DE OUDE KLOKKELUIDER 6oö$ökn$fi<je üpngen Laatste Berichten. de H. Maagd en Moeder Gods MARIA S{ Juliaan. Langemarck. Eene Russische Lente-Idyle Passchendaele. Poelcapelle. Voormezeele. Wervick. De Krekel en de Mier. BURGERSTANDEN. het kruisteeken op het brood dat men begint te snijden, en andere diergelijke zegeningen. De chris- tene gebruiken dreigen uit de de jonge boerhuis- houdens te verdwijnen en dat mag niet. Daarna onderhield de schrijver, Aimé Deconynck de vergadering over pachtbrieven. Hij toonde name lijk wat er uit de huidige pachtbrieven als hatelijk en onrecht dient te verdwijnen, wat er ten voordee- le van den pachter zou moeten ingeschoven worden en eindelijk, wat de belgische hoerengilden vermo gen om die dringende verandering in de wetgeving te bekomen. Die leerrijke aanspraak met luimige en heden- daagsche voorbeelden en vergelijkenissen doorzaaid werd met veel belangslelling aanhoord en genoot algemeenen bijval. Het derde punt van het dagorde was Winter- lessen. Er werd besloten aan het ministerie van landbouw eene reeks kostelooze landbouwlessen aan te vragen voor de maandelijksche wintervergade ringen. Eindelijk om te eidigen wierd onder al de leden dooreen eene broederlijke bespreking aangelegd over aardappelen-besproeien als voorkomend be hoedmiddel tegen de plage namentlijk over de doelmatigheid en de persoonlijke ondervindiag der aanwezige leden Nuttige en tevens aangename boe- renbijeenkomsten voorwaar 1 Automobiel-gevecht. - Zondag voormiddag reden twee wagens met strooi geladen ('t presseer de zeker met dat strooi) langs de groote baan van Elverdinghe naar Yper. Aan het Briekenplein kwa men in tegenovergestelde richting twee automobiels achtereen aangerold. De eerste, toebehoorende aan Mr Diltour van Meenen, die meende maar eenen wagen te moeten wijken, ging op den tweeden te recht komen, en stopte bijna schielijk toen de twee de auto, van Mr Oermonprez van 't klein kasteeltje van Elverdinghe, veel zwaarder dan de eerste, op dezen botste, en hem met pen en pluimen tegen de boomen der baan gooide. De stoffelijke schade is groot doch menschenlevens zijn niet te betreuren. Madame Diltour, of 'k weet niet wie werd door glas scherven erg in 't gelaat gekwetst. De beide machie- nen gansch ontredderd werden door de peerden van den landbouwer Six met veel moeite in het dorp gebracht. Overslag. De hofstede bewoond door de We Henri Baelde is Donderdag laatst in blok overge- slegen op Jufvrouw Marie Vermeulen van Yper aan 58850 fr. Een gespan inde beek.-Woensdag voormid dag rond 11 ure kwam eene traamkar van het veil- beiuik van Thourout de plaats neer. Het paard kreeg de kar van achter tegen hem en liep weg. De voerman, die de enkele lijn rond zijn hand had ge draaid, werd medegetrokken. Hij kon zich gelukkig losmaken, toen hij op het punt was gesmeerd te worden tusschen de kar en den muur van de her berg S. Joris. Het paard, door de zware kar voort- gestooten, vloog eenige stappen verder met kar en al in de beek, juist nevens de ijzeren leuning. Tal van nieuwsgierigen kwamen seffens bijgeloopen en hielpen den voerman paard en kar uit de beek trekken. Het paard had geen letsel, de kar was niet gebroken maar de voerman was meer dood dan levend, hij beefde in al zijne ledematen want de dood was hij nabij geweest.. Wanneer zal de pro- vincie dezen gevaarlijken draai veranderen, er is voorzeker langs al de provinciewegen geene gevaar- lijker plaats langs beide kanten neerwaarts, door een huis belet elkander te zien en al den ander kant eene beek, die soms bijna aan de kalsijde is ingevallen. Wanneer er een groot