UNBBOUWBEUHGEN. VAN HiEB EK ELDERS Bericht aan de Landbouwers. V olksverzekering Programma Grootsch buldebetoog aan de Missionarissen. Luisterlijk Avondfeest Elverdinghe. Krekel de roode Pompier St-Jan bij Yper. Boesinghe. Katholieke Jonge Wacht Katholieke Jonge Wacht. Passchendaele. Wulverghem. St. Juliaan. Langemarck. Oostvleteren. Zillebeke. De keus der Veevoeders van dergelijk ontwerp ontsnappen en na laten de vergadering bij te wonen. Schouwburg der Stad Yper. der Muziekfeest van 14 Januari 1912, ten 4 lf2 uren 's avonds. EERSTE DEEL. 1. Air d'Aloeste Qluck. 2. La plainte de la jeune fille Schubert. 3. Sonate in fa dièze (I« deel) Schumann. 4. Prière de la Tosca Puccini. 5. L'invitation au voyage H. Duparc. TWEEDE DEEL. 1. Songe et air d'Iphigénie en Tauride O luck. 2. a) Une larme du Ciel Schumann. b) Clair de lune Schumann. 3. a) Nocturne Liszt. b) Scherzo Mendelssohn. c) Pièce pour clavecin Scharlatti. uitgevoerd door Juffer Preumont. 4. Chanson triste X. LeMaistre, 5. Air d'Aïda Verdi. N. B. Men kan plaatsen verkrijgen bij al de leden van het comiteit en bij Tyber- ghein-Fraeys, Hondstraat, 17. UIT DEN LANDE. Zaterdag 13 Januari om 10 ure 's mor gens zal er in de benedenzaal van het stadhuis te Yper eene voordracht gegeven worden door den heer Staatslandbouw- kundige Van de Wouwer over het inrich ten van een Syndikaat van Suikerbeetplanters voor den gezamentlijken verkoop der bee ten per suikergehalte. Geen suikerbeetplanter zal het btlang West-Vlaanderen, Zondag namiddag had de reusachtige zaal van den Burgerskring te Antwerpen, eene grootsche betooging ter eere van on ze missionarissen plaats, om te protestee ren tegen de laffe en onweerdige beschul digingen, die, in de laatste dagen in de Kamer, en in de kartelgazetten tegen de Belgische missionarissen ingebracht zijn. - cogen van alle eerlijke lieden meer en meer te doen veroordeelen Wat gebeurd is, moest er van komenIn den blinden en woesten haat, waarmede «den leugenaar» de priesters en kloosterlingen steeds aanviel, moes: het vat eensdaags overloopen Het is gebeurd Geene uitwegen meer vindende, niet meer wetende wat zijne lezers wijs gemaakt, niet meer wetende hoe zijne razernij gekoeid, en wekelijks om zijne aanval len, onder de klinkende slagen zijner tegenstrever- opgezweept, moest de lasteraar zwijgen of van gramschap barsten Zwijgen, dat kan hij niet, hij had liever te bersten! Zijn wil is volbracht, doch er valt nu te zien of hij er best meê zal varen Intusschen brengen wij, Katholieken, eene wel verdiende en openbare hulde aan de eerweerde Broeders Maristen, en in het bijzonder aan den nederigen, onschuldigen kloosterling Plechtig beloven wij hen, hunne vuige lasteraars meer dan ooit te bestrijden en tevens bieden wij hen de ver zekering, dat, zoo een gewetenlooze vijand op hunne eer en vrijheid loert, zij duizenden vrien den tellen, die hen met hand en tand, met woord en pen zullen weten te verdedigen 1 Eere aan den onschuldigen Broeder 1 Eere aan de Katholieke scholen 1 Schande aan de vuige lasteraars 1 Wie lest lacht, best lacht 11 De Mier. Naschrift. Niet tevreden, zijn eerroovend ar tikel af te kondigen, moest de domme lasteraar nog eene antwoord van het Ypersch Vuil afvragen 11 Wij verzoeken diensvolgens, onze talrijke vrienden, dringend in hun Ypersche Volkde Mier goed te volgen. Haar afgevraagd antwoord zal nog een tijdeke meê gaan 1 't Is immers een antwoord met ne steert 1 1 gegeven door de Koorzangmaatschappij La Renaissance inet de welwillende medehulp van eene af deeling der Symphonie van Thielt, op Zon dag 7 Januari 1912, om 5 