POPERINGHE WERVICK MM der üfMith Turegilde I Dieven betrapt. Christen Vlaamsche Vijverwacht van Dikebusch. Plechtige lastallaiie vao E. H. Booms als Pastor Arrondissementsbond van 11. Wachten; -as- Eene O te veel Luisterlijk Avondfeest Dickebusch. Oostvleteren. Passchendaele. Gheluwe. Becelaere. Boesinghe. St-Jan bij Yper. Komen. Langemarck. Vlamertinghe. te stelen uit den hof van den groensel ierMonkerhey Henri, wonende steenweg naar Dickebusch. Zij zijn gekend en zullen met het gerecht af te rekenen hebben. Zaterdag, rond den avond, terwijl dracht Waarom zouden zij niet uit en méégaan de jachtwachter Degroote Achiel met de pompiers- en de muziekkorpsen op feestelijke op ronde was, betrapte hij drie jonge kerels van 10, j dagen of gelegenheden, onder andere op 's landson- 12 en 14 jaren oud, die bezig waren roode kooien afhanktlijkheidsdag, op 's Konings naamdag, op den Guldensporenslagdag den llen Julimaand Dan zou de bevolking meer in aanraking komen met die schoone Turngilde; ze zoude haar aldus beter kennen en meer beminnen "t gene grootelijks zou bijbrengen tot meerderen bloei en uitbreiding En gij, Jongelingen van Wervick, schaart u dich ter en talrijker rondom het blijde vaandel der Gym nasten Woont vlijtig en moedig hunne oefeningen bij. Weest fier van Katholieke Turners te zijn Gij allen die het reeds zijt, volhardt op den ingeslagen weg Wordt mannen met stalen wil en ijzeren arm,, mannen van christen geloove en gevoelens. Katho lieke strijders voor God en de Kerk,dragende in een li chaam gezond en kloek eene ziele vol kracht en- de gloed, een herte vol adel en moed Een Turnmiertje. fïwBro+rnnminnDoor de overvloedige regens dezer da- UfClbimUllliny gen js de gekende bloemisterij van M. Vanwinsen Nicolas, gelegen dichtbij de statie alhier, bijna gansch overslroomd. De schade is groot. ONDERLINGE BIJSTAND-Zondag avond waren de 250 leden van den Broederbond opgeko men om de belangrijke voordracht van Mr Hallaert teaanhooren. Het was over de inrichting en de voordeelen van de Herverzekeringskas, dat de voor drachtgever sprak. Zijn medeslepend woord overtuig de al de toehoorders zoodanig dat al de leden, die nog geen 60 jaar oud zijn, verlangen deel te maken van die nuttige verzekering. Mits 10 centiemen te maande meer te betalen dan nu, zullen de voortdu rend zieke leden van den Broederbond a) geduren- da zes maanden onderstand genieten volgens de standregels van de ziekengilde b) daarna geduren de 5 jaar 6 frank per week c) en vervolgens tot volkomene genezing of tot den ouderdom van 65 jaar 3 frank per week. Veel leden van den Broederbond wenschen dat de commissie al de leden der gilde zou aansluiten bij de Herverzekeringskas. AVONDFEEST. De studenten van het Colle- gie hadden hun jaarlijksch concert van tweeden Kerstdag niet aangekondigd als een luisterlijk avond feest en toch was het puik en overtrof het alle verwachting. Fanfaren en koorzangers, door M. Van Eegroo bestuurd, lieten ons keurige muziekstukken en zelfs moeilijke zangen hooren. En dan het boeiend treurspel Beloken tijd, door den Eerw. heer Ser. Dequidt zaliger opgesteld Het is een vaderlandsch en een godsdienstig stuk, dat ons den heldhaftigen strijd voorstelt, dien de boeren van het Westland in de jaren 1790 voerden tegen de Fransche dwinge landen. Willen of niet, die dat stuk zoo meesterlijk ziet vertolken, moet zijn herte 's eens voelen kloppen met den stervenden Burgemeester Lievens, die ziel togende nog zuchtte Voor God en Vaderland I Al die jonge spelers waren overtuigd van de rol die zij speelden, vooral de Burgemeester Lievens (M. Debusschere), de bedelaar Kobe (M. Hautekiet) en de Kommissaris der Republiek (M. Tavernier). En dan welke verzorgde en keurige uitspraak der Vlaamsche moedertaalHet doet deugd zulke tref fende dramas te zien vertoonen met zooveel zorg in voordracht en tooneelschikking. Voor het overige hadden de studenten de wel willende medewerking ingeroeoen van drie be faamde kluchtzangers van _.0o> De boertige tooneelen, welke zij ,0\?N lende kluchtlbdfr-' „^ffeden schokker JJ groot voordeel .