ongeluk zal ge beurd zijn, zullen de heeren van den provincieraad misschien het besluit nemen en het noodige geld stemmen om den steenwegdraai op onze parochie te veranderen. Deze week was het aanhoudend feeste op Lange marck kermisfeesten aan de statie, groote trouw feesten enz. Gelukkiglijk heeft men nergens geene zottigheden bedreven en is alles in ruste en vrede afgeloopen. Op statiekermis waren er koersen van honden, voetloopers en wielrijders. Om de nieuwsgierigheid van iedereen te voldoen laten wij hier de uitslagen kennen der verscheidene koersen. 1) Honden-, Groote: 1. Dumolin P. (Langemarck); 2. Moerman (Zonnebeke)3. Milleville (Lange marck) 4. Declerck (Merckem). Kleine: 1. Lechat;2. Van Graefschepe (Jonckers- hove 3. Verbele Jules. 2) Voetloopers -. 1. Alb. Lelong (Kemmel2. Al- Debruyne (Langemarck) 3. Osc. Despiegelaere (Aeltre). 4. Cyr. Devliegher (Vlamertinghe5. Urb. Boutlegier (Staden)Cam. Dobbelaere Yper. 3) Wielrijders a) Beginnelingen zonder licence 1. Langriet René (Eeghem)2. Bruneel Marcel (Bix- schote)3. Desmyttere Marcel (Zonnebeke) 4. Pyck Cam. (Yper)5. Bruneel Leon (Bixschote). b) Onafhankelijke 1. Vanhecke (Cacthem) 2. Maertens (Zwevezeele)3. Desimpelaere (LedeghemJ; 4. Dejonghe (Beythem)5. Vercoutere; (Ouckene). Vervlaamsching der Gentsche Hooge- school. De gemeenteraad van Langemarck heeft in openbare zitting van 8 Mei 1911, met algemeene Mengelwerk van "HetYpersche Volk N°1 Het was donker. 't Kleine dorp lag weggeborgen in de schaduwe van het sparrebosch, aan den oever van het stil- wegvloeiende beekje, in den sterreklaren lentenacht. Slechts eene fijne smoor steeg uit de aarde op, die juist uit haren langen winterslaap ontwaakt was, en deed de schaduwe van het bosch sterker uitkomen en bedekte de effente van de beek met mat zilveren glans. Stille, heimnisvolle rust overal... De inwoners van het dorp slapen... Met moeite zijn de omtrek ken van de armtierige hutten te bespeurenhier en daar vlamt een ver verwijderd lichtje opzelden hoort men het geruisch van geopende deuren, het blaffen van waakzame honden en dan weder die zelfde zalige rust... Nu en dan komen gestalten van eenzame voetgangers uit het donkere bosch te voor schijn daar is een ruiter, zie, en daar rijdt een boe renwagen met knarrende wielen voorbij; dat zijn nu allen inwoners van 't dorp, die naar de kerk spoe den, om daar den aanbrekenden feestdag weerdig te beginnen. Midden in 't dorp staat het kerkje op eenen een zamen heuvel. Helder blinken de vensters, en daar boven, hooge, verzinkt het van-ouderdom-grauwe torentje in den fijnen smoor. Hoor 1 daarbinnen kraakt de versletene trap. Met onzeker terden be stijgt de oude klokkeluider den trap, en korts daar op zendt eene nieuwe sterre haar licht uit de hoog- stemmen van al de aanwezige leden, den volgenden wensch gestemd die zal overgemaakt worden aan den Heer Voorzitter der Kamer der Volksvertegen woordigers Overwegende dat de moedertaal het eenige doelmat g voertuig is van alle degelijk onderwijs; Overwegend dat eene Hoogeschool niet alleen eene b oepsschool is, waar geneesheeren, advoka- ten, i. genieurs en leeraars worden gevormd, maar tevens een brandpunt hoeft te zijn van nationale be schaving en geestontwikkeling Overwegende dat de geleerden, de-kweekelin- gen der Hoogeschool, meer en meer moeten in staat gesteld worden de vruehten hunner studiën aan hun ne min ontwikkelde medeburgers mede te deelen. Overwegende dat het wetenschappelijk land bouwonderwijs meer en meer eene noodzakelijkheid wordt, en dat de Vlaamschsprekende landbouwers evenals de Franschsprekende in de