ure juist namiddag, in de groote zaal van het Katholiek Gildhuis, duivestraat te Wervick. Bestuurder Mr Jerome Vervaeke. Pia nist M, Abel Six. Prijzen der plaatsen le 2 franken2e, 1 frank; 3= 50 centiemen. iicke Wacht. Alle mannen en jongelingen boven de 15 jaar worden dringend verzocht deze belangrijke meeting bij te wonen. Krekeltje, heeft in De Werkman een artikel doen opstellen door Brutus, waarin hij zich als een pompier durft uitgeven en den spot drijft met onze zoo moedige brandweermannen. Gansch het artikel is nogmaals eene aaneenschakeling van onwaarheden, en zonder twijfel heeft krekel de eer ste letter ervan niet verstaan. Toen laatst de schuur der hofstede Samain af brandde, kwam Krekel van zijn huis afgefietst, en als roode pompier vatte hij post dicht het arse naal om de kontrool te doen in naam van den hoogvereerden volksvriend, heer ende toekomende burgmeester van Wervick. Hij telde op zijne vin- de voor te weten hoeveel tijd ervervliegen zou tusschen het stgnalement van den brand en het vertrekken der eerste pomp. Weet ge hoe veel minuten er werkelijk geteld werden? Twaalf! En weet ge hoelang het duurde volgens bovenge meld artikel van de roode vodde Meer dan een halve uur 1 Een klein verschil, misschien eene druk fout, wie weet 1 Daarbij er verdient nog opgemerkt te worden 1. Dat de pompiers van onze stad, bij toeval, geen paard gevonden hebben om in te span nen, maar toch te voet naar den brand vertrokken 2e dat de hofstede Samain op nagenoeg 5 kilome- meters van Wervick stad afgelegen is, en 3' dat de pompiers der wijk Amerika en de pompiers van Gheluwe reeds ter plaats van den brand toegesneld waren 1 Het krekeltje stond bij het arsenaal op zijne ho.i- derd gemakkenmedehelpen wilde hij niet (O 1 die gedienstige socialisten), zoodanig dat hij eene wel verdiende lofbetuiging van eenen toeschouwer hoo- ren mocht, die moede was van hem te zien gapen. En dat ventje zou dan nog de les willen spellen aan de pompiers die hij uitgeeft voor soortgelijken van luiaards en wat weet ik al 1 Heeft hij misschien vergeten in welk eenen belachelijken toestand hij verkeerde, tijdens de brand der vlasfabriek D.'myt- tenaere, toen hij pompier wilde spelen en met zijne tote in de gote tuimelde 1 Aan wien hadden de so cialisten de vrijwaring van hunne bakkerij te dan ken Aan hunnen krekel toch niet, maar wel aan de pompiers van Wervick 1 Verders zou hij nog durven zeggen dat het pom pierskorps moetheringericht worden, en dit omdat de pompiers aan den stoet der Katholieke Jonge Wacht deelgenomen hadden. Misschien ver gaten zij de toelating aan Volksvriend Gustaaf te vragen, en vandaar al deze bedreigingen en spotter nijen. Is dit niet belachelijk Een pompier die durft antwoorden. Aan de werklieden die in Frankrijk gaan werken herinneren wij nog eens dat de jaarlijksche verga- ering op welke Eerw. heer Denys hen allen dringend uitnoodigd plaats heeft op heden 7n Ja nuari ten 3 1/2 uren stipt niet in de zaal van 'i Kasteel maar in de knechteschool. Daar immers zal het gezelliger zijn en daar hebben wij vuur en gazlicht. - Die begeeren lid te worden van den zieken troost, moeten eerst en vooral een bewijs hebben van den geneesheer dat zij gezond zijn. Dit bewijs (welke zij gratis krijgen) dienen zij in bij een of ander der bestuurleden, die geheel in 't korte zullen vergaderen en over de aanvaarding van nieuwe le en zullen beslissen. Dat het nuttig en voordeelig is zich tegen zieke en werkonbekwaamheid te ver zekeren, en niet enkel op de verzekering tegen werk ongevallen te steunen zal zonneklaar blijken uit het verslag