■^^•tiïwtórdë'iêlTe Snellen. De heeren Ach. en Hii. Denys en Al. Denys zijn meesters in 't vak van blijspel zij werden levendig toegejuicht en menigmaal teruggeroepen. Dank, heeren studenten, voor uw vlaamsch, lief dadig avondfeest. En nu... tot 't naaste jaar Een artikel van De Werkman nummer van 17 December laatstleden opgesteld door den doorluch- tigen volksvriend kondigt de socialisten aan dat de mier van "Het Ypersche Vuilblek,, in grootehangste ligt Ik heb menige zakwoordenboeken doorbladerd en heb nergens de beteekenis noch de vertaling van het woord hangstegevonden j Nu tot daar De lezers van het Ypersche Volk heb ik de eer aan te kondigen dat de roode gaaien van Wervick, en bij zonderlijk de krekel weldra in groote angst zullen verkeeren, binst dat de mier nn groote hangste ligt Tot later dus Raadselman. Donderdag namiddag rond 2 1/2 ure namiddags kwam een ijzeren schip voorbij de brug verbinden de Belgie met Frankrijk, Meenenwaarts aangezeild toen ten gevolge van den geweldigen stroom het schip met geweld tegen de brug botste, en lek kreeg. Men kon het lek stoppen, dit gebeurde voorbij de roterij van Mr Remi Delbeke-Catteau. De brug is erg beschadigd, en kan niet meer toegedraaid wor den, zoodanig dat het verkeer tusschen Wervick-Bel- gie en Werviek zuid voor den oogedblik onderbro ken is. Men heeft moeten planken léggen om de Aoetgangers toe te laten de Leie over te steken. Al les bepaalt zich met stoffelijke schade. plaatsverlies en is en men alle hoeken en kanten kan bezetten, hewel, in al die veronderstellingen zou de tooneelzale om over 400 zittende plaatsen te kun nen beschikken, eene oppervlakte van 200 m. (zegge tweehonderd vierkantemeters) moeten beslaan en ze b°hoeft daartoe eene lengte van twintig me ters op eene van tien EZoekt ze mij daar";! Allons gaaien, ge bluft, ;ge bluft 1 Roept den schooljongen, den eersten den bes ten, en alware hij een beugel van de eerste broek, hij zal u zeggen dat heel uwen boel, met zijn hoeken en kanten op verre na zulk geen oppervlakte be slaat Of zult ge nu afgevangen bluffers, misschien beweeren dat ge uwe zale kunt uitlangen evenals een coulissetafel Doch gaan we nu eens tot de werkelijkheid over en doen we een kijkje naar binnen. Geven wij aan de zale de totale lengte van heel het huis, kunnen we meer 15 meters dus, misschien min, wij hebben het niet gemeten geven wij haar eene breedte van 8 meters, maar z'en heeft die niet, Trekken wij van de lengte' af 4 meters voor et tooneeléén meter ruimte tusschen de neuze van den Volksvriend Voorzitter (le rei) en den boor van den theater, en twee meters langs achter, voor de telatekomers die moeten proppen en pressen, en ge houdt over... 8 metersTrekken wij slechts één meter af in de breedte, voor den doorgang, den toegang, de plaatse voor de stove, enz. enz. en we behouden hier 7 meters Acht meters op zeven Wat eene henne- perk, eene ruime slaapkamer een... 1! en toch ruim schoots plaatse genoeg voor eene concertzale voor o-n-z-e s-o-c-i-a-l-i-s-t-e-n Proppen en pressen, gemak en 400 stoelen, arme bluf Ziet ge't nu, menschen wat ge te lezen krijgt en hoe men u voor den zot houdt als ge hun dwazen zever koopt Ziet ge 't nu Zejiegen, ze bluffen, ze zullen nog liegen, ze zul len nog bluffen, maar... elk zegge het voort I ja zeker, elk zegge het voort Een halve vierkante meter (Vervolg) Daarop volgden de oefeningen met ijzeren stokken en daarna.