rr t R?; wielen ^aaitDachieoen lUdSchmachienen Spreekmachicncn WINKELIERS!! örool RaoÖel van Kruidenierswaren ROBERT MOERMAN 17 1 J Ssftii prsper huishsaden, ™!-,™sch Pierre Valcke, Ko^S^Jper- t Beirnaerl-Uandaele i Landbouwmaoliienen Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" J0S.VAN HOUWE&C Camille De Salmon L. BRAS-DE CAESTECKER Oscar SEGERS-LAMBERT 5w m ml mm,jn fogf Groot<aIleen Belgische HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS IN 'TGROOT k i Aannemer van alle Schilderwerken. Huis Vertrouwen kS'ïr"0 Bijzondere Sieraadswerkan. "T z >té n iff KOOPEN DOSI! DOSI! B ekendmaking 1 I C. MOERMAN-VAN HOVE SINGER "66 SINGER DEVOS GEZUSTERS In den vijfhoek, Groote Markt, Yper. MARKTPRIJZEN L'union—Naamlooze Maatschappij Geneest alle uwe keelkwalen Mekanieke Zakken Behanger-Versierder, RIJSELSTRAAT, II, YPER. Vraagt overal de MAAGBITTER VAN CROMBRUGGHE verkrijgbaar bij FABRIEK van MEUBELEN r n s f I pa C. VAN HOUVVAERT Te Koop MAISON DU CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. overlreffendealleconcurrenlie Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrote, Bloem, PeperKaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN ÏL 3etel Ie Antwerpen, D° 71, Kunstlei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarderOost-VIeteren en LWoesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. j POPERINGHE, 32, Priesterstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. Huis Maria Warlomont. hondstraat,26, yper. Groot assortiment der laatste nieuwigheden Paletots Kostumen Rokken-Impermiables Groote keus van blousen Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS-HANDSCHOENEN. Pierre Valcke Ypres Invoer van wijnen van alle herkomsten: van Bordeaux, van Burgon dië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van 1 ortu- gal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in vaten en op flesschen. Vrachtvrije verzendingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. Depot van het vermaard gesteriliseerd tafelwater Royale LOUISE iMAKIE aangenomen door het Belgisch Leger. Huis voor de verkoop in 'tklein: VELO de groote Leeuw sterk en lichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, Zonnebeke. EEREPRIJS in öe (tentoonstelling van Kunsten en Smbachlen 'tyPCR in do8 i Prijs van $ieraad$chilÖering in Öe academie van schoone Kunsten. Bijzondere ku "stschildering en versie- bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER Lijnolie Prijzen buiten alle Concurrentie! Alle slach fjfSj sing van oude vergulding. Vergulding on - 5 stoven der glas. Rijke meubelschildering InjapanA ^jje siach van sche lakken. Beeld-, Kerk- en Wapen- Verlot, Keukengerief, IJZERWAREN, j bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar bij melkerij ELVERDINGHE - Bestek, teekenlngen en schetsen zijn ge geven voor alle werken. Bijzondere werk- hhhbhhheik plaatsen voor het kunst- en sieraadschil- Bijzonder verbeterd allaam. Talrijke trouwe en bekwame knechten. VEEMARKTEN. ,10 aren 35 c.a. erve, wel gelegen te i Lenig verkooper van de vermaarde W0ESTEN DOrpPlaats CARBONYLE 50 80 per Ct. Besparing voor de Houtbescherming door het gebruik i van Carbonyle. Schoon en goed gebouwd 156 Koeiën, 1,03 0,Q0 0,85 woonhuis, dienstig voor alle bedrijf, met 44 stleren EO1 1 24, Lom baard straat, Yper. IE SYNDICALE, van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL Borstpastillen DOSI Borstpil D O f"S I Rousselaere—Hulphuis tot Yper.— in 't Groot WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderien, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATS1NG van ROUWKAPELLEN aan zeer W? GENADIGE PRIJZEN. 