Katholiek "Volksgezind ïOeekblad Gelukkig en Zalig Nieuwjaar BUITENLAND BINNENLAND YPER en ARRONDISSEMENT Oorlog iusschen Italië en Turkije Nieuwjaarsgiften veer den Paus KONGO YPER SINGER NAA1MACH1EN EN EEN VELO Fran gaise- Diamant. Vlaamsche Belaogen.JS&ffSnfigZ Katholieke longe WachteiSpSbef' Su% gè TWEEDE JAAR N° 52 DERDE JAAR N° 1 Wekelljksche Oplage 50 00 nummers ZONDAO 31 DECEMBER 1911 M dag Januari 1912. TELEFOON N° 137 G. Bras-Tavernier, Kerkelijk Kalender. Bij dit NIEUWJAARNUMMER van HET YPERSCHE VOLK ontvangen al onze lezers, als Nieuwjaarge schenk, een Katholieken almanak voor 1912. Bij jiet intreden in het Nieuwe Jaar 1912 —het derde van Het Ypersche Volk - wenschen wij, aan al qnze goede vrienden lezers een Qelukkig en Zalig Nieuwjaar Qelukkig Hiermede bedoelen wij het tijdelijke en stoffelijke welzijn waarop alle mensch recht heeft, Zalig Daarmede beoogen wij het geestelijke, het ziellijke, het eeuwige wel varen. Dit welvaren te weten, hier op aarde te vnden in 't kwijten van onze christelijke pichtendit welvaren ^aarvopr wij ein- ddijk geschapen zijn en dat om Gods bermhertigheid schenken zal na een kort of lang christelijk en deugdzaam leven. Rat wij, als christene rrjenschen, eerst het geestelijk welzijn moeten betrachten staat vast, immers al het stoffelijke en tij delijke isvergankelijk; zulks belet echter niet dat wij ook het meest mogelijke tijdelijk welvaren betrachten, Wat meer is, alle menschen hebben recht op zekere maat van stoffelijken wel stand die zelfs noodig is tot het deugd zaam leven. Wat meest bijdragen kan tot stoffelijken welstand, en zoo het deugdelijk welvaren zal mogelijk maken, is de uitbreiding en de vastzetting der sociale inrichtingen ten voordeele der kinderen en kleinen. Het is dus een bijzondere nieuwjaar- wensch van Het Ypersche Volk als Katholiek en Volksgezind Weekblad als algemeene tolk der christene maatschap pelijke werken van Stad en Arrondisse ment dat de sociale inrichtingen, de bonden, mutualiteiten, samenwerkingen, yakvereenigingeri,zouden uitbreiden,groei en, bloeien en rijpe vruchten dragen... dit tot voordeel van de aangeslotene leden, de beste onzer vrienden, tot nut van de samenleving en ook tot steun van Kerk en Vaderland; Een speciale Nieuwjaarwensch hebben wij ten tweede voor de Katholieke Jeugd met dewelke Het Ypersche Volk zoo nauw bevriend is. Onze Katholieke Jeugd van Stad en Arrondissement is aan 't roe ren, aan 't leven en weldra zal hare mach tige organisatie de toekomst der Katho lieke Partij verzekeren. Mocht voor de Ka tholieke Jeugd, voor onze Katholieke Jonge Wachten het jaar 1912 vooruit gang en zege medebrengen. Een derde bijzondere Nieuwjaarwensch richten wij tot de Katholieke Partij zélf. Het Ypersche Volk is in 4 leven ge roepen geweest, over twee jaar, bij gele genheid van den kiesstrijd, om, heel het arrondissement door, de werking aan te gaan, en alle ware katholieken te vereeni gen. Het Ypersche Volk heeft getracht zijn best te doen en heeft al zijne jonge krachten veil voor de toekomst. Het jaar 1912 is wegral een gewichtig jaar voor de Katholieke Partij, eene verkiezing voor Kamer en Senaat staat aan de deur. Wij wenschen aan de Katholieke Partij, ïjzonderlijk aan de hoofdmannen en lei- herSfrt^eZe^enrï werk en de zegepraal. De IHh 5nnen zijn ons bekend, het zijn de rekenen '3assen' °P ^en ma£ iedereen ?P !^e* ^Persche Volk mogen zij rekenen- Zooals in 't verleden zal ons Jfnf m Volksgezind Weekblad zijn P'icht vervullen Bijna dezelfde toestand als verleden week. I Er werden weerom eenige kleine ge rechten geleverd tusschen Turken en Ita lianen, waarin volgens Turksche bron de Turken, en volgens Italiaansche bron de Italianen overwinnaars waren, i Een correspondent van een Fransche ga zet, die den oorlog volgt in het Turksche kamp, heeft toch geschreven dat de Italia- j nen in verscheidene gevechten een duch tige nederlaag gekregen hebben, alhoewel de Italiaansche bladen, die schrijven overjM. de Brocqueville aan 't hoofd, erf onze die onbeduidende gevechten, (volgens katholieke Kamerleden hebben bewezen den Franschinan zouden de Italianen eens dat zijne mannen zijn op hunne plaats. 