-de box oefeningen. Voor dc eerste maal dorsten zij dergelijke oefeningen aan... en of zij daarin thuis waren De zaal en repte noch en roerde zoolang de boxers de vuisten en de voeten in veerdige kunstigheid deden bewegen, zóó lossig en machtig, zoo behendig en rap, dat... toen alles stil viel-zulk een donderend gegalm van bravo ende bis door de zaal heenbruischte dat ocgen en ooren vergingen en dat de helden eene korte herhaling moesten doen om den lust van het volk naar dit heerlijk spierenspel een tweede maal te verzadigen 1 De geestdrift was volledig ze wierd volhouden door den treffenden tooneeldans der kleinen. Vlijtig en vlug wipten die jonge gymnastjes in kronkelen de zwieren op de walzende maat van 't muziek De kleurenschakeeringen der kleederen wisselden liefe lijk af binst de bondig-op-elkaar volgende zwen kingen. Ook verwierven de spelers van het ballet eenen welverdienden bijval. Verdienen eene eervol le melding Em. Qhesquiere, Ed. OverfeUen R. Delva. Welaan, Inrichters en Turners, hertelijk proficiat voor uw werk en uw streven! Heeft het u moeite ge- kost en arbeid, een overheerlijke uitslag heeft toch u wt poging bekroond Terecht dus wierdt rij geest driftig toegejuicht De stad spreekt wonder van U. Over weinige ja ren was uwe gilde maar een teeder scheutje, een plantje van nietig bedied en nu is zij volwassen en volgroeid, een sterke boom gelijk, met diepe wortelen en breede kroon 1 In stad bestaan er vele maatschappijen, gij zijt eene der bloeiendste. Gij zweeft-'k en zegge niet zeventien meters boven het peil van 't Werviksch blauw turngroepje- •aar 17000 m. en hooger nog pronkt en praalt gij ia al uwe glorie en pracht 1 De bestuurraad Mynheer M. Dumez, M. M Gallant, en M.J. G key sen, haalt grootelijks eere harer gilde 1 Proficiat, Heer Maurice, voorzitter eener zoo bloeiende maatschappij 1 Proficiat, Heer V. Windels, leider eener zoo knappe jongelingschap Proficiat al de turners, doch gij inzonderlijk de gebroeders Milan en de Boxers. Proficiat, gij ook, Benjamintje der honderd-der tig-ledigt turngilde, O. Delbaere. Volg uw vier ou dere broeders op hunne turnstappen na uwe brave ouders verdienen hier eene openbare hulde om hun ne vijf zonen zoo edelmoedig aan de W. K. T. te schenken i Ja, alle Wervickanen moeten den bloei behertigen hunner sociëteiten. Doch deze der turners verdient zij niet bijzonderlijk hunne aandacht en moet zij niet het nauwst aan hun herte liggen Welaan dan, ondersteunen wij allen, naar vermogen en de, stand, zoo 'n deftige jongelingsgilde Staan wij ze ter zijde op tijd en stond, om ze tejhelpen en ze aan te moedigen om ze te vieren en ze met lauweren te bekronen Bij alle feestomstandigheden, in stoeten en uitgangen, moeten (Je turner» mée, stappende op maat en muziek in hunae lieve witte kleader- Socialisme en bluf gaan onafscheidbaar te gare, dat weet iedereen. Waar men socialisme ziet, daar ziet men blufwaar men social'sme hoort, daar hoort men blufleest socialisme, en ge leest bluf De bluf 1 hij is in 't socialisme gebakken, evenals de gist in de koeken Bij onze gaaien nogthans loopt den bluf over, en leekt in volle geuten van de schuppe Luistert lie ve" In de aankondiging van het tooneelfeest dat vandage plaats heeft lezen wij letterlijk het vol gende Op het laatste tooneelfeest was de zaal opge- propt de telatekomers stonden van achter ge- prest en niet een beetje op hn-geïuuk. Hu, wie geerne op zijn gemak zit moet op - tijds komen, er zijn maar 400 stoelen te bezitten, en de overige moeten van achter recht staan. t Elk zegge het voort. Hewel, menschen, is de aankondiging geen mees terstuk, z'is voorzeker een exemplaris van ko lossale bluf 1 Wacht een beetje, we zullen wij het ook helpen voort zeggen, en dat nog in ons «Ypersche Volk» zulke maren