VAN HIER ER ELDERS Dosi! Dosi! Abafliienten uit den Vreemden Notarieêle AANKONDIGINGEN. DOSI! DOSI! rPRIJZEN SPORT Rechtbank van Yper. nKIMPFW U,T TER HAND Raadselprijskamp Niehtigi Inhuldiging der Katholieke Ion ge Wacht Volksverzekering Hopmarkt Sparren en Larixen Geneest alle uwe keelkwalen Voormezeele. Wytschaete. Zonnebeke. Wulverghem. Abonnenten uit Frankrijk, - Noord Amerika, China, Kongo, zijn verzocht hun abonnementsprijs 5 fr. per post te laten geworden aan den uitgever. WIELRIJDEN. VLIEGEN De Notaris DELAHAYE teMerckem Openbare Verkooping van schoone weiden, allerbeste zaailanden, en huizen met erf en land Te zamen maar ingts'eld 42350 fr. Ove s'.ag Woensdag 10Januari- alVs te Merckem licht bij de plaats. Inlichtingen bij den notaris SYOEN te Loo. IVUUl Ln Schoon en goed gebouwd woonhuis, dienstig voor alle bedrijf, met 10 aren 35 c.a. erve, wel gelegen te WOESTEN, DORPPLAATS. Zich te wenden ten bureele van dit blad HET VROOLIJK HOEKJE Ik zal het raden l VERMAKELIJKHEDEN UIT DEN LANDE. ZATERDAG 6 JANUARI 1912 om 12 1/2 ure zeer stipt namiddag, in het Belle Oodshuis Rijsselstraat Nr38 te Yper. Aanzienlijke Verkooping van 9koopen gesneden BERKENHOUT en 263 koopen gekapte zeer dienstig voor hoppe- en tabakkwee- kers, liggende in verscheidene bosschen te Zillebeke, Wytschaete, Passchendaele en Zonnebeke, Boekjes met de nauwkeurige beschrij ving van al de koopen zijn kosteloos te verkrijgen bij de boschwachters, alsook bij den Ontvanger en den Secretaris van het Bestuur. Tijd van betaling mits borg. Door't ambt van Mter A- REYNAERT notaris te Yper, Borstpastillen DOSI Borstpil|D O SI BURGERSTANDEN. éT fif gemeene vergadering plaats der Vlamertingsche af deeling van het Christen Vlaarasch Verbond. On danks het overslecht weder waren de^leden talrijker dan ooit opgekomen rond de |300 mannen waren tegenwoordig. Dat ze hunnen tijd niet beklaagd hebben, moet niet gezegd worden aan alwie ooit eene der feestvergaderingen van het Verbond bij woonde. Door de tooneelgilde Deugd en Vreugd werd het drama De plichtvergeten Vader met smaak en gevoel, ja met ware kunst uitgevoerd. Hertelijk proficiatspelers, over de prachtige wijze waarop gij allen uwe rol hebt weten te vervullen. Proficia ook over de keus van uw stuk 1 Niet alleen zijn de toehoorders er door tot weenens toe bewogen ge worden, doch het zal heilzame indrukken in de herten nagelaten, het zal goed gesticht hebben. Brengt maar nog van tijd tot tijd eenige dergelijke slagen toe aan den drankduivel, die, eilaas hier als elders maar al te veel slachtoffers telt. Na het drama hield de eerw. heer Blondelle, proost van het Verbond, eene korte, doch gloedvolle aanspraak. Hij [schilderde het gevaar af dat onze ChristeneVlaamsche zeden, onzen Katholieken gods dienst, de ziel onzer kinders bedreigt, toonde hoe de Vlamingen altijd met ontembaren moed den strijd gestreden hebben voor Godsdienst en Vaderlanden richte een dringenden oproep tot al de leden, opdat ze met verdubbelden iever zouden strijden tot be houd en redding van al wat ons dierbaar is. Daarop volgde het kluchtig deel van het feest eene alleenspraak: 'tl Deuntje, een blijspel: DeAntiqu aire, en een driezang met spraak De Paraplu uit de andere eeuw. Had men eerst geweend van aan doening, nu weende men van lachen. En zoo ver liep de tijd nuttig en aangenaam tot groote voldoe ning der leden, die nu reeds verlangen naar de ver gadering van Half-Vasten. Op 2n Kerstdag, om 4 1/2 uren wierd het feest herhaald voor de vrouwen. De toeloop was even groot als daags te voren daarbij hoeft niet gezegd i te worden welken avond er nog het meest gelachen wierd (van weenen spreken we niet.) -Brand.