500 dooden op 't slagveld gelaten hebben), Zij hebben zjch njet alleen verdedigd, beweren dat de Turken telkens met zware j ni^ar ook gevoelige slagen toegebracht verliezen werden achteruitgesjlagen. j san hunne tegenstreverszij hebben hard Sommigen beweren qok dat er te Rome I en' zooals men zegt, doorgesproken, zoo reeds zou gesproken worden van vrede^^auwe en roode wijsneuzen en la- maken, maar teConstantinopel is men den i wijtmakers er zelf van verbluft stonden en vrede niet genegen, daar hij thans niet ervan verslegen zijn, dat zij toch zoo diep eerlijk voor de Turken zou zijn, en men 'n ^en gronc^ geb°oru zijn door onze ka- 1 oorlogt liever voort- tholieke ministers en hunne vrienden renEn vie draagt daar de schuld van Ziet hoe het er in de Kamers naartoe gaat en besluit. Bij elke zitting werden ondervragingen gericht tot onze ministers I door de libero-socialen, om te bewijzen dat de Katholieke partij niet meer de meer- derheid van het land uitmaakt, om te too- nen dat de libero-socialen of socio-libera- len de bazen zijn in de Kamers, dat zij zouden beslissen op welk oogenblik de kamers moesten ontbonden worden en daarom spraken al de liberale en so- cialiste mannen die wilden en begeerden hunne candidatuur voordragen van toe komende ministersMaar zij hadden zan der den veerd gerekendImmers onze katholieke ministers, de Kabinetsoversfe Engeland. allen als een man hebben met eene elkander wondere Het vrouwenkiesrecht waarvoor er ineendrachtigheid. Neen de die ondersteund eenheid en tegenstrevers Engeland reeds veel inkt verbruikt werd zijn er niet in gelukt tweedracht en ver en veel schop-~n "-"-cWpn w:"t toch meer qeeWh^u te zaaien in de katholieke par en meer aanhangers. Onder de leden u'er tij maar zij hebuen rooj*? tholieke eem regeering zijn er meer vóór dan tegen, 't dracht versterkt! En 'iaat nu roo'den en Zelfde in de kamer der volksvertegenwoor- blauwen maar roepen dat zij tegen de ka- digers. Toch zal er nog zoo licht niet ger tholieke vrije scholen niet zijn, dat zij te- stemd worden over. djt recht, daar dit gen de kloosters en tegen den godsdienst Vergunningsrecht de meerderheid en de niet zijn achter Tgéeïï de groote heer macht over de regeering zou geven in deVandervelde tegen onze zendelingen in handen der vrouwenmen heeft berekend Kongoland, van laster en leugen uitkraam dat er in Engeland inderdaad nogal mer kelijk meer vrouwen van boven de 25 jaar zijn dan mannen, Marokko. Nu dat de zaken nopens Marokko effen schijnen of zijn tusschen Frankrijk en Duitschland, ontstaat er een nieuwe moei lijkheid. Frankrijk en Spanje moeten nu hun boeltje onder malkaar klaren. Dat zou ook nog effen geraken, men is er ten volle meê bezig, maar nu beginnen de in landers van een streke in Marokko tegen de daar verblijvende Spanjaards in opstand te komende Spanjaards willen ze daar kost wat kost buiten. Er zijn reeds meer dan eens erge wanordelijkheden opgere zen, en verleden week nog hebben er.warg gevechtep plaats gehad, waar de Span jaards natuurlijk meester zijn gebleven van 't slagveld. Ik weet niet of Spanje zich erg boos moet maken over de thans gelever de onderhandelingen, want Marokko heeft al menige moeilijkheid opgeleverd aan de Madridsche regeeiing. China. de, weten wij wat gelooven en waar aan ons gehouden! En wij zullen het hen bewijzen in Mei aanstaande, nietwaar Ka tholieke kiezers! Met betrouwen zien wij de toekomst aan en met de zekerheid dat de katholieke meerderheid na de naaste verkiezingen zal versterkt zijn, zoodat zij het reglement der Kamers zal kunnen ver anderen om die roode en blauwe lawijt- makers wat te muilbanden opdat er in on ze kamers degelijker werk afgelegd wor de