over het dienstjaar 1911, dat eerlang zal op gemaakt worden en verschijnen. —De nieuwjaardagen zijn hier nog al rustig o- vergebracht. Alleenlijk hebben zij een nieuw bewijs gegeven dat er van wegens de overheid, ouders en bazen zal dienen een streng oog gehouden te wor den, op de waag-of geldspelen die moeste dit voortduren menige ja anders treffelijke jongelingen wat al te kras in verfoeilijke ondeugden voor hen zeiven en in minachting bij anderen zouden neêr- storten. -Vriendelijk verzoek den gazetverkooper met goed geld te betalen, en geene schulden te loochenen. Die man (die niet rijk is) moet zijne re kening goed doen met den drukker, en 't ware toch van den eenen kant schamel voor hem geld te moeten toesteken, en van den anderen kant leelijk ja onrechtveerdig van den halfduisteren of van de overrommeling gebruik te maken om een armen ongelukkigen cent te blauwen. Op Zondag 7 Januari aanstaande zal een welbe kende en vermaarde volksspreker M. Becelaere van Thourout alhier een voordracht geven, onmiddelijk na de Vespers in 't lokaal der aangenomene school van Mr Boudolf. Hij zal spreken over 't nut en de noodzakelijkheid van het stichten van eene Katho- Vervolg) Dat al te zamen maakt vele wankelende maat schappijen die de eene na de andere door de mande vallen en vele klein huishoudens in 't verdriet en ellende heioen. De sterkte of macht van de verzekeringen is den hoop of 't getal, want doorgans hebben zij geen ander fonds dan de regelmatige gestorte pre- miën. Is er nu een of meer verzekerden die er uit gaan zij trekken hunne gestorte penningen uit 't is t. z. juist hetgeen moest dienen om de waarschijn lijke betalingen te doen. Maar slimmer spelen die kleine maatschappijen, zij zien alles over 't hoofd zelfs hetgeen door de wet gevraagd is, en dat door soort van onderling akkoord, waardoor zij na de wet niet omzien. Van reserve fonds noch van eenig recht, na de staking van betalen, gebaren zij nietalles zwijgen zij dood en maken onder malkaar akkoord dat de verzekerde niet meer dan 3 weken mag ophouden te betalen zonder zijn recht te verliezen zoowel op premiën als op verminderd kapitaal. En zeggen dat ze nog soms den truk bezigen en malkander verstaan om de stortingen te doen staken. Zoo komt het dat het punt van de drie weken het belangrijkste is en dat die verzekeringen weinig of Zondag laatst is onze katholieke Wacnt feestelijk ingehuldigd geworden, opperbest is alles en buiten ieders verwachting gelukt. Het weder die 's mor gens meesmuilde was 's namiddags voortreffelijk en droeg er 't zijne bij tot de gulhartige stemming die geheel den namiddag in 't dorp heerschte. Ten 3 ure 's namiddags waren onze Wachten, vergaderd aan de Vette Koet, op de grensscheiding van St. Jan en Yper om de afveerdiging der Yper sche Jonge Wacht te ontvangen. Eene vertegenwoordiging der strijders uit Elver- dinghe was daar reeds aangekomen en wierd er verwelkomd dat was mooi van Elverdinghe even als van Boesinghe, die ook een achttal jongelingen gezonden had wij hadden ze slechts zaterdag avond uitgenoodigd. 