Rijwielen Oaaimachienen Wascbmachienen $preeHmachiei)en WINKELIERS!! örool Randel van Kruidenierswaren ROBERT MOERMAN Rel wdgekenö huls Warloroont Pierre Valcke, E. Angiitis-Bouquet Landbouwmachienenzüoaur t Beirnaerf-Oanöaé Papierhandel "FLANDRIA" os.VAN HOUWE&C Aannemer van alle Schilderwerken. Bijzondere Sieraadswerken, Camille De Salmon L. BRAS-DE CAESTECKER Oscar SEGERS-LAMBERT Ms Mtronn t jn het Groot alleen Belgische HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS m IN 'T GROOT Men belast zich grootelijks At Deftig proper huishouden, Bekendmaking Huis van Vertrouwen C. MOERMAN-VAN HOVE 3etel te Antwerpen, R° 71, Kunsftei. SINGER 66 SINGER fionösfraal, 26, yper. l'union Naamlooze Maatschappij is In den vijfhoek, Groote Markt, Yper. Bank Wisselkantoor Agentschap van de kas der Eigenaars 5, Cartonstraat, 5, YPER. in k (tentoonstelling van Kunsten en Ambachten 'iyP€R in igo$ Prijs van Sieraaöschilöering in be academie van schoone Kunsten. Mekanieke Zakken Antwerpsche Hypotheekkas gesticht in 1881. Noël IGODT, boterstraat, 39, YPER. HORLOOIEMAKER. Groote keus Behanger-Versierder, RIJSELSTRAAT, 11, YPER. Vraagt overal de MAAGBITTER VAN CROMBRUGGHE verkrijgbaar bij FABRIEK van MEUBELEN C. VAN HOUVVAERT Te Koop MAISON DU - CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. owerlreffendealleconcurrenlie Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, Bloem, PeperKaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN s mm Rol Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarderOost-Vleteren en Woesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, Priem, melkerij-bestuurder. Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. Geeft door verandering van Firma groote occasiën in zwarte en fantaisie PALETOTS, BLOUSEN van alle slach, ROKS, FOURRU- REN, alsook in den kinderartikel, enz. enz. Met ln Januari aanstaande opening onder de Firma DEVOS GEZUSTERS —--SYNDICALE, van verzekeringen^ op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Dultschlandstraat, 36, BRUSSEL Pierre Vaicke Ypres Invoer van wijnen van alle herkomstenvan Bordeaux, van Burgon- dië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portu gal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in vaten en op flesschen. Vrachtvrije verzendingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. Depot van het vermaard gesteriliseerd tafelwater Koyale T O XJ I tL - tVI - N I 113 aangenomen door het Belgisch Leger. Huis voor de verkoop in 'tklein: Aankoop verkoop van Publieke Fondsen aan een fr. per duizend alle onkosten inbegrepen. Betaling zonder onkosten van Belgische en Vreemde Coupons. Vernieuwing van Coupons-bladen en uitwisseling van Titels. Inlichtingen op alle weerden. Korting van Handelseffecten. Uitwisselingen. Loopende Rekeningen. Voorschotten op onderpand, enz. Het Kantoor is open van 9 tot 12 uren en van 2 tot 4 uren. Den Zaterdag van 8 tot 1 uur. Bekendmaking'en. zorgen VOOR MEIDEN zich te «enden bij vrouw DEKNUDT-BOLLAERT' Pat- teelstraat, N° 16, Yper, (bij S. Pieterskerk). bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER Prijzen buiten alle Concurrentie! Alle slach van VERLOT, KeUKENGERIEF, IJZERWAREN, bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar bij melkerij ELVERDINQHE EEREPRIJS IE Rousselaere—Hulphuis tot Yper.- Papierhandel inl't Groot WERKHUIS MET STOOMKRACHT. r BIJZONDERHEID Zakken metjplatte grond. Allerhande Inpak-koorden Bijzondere kunstschildering en versie-1 sing van salons, eetzalen in alle stylen en Vestibulen, mat en blinkend goud, naboot-1 sing van oude vergulding. Vergulding on der glas. Rijke meubelschildering injapan- sche lakken. Beeld-, Kerk- en Wapen schildering. Bestek, teekeningen en schetsen zijn ge geven voor alle werken. Bijzondere werk- Dlaatsen voor het kunst- en sieraadschil deren. Bijzonder verbeterd allaam. Talrijke trouwe en bekwame knechten. Eenig verkooper van de vermaarde CARBONYLE 50 80 per Ct. Besparing voor de Houtbescherming door het gebruik van Carbonyle. 24, Lombaardstraat, Yper. Maatschappelijk kapitaal 10.000.000 fr Rekening der reserven en waardeverminderingen 5.326.506.40 jr 1° Uitgifte van grondpandobligatiën aan 3 frank 60 ten honderd. 2° Spaarkas intrest gevende aan 3 frank 25 en 3 frank 60 ten honderd naar keus der spaarders. Hypothecaire leeningen. Terugbetaalbaar per annuiteiten of op vasten termijn op goederen binnen of bui ten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. Inlichtingen bij den heer Bernard SMIS, koster en agent te Oostvleteren, bij den heer Francis THIERS, koster en agent te Proven en bij den heer V. Willems bankier, Kunststraat 5, Rousselaere. van mans- en damemonters in goud, zilver en nickel, Réveils, régulateurs en pendulen. Vermakingen in alle slach. Groote-keus van allerhande in muziekinstrumentenPianos, Snaarinstrumen ten, spreekmachienen en bijzondere specialiteit yan groote en kleine accordeons.— Vermakingen met voordeelige prijzen, alles met waarborg.--Accordeur van pianos en andere instrumenten. ZELFDE HUIS.—GroqteTkeus van alle slach van schoenen. HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN ln alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderien, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. 4, de Stucsstraat YPER. jWELO de groote Leeuw sterk en lichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, 1 Zonnebeke. voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de VANDENPEEREBOOMPLAATS N° 8, Groote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed-: den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige Prijzen- H uis van Vertrouwen, - BICYCLETTES la FRRM^RISE-DIRMRMT PARIS sur la FRANCAISE-DIAMANT w Agence Beige FR. HOFLACK. Ypres J IfeCI DSP 1*T NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK *- Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitterEdouard Thys, onder-voorzit ter-, Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitter; de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 3.60 °/o AGENTEN CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. Naamlooze Vennootschap 27-31, Oud-KIeêrkoopersstraat, BRUSSEL. GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886 KAPITAAL 700,000 fr. - TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopzienerl.dngemorek WIJNEN wat fransch ver staande waarvan ouden rond 40 j gevraagd in Bully-les-mines (Pas-de-Calais) om hó- tel te houden, de weekdagen, voor werklieden van 'tYpersche.- Ter plaatse goede geldwinning voor zonen en 't kwijten van christelijke plichten wel mogelijk Huis, keuken en installatie gratis. (Inlichtingen en antwoord ten bureele van 't Ypersche Volk binnen 10 dagen) SEFFENS OVER TE NEMEN AAN DE KUST SCHOONE DOENINGEN voor Zink en Loodwerker of Wagenmaker Zeer voordeelige voorwaarden— Zich te wenden ten bureele van dit blad. MEUBELMAKER RIJSELSTRAAT Nr 88 YPER en HONDSTRAAT Nr 12 JLl—ZL- GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Afroomers maai pik bind rakel zaai - braack en wasehmaphienen beetmolens, wjndmolens, strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, stoven, ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4