immers zijn 't voortzeggen weerd. Vooreerst voor wat- hun laatste concert aangaat, het was evenals hun voorlaatste, als hun overvoor- laatste, enz. enz. en zooals dit van vandage en de toekomende ook zullen zijn een-'t wat van niet, van min of nietOm in de palen der zuivere waar heid te blijven, mogen wij stout en bout zeggen, dat er in de socialistische concerten spelers, toe schouwers, vreemde en andere, de kinders beneden de twee jaar meêgerekend, er nooit geen honderd personen tegenwoordig zijn geweestNeen nooit! Waarom dan zoo dom en dwaas van proppen en pressen babbelen, alsof we niet weten dat proppen en pressen niet alleene gaat Meenen zij misschien, dat zij in zakken loopen, deze die er naartoegaan, of denken de domme bluf fers, dat we stekeblind zijn en, als zij, niet tellen kunnen Ten anderen, de kraaien zouden uitbrengen dat ze maar bluffers en zijn, zoo hun eigen volk het niet deed Hoort liever Wanneer hun laatste concert, waar er zoo zeer geprest en gepropt werd, een half uur aan den gang was, kwam de twaalfjarige zoon van een gekend socialist naar buiten. Door een voorbijganger, die naar de bovenvensters wees, ondervraagd, of er ve le volk was, antwoordde het ventje in zijne eenvou digheid, zonder achterdocht en rechtzinnig weg Neen 't, zei het, maar Staf heeft gezeid dat ze al- te male langs de kant der strate op de venster banken moesten staan De ondervrager wist genoeg! De reste was immers in 't Fransch Doch waar deoJriuf den loef wordt afgesto ken, 't is waar dé slimoore schrijft dat er maar 400 stoelen te bezitten zijn, en de overige van achter moeten rechtstaan. Deze die zulke kemels durft schieten, is ofwel rijp voor Geel, of hij houdt met zijne lezers den zot, of wel hij en weet niet wat hij zegt Wat400 stoelen te bezitten Hoor ne keer hier bluffer, we gaan u maar eventjes aan 't verstand brengen, zelfs al kendet ge geen cyfer uit een hooischelf, dat ge vast en zeker in uwe 400 de laat ste O te veel hebt gerekend Sk in de veronderstelling, dat een toeschouwer om gemakkelijk te zitten een halve vierkante meter plaats noodig heeft, wat zeker niet overdreven is, In de veronderstelling, dat er in de concertzale geen theater en is (lit) die anders vele plaatse zou benemen en de zitplaatse merkelijk inkorten, In de veronderstelling dat de artisten om plaatse te winnen, op den opperzolder spelen In de veronderstelling dat de citoyen voorzitter en heel de eerste reke met hun neuze tegen den voorgevel zitten om geen duim plaatse te verliezen, In de veronderstelling dat er in de zale, noch toe- noch doorgang isen de toeschouwers,-evenals de kiekens naar hunnen polder, langs stokken naar binnen moeten wippen en boven de hoofden op hun plaatse moeten vliegen. In de veronderstelling dat er geen stove en staat, al om plaatse te winnen, en men het publiek met een snotneuze laat zitten van de koude In de veronderstelling dat er, alhoewel de aankon diging het tegenovergestelde laat vermoeden, op de tooneelzale geen gemakken en zijn, en deze die geerne op een gemak zitten daarvoor elders moe ten gaan 1 In de veronderstelling dus, dat er geen duim gegeven door de Koorzangmaatschappij La Renaissance met de welwillende medehulp van eene af deeling der Symphonie van Thielt, op Zon dag 7 Januari 1912, om 5 ure juist namiddag, in de groote zaal van het Katholiek Gildhuis, duivestraat te Wervick. Bestuurder Mr Jerome Vervaeke. Pia nist M, Abel Six. PROGRAMMA I« Deel 1). La voix de la mer, chceur. L.Paliard 2). Le roi dè Lahore, romance pour baryton, door M. Arsène Vandensteene Massenet. 3). Le calif de Bagdad, fantaisie pour violon A, Boieldieu. 4). Crédo, romance pour ténor, door M. Jéröme Vandewoestyne. E. Abel. 5). Fantaisie variée. pour saxophor aoprano üciui M. Alb. I i»+- -< Painparê. bf4 Adieu Suzon, romance pour baryton, door Mr Honoré Devos. O. Preux. 