't Was vrijelijk wat laattijdig, maar ook, we wisten niet dat Yper met zijn muziek zou afkomen, en zulke feestjes zonder muziek, 't is toch maar zus of zoo, 't en verwekt die ware strooming niet zooals Mr Van Becelaere zegde, die de wach ten moeten teweegbrengen. Is de Uitnoodiging laat geweest, Elverdinghe miek er de bemerking op, gij zijt er te inniger om uwe deelneming bedankt. Ten 3 ure kwam de afveerdiging van Yper met een goed 20 tal muziekanten aan 't hoofd toe, maar was dat eene afveerdiging 'k Geloof veeleer dat de Ypersche makkers daar allen waren, over de 100 man en de hoofdmannen erbij, daar waren de eerevoorzitter adv. Alb. Biebuyckden wakkeren voorzitter Mr Val. Seys; den ijverigen schrijver, Mr Is. TybergheinMr de advokaat Begerem en vele anderen. Ook wist Meester Rogiers, die de Yperlingen in naam onzer 100 Wachters verwel komde, bijna niet op welke wijze zijne voldoening lucht geven, doch dra weerklonk een krachtig Le ve Yper 1 Yper, dit was wel van u, naar uw vaan- delfeest, waren wij niet met een 65 man opgeko- men, wij gaven wat wij hadden, dit doet gij nu ook, hartelijk dank. Met muziek aan 't hoofd trok de stoet door de bevlagde straat, er is maar eene bebouwde straat, in het doip, naar de vergaderplaats In het Paradijs» Aan de pastorij vervoegden ons de Eerw. H. Pas tor en Mr Van Becelaere van Thourout, die ons in ons lokaal, straks het woord zou voeren. In de zaal aangekomen, na het Kerelslied, door onze Wachters gezongen, aanhoord te hebben, nam onze E. H. Pastor het woord om de afveerdiging van Zillebeke en andere omliggende gemeenten te bedanken, voor hun bewijs van genegenheid. Waar na Mr Van Becelaere het woord nam en met eene klokkenstem en klaar en duidelijk uiteen deed wat den plicht der katholieken en der Wachters, bijzon derlijk in dezen tijd is. Mr van Becelaere gij zult uw zaad op geenen on- vruchtbaren bodem gezaaid hebben, dit zullen wij bewijzen, wij willen Katholieke wachten zijn, net op het papier of om maar onze vereeniging te heb ben als een ander, maar om te werken, om te strij den, want we weten wat het einde van den strijd zal zijn moeten de rood-blauwe gelukzoekers den zege behalen, ook willen en zullen wij immer op de voor hoede staan om den vijand in 't oog te houden. Wij zullen de strooming tot de katholieke stelsels in de mate van het mogelijke trachten te verwekken, ook willen wij ons onderrichten om de dwaze vertelsels van sommige herbergredenaars te weerleggen en hun door gepaste en ware daadzaken te bewijzen dat ze beter werk aan hun verstand kunnen vragen met eenvoudig te zwijgen. De redenaar die een volle uur sprak wierd uit bundig toegejuicht, waarna de Heer Pasior, nog maals het woord nam om ppnieuw de afveerdigin- gen van andere gemeenten, waarna hij onze Wach ters aanzette zich maar dadelijk aan te geven, niet hunnen naam maar hun hart te vèrleenen, hewel, dit zal zoo geschieden. Het oogenblik was waarlijk maar slecht gepast, i. m daar de opneming der namen te doen, buiten speelde al het muziek die een wandelingje in het dorp zou doen ook besloten onze voormannen van Zondag toekomende opnieuw in 't zelfde Iokaai te vergaderen om de J. W. stevig in te richten, en middelen te beramen om eene deugdelijke inrich ting te bekomen, dus op Zondag 7 januari na de Vespers niemand te kort in het Paradijs Mu ziekliefhebbers allen op post. Bijna vergaten wij nog de verstkomende gezan ten bij ons feest te bedanken, zondag voormiddag slechts uitgenoodigd waren ze nochtans op hunnen post, doch door we intijds van hunne aankomst niet verwittigd waren, konden wij ze op de vergadering niet bedanken. Hoerah voor Wervick 1 uwe herten slaan voor de zelfde zaak als de onze, misschien zijn wij zoo strijdlustig nog niet als gij, gij zij' '®n" ger ingericht, gij staat voor een ingericht vijande lijk leger, gij weet immers tegen wien ge vecht, waar wij veeleer een guerilla oorlog voeren moeten daar den vijand liever dan zich te toonen zich verschuilt om dan ter sluiks aan te vallen. Dit wekt minder ten strijde op doch uw voorbeeld zal ons moed ge ven, zooals gij er ons reeds gegeven hebt, want, zonder