gelegenheid moeten gesteld worden door de landbouwingenieurs zijne weldaden te genieten. Overwegende dat, ten gevolge van de ontdek king der koollagen in de Limburgsche Kempen, het maatschappelijk en nationaal belang de oplei ding van Vlaamschsprekende ingenieurs dringend eischt. De Gemeenteraad verzoekt de Kamer van Volks vertegenwoordigers eene wet te willen aannemen tot volledige vervlaamsching van eene der twee Staatshoogescholen. namelijk die van Gent. Gasverlichting De werken der gasleiding zullen binnen korte dagen beginnen. Men vraagt van nu af 12 tot 15 neerstige werklieden, aardwer- kers. De loon is gesteld op 0,30 tot 0,35 fr. per uur. en de duur van het werk op 12 tot 13 uren daags. De werklieden worden verzocht zich aan te bieden Dinsdag toekomende om 9 uren voormiddag in de bovenzaal van het gemeentehuis. Zoo gewonnen, zoo verteerd. In menig huisgezin Waar veel gewonnen wordt, Komt men op 't eind van 't jaar Soms nogal veel te kort. En daar is het vooral Dat men het spreekwoord leert Gelijk het werd gewonnen, Zoo werd het ook verteerd. Madame is voor de mode En voor den laatsten chic En hare jonge heer Heeft van het werken schrik, Haar dochter gaat gekleed Zoo schoon als zij begeert, Gelijk het werd gewonnen Zoo wordt het ook verteerd. Ze geven veel soirées, Al wringt soms wat de schoên En nu en dan een bal Zooals de rijken doen Het schittert er van pracht, Men drinkt maar en men smeert, Gelijk het werd gewonnen, Zoo wordt het ook verteerd. Maar 't einde van 't couplet Is soms een droevig iets Van al de weeld en pracht, Schiet er niets over...niets 1 't Is armoê staat mij bij Genoeg geparadeerd Gelijk het werd gewonnen, Zoo wordt het ook verteerd. Woensdag heeft er hier een groot onweder ge weest. De bliksem is in verscheidene plaatsen ge vallen onder andere in de weide van het Belle- goed bewoond door Hector Vermeersch-Swinge- douw, en heeft daar een schoon veulen doodgesle- gen en een ander gehinderd. Een krekel had, reeds jaren lang Met dom en dwaas gezang Zijn schoonen tijd versleten En als het kiezing was Toch wilde er van zijn ras Geen deftig kiezer weten. Hij springt tot bij de Mier, Om een plezier te vragen Gebuurvrouwzegt hij haar, g'hebt zoo'n manier Van tergen en van plagen Ik smeek u, 't zou vele beter staan Zoo gij mij vrij lijk liet begaan. 'k Zal u, als 't u kan baten, Mijn woord van eer, voortaan in vrede laten.» Hetmierken zwijgt niet gaarn, het toont daarin ver- [stand Want zwijgen werkt te veel de "Roodjes,, in de hand «Wat deed gij ..prak hetin uw' propre maande- [bladen Waarin ge uw oud geloof durft lastren en verraden lk loog, zoolang ik adem had. Gij loogt 'k ben blij. Hewel, ga, zwijgt nu wat 1 Als krekel lijk voorheen in leugentaal blijft leven, te de lknteern in den hand van den klokkeluider. 't Wordt den grijzen man lastig op die hooge trappen te klimmen. Zijne oude voeten willen niet meer gehoorzamen sterk heeft hem het leven mee genomen, en zijne oogen kijken ook zoo flauw... Tijd is het voor den oude ter eeuwige ruste te gaan maar de dood komt niet! Zonen, kleinkinderen zag hij daar wegdragen, voor oud en jong heeft hij de eindeklokke geluid hem alleen schijut de dood vergeren te hebben doch het leven wordt er hem niet te lichter om. O' zoo dikwijls heeft hij reeds Paschen ge luid hij weet ook niet meer hoe dikwijls hij den bestemden oogenblik hierboven op den klokkento ren afgewacht heeft. En nu, vandaag zal het nog eens gebeuren, als 't God belieft... Met zware schreden nadert de oude man de ge- brekkelijke gelenden van den toren en leunt erop. Rondom in de schaduwe bekijkt hij zwaarmoedig