-Op 2n Kerstdag, rond 3 uren 's mor gens is er brand uitgebroken in de stoommaalderij van M. Marcel Vandenbulcke, nabij de |statie. Het vuur werd eerst opgemerkt door suikerijdrogers, die in een aanpalenden hast aan 't werk waren. Spoedig werd het noodsein gegeven en in korte tijd waren de pompiers ter plaats. Op redden der maalderij kon echter niet meer gedacht worden, alles stond reeds in laaiende vlam en al de pogingen der blusschers moesten zich bepalen bij het vrijwa ren der aanhoudende gebouwen langs den eenen kant eene reek werkmanswoningen, langs den an deren kant den hast van M. Vandenbulcke. Pe voormiddag was reeds vergevorderd toen alle gevaar verdwenen was en de pompiers konden ver trekken. Tegen den avond sloegen de vlammen opnieuw uit de pqinen op en moest de brandspuit weder bijgehaald worden Woensdag wederom het zelfdezelfs Donderdag lag alles nog te rooken en scheen het j klaar dat de brand nog steeds voort woekerde. Dit is toe te schrijven aan de koopwaren, die zich in de verbrande gebouwen bevonden een gansche wagon suikerijboonen, talrijke zakken graan, kolen, meststoffen enz. De schade bedraagt rond de 20.000 frank en is door verzekering gedekt, behalve het graan dat aan bakkers en landbouwers toebe hoorde. De oorzaak van den brand is onbekend, hoewel sedert drie dagen niet meer was gewerkt geworden, is het vuur ontstaan nabij de schouw, onder wij bemerkten Mr. A. Biebuyck eere-voorzit- ter Mr. V. Seys, voorzitter en M. Is. Is. Tyberghein, schrijver der jonge wacht van Yper, als ook de ieverige en onvermoeibare voorzitter der K. J- W. van Gomen, Mr. advocaat Jos. Van der Meersch. Blijde aankomst gegroet door het vaderlandse!) lied gespeeld loor het plaatselijk muziek. Korte intredi tgs rede door Mr. A. Biebuyck. Voordracht door advocaat G. Begerem, gemeente raadslid van Yper. In, aangename verrassing gretig uitgeleid van de vreemde makkers door het muziekkorps dat on der den blijden groet der inwoners, het dorpje door trok en aan allen deed weten dat op kerstdagavond van 't jaar 1911, ter wereld gekomen was een jeug dig en vroolijk kind, Jonge Wachtgenaamd, tot beneerstiging van liet goede en tot vreugde van alle dedorpgenooten. Het Ypenche Volk» dat aldaar aanwezig was, bied hulde aan -de bevolking van Wulverghem voor ha re vooruitzichtskracht en bedankt ze in naam van gansch de katholieke partij van 't arrondissement voor hare medewerking tot de toekomende zege pralen. Wij komen Zondag daarop weder, want wij hebben nog nieuws ontvangen. -Maandag en Dinsdag, zijnde Kerstdag en twee de -kerstdag, heeft de gunstig gekende tooneelmaat- schappij Yverzucht en Broedermin voor eene proppensvolle zaal, andermaal, zijne jaarlijksche vertooning gegeven, ten voordeele der werkmansgil- de van den gelukzaligen Karei den Goede. Hertelijke proficiat aan de wakkere