7) a) Professor Mumpetz en zijne twee wonderkin deren, door MM. Auguste La ton, Robert Le- compte en Paul Tydgat^ b). Sergeant en rekruut, kluchtige tweezang met spraak door MM. Gérard Pectoren Omer Denis. 1/4 uurs rustpoos, lie Deel. 8). Attila devant Rome, choeur Bazin. 9). Duettino concertante pour 2 clarinettes, door MM. Désiré Cornette en Camille Pector.- KLozé. 10). Le Cor, romance pour baryton, door Mr Théo- phile Deburck. A. Flégur. 11) La Sénérata, légende valaque pour violon. G. Braga. 12) Les pêcheurs de perle, duo pour baryton et té nor, door MM. Arsène Vandensteene en Joseph Parmentier. Bizet. 13). Morceaux de salon pour orchestre symphoni- que. O. Bauer. 14). Droog logist, kluchtig zangspel door MM. Gè- rard Pector, Gustave Dumont, Omer Denis, Hen ri Cornette. Emile Synaeve, Leon Bonnier, Ro bert Lecompte. Prijzen der plaatsen le 2 franken2e, 1 frank; 3e 50 centiemen. Namens de commissie De Schrijver, De Voorzitter, De Bestuurder, Ch. Lannoy. Ars. Vandensteene. Jer. Vervaeke. door Mr Depuydt, hofbouwkundige vai Aertrycke, genieten veel bijval Zoo boer als werkrian, zoo rij ke als arme heeft er belang bij die nutige lessen bij te wonen. Op zondag 7 Januari aanstaande zal een welbe kende en vermaarde volksspreker Mr Bceiaere van Thourout alhier een voordracht geven, mmiddelijk na de Vespers in 't lokaal der aangenorene school van Mr. Boudolf. Hij zal spreken overt nut en de noodzakelijkheid van het stichten van :ene Katho lieke Wacht. Alle mannen en jongelinfn boven de 15 jaar worden dringend verzocht deze belangrijke meeting bij te wonen. VOOR GOD EN VLAANDEtEN Het is ruim»10 jaren dat de ChristerVlaamsche Wacht bestaat. Het zaad van dat nooit volprezen wrk hielpen wij in den vruchtbaren grond van Vlaaneren neder- leggen onder Gods hoede. Dat zaad is tot eene rijke plant, tot enen reuzen- boom bedegen. De christen-vlaamsche Wacht telt reds 25000 le den 't zijn meesters en werklieden, 'ijn herber giers en neringdoeners, 't zijn jonge f gedaagde mannen. En wel, zou het waar zijn dat de joitelingen van Dickebusch zullen ten achteren blijvei? Tot nu ten dage, bestond er geen eetjongelingen- kring voor u te Dickebusch. Mag dit £oo blijven Onze mannen zijn vereenigd in mónenbond en ze zijn er fier en trotsch mede. Onze vrouwen zijn met herte en z'le verkleefd aan den vrouwenbond. Beide bonden staan volop in bloei n leven. Onze boeren stichten hunne S. Elo« hoerengilde met veesyndikaat, met vleeschbond, het melkerii, als zoovele vrije lidmaten van 't zelfd' lichaam met werkenden godsdienst bezield. Onze werklieden staan geschaard oiler het prach tig vaandel van ziekengilde,pensioengde en geiten- syndikaat. Onze jonge knapen werken geestdftig tot den deden schaterlachen, jammer dat Flok gepakt was in de keel.-De ernstige liederen gezongen door de Heeren J. B. Schinckel, H. Bossaert en F. Wollaert, zoowel als de kluchtliederen gezongen door de hee ren M. Demeersseman en L. Declerck, bekwamen eenen ongehoorden bijval. De 400 of 500 toehoor ders trokken uiterst voldaan naar huis en verlangen alreeds tegen de naaste tooneelfeeste. Men kondigt van nu reeds aan dat zij zal prach tig zijn E, H. Benoit heeft daar een handje van om zulke feesten in te richten. Geitenbond.