onbescheiden te zijn mag ik u wel beken nen dat het grootendeels dank is aan de K- J- W. van Wervick, dat onze Wacht er zoo dapper door gaat 't is de uiteenzetting uwer werking, op de vergadering te Yper, door uwen voortreffelijken Proost, die het vuur dat hier te smeulen lag, heeft doen opblaken. Gij zijt onze Wacht am Rhein tegen de verderfelijke fransche leerstelsels, houdt maar goed de wacht aan de Leie, want wij steunen u, gij kunt op ons ten volle rekenen, evenals wij op u rekenen kunnen, dat gansch het arrondissement u tot voorbeeld neme en in Juni zullen wij een Heil dir ein Siegerkranz een zegelied over onze over winning over ons arrondissement mogen laten weer galmen. In naam onzer Wacht hertelijk dank aan alle deelnemers, bijzonder mogen we Ch. Soenen niet vergeten, die zoo bereidwillig zijn lokaal ten onze dienste stelt. LET WEL OP. Zondag 7 Januari verga dering van de K J. W. van St-Jan. groot e bane naar 't hof van Heer A. Garmijn. Vele vrienden, al de voorname ingezetenen en de geeste lijkheid kwamen den gevierden Burgmeester «Pre- ficiatwenschen. Diep ontroerd bedankte Heer Garmyn en zijne echtgenoote die met de tranen m de oegen stond hunne vele vrienden om hunne zoo gulhartige wenschen. Op Oostvleteren verlangt men eene prachtige installatie van den nieuwen Burg meester. Intusschen wenscht hem 't Ypersche Volk lang en wijs bestunr. Gedurende 't jaar 1911 waren hier 141 geboorten, 31 huwelijken, 84 sterfgevallen waarvan 42 minder jarige en 42 meerderjarigen. Jaskaart. Dinsdag avond in den kandeel bij de W« Bruno-Vanderhaeghe toonde Emiel Deburg- graeve eene achtsten in de klavers, dit gebeurt zeker maar zelden. - In alle huizen van ons dorp brandt nu om trent de gaze, Allen zijn nogal tevreden maar de gasleggers zijn het min, want hier en daar komt er water in de buizen en ze zijn verplicht wederom de grond op te graven, de buizen te onderzoeken en het water uit te pompen. Hopen wij dat alles wel haast zal in orde zijn en tot eikeens voldoening. Burgerstand-Binst den loop van het jaar 1911 waren er in onze parochie 79 overlijdens, waarvan 36 beneden de plechtige Communie en 43 erboven Onder de overledenen van boven de plechtige Com munie zijn er 9 van in de tachtig jaren, 12 van in de zeventig 8 van in de zestig 4 van in de vijftig 5 van in de veertig, 3 van in de twintig, 1 van 15 jaren en 1 van veertien. Geltenbond Op Zondag 31 December 11. had de algemeene vergadering plaats van den Geiten- bond. Een tweehonderdtal leden waren aanwezig. Gedurende 1911 heeft de bond 401 geiten verzekerd Daarvoren ontvong hij van de leden 263,60 frs, Er waren 23 sterften van geiten waardoor de bond aan zijne leden 309 fr, uitbetaalde dus reeds 45,40 frs meer of dat er ontvangen geweest was. De bond gaf in de vergadering eene prijslotingvan 30 schoo- ne konijnen, betaalde overigens nog 55 fr. voor on derhoud en aankoop van bokken en 80 fr. aan de Herverzekeringskas van West-Vlaanderen. Niette genstaande dit alles sluiten de rekeningen voor dit jaar nog met een batig ijslot van zoowat 125 fr. dank aan de toelagen van Staat, Provincie, Herver zekeringskas, eereleden en van de Gemeente, ook bezonderlijk dank aan het werk en de zorgen van gansch het Bestier, die allen onvergeld en met veel iever hun ambt uitoefenen tot nut en voordeel hun ner medeleden. De bond breidt zich jaarlijks dap per uit, weinig geitenboeren worden er nog gevon den die de voordeelen van den bond niet weten te waardeeren. De Maatschappij van Onderlingen bijstand, die 60 leden telt, vierde hier verleden week haren jaarlij k- schen vergaringsdag. Na