spelers en verdienstvollen Eerw. Heer Bestuurder. Gij hebt ge toond dat g'j niet meer aan uw proefstuk zijt, want gij hebt voor het tooneelminnend publiek iets puik opgevoerd. Het beroemd drama De gebroeders Walther zoo boeiend opgevoerd, heeft het publiek hoogst bevredigd. Het herttreffend weerzien der twee ge broeders, hunne bittere lotgevallen heeft menigeen tot tranen toe bewogen het booze karakter, het af schuwelijk wraaknemen van Muller ontlokte meni ge uitroep van verontweerdiging. Eindelijk de prach tige apothéose, de straf van den booswicht en het gelukkig zegepralen der gebroeders wonderwel voor stellende, bracht het publiek tot innige zelfvoldoe ning. Ontegensprekelijk moet ieder ander toeschou wer dan ik, zich over het eerste deel der vertooning uiterst voldaan gevoeld hebben. Het tweede deel, de opvoering van den Veld wachter van Zoetenaey dit van het begin tot het einde luimige blijspel, heeft het publiek sedert lange zoo niet meer doen lachen, 'k Zeg doen, want wie zou zich het lachen kunnen bedwingen hebben, bij het zien en hooren yati het boerstig voorkomen en voordragen van Burgemeester, sqhepens en Sekre- taris, bij het luimig spel van den nu eens benauwden en dan eens onverschrokken en moedigen veldwach ter bij de vreemde gezegden van den vermonden Engelschman, Franschman en Duitschman enz. enz... Ja lachen moest men, willen of niet, Ontegensprekelijk hebben drama en blijspel on- gehoorden bijval genooten en ongetwijfeld zijn al de toeschouwers over [voldaan huiswaarts getrokken, onder hen, de opgedane boert'gespreuken herhalende. Nog eens Heeren spelers proficiat. Tot ter jare. J. E. -Prijsdeeling der H. Familie. Op Kerstdag 's achternoens hebben wij hier de prijsdeeling gehad van den mannenbond der H. Familie. Prachtig was ze voorwaar Meer dan honderd prijzen wierden uit gedeeld aan deze van de 210 leden die altijd of bij na altijd aanwezig geweest waren in de maandelijksche vergadering. Hoe waren zij tevreden over hunne kostelijke en welgeschikte prijzenHoe waren ze ook verwonderd van te zien hoe al met eens een van hen het woord nam, een gewezen werkman, Henri Cram, en in blijmcedigeenwel gepastewootclen eene gloeivolle aanspraak hield over de vrijheid van de huisvaders in het onderwijs van hunne kinders. Hij toonde ons hoe die vrijheid een natuurlijk recht is en een recht gewaarborgd door onze nationale wet; hoe die vrijheid vernield wordt door de hatelijke en goddelooze schoolwet die de ljberalen en Socialisten pnszoucjen willen opdringen... Dat was nu de moei- teweerd! Een werkman, pen overtuigde katholiek, een ware voorstaander der vrijheid, die zijne overtiuging piet meer en konde inhouden en ze moestte mede- deelen en uitgalmen aan zijne broeders. A'len die tegenwoordig waren hebben hem aandachtig aan hoord en geheel en gansch in gestemd in zijne waar heidvolle zienswijze. De Heer bestuurder als God gezant was blijde zijne woorden te mogen bekrach tigen en de gevolgtrekking er uit te leiden dat alle man, minnaar van de vrijheid voor allen, en van den waren godsdienst, moet kiezen in Juni aanstaande voor de katholieken en niet alleenlijk en moet kiezen, maar uit al zijne krachten bij anderen moet werken, tot verdediging van zijne bedreigde vrijheid en het