-Op Zondag 31 December, is er, om kwart vóór drie uren namiddag, algemeene ver gadering voor de leden van den geitenbond in het lokaal. - Aflezing der rekeningen van 1911 en groote prijsloting van 30 schoone konijnen; daarbij eenige inlichtingen. Elkeen weze op zijnen postj Wie een abonnement begeert op Het Ypersche Volk zende zijn geld naar den drukker. De Her bergiers moeten onthouden dat zij 't kunnen beko men aan 1.25 en dat zij er al hunne feesten mogen in doen vermelden. Daartoe moeten zij maar een postkaarte zenden van 5 ct. met de programma van 't feestje en hunnen naam. Met Kerstdag was erveel volk in de kerkeltjke dien sten tegenwoordig en veel menschen naderden ter H. Tafel. Overal begint men al lukken te bakken en hespen te rooken tegen de groote dagen van St. Antonius. Geheel streek immers en nog veel streken er bij komen naar hier dienen voor de beesten. En volk, de trams en zijn dan nooit lang genoeg. Volksoptelling 1911.-(eenige uittreksels). Getal inwonersmannen 1984, vrouwen 1980 is 3964 inw.Taal: Vlaamsch alleen 3590, vlaamsch en fransch 150, fransch alleen 0, geen taal (kinders beneden 2 jaren) 220 Gehuwde paren 596, meer dan 25 jaren gehuwd 81 paren, meer dan 50 jaren gehuwd zijn 1) Dumez Leopold en Desimpel Amelia, getrouwd te Yper, 2 Juli 1866. Soen Phi lip en Duzeibe Leonida, getrouwd te Passchendaele ,- op 20 Mei 1859-3. Larnout Philip en Sancty Vir- b'oei hunner pas gestichte O. L. V. fde naar hetjnie trouwd te paSschendaele 20 April 1860- voorbeeld der wakkere congregatie va jonge doch- Vanpeteghem Hendrik en Doom Barbara getrouwd lers- te Passchendaele, 19 April 1861 - Demey Constan- Wij alleen, Dickebusch'jongelingen zouden wij tjn en yandeweghe Clementia getrouwd te Den- moeten alleene staan, zonder gilde, onder kring,; tergllenl 19 October 1861. zonder wacht Wat willen wij Wij ok, we willen op de hoogte klimmen van onzen tiji ontwikkeld Poelcapelle. van geest in sociaal en godsdienstig «derwijs. De ongodsdienstige drukpers willeiwe bekampen omdat zij overal haar vergift wil mtsorten. - Eenige zondagen gaf 't Ypersche K#rtyer«lag over kerkelijke ceremoniën die op onze parochie Tegen zedeloosheid en ongodsdientigheid willen P'aats grepen. Ja, k las ze gaarne, die enkele reeks^ we eenen dam daarstellen, om uit ongeliefde dorp die dieper doen denken aan hetgeen -en zelf alle ongodsdienstigheid weg te weera Vlamingen willen we zijn, zonder Haam en zon der vrees. Christene" Hack'.*, *yii iii* VtiWhsch en Christen is onze vijverwacht mentsbond van K. J. W. Elverdinghe. Eerw. Heer Denys, pastoor der uitwijkelingen in Frankrijk zal dezen winter zijn volk bijeenroepen hier te Elverdinghe op den len Zondag van Nieuw aar 7" Januari om 3 u. stipt Hij verwacht in die vergadering al de matjes van Elverdinghe, Brielen, Vlamertinghe Woesten en Zuydschote. De landbouwlessen door den Staat aan de hoerengilde van Elverdinghe toegestaan zullen ge geven worden door Mr Muyssen van Langhemarck op den 2n Zondag van nieuwjaar den 1«" Zondag van Februari, Maart en April, telkens om 6 uren 's avonds in 't lokaal der gilde bij Henri Hiele. Die lessen zullen openbaai zijn en vrijen ingang zal ver leend worden aan alle Elverdinghenaars en vreem delingen. -Zou het waar zijn dat eenige mannen over een gekomen zijn met het jaar 1912 hunnen baard te laten groeten als betooging tegen den nieuwen maatregel der vereenigde barbiers en dat zij eene al gemeene grève willen bewerken De tijd zal het uitwijzen. Opgelet-Maandag avond, binst de vertooning gebeurde er in eene cinema onzer stad een ongeval dat erge gevolgen had kunnen bijbrengen en dat de schrik onder de toeschouwers verwekte. Een begin van brand was ontstaan in de zaal, doch kon geluk- kigspoedig uitgedoofd worden. Eenige toeschouwers riepen Brand en iedereen vluchtte weg. Ver- schillige personen werden gekwetst. Eene vrouw die met haar wichtje van 5 maanden oud, ook naar de vertooning gekomen was, sprong van een lOtal trap pen op de straat en werd met een gebroken been opgenomen, haar kind is insgelijks erg gekwetst. An deren vielen in den kelder en werden door eenen wachthond gebeten. Vrouwen verloren in de vlucht regenschermen, hoeden, gouden