de graven van 't kerkhof. De zwarte kruisen met hunne uitgestrekte armen schijnen als wachters hunne dooden te bewaken. Hier en daar ook sipde- ren nog onbebladerbe berken met hunne glanzeud- witte stammen. Van beneden stijgt, als warme lenteweelde, de frissche reuk van de jonge botten der boomen en de stille vredeadem van het kerkhof op, naar den ouden Makar... Wat zal hem wel het nieuwe jaar brengen Zal hij vandage en één jaar hierboven lijk altijd, Paschen met plechtige klokkenslagen be groeten, ofwel zal hij daar beneden... ginder verre in den hoek van t kerkhof slapen En zal er ook een kruis op zijnen heuvel staan Als 't God be- Zal 'tMierken hem maar voort goed van de zwepe [geven. Een jonge dichter. Nog een held !-Van Langendoncksocialistisch Volksvertegenwoordiger van Leuven, is de talrijke eerelijst der roode helden komen versterken De fameuze burger die, even als zijne collega's, uit loutere liefde voor de werkmenschen volksverte genwoordiger is willen worden, en alzoo gedwon gen werd vier duizend ballekens op te strijken, heeft de plate gepoetst en is met de nevelkar vertrokken, zonder zijn juist adres achter te laten. Belt men aan zijne deur, men krijgt daar onveranderd 't zelfde antwoord Mijnheer is naar_Parijs 11 Van Langendonck die, met alzoo te vertrekken, natuurlijker wijze zijn' broek aan de partij, de kie zers en de werkmenscheti vaagt, is nu uit de partij geschopt, alsonweerdig de socialistische partij te vertegenwoordigen Zouden de Werviksche roo de gaaien, die zoo geerne iets vragen, ook niet wil len laten weten waarom Van Langendonck hun ver trouwen niet meer verdient Schamele werkmenschen, die u nog door dien boel laat bedriegen, wanneer toch zult ge klaarder zien Vraagsteert Ze stinken !-De dierenkunde leert dat er eene soort van beesten bestaatwelke, om hunne vijan den af te weren, en diensyolgens tot verdediging aan 't stinken gaan,en zoo' hunne vervolgers op de vlucht drijven 1 Onze röo gaaien doen ze na. Om te beletten dat men ze in hunne greppe opzoeke, gaan ze aan 'tlas teren aan 't braken en aan 't liegendat ze stin ken 1Of ze hunne vijanden daardoor op de vlucht zullen drijven, dat is'eene andere zaak Zeker niet want deze zullen zich netjes de neuze stoppen en ze voort duchtig op de hielen na zetten. Alzoo zullen ze stinken die gaaien... voor de leute voor de mode... en... uit gewoonte Speurhond. Derde orde van den H. Franciscus- Op zondag 7 Mei laatstleden had alhier het bezoek plaats van de Vereeniging der Broeders Derde-Or delingen in de prachtige versierde kapel van het klooster der grauwe Zusters. Zeven nieuwe leden ontvingen het kleed der Der de Orde en vijftien zijn geprofest geweest door den Eerweerde Pater Visitator.-Herinneren wij dat de vereeniging over drie jaren maar zes leden meer telde, verleden jaar 40 en nu is het getal reeds ver dubbeld door da ijverige werking van den heer pre- fekt Cyriel Stamper en eenige leden van goedenwil Met veel ijver kwamen de leden 's morgens en 's namiddags op om de aantrekkelijke, klare en een voudige onderwijzingen van den E. P. te aanhoo- ren, en om er ieder voor zich vele vruchten van za ligheid uit te trekken. Moge deze vereeniging nu ve le geestelijke vruchen voortbrengen voor de paro chie en moge die kleine schaar van 79 leden uitvor- mende het puik der katholieke partij steeds meer en meer in getal en degelijkheid aangroeien. Dat elke Derde-Ordeling regelmatig de maandelijksche ver gadering bijwone, wijl hem die dit dikwijls en ge makkelijk verwaarloost, noodzakelijk den geest van den Regel zal verliezen en aller.gkens een flauw lid zal worden.