bedreigde geloove der onschuldige kinders. j - Tengevolge van het slecht weder zullen de koersen bij Edm. Devos, Zonnebeke plaats hebben Zondag 31 December 1911. Indien het nogmaals slecht weder is, zullen de prijzen verbold worden onder al de liefhebbers. ROUSSELAERE-Kunstnieuws Op Zon dag 7 Januari wordt te Rousselare eene derde op voering gegeven van Vrede op aarde" een Kerst spel in 3 bedrijven met zang en vol orkest, gedicht door E. H. Walgrave dichter van Maria's Leven en getoonzet door M. Mauritz Henderick van Gent Over de twee eerste luisterlijke vertooningen schreef een plaatselijk blad dat ze daar nu een tooneelverk te zien kregen dat/den stempel draagl van ware grootheid, en dat ze op vlaamsch tooneel gebied de woorden nooit beter muzikaal ondersteund en v cr een kerlspel nroit zcetluidender muziek hoorden De opvoering geschiedt door de tooneel- en sym- phonieafdeeling van den Jongelingenkring'in de leestzaal van 't Klein Seminarie. Begin om 7 u. zeer stipt. Prijzen der plaatsen-, Familiekaart (3 plaatsen) 5 fr persoonlijke voorbehouden 2 fr. tweede 1 fr. Ir, Alwie eene plaats wil voorbehouden schrijve en sture het bedrag ervan op aan M. Edmond Aineye, groote markt, Rousselare. - Eenegenummerde plaats zal dien per post toegezonden worden. De Amerikanen zijn op weg naar Europa, Mac Farland, Root, Fogler, Collins en Hill, zijn Zaterdag met de st. «Philadelphia» uit New-York vertrokken in bestemming voor Cherbourg. Dien dag scheepte Moran zich in op de st. «Rochambeau» in bestemming voor Havre. Allen worden reeds Zaterdag te Parijs verwacht. Niet alleen zullen de Amerikanen zich te meten hebben in snelheids-en fondkoersen op de Parijzer winterpiste, doch zij zijn ook voornemens uit te ko men in de 6-dagenkoers. Een motorboot-vliegtuig De Amerikaan Brookins heeft een motorboot- vliegmachien uitgevonden, met dewelke hij den Oceaan denkt over te kunnen vliegen. In geval van panne komt de motorboot zich op 't water neerzetten en de reis word i alzoo voortge zet tot de herstelling van het vliegtuig volbracht is. De motorboot vliegmachien gaat dan weder de hoogte in en zet de reis verder met eene snelheid van 150 kilometers per uur. Achiel Raeke en Albert Sohier, Meessen, krijgen elk 50 fr. boet voor slagen. - Benoni Carlier en Alfons Vandekerckhove, Ingelmunster, krijgen elk 8 dagen gevang en 26 fr. boet om lood te ste len-Henri Vandevyvere, Madeleine bij Rijsel wordt tweemaal tot 8 dagen gevang en 26 fr. boet ver wezen voor slagen en verwondingen - Emile D'Herck, Caestre, krijgt 1 maand en 26 fr. boet voor diefstal Henri Desbonnez, Komen-Fransch is veroordeeld tot 50 fr. boet voor slagen en verwon dingen - August Durnez van Yper krijgt 26 fr. boet voor slagen en verwondingen-René Cuvelie, Vla- mertinghe. wordt voorwaardelijk verwezen tot 30 fr. boet voor slagen en verwondingen en tot 30 fr. schadevergoeding aan de burgerlijke partij te beta len - Alfous Bossaert, Ploegsteert, krijgt 8 dagenen 26 fr. boet voor slagen en verwondingen en 15 fr. voor dronkenschap-René Samyn, Ploegsteert krijgt 1 maand en 26 fr, boet voor s'ageri en verwondin gen—Henri Blootacker, Yper, is verwezen tot 50 fr. boet voor 't verheelen van hout—Henri Dewulf, Gent, krijgt 26 fr. b. om de burgerlijke akten