de Mis voor het Geestelijk en tijdelijk welzijn der Gilde gezongen, werd aan de leden in de her berg van Prosper Vandevoorde-Note een smakelijk en verzettig noenmaal opgediend. De Heer Onderwijzer Lazeure gaf er, als sekreta- ris, verslag van den bloeienden toestand der Gilde, en drukte den wensch en de overtuiging uit, dat de Maatschappij nog steeds zou aangroeien in getal en vooi spoed. Nogtans 't was met droefheid dat hij aan de vergadering, het spijtig nieuws verkondigde, dat de Gilde waarschijnlijk haren ijverigen Voorzitter, Heer Déeiré Delfosse, die naar Frankrijk zou ver huizen, ging verliezen. Een nieuwe voorzitter zou dan later moeten verkozen worden. 't Overige van den dag werd in broederlijke vriendschap en verzet doorgebracht. Zevende dochter. - Zaterdag 30 Decemö was de gemeente Zillebeke in volle feest ter gelegenheid van het doopsel der zevende dochter van Henri Pieters, kleingebruiker. De koningin had het me terschap aanveerd en werd bij de doopplechtigheid vertegenwoordigd door mevr. de baronnes de Vinck; de eerste schepene was peter. Er werd het brave en talrijk gezin eene milde gift aangeboden. berekende reserve fondsen niet van noode hebben te maken. Wat moet de wet doen ?- 't Is verbieden dat het akkoord van verval, bij staking, gemaakt worde en 't volle recht erkennen van de verzekerde op ge storte premiën of op verminderd kapitaal. En nog 1 wat zou het helpen als de maatschappij niet kan betalen Vlaad maar een kei 1 't Groote punt ware nog eene ernstige waarborg te eischen van wegens die maatschappijen die de spaarpenningen der werkers in handen hebben. Om zulke waarborg te hebben moet de wet eischen dat er een minimum kapitaal onderteekend en gestort woide, dat een borgsom besta, het bilan bekend gemaakt en bovenal eene wel berekende reservefonds gevormd worde dat zooveel te berekend moet zijn daar de gevaren grooter zijn van kleine sterfte en groot getal gedwongene of nalatige premiestorters. Besluit voor ons volk. - Uit dat alles ziju zalige lessen te rapen voor ons werkersvolk. 1) Hebt gij akkoord gesloten met zulke kale ver zekeringen zorgt en doet wat gij kunt om zoo re- J geimatig mogelijk uwe premiën te betalen, want gij J hebt geen ander middel om uwe penningen te zien i kapitaal worden. j 2) Hebt gij eenigen tijd uwe betaling opgeschorst maak een kruisken over uw gestort geld en peist er Op Zondag werd rond half tien het gerucht ver spreidt dat onze nieuwe burgmeester door Z. M. de Koning kwam benoemd te worden. Inderdaad 't was waar, 't stond in de 2e uitgave van Le Patriote Binst de hoogmis werden de muzikanten vermaand 's namiddags te 3 uur gereed te zijn om een deuntje te gaan spelen op 't hof van den nieuwen burgmeester Achille Garmyn. In- tusschentijd kwam uit ieder venster van ieder huis een vaandel de blijdschap der ingezetenen betoonen. Tegen den noen was geheel Oostvleteren in feeste. Maar 't mochte wel ook. Er zal moeilijk een beter burgemeester gevonden worden, zoo welgekomen en geern gezien van iedereed. Te 3 uur ging 't muziek St Cêcilia al vroolijk spelen over de plaats al de niet meer op, uw recht willen vervolgen ware boter aan de galge. Ziet bijzonderlijk toe dat gij uwe be talingen niet meer erbegint. 3) Hebt gij zulke verzekering nog niet aangegaan zwicht er u van. Geloof ze niet al die zoogezeide gelukzaaiers en zend ze naar de maan. Maar liever draag uwe penningen naar de spaarkas zij zullen daar langzamerhand aangroeien door stortingen en kroozenofwel gaat eene assurantie aan bij den Staat of bij vaste goed gekende verzekeringsmaat schappijen die, geven zij iets min op papier, gemeen lijk meer geven in de hand. 