maartensklooster, naar S. Piéters herstellingen en vestenwerk, naar de plans van S. Jacobstoren enz... enz... We zullen dat al per naasten en per gelegenheid bespreken. Yperman. Stadsgeldwezen - Verhooging van 1262,77fr voor de begrooting ]Qjo van verschillige credieten (carillon, verlichting, pensioenkas van beambten enz. Goedgekeurd. Stadsbibliotheek Rekening 1910. Ontvangsten 6.148,26 fr.uitgaven5^9,30 fr.overschot goed gekeurd. Eeredienst. Rekening 1910 der kerkfabriek van St Maarten. Ontvangsten 70.202,48 fr. Uitgaven 54.515fr.13 overschot 15.687,85 fr. Goedgekeurd. Eeredienst- Gift aan de kerkfabriek van S. Pie- jtholieke Wacht 'n het Volkshuis te Yper. ters van 2000 fr. kapitaal in Belgische rent mits ee- j Dagorde Tombola van 60 fr.verslag der vo ne solemneele mis ter eere van den H. Antonius op riSe vergadering; voorstelling van nieuwe leden Dinsdag na 1 Oogst en tien gelezen missen op tien achtereenvolgende dinsdagen bij voorkeur na de solemneele mis. - Goedgekeurd. Ufipuf Zondag 14 Mei om 8 u. liHullI >s avon(is vergadering der Ka- Weldadigheidsbureel Overhandeling van Europa. Die marchands die alzoo op hun i pacht M. Pattou begeert zijne exploitatie te Voor eigen handel drijven en zijn doorgaans] mezeele over te laten aan Florentin Vantuyne land- niet rijk. Als ze in Europa geen crediet bouwer te Voormezeele, mits jaarlijksche pacht van meer krijgen of hunne waren te achterblijven, gaan ze koopen in de bij huizen van Boma of Natadi. Ze betalen Tombola van 60 fr. vergadering; voorstelling van aanspraak van E. H. Pater Ladislas Kerckhove 1 Liederavond bestaande in het herhalen van Jon- ker Jan en het aanleeren van t Beiaardlied en 't Staplied. ZIELMISSEN in St. Niklaaskerk te Yper: Zon dag 14 mei 1911 te 9 voor M. Deleersnijder en Zon- j dag 21 mei 1911 ten 8 voor Jules Depuydt. lange I 225 fr- en w'ist aan als borgstaanders, Mme Alida Autrycke, We Jules Vanderghote te Dixmude.— Goedgekeurd. Id.-M, Leon Coussementte Poelcapelle, begeert zijne hofstede te verlaten en zijn pacht van 3.625 50 over te laten aan zijne zuster en neven Justina Cous- sement, We Deroo en Jules en Emile Deroo, land bouwers te Poelcapelle onder solidaire waarborg van den afstaander Leon Coussement. - Goedgekeurd, Burgerlijke Godshuizen. Afstand op eene. aanbestedingsprijs. M. Bruno Vandermarliere te WestRoosebeke was aankooper van populieren deze zijn erg beschadigd gevonden geweest. De cijfer van 86 fr. door de Burgerlijke Godshuizen vastgesteld is goedgekeurd. IdLastkohier, verpachting, landsche goederen Totaal 10.053,25 fr. Goedgekeurd. \A.-Vier verslagen van verkoopingen van boomen\ Goedgekeurd. Id. Verkooping van bebouwden eigendom De vijf wegen aan M. Leon Vermeulen, voor 1.400 fr. Goedgekeurd. Aankooping van Parnassushof Verschoo- ven tot naaste zitting. Stadseigendommen - Opbouwen van eenestal- afzagen met hunne échantillons. De Duit- ling bij het vijverhuis i-gZillebeke. DevislQ64,iof>- Oprichting van een monument ter gedach tenis der Belgen gestorven in Congo. - Vraag van toelaag door het beschermingscomiteit voor het monument van Architect Hacouet en beeldhou wer Vincotte. Drie Yperlingen zijn gestorven in Con go MM. Verschelde, Lapiere, Brunfaut. De sche penscollege stelt 100 fr. voor. Goedgekeurd. Brandweer Standplaats op 't Wieltje een re glement naar dit van stad Yper gemaakt wordt goedgekeurd. Reglement voor het bezoek van de Hallen, het stadhuis en het stedelijk Museum. Deze monu menten zullen kunnen bezocht worden van 1 Mei tot 30 September op alle werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 u. Óp Zon-en feestdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 6 u. Van 1 October tot 30 April, op Zon-en feestdagen van 10 tot 12 en van 2 tot 5 u. Ingangsprijs0,50 fr. per persoon. 1 fr. ticket is geldig heel het jaar, 10 p. c. afslag voor groepen van meer dan 10 bezoekers. De naald van St Jacobstoren. De plans zijn tentoongesteld in de blauwe zaal. De onkost wordt geschat op 56.313 fr. 42. 't Is nu dat men het werk moet aanvangen an derszins zoo men den herstelden toren weerom schenden. M. Begerem doet opmerken dat men nu gespaar- zamer kan te werk gaan daar de stellingen reeds staan. De kerkfabriek met medehulp van een weldoener betaald haar deel, een zesde. Het deel van de stad is van 9.385 fr. 57, Die om zal moeten opgeschreven worden in de begrooting van 1912 of beter geno men worden op de leening, want het ware niet mo gelijk ze te nemen van de gewone ontvangsten. De raad keurt de plans, den ondernemer M. Caron, het stadsdeel goed. Toelagen voor Publiciteit.