zijner minderj. kinderen niet te bezitten. - Arth. Verheyde, Komen-Fransch, krijgt 1 maand en 26 fr. boet voor 't stelen van een rijwiel. - Juliaan Devos, Komen- Fransch, krijgt 2 maanden en 25 fr. boet voor sla gen en verwondingen-Jules Théry, Weivick krijgt 100 fr. boet voor jachtmisdrijf, 100 fr, boetom zijn geweer niet te hebben afgeleverd en 5 fr. te betalen aan de burgerlijke partij. ten oversturen van den Heer [Vrederechter va:i hei kanton D1XMUDE was op Woensdag27 December 1911, ter herberg StDronius Hosschuis te Merckem overgaan tot de 23 Dec. 16 Dec. 19 - a 20 50 19 - a 20 - 17 - 18 - 17 25 18 - 20 -. 21 - 20 - 21 - 21 25. 22 - 21 - »22 8 - 8 50 8 - 8 50 3 60» 4 - 3 60 3 85 3 60, 3 90 3 90 4 68 26 Dec. 18 Dec. 24 50a 25 - 25 - - - 19 50» 20 - 19 50 a 20 - 18 50» 19 - 18 50 19 - 18 50» 19 - 18 50 19 - 21 -„21 50 21 - 21 50 7 - 7 - - 3 60» 3 90 3 70 3 90 3 75,, 4 25 3 25 375 68 50 69 - - - 73 50» 73 50 13 - 14 13 - 14 25 50, 26 50 25 50 27 50 26 Dec. 18 Dec. 21 - a 21 - a - - 8 - 8 - 3 90 4 10 3 90 4 10 3 50 3 75 3 50 3 73 26 Dec 19 Dec. 19 - a 20 - 19 50 a 20 - 18 - 18 50 18 50,, 19 - 17 - 17 50 17 - 17 50 19 - 20 - 20 - 21 - 21 - 22 - 21 - 22 - 8 - 8 50 8 - 9 - 3 80 4 - 3 70,, 3 90 3 14» 3 40 3 90,, 4 16 24 50 25 - 24 50 25 - 18 50 18 73 18 50 18 75 69 25 - 69 74 25 - - 74 50 - - Yper Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Lieren de 25 Kortrijk Bitterpeën, per 100 ke W itte tarwe pr Heet. Rnode tarwe Rogge 1 la ver Aardapp. gele, 100 k" Boter, per kilo Eieren, per 25 Koolzaadolie, k° 100 Lijnolie Koolzaa.ikoeken Lijnkoek n Dixmude, Tarwe, per hectoliter Rogge, Aardappelen Boter, per kilo Eieren, per 25 stuks Rousselaere Oude Tarwe, 100 ko Roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, per kilo Eieren, per 25 Suikerijboonen, 1910 oogst 1911 Koolz. olie, p. 100 kil. 1 ijnzaadolie, p. 100 k. Er werden ter markt te koop gesteld 700 kilos tarwe. 400 kilos erwten. 500 rogge. aardappelen. 800 haver. 6668 boter. -Qargon, ik kan die soep hoegenaamd niet eten! zei een En gelschman in het hotel. - Ik zal u een andere brengen, mijnheer Eenige minuten later, wordt de gar<;on nog eens gebeld. - Oar?on, ik kan die aoep niet «ten -Ja maar, mijnheer, ik kan niet ecuwig nieawa «wep gaaa halen - No soep heb ik genoeg, maar Ik k«è gèn lep«i VAN COPPERNOLLE kwam met eenige vrienden te Brussel aan en gaf hun bijeenkomst in de Tentoonstelling. - Maar, zegden zij, hoe zullen wij malkander vlnde*? 'tlsw.iar, tegde Van Copper nol le al» dooreen plotseling gedacht bevallen, (k zal een hoogen hoed opzetten. PRESIDENT.-De rechtbank is toegankelijk voor iedereem, zoowel voor den arme als voor den rijke. BETICHTE.-Ja, zoo is het ook in de hotels. VRIENDEN RAAD SELLIEFHEB BERS, Te naaste weke openen wijden Raad- selprijskampvan Het Ypersche Volk. Alle week eeu raad sel, maakt 12 raad sels per driemaan den. Vier reeksen van 12 raadsels binst het jaar 1912. Alle maanden wor den de goede oplos singen medegedeeld van de vier versche nen raadsels. Alle driemaanden uitrei king der prijzen. Te naaste week volledige inlichtingen over het inzenden der oplossingen en over het prijs- winnen. Te naaste weke eerste raadsel! Raadselmannen, maak u veerdig! Wervik Herbergkermissen. -Zondag den 31 