Ja, leve onze katholieke ministers Leve onze katholieke partij De wapenstilstand duurt voort, alhoe wel de republikeinen verbitterd zijn door de inneming van een klein stadje, dat de Keizerlijke troepen zouden hebben bezet ondanks dien wapenstilstand. Yan-shi-kai schijnt te willen de twee partijen voldoen, maar dat zal hem moeilijk gelukken, daar de opstandelingen zich niet tevreden willen houden met een monachieke regeering al thansvan Mantsjoes, en nog immer de repu bliek willen. Nu zijn de zaken nog verslicht voor de Keizerlijken, want men meldt dat de ware leider der omwenteling, die nog toe buiten China verbleef, in Sanghai is aange komen, en zich bereidt heeft verklaard het bestuur der nieuwe republiek in han den te nemen. Perzie. De regeering heeft toegegeven aan het Russich ultimatum; het huidige cabinet trekt er van door. Qndertqsschen blijft de bevolking -in gisting, en op sommige plaatsen hebben er gevechten tusschen Russen en Perziërs geleverd geweest. De stoomboot Leopoldville is Woens dag terug uit de kolonie gekeerd. Twee paters Trappisten waren onder de passa giers. Pater Arnoldus en A'iera. Den 6 Januari keert de bqot terug. Alle brieven pn postpaketten voor de verre vrienden moeten dus in de post afgegeven zijn den 4 om den 5 uit Brussel op Antwerpen te te kunnen vertrekken, De steamer Elisabethville wiens vertrek naar den Kongo wij zaterdag 11. gemeld hebben had eene lading mëê van 4. 500 ton. Boven op het schip waren houten koten gemaak twaarin 4 oostindische ossen met bulten, zeboes genoemd, vastgebonden waren. Die 2 koppels waren uit engelsjch Indie verzonden'en door het ministerie van kolonie naar on^en Kongo opgestuurd. Benevens die djeren had het schip ook nog eene groote hoeveelheid hanen en hen nen mêe. Te Matadi zijn de haven veel te klein geworden. De kaaien liggen erproppens- vol goed en allerhande waren. Men spreekt eene nieuwe have aan te leggen over Matadi. Hier zopden enkel nog de groote zeeschepen aankomen en in de nieuwe have de kleinere. Die nieuwe havenstad zou men gemakkelijk maken in eene bochte van den grooten Kongostroom. In 't korte zou men zelfs hand aan 'twerk slaan. KAMERNIEUWS. Het eerste deel van den kamerzittijd 1911-12 is afgeloopen. En werd er veel j men een groot ijzeren schip ompetroliete werk afgelegd Dat kan men niet bewe-vervoeren op den Lagen-Kongostroom. De De Petroleum Kompagnie heeft een klein vuurschuitje doen maken van een twintig meter lang. Het wordt te Londen opgetim merd en zal met petrolie worden in gang gezet. Te Hoboken bij Antwerpen maakt steamers van Opper Kongo zullen petrolie krijgen uit een groot schip van 100 ton die het kostelijke nat van Leopoldstad naar Stanleystad zal brengen. Te Boudewijnstad vermindert de slaap ziekte; De Witte Paters hebben aan het ministerie blanke agenten gevraagd om den burgerlijken dienst aan te nemen en zich uitsluitelijk met den geestelijken te kunnen ophouden. De paters deden daar alles, zelfs hadden zij briefbestellers aan gesteld. In 't korte komt er nu daar een post- ontvanger. Doktor Schwetz verlaat Boude wijnstad, hij komt rusten in 't land. Die verdienstelijke geneesheer heeft veel ge daan ter verpleging der slaapzieken en ter vernietiging der tsétsé vlieg. Uit dankba re hulde zal Mgr, Huys hem uitgeleide doen tot aan St Jacob-Lusaka. Onze visschers doen voort goede zaken in de kolonie. Te Moliro, een stadje aan het Zuid-Oosten van het Tanganikameer gelegen, hebben onze knappe mannen on der leiding van zeeluitenant Ooor beginnen hunne netten werpen. Smakelijke visschen hebben zij opgehaald en gedroogd in de daar opgebouwde drogerij. De Zwarten lekken er hunne vingers bij, 't Smaakt hun toch zoo hertelijk en fijn De inboorlin gen der §treek komen bijna allen naar de hegenne visscherschool waar schipper van Hifte ze leert netten werpen en visch roö- Len lijk alhier. Zij doen 't graag er 1 't rap, BERICHT Mijnheer de Burgmeester der stad Yper zat ontvangen op Nieuwjaardag van 11 ure tot middag. eerenj ZON DAG RUST - Dienstdoende Apo theker te Yper—Zondag 31 December A. WECKESSER, Dixmudestraat, n°.68. Maandag 1 Januari, 1912. L. AERTSSENS, Boomgaardstraat. mm -i'. Al wat opstel, aankondigingen, inschrij- j| vingen, en/, betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgever gezonden worden. Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken. AANKONDIGINGEN Gewme aankondigingen 10 c. per teke: Reckerlvke aankondigingen: 1 ftde rehe, Oroote en langiurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER BOTERSTRAAT, 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. - Prijs per nummer 1 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. Zondag 31 December.-//. Sylvester, Paus. Maandag 1 Januari 1912. - Besnijdenis van O. H. Je- sus-Christus, H. Odilo, abt; H. Fulgentius, bisschop. Dinsdag 2,-H. Adelardus, abt. Woensdag 3.—//. Genoveva, maagd. Donderdag 4.-//. Pharaildemaagd. Vrijdag 5.—//. Telesphorus, paus en martetaar H. Simeon Stylltes, belijder; Qelukz. Egidius. Zaterdag6. HH. Driekoningen Qudula, maagd. Men mag de inschrijvingen sturen aan het bureel van Het Ypersche Volk of aan M. Leo Mallié, schrijver, 7, rue de la tête d'or, Doornik. Het Ypersche Volk Onbekend De gift van den arme A. Z. W. Naamloos God zegene Paus Pius Yperling 15.00 0.50 0.25 1.00 1.00 0.50 0.75 RCUKVHQiin Openbare Vergadering op Za- UtMttnitllMU terdaa'O December 1911 terdag 31 December 1911. DAGORDE 1. Weldadigheidsbureel: Neerleg ging: rekening 1910 en begrooting 1912. 2. Burger lijke Godshuizen ld.3. Weldadigheidsbureel Giften aan de armen. 4. Geldwezen stadsbegroo- ting 1912' Qauailinn -Zondag 31 December 1911. 's Avonds nCiBlllUII. jn c)en Katholieken Kring, jaarlijksche Réveillon met het einde van 't eene jaar en het be gin van 't andere. Iedereen weze er aanwezig-Nie mand te kort! De Bond der Katholieke dagbladschrijvers van België opent heden zijne jaarlijksche inschrijving der Nieuw jaargiften voor den Paus, onder de hoo- ge bescherming van Zijne Eminencie den Kardi- naal-A- rtsbisschop van Mechelen en de Belgische Bisschoppen. Toen hij veertien jaar geleden dit werk begor, had de Bond der Katholieke Dagbladschrijvers een dubbel doel den H. Vader ee e jaarlijksche hulp aanbrengen in de moeilijke tijdsomstandigheden, welke het Bestuur der Kerk beleeft, en jaarlijks ook de opepbare protestatie der Belgische Katholieken tegen de krenking der rechten van het Pausdom hernieuwen. Van den eersten dag af werd onze oproep ge hoord en sedert, elk jaar, beantwoorden de katho lieken dien oproep met een steeds aangroeienden geestdrift en hernieuwen zij onvermoeibaar het offer dat van hunne verkleefdheid gevraagd wordt. De geldelijke uitslag der inschrijving is veranderlijk, doch het getal inschrijvers groeit bestendig aan daardoor schijnen meer en meer de kracht en de eenparigheid uit der gevoelens van getrouwheid en verkleefdheid aan den H. Stoel, welke ten allen tij de, zonder ooit te verminderen, onze katholieke be volking bezield hebben. Het thans bijna afgeloopen jaar heeft ons, eilaas 1 menige redens aangebracht om daarin te volharden. De officieele verheerlijking van den roof der kerke lijke Staten, vijftig jaar geleden gepleegd, heeft een droevig daglicht geworpen op den wederrechtelij- ken toestand, waarin te Rome de H. Vader ve: keert, die, ten einde nieuwe beleedigingen te voorkomen, zelfs verplicht'geweest is voor zijne trouwe kinde ren de poorten te sluiten van het pfftëis waarin hij zedelijk gevangen zit. Terzelfdertijd, wanneer wij de blikken om ons heen slaan, zien wij niets dan gewelddadige ge schillen, reeds uitgebroken of op het punt van uit te breken. Herhaalde malen heeft de op gewekte veroveringszucht bijna de regeeringer doen handgemeen worden, voor welke de macht van het geweld de eenige wet schijnt geworden te /ijn, waaraan er gehoorzaamheid verschuldigd