ketens, ja, tot zelfs zakuurwerken toe. Gelukkig dat het gebouw geen vuur vatte, anders zou het eene schrikkelijke ramp geweest zijn. Men leest alle dagen in de dagbladen van zulke rampen. Dat iedereen dus oplette. Recht voor de vuist. Diefstal - Dijnsdag nacht zijn dieven binnen ge drongen in een huis der wijk B te Wervick, en heb ben er 65 franken in geld en verschillige kleeding- stukken gestolen. X. Y. Z. men zelf beschouwd heeft; maar waaraan men door gewoon. I te geen zooveel aandacht meer verleent. - Zou 't Kerstfeest toekomende zondag vermeld worden?.. Ik begeerde maar dat 't Ypersche Volk mij een klein plaatske gave om zijne lezers een gedacht mede te l'uweiiiiit mij rp Kerstdag te binnen kwam Hoe Te naaste weke verder nieuws over de aanstaande aandoenlijk en treffend was dit feestLicht en feest- inrichtings vergadering door den Arrondisse- gewaad, gebeden en gezangen, de tegenwoordigheid van eene groote menigte volk, alles spreekt aan 't kristen hart !—Meer dan op andere jaren ?...-ja en 'k heb er vele gehoord die denken zooals ik. Eén puntje radeen breng ik in aanmerking hoe schoon was het gezang, binst de Kerstmis, onder de hoog mis ook, zegt men, en dan nog in 't lof 1 Waarlijk, 'k moet het bekennen, veel meer dan men ooit dacht brengt dat gezang luister en aantrekkelijkheid bij. De menschen zeggen als die zangers in de kerk be ginnen te zingen kan men niet meer lezen 't is zoo ook, maar dan bidt men beter al is het op een andere manier, want dan bidt men niet alleen, maar velen te saam en 't gebed is zoo geestdriftig en zoo krachtig Voorwaar,'tw.is geestdriftig op Kerstdag Die zware manstemmen, die heldere vrouw en kinder stemmen weerklonken zoo schoon 1 Nog schooner ware 't zongen al de menschen die in de ker ke zijn, méeWelken indruk maakt op ons, die aanhooren, 't zingende gebed dat gij ten hemel stuurtWeet gij wel dat gij een stichtend werk ver richt en ons aanwakkert door uw voorbeeld Wij vinden ze toch zoo schoon, uwe latjjnsche... en dan de vlaamsche gelijk maandag laatstdie nog schooner, ja! Kon ik, 'k zou met u meê doen!... Maar daar zijn andere nog die stem en gehoor ge noeg hebben, en zich alleen de moeite moeten ge? geven zich bij u aan te sluiten en samen piet u aap t leeren te gaan mannen vooral, moeten erbjj... Die zouden voorzeker komen wilden ze maar hun ne meening zeggen, gelijk ik, en dan ten uitvoer brengen. Een Poelpapelsche lezer van 't Yp. Volk, Donderdag heeft de installatie plaats gehad van E. H. F. Rooms. Te 10 1/2 u. vormde zich de stoet op het gehucht Kortekeer Daar kwam te 11 u de nieuwe herder aan met Z. E. H. Dupan, deken te Meenen. De stoet, uit verschilligde lieve groepen samengesteld, trok naar het stadhuis. Aldaar was een verhoog opgetimmerd. E. H. Rooms nam er plaats op met Z. E. H. Deken, zijne getuigen en de overheden. Een welkomgroet werd uitgesproken door den voorzitter van de kerkfabriek. Daarna ge schieden binnen de kerk de geestelijke plechtighe den. Te 1 ure had een feestmaal plaats in het lo kaal van de school. Verschillige heildronken wer den voorgesteld, 's Avonds sloot een fakkeltocht die schoone dag. De lwsen van hofbouwkunde alhier gegeven -De tram no 57 (lijn Yper-Gheluwe-Meenen) die ieder maandag te 6.26 u. 