December 1911. a) St. Medard bewoond door de Wed. Callewaert, Pastorij straat b) au due de Brabant bewoond door braem 1 blieck St. Maartens plaats. Elverdinghe -Op Zondag 31 December 1911 (zijnde nieuw» j taravond prijskamp op den biljard in Den her tog van Braband bij Mare. Theirssen. Prijzen 5 fr. vooruitgegeven en al het inleggeld. De inschrij ving tegen 0, 40 fr. heeft plaats tot 4 1/2 ure. Langemarck - Op Zondag 31 December is er prijsbolling, met 8 frank vooruit, in de herberg De Waerhande bij Is. Dekindt. Zondag 24 dezer had de plechtige inhuldiging plaats van eene katholieke wacht. Prachtig schouw spel. In dit klein, maar toch eigenaardig dorpje, 85 jongelingen waren, om 2 1/2 ure namiddag, samen gekomen in hun lokaal, alwaar kort nadien zij ver voegd waren door Mr. Lemahieu, burgemeester, door E H. Cardoen, pastor, en door afgeveerdigden der wachters van Wervick, Comen, en Yper, waar- i ONZE HOPHANDEL. - Gedurende de drie maanden (September-October-November) ging er 4 265.700 pond, ja vier millioen pond, Belgische hoppe naar vreemde landen 2.036.400 pond naar Engeland 1.123.700 pond naar Duitschland; 810.700 pond naar Frankrijk;- 120.100 pond naar Holland; - 115.500 pond naar Oostenrijk; 12.400 pond naar Denemarken en 46 000 pond naar an- I dere landen. Dat zijn de drie bijzonderste maanden voor leve ring van hoppe in dienzelfden tijd leverde Bel gië verleden jaar maar 1.190.400 pond aan den vreemde, en in 1909 maar 1.368.100 pond. En toch hadden we over twee jaar dien merkweerdigen uit voer van hoppe naar Duitschland, die in eens van October tot het einde van November omtrent 700 duizend pond bedroeg. Intusschen is er toch van 1 September tot 1 De cember 1911 nog 3.072.200 pond vreemde hoppe naar België gekomen. Eerst 1.856 900 pond Engel- sche hoppe, omtrent al oude hoppe van overjaar of over twee jaar 938.900 Duitsche hoppe 83.900 pond uit Holland 38.500 pond uit Oostenrijk 11.800 pond uit Frankrijk; en 142.200 pond uif andere landen. Ten huidigen dage is er veel gesproken van Ver zekering, Er zijn er van alle slach, van alle kaliber goede en slechte, zekere en onzekere verzekerin gen tegen brand, tegen ongevallen, tegen sterfte. De mensch bezorgd om zijn bestaan en om zijn welzijn tracht zich te verzekeren voor al zijne goederen zoo roerende als onroerende. Dat is redelijk, waarlijk verstandig. Over al die soorten verzekeringen spreken, ware voor nu onmogelijk, alhoewel ze allen eene ernstige bespreking weerd zijn. Hier vandaag willen wij een woord reppen over le vensverzekering, en nu in 't bijzonder over de volks levensverzekering, waar in 't bijzonder de kleine man, ja zelfs de werkman tracht zich een sommetje te verzekeren bij dood of in eenige zonderlinge omstandigheid van 't leven zooals bij eene 1ste communie, bij een huwelijk. De verzekerde som is in 't algemeen klein en de premiën zijn zeer klein, zoo wat in evenredigheid van de werkmansbeurs. Ongwfcowd h de bijval van zulke volksver zekeringen. Overal in alle landen rijzen zij gelijk paddestoelen uit den grond en slokken overgroote sommen in en, zeker niet het minst in ons land. Voor België in 1908 wierden 13.177.305 franks premiën gestort en in 1910 rond 20.000.000 fr.; en dat zijn zuurgewonnen penningen van ons werkers volk. Zijn die volksverzekeringen GOED of SLECHT? 