is, terwijl en daarentegen uit den schoot der volkeren, een steeds vuriger, steeds luider uitgedrukte wensch naar den vrede opstijgt. Doch zal eene rechtzinnige en duurzame vrede >oit mogelijk ?ijn, zonder dat de samenleving te- i ugkeert tot de grondbeginselen van rechtveerdig hejd en waarheid, door het christendom in de we reld verspreid en waarvan de eenige en onwrikbare behoeder de zachtmoedige Pius X is, de stedehou der van Jesus-Christus, gevangen in het Vatikaan en beroofd van zijne rechten? Die eenvoudige overwegingen doen de diepe kwaal uitschijnen, waaraan wij lijden zij hewijzen ook de noodzakelijkheid oip meer dan ooit onze protestatie staande te houden. De Belgische katholieken zullen het begrijpen Ook is het met volle vertrouwen dat wij een nieuw beroep op hunne verkleefdheid en hunne edelmoe digheid doen. Hst Bureel ven den Bond der Katholieke Dagbladschrijvers, EENE VRIENDELIJKE VERMANING Alle liefhebbers kunnen zich nog abonneeren op HET YPERSCHE VOLK bij onze verkoopers, of bij den drukker, of in het postbureel. TV/T oor onl te kunnen deel nemen aan de aan- '.VI.el ,,-nde kostelooze Tombola moet VOOR 15 JANUARI. VOU ombolalijsten opge 'n si. '.7Wen ove gaan - .nde men z s!a<i -!'■ '„t^uch a bon»-eer en steld O. - v.pT' rond 15 FeLnuan'. T ipfhphher<4 nog een goefS werfl LviCiilCUUGlo, dagen, om kanse te hebben verschillige merkweerdige prijzen t'e verkrij gen. WAARONDER EEN in de zitting van den gemeenteraad op 16 Dec. 11. een voorstel heeft ingediend betrekkelijkhet Vlaamsch voor het lager onderwijs in de betalende meisjes school. Spijtig is het voorwaar dat zijne aanvraag niet bekroond is geweest met den bijval welke de zaak verdiende. Het voorstel werd wel niet verworpen, enkel uitgesteld tot later, doch het lot van uitgestel de zaken is geheel dikwijls voor goed in den ver- getelboek geplaatstWij zullen het besluit van den gemeenteraad onthouden, en op het gepaste oogen blik aan de belangrijke zaak herinneren. Het voorstel van Adv. Sobry is al wat recht is en redelijk; het is enkel de toepassing van 't stadsre- glement van 6 Nov. 1897: de moedertaal als voer taal van 't lager onderwijs te gebruiken. }n geheel Vlaan leren bijna wordt deze grondregel der pceda- gogie toegepast; de betalende meisjesschool van Yper maakt daarop uitzondering. De opwerping alsdat het niet mogelijk is te midden het jaar veranderingen in het lager onderwijs te bren gen houdt naar onze bescheiden meening in dit geval geen steek. Immers 't is een nienwe klas, de allerlaagste van 't lager onderwijs waarvan er spraak is. Voor kinders van 6 a 7 jaar moeten er toch zoo xeinig boeken gebruikt worden, en de meesteres uv et haar zaken heel zeker zoo goed in 't Vlaamsch ;ls in 't Fransch kunnen aanleeren. Het heeft Joris oprecht verwonderd te vernemen at niémand in den gemeenteraad de zienswijze van Yl. Sobry heeft ondersteund... De zaak is gewichtig nochtans, zooals blijkt uit de ministerieele brieven die over 't gebruik der talen handelen en kristalhel der voor alwie zich wat met pcedagogie heeft bezig gehouden in ons land. We verhopen dat de gemeenteraad na rijp over leg vóór October 1912 het besluit zal nemen de moedertaal als voertaal in bedoelde school in te brengen. We wenschen M. Sobry proficiat over den ijver en de wilskracht waarmede hij nogmaals het Vlaamsch heeft verdedigd. Men moet waarlijk ka rakter hebben om dat in Yper te doen. Tot nog toe is hij altijd tegengekant geweest in deze zaak, maar de Vlaamsche arrondissementsbond zal hem ter zijde springen, en uit die vereenigde kracht zat macht ontstaan die leiden zal ter zegepraal. (Medegedeeld). verwacht te Stjan voor de plechtige installatie van de K. J. Wacht aldaar. Vergeet het niet 1 De Ondervoorzitters, Fernand NEURAY, Jan VAN MENTEN. De Penningmeester, Frans DE CEUSTER. De Voorzitter, Albert DE MOOR De Schrijver, Leo MALLIÉ.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1