-dat men propaganda make om nieu we leden bij te werven dat men de maandbriefjes met aandachtigheid leze, en dan ter lezing overbren bij niet Derde-Ordelingen. De Meer gelieve onze pógtngen te zegenen opdat de Vereeniging blijve bloeien tot welzijn van de leden in'het bijzonder en tot stichting van al de pa rochianen van Wervick in het algemeen. Moge dus door Gods gratie de Derde-Ordelingen zich blijven beijveren om in deugd en godsvrucht te vorderen. Verder willen wij doen opmerken dat de kleeding en professing voor elkeen in 't bijzonder meer in drukwekkend is dan het gedaan is in 't algemeene. Immers, de Derde-Orde, geen gewone vereeniging zijnde, mag ook wel schooner plechtigheden hebben die stichten en de Derde-Orde in achtng doen klim men. Daarbij, 't is voorzichtiger en geraadzamer, dat ieder afzonderlijk gekleed en geprofest worde, dan is men zeker van alles juist te doen en men zal later niet verplicht zijn dispensatie te Rome te vra gen. Wat elders mogelijk is, achten wij ook ^hier mogelijk het hangt af van den goeden wil en'van de achting die men voor de Derde-Orde gevoelt. Dat alle geprofesten zich het nieuw diploma van Professie trachten te verschaffen in prachtigen kleu rendruk, zijnde 28 X 38 cm groot aan den geringen prijs van 25 centiemen. Dat men het doet omlijsten en de schoonste plaats van hun huis ermede versie ren. Vooruit dus moedig vooruittot meerdere eer en glorie van God en van onzen H. Vader Francis cus -Onze lezers zullen zich nog wel de aanranding herinneren gepleegd over een achttal weken op den genaainden Jules Waterblez, werkman in de fabriek der HH. Cousin en Ferrant. De dader dezer laffe daan, Achiel Baeri, heeft nu met moeder Justitia af te rekenen gehad, die hem tot 7 maanden gevang en 100 fr. boet verwezen heeft. Groote brand. - Verleden Donderdag, rond middag ontstond er eeuen geweldigen brand in de schuur der hofstede bewoond door de weduwe Haghedooren-Denturck, Vuylenbrashoek te Wervick In een oogwenk was gansch de schuur evenals het zwijnstal in laai vlam. De pompiers van den wijk lieft... Hij is bereidmaar nu moet hij weder den grooten feestdag verkonden. "God zij eere en dank,, fluisterden zijne lippen hij kijkt omhooge, hooge naar den hemel, waar millioenen sterren blinken en hij maakt zijn kruis... Micheitsch roept van beneden eene bevende grijze stemme. De oude koster kijkt naar boven, naar den toren ja, houdt zijne hand voor zijne oogen, die van de moeite tranen, en toch kan hij nog den gezochte niet bespeuren. Wat is er? Hier ben ik antwoordt de klok keluider en hij buigt hem dieper over de gelenden, van den toren. Ziet gij mij dan niet Neen is het nog geen tijd om te luiden. Wat meent gij Beiden kijken omhooge naar de sterren. Duizen den van die sterren flikkeren van hunne hoogte ne der. Ginder hooge, hooge, glanst den vurigen hellewagen Micheitsch overlegt, Neen, nog niet- Ik weet het genoeg... Ja, hij weet het wel. Hij heeft geen uurwerk noo- dig. De sterren Gods zeggen hem, wanneer zijn tijd gekomen is. Hemel en aarde, en die witte wolke die daar in het luchtruim langzaam heenzweeft, en het donkere sparrebosch, dat daar beneden rüischt en weg en weder wiegt, en het onzichtbaar beekje dat hoorbaar murmelt,-ja, dat alles is hem oud en lief bekend, een geheel leven hangt daaraan. Lang vervlogene dingen komen voor zijnen geest op hoe hij met zijnen vader voor de eerste maal op dezen klokken- Basse flandre alsook een twintigtal pompiers der stad onder het bevel van den lu tenant Vande- casteele kwamen ter hulpe gesneld, en konden na 6 uren onvermoeid werken de andere