't Ware moeilijk orn daarop met een ja of neen te antwoorden. Zeker en vast is 't 1) dat er daar in 't algemeen weinig winst bij is, tenzij dat men penningen vindt op het oogenblik dat men ze noodig heeft, Maarzlilks kan anders ook bekomen worden Koopt eenen spaarpot, laat er regelmatig iets in vallen, breekt hem open op be paalden tijd en daar liggen zij te grijpen.-(dat is eert wat verouderd stelsel)of beter draagt uw spaarpenningen naar de post, en daar vindt gij ze weer op tijd en stond, met nog een kleine bate bij. 2) Zeker is 't ook dat veel van die kleine volks verzekeringen noch waarborg, noch reservefonds hebben en daarom zelfs maar weinig te betrouwen zijn. 3) dat er vele op speculatiewijze begonnen zijn, BURGERLIJKE GODSHUIZEN VAN YPER. Brussel, 27 Dec.Ter beurs is de handel niet levendig zelfs in 't begin der week waren de prij zen wat gedaald. Heden gaat de handel voor ge- persten balen iets vlotter Men kwoteert Poperinghe /Stadslood) 220-222 1/2 fr. Aalst, (stadsmetk 220 tel 225 fr. In cultuur is de stemming iits vas'er 225 tot 230 frank. Neurenberg (Beieren) 21 Dec. Handel zeer rustig gestemd doch geenerlei verandering in den stand der prijzen. De laatste notering der markt is als volgt in fr Soorten Prima-waar middelbare geringe Markthop 381-390 369-375 356-362 Berghop 394-40Q - - Spalterhop 425-431 406-419 Hallertau 425-438 406-419 288-400 Elzasserhop 400-486 381-394 350 362 Poperinghe,29 Dec. Handel kalm Men betaalt Poperinghe beschikbare waar in cultuur230 frank. Nieuwe groeite (1913) noteert 115 tot 120 frank, in dezen zin, dat zij rekenen op veel leden die zul len beginnen en niet eindigen, niet omdat ze zullen komen te sterven, maar omdat ze niet meer zullen kunnen betalen, of dat ze, door nalatigheid van agenten, de gelegenheid daartoe niet meer zullen hebben. Wat slecht is en allerslecht,'t is dat bij veie dier volksverzekeringen, de verzekerde, na eenige weken, zijne storting opgeschorst te hebben, geen recht heeft noch om zijn gestort geld af te koopen, noch om verminderd kapitaal op den bepaalden tijd te trek ken. Wat zij gestort hebben is weg, en blijft weg, ?onder er ooit iets van te trekken. En zeggen dat het krioelt van die zulke verzeke ringen die in 't algemeen klein zijn zonder betaal- vermogen en zonder duurzaamheid. 't Meerendeel dieri kleine verzekeringen zijn vreemde maatschappijen die veelal zonder kapitaal j staan,zonder maatschappelijken zetel,zonder succur- sale of verantwoordelijken persoon in België. Van i bilan of jaarlijksche rekeningen is er dikwijls geen j kwestie en 't bijzonderste doelwit bij hunne beheer ders is premiën opstrijken en rijk worden. (Vervolgt). AA Heeschheid Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid -hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. - Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS i 1.50 FR. De Galpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz... enz.., Prijs per 4 CA doosfr. I w w Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du GreJ- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. Poperinghe Apotheek Ph. MONTEY- GNE. RousselaereApotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat. 1 Yper. Geboorten Dauchy Jeanne Aardstr.