4, de Stuersstraat YPER voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de VANDENPEEREBOOMPLAATS No 8, Groote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genaclige Prijzen- Huis van Vertrouwen, - ■f I y i tf- BICYCLETTES la FRRN^RISE-DIRMflNT PARIS sur la FRANCAISE-DIAMANT Agence Beige FR. HOFLACK. Ypres NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, voorzittenEdouard Thys, onder-voorzit ter Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM.'Jean della Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBL1GATIEN aan 3.60 o/0 AGENTEN Ke, it Naamlooze Vennootschap 27-31, Oud-Kleêrkoopersstraat, BRUSSEL. wax rrj.nsch ver staande was rvan S3 Udf'I rrv id gevraagd in Bully-les-mines (Pas-de CalaK) ,,m tel te houden, de weekdagen, voor •t Ypersche. - Ter plaatse goedi zonen en 't kwijten van christelijke pli, mogelijk-Huis, keuken.en in>ta- (Inlichtingen en antwoord ten bureeie v Ypersche Volk binnen 10 dagen) Yper Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Lu ren de 25 Kortrijk Bitterpeën, per 100 ke Witte tarwe pr Heet. Roode tarwe Rogge 1 laver Aardapp. gele, 100 ko Koolzaadolie, k° 100 1 Koolzaad koeken MEUBELMAKER Lijnkoeken RIJSELSTRAAT Nr 88 YPER Dixmude, en HONDSTRAAT Nr 12 LLTarwe, per hectoliter GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze- i Rogge, ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen,1 Aardappelen ••tii i i Dotcr. per Kiio spiegels, sargien en zuiver tnlandsche wol. j £jcren per 25 stuks Rousselaere Oude Tarwe, 100 ko Roode Z O O a 1 S Boonen Afroomers - maai pik - bind - rakel - zaai - braack Aardappels sing van salons, eetzalen in alle stylen en en waschmachienen beetmolens, windmolens, j Boter, per kilo Vestibulen, mat en blinkend goud, naboot- strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen Eieren, per 25 ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, schildering. enz. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen 6 Jan. 30 Dec. 19 25a 19 75 19 - a 20 - 17 17 75 17 18 19 20 - 19 - „20 56 21 25« 22 - 21 - 22 - 7 50» 8 - 7 75 8 - 3 80» 4 20 3 90» 4 10 2 34. 3 38 2 34 3 38 8 Jan. 2 Jan. 24 50a 25 - 25 - - - 19 50» 20 - 19 50 a 18 50» 19 - 18 50. 18-50» 19 - 19 - - - 21 -„21 50 21 - - - 6 50,, 7 - 7- - - 3 70» 4 20 3 70 3 3 50 2 75 - - 67 - 69 - 90 -„91 - 73 50 13 -„ 13 - 14-- 26 - 25 50 27 50 8 Jan. 2 Jan. 21 -- a 21 - a 7 50 - - 8 - - - 3 90» 4 10 3 90 4 10 3 - 3 50» 3 75 9 Jan. 2 Jan. 19 50 a 20 - 19 25 a 20 - 18 - 18 50 18 50» 19 - 16 50 17 - 17 25 17 50 19 - 20 19 - 20 - 20 50 21 50 21 - „22 - 8 - 8 50 8 - 8 50 4 10 4 30 4 - 4 20 3 12» 3 35 3 30 24 50 25 - 24 50 25 - 18 50 18 75 18 50 18 75 73 - 69 90 50 - - 74 50 - - Suikerijboonen, 1910 oogst 1911 Koolz.olie, p. 100 kil. Lijnzaadolie, p. 100 k. Er werden ter markt te koop gesteld 700 kilos tarwe. 400 kilos erwten. 500 rogge. - aardappelen. 800 haver. 6668 boter. Kortrijk, 8 Jan. -Prijsper kilo op voel. 119 Veerzen, le kw. fr. 1,06 2e kw.. 0,00 3e kw., 0,90 UIT TER HAND 35 Ossen, 1,04 0.Q0 0,85 Anderlecht.- 10 Jan. Veemarkt. 713 ossen, de kilo op voet 0,88 a 1,08196 stieren 0,78 a 0,98 1J89 koeien en veersen 0,66 a 0,86. GESTICHT VOLGENS 'WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886 KAPITAAL 700,000 fr. - TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. Heeschheid - Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid -hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS: 1.50 FR. De Galpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz... enz... Prijs per t CC doos fr. i'ww Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du GreJ- fe, 44, Brussel. Yper Apotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. Poperinghe Apotheek Ph. MONTEY- GNE. RousselaereApotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat. SEFFENS OVER TE NEMEN AAN DE KUST SCHOONE DOENINGEN voor Zink en Loodwerker of Wagenmaker 1 Zeer voordeelige voorwaarden Zich te wenden ten bureeie van dit blad.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4