gebouwen der hofstede vrijwaren. Van de schuur en het zwijnsstal die samen een groot gebouw uitvormden, blijven er maar de muren meer over. Eene groote hoeveelheid vlas toebehoorende aan vreemde personen in den brand gebleven. De scha de welke door de verzekering bedekt is beloopt verscheidene duizeiu'e franken. De norzaken van den brand zijn onbekend, men vermoed kwaadwil ligheid. Proces-verbaal werd opgemaakt tegen twee kerels die op heeterdaad door de gendarmen be trapt werden op het oogenblik dat zij voorwerpen ontrobberden. Ter plaatse bemerkt men de heeren Burgemeester Verhaeghe en schepene Dnmont. De pompiers hebben zich moedig gedragen en verdienen eervolle melding Sergeant Dumont en kaporaal Delmotte, hebben zich bijzonderlijk on derscheiden. Verassing.-Maandag laatst om 6 u. 's avonds kwam zekere Ch. K. wonende op den lammeren- hoek, 't huis van eene wandeling. Zenuwachtig snelt hem zijne vrouw te gemoet zeggende Zijt gij in de Leie gevallen, man Hoe komt gij daaraan, vrouw Wel daar is hier een man geweest, die mij ver telde... Welke man Wel het was een vreemde ling Moet gij dan de eerste de beste vreemde ling gelooven -Ik moest het wel gelooven, want hij vroeg uwe zondagsche kleederen en eene andere klak, om u te verkleeden En hebt gij dat gegeven - Natuurlijk TooneelspelDe vreemde kerel was gaan vlie gen met het zondagsche pak en de klak van onzen vriend Ch. K. Heeft er geen lezer van Het Yper- sche Volk hem tegengekomen? BENOEMING-Met genoegen hebben wij ver nomen dat de Heer Devos, sedert verscheidene ja ren postmeester in onze stad, bevordert is bij Ko ninklijk besluit tot postmeester D klas. Die benoe ming komt zeker niet vóór haren tijd, en zal al de genen die den heer Devos kennen en waardeeren, verheugen. Wij zijn blijde hem hier opentlijk te mo gen gelukwenschen. EXAMEN De heer M. Flam'ant, oud-student van ons college en zoon van den gunstig gekenden beeldhouwer Flamant^ onzer stad, heeft op schitte rende wijze zijn examen afgelegd als conducteur van bruggen en wegen. Wij wenschen hem en zijne acht bare familie hartelijk geluk. PLECHTIGE OCTAVEN der MEIMAAND ge vierd ter eere van in de parochiekerken van Yper Orde der Goddelijke Diensten. ST-JACOBS. Opening den 16" Mei ten 8 ure 's avonds om te eindigen den 24 's morgens. Op al de wekedagen is de eerste mis ten 5 1/2 ure, waarna sermoen, 's avonds ten 8 ure lof en sermoen. Predikant der Octaaf St-Jacobs P. Demeester, Redemptorist KERKELIJK NIEUWS. Z. Hoogw. de Bisschop van Brugge zal van den 26 tot den 30 Juni de vormreis doen in de dekenij Poperinghe, en het H. Vormsel toedienen in de volgende parochiën. Maandag 26 Juni ten 8 u. te Watou (waar St. Jan komt); ten 10, te Proven ten 11 1/2 te Rous- brugge (waar Haringhe en Beveren komen) Dijnsdag, 27 Juni te 6 1/2 in 't College te Po peringhe; ten 10, in Sint-Bertinuskerk voor de drie parochiën van stad. Woensdag, 28 Juni ten 8, te Crombeketen 9 1/2, te Sta vele; ten 11 te Oost-Vleteren ten 12 1/2 te West-Vleteren. Donderdag, 29 Juin ten 8, te Elverdinghe (waar Woesten komt); ten 10, te Zuydschoteten 11 te Reninghe (waar Noordschote komt). Vrijdag, 30 Juni ten 8, te Westoutre; ten 10, te Locre (waar Dranoutre komt) en ten 11 1/2 te Re- ninghelst. Yper. Geboorten Goethals Ivonne, Esplanade Timmerman Jacques, Boterstr. Gadeyne Gaston, Cirimminckstraat.