-De gemeentesecre taris van Oostduinkerke zou willen een gids uitge ven van de badsteden van Nieupoort-baden. Groe- nendycke, Oostduinkerke Yper zou beschikken over twee bladzijden tekst en drie bladzijden pren ten. De stad zou 300 exemplaren ontvangen van dezen gids getrokken op 5000 en uitgegeven in 't fransch, 't duitsch en 't engelsch. De raad stemt eene toelage van 300 fr. M. Fiers klaagt over den slechten toestand van den boulevard Malou. M. Biebuyck dringt ook aan. De voorzitter stelt voor twee waterwagens aan te koopen die het water uit de vestingen zouden halen om daarmeê de straten te besproeien. Te naaste week begint de kuissching dei straten. Hc' RUIIölöldU. binnen korte jaren door niemand meer betwist worden. Voor die Yper kennen is nu, zooals het altijd was eene onloochenbafe waarheid. Waar vindt men praalgebouwen gelijk de onze. De Hallen met het Belfort hebben op de wereld huns gelijken niet. Sint Maartens hoofdkerk is, op haar geheel genomen, met recht beroemd als de schoonste kerk van 't land. De Sint Pieters en Sint Jacobskerken tellen onder de merkweerdigste. Sint Maartensklooster is eenig in zijn soort. De vleesch- halle, het postgebouw zijn echte juweeien zooveel burgerwoonsten zijn weerdig bewaard en gekend. De oude vestingen bewaren aan de stad een eige naardig karakter en de lijnen van de breedte en smalle kronkelstraten geven een uitzicht schier ner gens te vinden. Zal het overtollig zijn in Het Yper sche Volk de aandacht te vestigen op de kunst- weerde van onze roemrijke stad Zal het ongepast zijn te wijzen op alles wat sedert enkele jaren van hier gedaan wordt en uit- drie zonen en twee dochters zijn ambachtslieden die te Beveren en ommelands wonen. De man had uitwendig slechts een groote wonde aan de rechter slaap, doch inwendig verschillende verwondingen. Uit het onderzoek is gebleken dat de stoker van den tram regelmatig gefluit had als de trein de halte van Het Hooghe verliet. Voor de eerste maal reed Bellangé met dit peerd naar Poperinghe-markt het lastdier, dat het gedruis van den tram nog niet gewend was, werd schichtig, sprong over de kalsij- degrachtpeerd en rijtuig tuimelden om en de geleider had aan de rechterslaap eene vreeselijke wonde, waardoor hij na eenige minuten stierf, 't Is geenszins door gefluit van den tram dat het peerd op hol ging. De machinist en andere trambedien den getuigen dat er slechts getrompt zooals naar gewoonte, als de tram langs de kalsijde zelf bij St. Elooi komt. -5K- VOOR DE HOPPEKWEEKERS.- Het keu ringsbureel der stedelijke hoppeschaal heeft een bericht afgekondigd nopens de optelling der blok ken hoppe. Alwie hoppe kweekt op het grondgebied der stad Poperinghe, is verplicht van den 14 Mei tot den 1 Juni, op het keuringsbureel het getal zijner hoppeblokken schriftelijk aan te geven. De lijst der optelling zal, te rekenen van 15 Juni, ter inzage der handelaars en landbouwers berusten, in het voor melde bureel der stadsschool. De hoppekweekers hebben er het grootste belang bij die opgave regelmatig in te dienen, opdat hunne hoppe voor 't lood zou aanveerd worden. Voor de handelaars is het een gewichtige inlichting voor hunne aankoopen of verkoopen van hoppe per con tracten. -5K- BIJNA NOG EEN ONGELUK.-Maandag namiddag rond 3 ure kwam de landbouwer René Vandewynckel niet een zwaar geladen wagen steê- mest gereden door de Yperstraat. Voorbij het huis j van V. Staessens braken de speeken van een ach terwiel, en de wagen kantelde om op de riggels van den buurtspoorweg. Nauwelijks dit ongeval gebeurd of de tram van 3 ure naar Watou kwam aange- stoomd doch gelukkiglijk bemerkte de stoker wel ke hinderpaal er op de lijn was en hij kon eene bot sing vermijden met op eenige meters van den wa gen stil te houden. De trambedienden en eenige bijgeroepenen smidsgasten konden met een windas den wagen op zijds krijgen. De tram kon met 20 minuten vertraging doorrijden. -ÏK- ONDERLINGE BIJSTAND - Zondag laatst vierde de maatschappij van onderlinge Bijstand "De Broedersbond haar jaarlijksch feest. Na de plech- m i„i; hebben, kwamen een honderdtal leden op naar de toedienen