-Michiels Maurice Kanonstr. Velghe Henri Bukkerstr. - Cat- teeuw Albert St jacobstr.-Velghe Jeanne Bukkerstr Qouwy Eliane Kalfvaart-Devos Maurice Zonne- bekest.- Delahaye Emile, Jules Capronslr.- Beer- landt Marie Poperinghest.-Coquel Jeanne Zonne- bekest. Dehem André St Niklaasstr. - Delahaye Esther Diksmudest. I Huwelijk Verhille Ainand 1b. te St Jan wr van Segers Leonie en Kestelijn Eugenie kw. te Yper we Dumon Charles. Sterfqevallen Libberecht Valère 19 j. zb. on geh. Neerstr. - Catry Angèle 34 j. zb. ongeh. Wen- nickstr. Hoste Sidonie 44 j. zb otig Poperinghest - Demoor Pierre 69 j. wr Vanexem Marie B ilerstr. Beloften Arthur Teyte en Julia Dumeulin Joseph Courtequisse en Isabella De Mul-AloisVer- vaerde en Julia Despeghel Richard Orimmonprez en Maria Bories-Alphons Cnockaert en Emelia Hcughebaert. Poperinghe. Geboorten Keignaert Richard, Brabanuhoek. -Decoker Henri, Meessenstraat.-Tailly Alice, O. L. Vrouw Haeghebaerthoek. Maddelein Martha, Oeselhoek - Derek Gerard en Derck Gerarda, Kou ter.—Room Agnes, Brabandhoek.- Delbaere Mag- dalena, veurnekalsijde. Sterfgevallen Vancayzeele Juliana, echtg. René Malbrancke, 58 j. Abeele.-Maes Oscar, 1 maand wijk D. - Berat Eugenie, ongeh. 75 jaar, Pottestraat. Rei often August Bariseau, tabakko~>pni.m te Me.ren, en Maria Van Tours, z. b. te Poperinghe.- Prosper Croo handelsbediende, en Adriana Haus- pie -, b.- Henri Deschodt werkman en Gabrielle Decreus z. b. Boesinghe. Geboorten Duy Magdalena Masschelein Ce lesta - Meyfroodt Prosper - Vandermeersch Anto- nius. Dickebusch. Geboorte Adriaen Emma d. v. Amand en Febronie Leeman. Sterfgevallen Jansens Maria oud 8 maanden Martin Germitia oud 15 jaar. Huwelijken Xavier Vercaigne van St Juliaen met Sidonie Vandoolaeghe van Dickebusch -Jules V inoverberghe van Vlamertinghe met Marie Suf- fles van Dickebusch. i Langemarck, Geboorten Achiel Deturck—Gerard Verbeke Magdalena Verstraete-Maria Piyps. ij Beloften: Cyriel Hillewaere jm. v. Merckem en Elodie Dekindt jd. v. Langem.-Camille Spillebout l jm. v. Boesinghe en Alix Thoma jd. v. Langem.- ionoré Dumortier jm. en Eliza Ramboer jd. beiden V. Langem.-Achiel Ghesquiere jm. en Celine De- bruyne jd. beiden v. Langem. Huwelijk: Henri Hoorelbeke jm. v. Poeleapelle i n Alida Vandevoorde jd. v. Langemarck. Sterfgevallen Camiel Billiet 13 m. Sophie Delheye 70 j. - Rachelle Milieville, 13 lj2 m. Wervick. Geboorten Sunonne Bonneel d. v. Gustave Helena Mahieu.-André Delaere z. v. Arthur en Frlicie Lecleir. Rosina Delmotte d. v. César en l .uphrasie Demuyser.-Marie Declerck d. v. Juhen en Maria Gruwez. - Leon Duck z. v. Juhen en Hele- n Breyne. - Noella Noliet d. v. Leon en Margareta i Ghesquiere.-Marcel Vervaeke z v. Maria Vervaeke. Daniel Maes z. v. Henri en Amelia Uyttenhove. - Matalis Dewitte z. v. Julien en Maria Seys. - Matalis Catteau z. v. Gustave en Aurelie Soyez. I Sterfgevallen Alphonse Deput oud 9 dagen v Jules en Emelie Pille. - Genoveva Decorteoud 19 dagen d. v. Joseph en Marie Crombrez. - Daniel Schoonaart oud 2 jaar z. v. Petrus en Irma Sa- moye.-Marcel Alleman oud 2 jaar z. v. CamiUe en Anna Ciourdin-Jeanne Gadeyne oud 3 j. dv. Cyril- le en Alix Ghettem-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 3