't Spreekwoord zegt Als de vos de passie preêkt, boertjes wacht uwe ganzen en hier zouden wij mogen zeggen als er iemand van assurantie spreekt, ziet toe uit uwe twee oogen, let op 't kontrakt dat gij teekent, bij wien gij uw geld risschiert en welke waarborg bestaat. 20.000.000 fr. premiën in 1910 en dat voor Bel gië alleen en bij de werkersklas 1 voorwaar ver schrikkende som 3 fr. per inwoner of daaromtrent, en onder die verzekerden wat ontgoochelden, wat bedrogenen 1 en zeggen dat de gefopte zwijgen als vermoord en zoo het bedrog altijd verder laten gaan. Geen wonder dus of is er spraak van een wetsvoorstel. Of die wet wel te passé zal komen en welkom zal zijn 1 i Elk zegge het voort. Einde. (Laatste Vervolg.) Om te eindigen willen wij een kort woord schrij ven over het katoenmeel en de granen. Vele landbouwers hebben schrik voor het gebruik van katoenmeel omdat over eenige jaren er nogal talrijke ongevallen voorkwamen tengevolge van de slechte hoedanigheid dezer voederstof die niet vol doende van alle onzuiverheden was ontdaan. Wil de landbouwer met voordeel katoenmeel vervoede ren aan zijne dieren, dan zorge hij goed van geen ander aan te koopen, dan dubbel gezicht. Met mate gegeven-(1 kgr. tot 2 kgr. per volwas sen melkkoe) is het katoenmeel een uitstekend krachtvoeder dat eenen grooten invloed uitoefent op het vetgehalte der melk evenals op den smaak en de hoeda ugheid der boter. Het katoenmeel moet in drogen toestand vervoederd worden, best met beeten of rapen die fijn gemalen zijn of ook met beeten- pulp. Het is grootelijks af te keuren het katoenmeel te geven in het drinken of met gelijk welk ander nat of waterachtig voedsel. Voor koeien die men vet melt of voor ossen of ander vee voor den slachtbank bestemd, mag men tot 3 en zelfs 4 kgr. per kop en per dag geven, doch voor jong vee en vooral voor verkens is het katoenmeel teenernaal ongeschikt. Het katoenmeel is dit jaar gelijk aan voedende bestanddeelen. Eene ontleding pnlangs door het provinciaal laboratorium van scheikunde te Rous- selaere gedaan geeft voor uitslag 50,97 o]o eiwit en 8,87 o/o vetstoffen. Dergelijke waar voor den prijs van 20 franken moet den moeilijkste bevredigen en verdient bijzonder aanbevolen te worden, vooral nu dat de andere krachtvoeders ontbreken of aan bui tengewoon hoogenprtjs komen te staan. Jn de veevoedering maakt de landbouwer veelal gebruik van granen meestal van eigen gewin. On der deze verdienen de haver, de peerdeboonen, de erwten, de rogge en de gerst eene bijzondere mel ding. De haver is een smakelijk en prikkelend voeder dat op melk en boter grooten invloed uitoefent, doch gezien den hoogen prijs waatregen zij thans verhandeld wordt veel te duur komt te staan. Al leen voor jongvee in gekneusden toestand gegeven kan zij nog eenig voordeel bijbrengen. Voor vol wassen vee vervangte men dezelfde door peerdeboo nen en erwten die een veel hooger eiwitgehalte hebben (gewoonlijk 23 25 percent tegen de haver 8 a 10%) Voor melkkoeien die niet al te wel ver teren is het best peerdeboonen en erwten te koken. Voor alle andere dieren kan men ze doen kneuzen en eenigen tijd laten weken om ze daarna met kaf pulp gemalen rapen of beeten of ook met stroohak- sel toe te dienen. Roggemael dat in onze streken zoo overtallig gegeven wordt en rijk aan koolhydraten doch arm aan eiwit en vet. Daarom geve men voor melkge vende dieren de-voorkeur aan een eiwitrijker voed- der dat altijd de voedende eenheid aan veel lageren prijs zal leveren. Roggemeel is bijzonder geschikt voor