op Maandag 10 Juli aanstaande. i algemeene vergadering te 11 ure in den Katholieken Kring. De achtbare heer Burgemeester nam het ambt 1 rv ia a a van voorzitter waar, en sprak eenige gemoedelijke Dienstdoende Apo- woorden voor het doel der vergadering. Doch het voornaamste deel was voorbehouden aan 't verslag van den secretaris en schatbewaarder. I Deze ziekengilde werd den 21 October gesticht door den zeer eerw. heer Huys en deheeren G. Lebbe Felix Van Merris, Leopold Keukelinck en anderen nog. Tot in April 1910 blijf zij eene vrije maatschap- pij doch verleden jaar begreep eindelijk het be stuur welke groote voordeelen er in gelegen waren van dé" wettelijke erkenning te bekomen en zich aan te sluiten bij de Federatie der ziekegilde van 't arron dissement Yper. Op aanvraag werd De Broeder bond wettig erkend als maatschappij van onder ling bijstand, door koninklijk besluit van 31 Decem ber 1910 Op den 31 December 1910 bestond de maatschap pij uit 68 eereleden en 257 werkende leden in 1910 ontving zij als bijdrage der gewone leden 231 lfr.45 als bijdrage der eereleden 408 fr. als intrest der geplaatste gelden 94 fr. 50 te zamen 2813 fr. 95 tevreden, won Er werd als dagelijksche vergoeding in geval van ziekte uitbetaald aan gewone leden 1557 fr. 75 voor loon aan geneesheeren 512 fr.voor geneesmid delen 704fr.95 voor begravingskosten 20 fr. voor Op zon- dag 11 Juni zullen op de kiosk der Groote Markt twee concerten gegeven worden door de Socie'té Philarmonique d'Armentières gesticht in 1783, be staande uit 110 uitvoerders onder bestuur van M. A Verbregghe, ridder van het Eerelegioen, officier van i 'tOpenbaar onderwijs, oud-bestuurder van het le genie-regiment te Versailles. Te 12 u. ontvangst op 't stadhuis en eerste concert. 'S namiddags te 4 1/2 u. i tweede concert. RIJTUIGONGELUK,-Zaterdag is het parket van Yper, vergezeld van den heer Poupaert, wets- d.octor, een onderzoek komen doen nopens het i ijtuigongeluk dat voorviel aan Het Hooghe. Het slachtoffer was een Fransche kiekenkoopman, Benoit-Louis Bellangé, geboren te Hondschoote den 21 Mei 1839, en wonende te Oostcappel. Hij was niet ongehuwd, zooals de eerste tijdingen het meld den, maar wel wedr van Pauline Grusson zijne 2966 fr. 93.-Zoo is er een tekort van 153 fr. 98 doch de reserve bedraagt nog 3346 fr. 11 centiemen -ÏK- AFBRAAK-—Thans ligt de oude Regencie ge heel in puinen. Maandag namiddag zal Notaris Cassiers de bouwmaterialen, die van de afbraak voortkomen, openbaarlijk verkoopen. In 'den loop der week zullen de hoopen steengruis weggevoerd worden, zoodat de aannemer weldra de noodige del vingen zal kunnen beginnen. -5K- TURNFEEST.-Het turnfeest ter groote markt zal zondag namiddag ten 2 1/2 beginnen. Te 5 u. stijgen twee groote luchtballen van den reiziger Dumortier op. Daarna groot muziekconcert door de stadsharmonie. -51C- NIEU WE ORGEL. - De plechtige wijding van het nieuwe orgel in O. L. Vrouwkerk heeft plaats Maandag aanstaande te 3 uren namiddag. Het orgel zal bespeeld worden door twee befaamde orgelisten M. Alfons Diericx, orgelist van St. Bertinus ter ste de, die een prijs in 't Conservatorium te Gent won, en M. Louis Vanhoutte, gewezen orgelist der hoofd kerk van Porsmouth (Engeland), thans orgelist van St. Maartens te Yper, en die den eereprijs won in de hoogere muziekschool, Lemmens-gesticht te Mechelen. Zij zullen stukken spelen van Bach, Boelmann, Widor en andere meesters. Op Zondag 21 Mei vergadering in de herberg Den Wijngaard bij Th. Debaene voordracht door den heer Theuninck over het inrichten eener samenwerkende brandverzekering. Boerengilde.-Ofschoon er deze maand geene gezamentlijke aankoopen te doen waren, zijn de le den Zondag, nochtans talrijk naar de maandelijk- sche vergadering opgekomen. 'T is een klaar bewijs dat zij hunne gilde genegen zijn en verstaan dat er daar meer te doen is dan koopen, te weten mal kaar inlichten, raadplegen, in een woord, zich op de hoogte te houden der landbouwzaken. Na het gewoon verslag sprak de Eerw. Heer Proost over de noodzakelijkheid, onze hoeven gods dienstig te bewaren, en over de voortreffelijkheid der oude christene vlaamsche gebruiken zooals ge- zamentlijk gebed, gebruik van gewijd water bij in- en uitleveren van dieren, gewijde palm, zaaigraan,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1911 | | pagina 3