-Cornillie Gertrude, Kalfvaart. Huwelijken Servais Rodolphe, haarkapper te Brussel en Allewaert Marguerite, handelsbediende te Yper-Deruyter Jérome, metserdiener en Debra- bandere Mathilde kantw. te Yper- Boudeweel Hen toren klauterde... Heere God, hoe lange is dat al geleden... en toch hoe kort! Hij ziet zijn eigen zei ven als knaap, met zijn klonden streuvelkop, met glanzende oogen, en hoe de wind-niet de wind, die het stof van de straten, op- en wegrobbelt, neen; een bijzondere, veel hooger waaiende wind zijne blonde lokken, spelend verwart. Diep beneden daar ziet hij vele kleine menschen, en de hutten van 't dorp schijnen heui ook zoodanig nietig, en het bosch ginder, ligt zoo verre, en de ronde vrije plaats waarop het dorp staat, schijnt zoo groot, zoo on eindig groot. En toch is het zoo dichtmonkelt de grijze klokkeluider en wijst naar het dorp beneden. Zoo ook het leven zoo lange men jong is schijnt het oneindig te zijn daar ligt het nu voor hem, als ware 'top zijn hand, van zijne geboorte tot, ja, bij na tot aan zijn graf, dat hij ginder in dien hoek van 't kerkhof besproken heeft... Nu, God zij ge dankt, tijd is 't te rusten Eerlijk is hij zijnen zwaren lastigen gang door het leven gegaande mulle aar de is hem eene móeder. Welhaast, als 't God belieft zal hij- in haren schoot rusten. Maar 't is tijd Nog eens kijkt Micheitsch om hooge naar de sterren, ontbloot zijn hoofd, bekruist hem en grijpt de strengen van de klokken vast. Daar klinkt reeds door de lucht een heldere klokkenkiank... Nu een- tweede, derde, vierde... de eene na den\indere cn door de plechtige nacht smelten deze zware, zwellende, nu heldere, dan lij- ze tonen in een harmonisch klokkenspel ineen- De klokken zw.jgen, nu begint den dienst... ('t Vervolgt). ri, herberg, te Robaais en Ceriez Zoë zb. te Yper. Sterfgevallen Debreyer Jean, 39 j., metser echtg. Gontier Hélène, zaalhof-Priem Sylvie, 26 j. naaister onh. Thouroutst. - Bruynsteen Mathilde, 47 j. zb. ong. Hondstr. Lin Lucie 24 j., kantenw! ong. Kaai, (Oost) - Bartholomeus Julien, hovenier, ong., Dickebuschsteenw.-Thomas Achille, 55 jaar, bediende in de stadsadministratie echtg. van Vandie- onant Marie Rijselstr. Huw.Beloften Cyrillus Florequin mz. te Zon nebeke en Maria Menu md. te Yper.-Gustavus De baets mz. te Sysseele en Sylvia Debusschere md. te Poelcapelle. - Honoratus Casier mz. te Yper en Ma thilde Joseph md. te Dranoutre- Ludovicus Snol- ders mz. te Ledeberg en Adolphina Wittenberg md te Gent. - Albertus Swekels mz. te Yper en Irena Vanherreweghe md. te Gent-Firmin Depoortere mz. te Landeghem en Helena Waterbley md. te Yper. Poperinghe. Geboorten Baes Leopold, Crómbeekstraat Geldhof Julien Boomgaardstr. Sterfgevallen Vandromme Pharaïlde 46 j. Bruggestr. - Belengré Benoit 72 A - Decoker Fran- QOis 4 m., Meessenstr.—Pareyn Edouard 64 j. [Gast- huisstr. Lefever Nestor 6 m. Valkenberg - Pape- gaey Rachel 26 d. K. HuwELijKEN Joseph Dejaegher en Valeria Fol- let Cyrille Goudenhoofd en Elisa Luyssen-Al- phons Feys en Marie Merlevede - Elie Lietaert Wr Van Elisa Vanhoucke en Rachel Truwant. Beloften Henri Debrabandere en Jeanne De- cante—Jan Boen en Louise Cnapelynck. Bixschote. Geboorten: Martha Verfaillie dv. Marie en Po- lydore Verfaillie. Sterfgevallen Palmyre Warlop dv. Hypolite en Irma Dezeure oud 16 m. Elverdinghe Sterfgeval Gaston Petit zv. Kamiel en Marie Verhack oud 5 m. Gheluvelt. Geboorten Angela Lamerand dv. Henri en Ju lia Knockaert - Camiel Tydtgat zv. Jeroom en Eve line Derudder—Maurice Vandamme, zv. Desiré en Eugenia Deleu Gerard Titeca zv. Karei en Marie Bryon Marie Debuf dv. Jules en Adela Vandam me—Joanna Callens, dv. Jeroom en Emma Vanden- berghe. Sterfgevallen Edmond Casier, zv. Louis en Amelie Pelgrim Rosalie Nuytten dv. Jan-Baptiste e i Barbara Gheskiere—Louis Lenoir zv. Ignaas en Amelie Malengier, echtg. v. Louise Deboutte-Alice