mestvarkens. Gerstemeel en tarwemeel samen geweekt in koud water en daarna aangeroerd met kokend water of zelfs gekookt vormen voor jonge varkens een uit muntend voedsel dat hun wel geschikt maakt voor de vroege vetmesting. Het komt er eindelijk voor den landbouwer op aan onder die voeders die da voedende eenheid aan den laagsten prijs leveren diegene in de rantsoenen te brengen die het best met elkaar overeenstemmen Eene groote verscheidenheid van voeders in een rantsoen is hoogst aan te prijzen. gezongen door Juffer Mulders. uitgevoerd door Juffer Preumont gezongen door Juffer Mulders gezongen door Juffer Mulders gezongen door Juffer MULDERS -DE UITSLAGEN DER VOLKSOPTEL LING.-Zooals aangekondigd was, deelt het Staats blad in zijn nummer van zondag de uitslagen raeê der tienjaarlijksche volksoptelling van gansch het land geklommen is tot 7,423,784 inwoners, te weten 3.680,790 van het mannelijk geslacht en 3,742,994 van het vrouwelijk geslacht. Per provincie is de bevolking verdeeld als volgt Antwerpen 968,677 Braband 1,469,677 West-Vlaanderen 874,135 Oost-VIaanderen 1,120,335 Henegouw 1,232,867 Luik 888,341 Limburg 275,691 Luxemburg 231,215 Namen 362,842 De meest bevolkte stad van België is Antwerpen, met 301,766 inwoners, 'tzij dus voor die stad alleen meer dan voor elk der provinciën Limburg en Luxemburg Ziehier nog de bevolking van de voornaamste steden en gemeenten Berchem-bij-Antwerpen, 30 duizend, 274 Borgerhout, 49,333Mechelen, 59 duizend 142; Lier, 25,869; Turnhout, 23,742; Gheel, 15,458; Brussel, 177,078; Anderlecht 64,137 Etterbeek, 33,227 Vorst, 24,228 Elsene, 72,991 Laeken, 35,024 St-Jans-Molenbeek 72,783 St-Gilis 63,140; St-Joost-ten-Noode, 31,865; Schaarbeek, 82,480; Ukkel, 26,979; Hal, 14,789; Vilvoorde, 16,126. Leuven, 42,123 Thienen, 18,662 Brugge, 53,28^ Kortrijk, 35,689 Moeskroen, 22,515 Meenen 18,51)6 Ostende, 42,207; Rousselaere, 25,026; Yper, 17,409 Aalst,35,125 Ronsse, 22,305Gent, 166,445; Loke ren, 22,675St. Nikolaas, 34,774 Charleroi 28,177 Bergen, 27,828 Doornik, 36,982 Namen, 32,363 Luik, 167,521Seraing, 41,015; Verviers, 46,948; Landen, 3,096; Hasselt, 17,095; St-Truyden 15,647; Tongeren, 10,582; Arlon, 12,012; Poperinghe, 11.307. De minst bevolkte gemeente van het land blijft nog altijd Zoetenaye, in West-Vlaanderen met 24 inwoners, 12 van het mannelijk en 12 van het vrou welijk geslacht. BENOEMINGEN VAN BURGMEESTERS. ARRONDISSEMENT YPER. - Neer-Waasten, MM. JoyeBecelaere, BayartBixschote, Vermeersch Boesinghe, de Thibault de BoesingheBrielen, Huyghe Crombeke, Coenen Dickebusch, Heughe- baertDranoutre, LoufElverdinghe, graaf Mon- chet de Battefort de Laubespin Qheluyelt VuyL stekerGheluwe, PypeHollebeke, Thevelin Hout- hem, LetermeKemmel, Bruneel de Monlpellier Locre, PlatevoetMeessen, VictoorNieuwkerke, Titeca Oostvleteren, Oarmyn Passchendaele, Bay art Ploegsteert, Therry Poperinghe, van Merris Reninghelst, Si>fRousbrugge-Haringhe, feysSt.- jan, Dochy Vlamertinghe, Van de Lanoitte Voor- mezeele, BailleulWaasten, Godtschalk Watou, BrutsaertWervick Verhaeghe Westoutre, Becu- we Westvleteren, Debergh Woesten, Vanneste Wulverghem, LemahieuWytschaete, Van Eegroo, Zantvoorde, Laumosnier Zillebeke, baron de Vinck: Zuydschote, Deeorte. mannen vrotiwen te samen Arr' Brugge 79,989 84,582 164,571 Kortrijk 107,177 106,775 213,952 Dixmude 26,446 27,419 53,865 Veurne 18,705 19,398 38,103 - Oostende 43,582 45,166 88,748 Rousselaere 55,194 55,714 110,908 Thielt 37,531 37,607 75,138 - Yper 63,838 65,012 128,850 Te samen 432,462 441,673 874,135

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 2