's morgends uit Becelaere vertrekt om te 6.56 te Meenen toe te komen, is af geschaft op Maandag 1 Januari 1912. Hij rijdt in de plaats op Dinsdag 2 Januari. Zondag 31 December 1911, plechtige installa tie van de K J. Wacht van St-Jan. Te 3 u. Feest- vergadering. Muziek en aanspraak. Sprekerde ge vierde'redenaar M. Van Becelaere van Thourout. -Ongeluk Dinsdag morgen rond 111/4 ure gebeurde er een erg ongeluk in de nieuwe kerk van Komen. Zeker Jerome Verhille, timmerman, geboor tig van Leysele, wonende in de Houthemstraat au Coq anglais werkzaam bij Mr. Henri Claerebout was bezig met werken aan het gewelf der middenbeuk der nieuwe kerk toen hij eensklaps het evenwicht verloor en van eene hoogte van 20 meters ten gron de viel. Men snelde aanstonds naar geneesheer en priester die seffens ter plaats toesnelden. Hij kon nog het H. Oliesel ontvangen waarna hij den geest gaf. Het slachtoffer was aangeduid om de haan op den toren van de nieuwe kerk te zetten. Hij laat eene weduwe na met 2 kinderen, waarvan het oudste 14 jaar oud is en het jongste 3 jaar. Tooneelfeest en liederavond-Zooals aange kondigd wierd in «'t Ypersche Volk» van Zaterdag laatst, had op 2« Kerstdag |een groote tooneelfeest plaats, gegeven door de leden der St Jansgilde met de medewerking van de "Gemeente Fanfaren». Het treurspel Quido de Vend'êer bekwam eenen wel verdienden bijval en de kluchteFlik en Flok deed tranen lachen. Beide stukken wierden meesterlijk vertolkt in net drama verdienden eene buitenge wone melding de Markies de St Fulgent (M. Declerck) en Roberchard (M. J. Lenoir) Guido de Vendëer (IA. G. Vanbruwaene) en Renier (M. H Bossaert) hebben ook buitenmate wel hunne rollen gespeeld. Zoo er iets te wenschen liet in het stuk, om de moeilijksten te voldoen, het waren de bijrol- l;n die wat beter hadden kunnen gekend zijn en met meer leven vertolkt worden. Voor wat de kluchte betreft de knecht (M. J. Lenoir) en de baas (M. M Demeersseman) spanden de kroonFlik (M. F. Wol laert) en Flok (M. J. Declerck) waren twee levendige en leutige kerels, zij waren thuis in hunne rollen em Onze vriend lezer zal nogeens voldaan zijn, hij le» ze hier wat een onzer correspondenten weten laat Poelcapelle beleefde nog eens twee schoone da gen Zbndag was het de beurt der H. Familie van feest te vieren. Zij wilde de krone spannen en zoo was het inderdaad. In den koor der kerk, ter gedachtenis der 150 le den, 150 lichten trapsgewijze aan den voet van t beeld gerangschikt vereerden de H. F amilie, be geesterend was de aanblik van den vroegen morgen tot binst de le Mis opgedragen voor 't geestelijk en tijdelijk welzijn van het Genootschap, talrijke moe ders en vrouwen naderden tot de H. Tafel tot stich ting der andere parochianen. Dit schoon voorbeeld was niet zonder goeden invloed in de vergadering van 's namiddags was de toeloop zoo groot dat er noch stoelen, noch zitbanken genoeg waren en men zag het getal leden van 150 ineens opklimmen tot 197. Bravo, bravo, christene vrouwen God zegene u allen en in bijzonder de voorna'me ingezetene om e welwillendheid, uwe voorbeeldige medewer king uw levendig geloof en deugdzame gevoelens. Ten slotte was er eene klejne verloting van vol-r laards die aan de gelukkige winner 't water in deq mond deden komen op het ?oet gedacht van op Kerstdag nuchten een goed potje koffij te mogen drinken met smakelijke koekeboterhamtnen. Kerstdag.-Glorie aan God in den Hoogen en vrede op aarde aan de menschen die van goeden wil zijn deze heilzame woorden uit Engelen mon den weerklonken over 1912 -jaren over de rustende velden van Bethleëm. Deze vroege morgen weer galmden zij nog eens, nu zacht trillend, dan vol le ven en geestdrift, uit kunstige monden onder de hoove gewelven der kerk. Gelijk zij eertijds de Her ders begeesterden, 'zoo beroerden zij vandage de herten der talrijke parochianen en ontvlamden ze van liefde en dankbaarheid tot het lieve kindeken voor de kribbe en tot den Jezus van 't Tabernakel. Toen het kerstlied aangeheven was door de lief de wilt ontwaken. Alle monden murmelden bewo gen hoe schoon Wat is het toch schoon U zij dank, behendige zangersschool Christen Vlaamsch Verbond.-Op den hoog dag van Kerstdag, om 5 uren 's avonds, had de al-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 2