Bosschaert dv. August en Marie Debrue - Achiel Vandenbulcke, zv. Emiel en Elodie Casier—Martha Carrein dv. Karei en Marie Brouck Adela Coudron dv. Karei en Amelia Denut, echtge v. Gratiaan De- leye—Marie-Theresia Simoen, dv. Juliaan en Barba ra Malengier, echtge v. Louis Maes. Huwelijk Louis L'here met Leonie Debeuf we van Pieter Bille. Langemarck. Geboorten Martha Verstraete dv. Henri en Marie Doom - Martha Langweirdt dv. Richard en Adronie Tahon—Maria Mariscau dv. Arthur en Marie Van Robaeijs-Martha Masschelein dv. Ca miel en Marie Hoflack-Blanche Vandecasteele dv. Theophiel en Eugenie Becuwe - Robert Lenoir zv. Jéróme en Aurelie Verfaillie. Huwelijken Camiel Clarijsse jm. en Augusta Ghesquière jd.- Daniel Tyberghein jm. en Martha Dewulf, jd. Leon Vanneste jm. en Flavie Vannes- te, jd. Meessen. Huwelijken Henri Baron wed. v. Honorina Knockaert en Louise Vangheluwe beiden te Meessen Sterfgevallen Rosalie Gouwy hvr. v. Louis Delsalle 81 j. 5 m.-Theodore Descamps echtg. van Eudoxie Lemahieu oud 60 j. Passchendaele. Geboorten Vercaigne Heron zv. Joseph en Ir ma Vandamme. HuwELijKEN Denys Achiel v. Passchendaele en Flavie Wybo van Moorseele - René Camerlynck v. Reninghelst en Elvire Dochy v. Passchendaele Kamiel Deheydt v. Passchendaele en Marie Bekaert v. Langemarck. Kamiel Bouckhout v. Zonnebeke en Eudoxie Baelen v. Passchendaele-Jules Vanover- berghe v. Passchendaele en Felicie Vandamme van West-Roosebeke. Sterfgevallen Barbara Deleu wed. v. Jozef Burggraeve, 83 j. Poelcapelle. Huwelijken Carolus Decuyper wed. v. There- sia Serryn, met Rosalie Carrein wed. v. Karei Ver- brugghe - Edmond Samyn v. West-Roosebeke met Adriana Verstraete v. Poelcapelle. Sterfgevallen Barbara Descheemaker oud 86 j. wed. v. Louis Vinckier—Karei Descamps oud 76 j. wedr v. Barbara RabauJ, Lucia Carrein en Me- lanie Derdaele. Vlamertinghe. Geboorten Debreuck Joanna dv. Petrus en Marie Bondue-Ghesquire Henri zv. Achiel en Mag- dalena Vandevijver - Devos Cyriel zv. Alois en De- ryeke Clothilde- Delva Maria dv. Jules en Versavel Irma- Gheeraert Gerard zv. Camiel en Ampe Re- nilde—Laroye Anna dv. Hilaire en Doize Irma. Huwelijken Lehouck Arthur brouwersgast en Barroo Louise kantw. b. te Vlamertinghe. Sterfgevallen Worm Maria 37 j. echtge v. De brycke Ernest.-Inion Juliana, 67 j, echtge v. Mer levede Henri-Hiele Melanie, 81 j. dv. Jacobus en Morael Amelie. Voormezeele. Huwelijken Gustaf Deruyter v. Vlamertinghe en woon. te Yper met Louise Dassonneville van Voormezeele. Werviek. Geboorten Marysse Cyriel zv. Henri en van Wouters Marie - Marysse Alphonse, id.-Depoor- terAnna dv. Henri en Mahieu Marie - Martelez Raphaël zv. Gustave en v. Schotte Florence-Des- camps Marie dv: Alois en v. Samyn Marie-Baelen Leopold zv. Jules en v. Deleu Leonie-Bonneel An- dré zv. Omer en v. Derudder Marie-Mahieu Ivon ne dv. Romain en v. Marie Demuyzere. Huwelijken Tanghe Emile 19 j. fabriekw. te Wervick met Deleye Marie 19 j. fabriekw. te Wer- vick Devogel Leon 21 j. fabriekw. te Wervick met Degryse Julia fabriekw. 18 j., Wervick. Woesten. Geboorten Deprey Remi zv. Henn en Lriem Huwelijken Bekaert Camiel van Woesten en Flavie Hoorelbeke v. Noordschote. Zonnebeke. Geboorten Santy Maria Santy Maria-Anna. Sterfgevallen: Schier Odiel 6 1/2 m. Beloften Engels Camiel v. Langemarck en Maria Pattyn v. Zonnebeke-Dewancker Victor v. Langemarck en Bal Amelie v. Zonnebekë. HuwELijKEN Masure Theodore en Dewulf Si- donie Buyse Jules en Morel Marie v. Yper. Zuydschote Geboorten Gerard Mijngheer zv. Henri en Clemence Vandelanoote.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1911 | | pagina 4