Katholiek Volksgezind (öeekblad Hoe de regeering bestuurt! BUITENLAND YFER en ARRONOISSEMEHT Nieuwjaarsgiften voor den Paus Kerkelijke Kalender. KONGO Zangmaatsohappij "L'ORPHÉON YPER I Algemeene Stadsvergadering Kininklijlie Fanfare iSi föS Gilde van 0. L. Vrouw van Thuyne. "n 1 oude DERDE JAAR N° 1 Wekelljksche Oplage 5 000 nummers ZONDAG 21 JANUARI 1912. TELEFOON No 137 Gr. Bras-Tavernier, De Liberalen beweren dat de Katholie ken slecht besturen, onder meer voor wat de financien betreft. Zoo zoo 1 Van 187^ 1884 bestuurden de Libe ralen en ieder jaar was er een te kort. §edert 1884 tot 1911 besturen de Kathor Heken en ieder jaar was er een overschot. Er is ieder jaar van langsom meergeld qoodig zeggeq de liberalen. Dat weet iedereen, Hoe zou 't anders kunnen Miljoenen voor de pensioenwet, Miljoenen voor subsidies aan allerlei nuttige inrichtingen, onderlingen bijstand, vakscholen, nijverheidsscholen, vakvereeni- gingen enz. Miljoenen voor wegen. Miljoenen voor den landbouw. Miljoenen meer in de laatste jaren voor' al de staatsambtenaars en nu nog zei Daens aan minister Levie: proficiat M. de minis ter, en doe alzoovoort; immers de minis- ster sprak weerom van verbetering voor cje bedienden van zijn departement. Miljoenen meer voor 't onderwijs! En weerom hier verlangen we dat hier nog meer zal aan besteed worden. Immers we verhopen dat niettegenstaande het rumoer der blauw-roode geuzen, het bestuur den 4n graad zal invoerentoelagen aan het vrij onderwijs, aan avondscholen adul- t?nschoien'; grooter toelagen aan vakon derwijs enz, 't Is dus dwaas wanneer we hooren zeg gen dat er nu veel meer uitgegeven wordt. Van waar komt dat geld Hebben de katholieken nieuwe lasten moeten leggen? Laat ons zienZe hebben hooge rech ten gelegd op den alcoolen naar onze meening kunnen zij er geen genoeg leg gen op dat volksvergift. Maar ze hebben er ook afgeschaft na melijk op koffij en tabak. Ze hebben andere verminderd namelijk de accijnsrechten op de suiker. Met minder lakten dp? hebben ze meer geld. Hoe komt dat? Omdat de algemee- ne welstand zoo is gestegen dat er thans veel menschenzijn die de vroeger bestaan de lasten eerst niet betaalden, maar zoo danig hun positie verbeterden dat ze nu wel of veel meer betalen. Daar is de uitleg. Én dat waarlijk Öelgie's nijverheid er handel een ongemeen hooge vlucht heeft genomen is onbetwistbaar, Ziet ne keer. De handelsbeweging beliep In 1894: 2 miljard 763 miljoen. In 1904: 5 In 1906: 6 914 In 1910: 10 Vervierdubbeld op 16 jaar tijds! Onze havenbeweging. In 1883 vaarden de schepen binnen met een tonnemaat van 4 miljoen 072.987 ton. In 1909 met 14 miljoen 283.355 ton. jn 1910 15 101.171 In 1911 staan we met boven de 16mil- jpen ton. Antwerpen is de grootste haven van heel het vasteland en stilaan zien we voortdurend de havens van Gent en Zee- Brugge groeien. De Spaarkas! Er zijn landen waar de menschen nog meer hebben, 't is moge lijk maar wanneer we de vergelijkende cijfers nazien In 1883 waren er 375.000 boekjes met 169.000.000 fr. in 1910 waren er 2.939.000 boekjes met 1.495.000.000 fr. Spreken die cijfers? En wijl in Frankrijk b. v. de gespaarde gelden verminderen, stijgen ze hier nog. Onze verkeerswegen. Er is geen land in gansch de wereld waar zooveel spoorwe gen zijn. Qeen land in de wereld waar zoo veel tramlijnen zijn. Voor waterweg en wegenis, voor alle vervoer en verkeer zijn we ver aan de kop. Nog een woordje over de Staatsrente. Ze is gezakt ja, en 't kan niet missen. Immers wie zijn geld in bedrijf steekt, handel en nijverheid kan voor het oogen- blik grooter kroozen binnensteken daar is de reden. En in de kamers werd er op gewezen hoe de Belgische Staatsrente nog verre bi- ven staat, boven de obligaties van onze groote steden met liberaal bestuur. Brussel Antwerpen, Luik, Gent, Oostende, Schaer- beek staan veel, veel lager. 't Besluit is klaar. Zonder nieuwe lpten te leggen, heeft de k^thojieke regeering betracht te zijnde regeering van de na tionale voorspoed, en onze katholieke re geering is de regeering van den nationalen welstand en voorspoed. En de kritiek op het geldbeheer is er eens noodig om met cijfers zwaar van bedied en gewicht al de beschuldigingen van de oppositie den bodem in te slaan. Chitia. De verkiezingen voor de wetgevende <amers hebben een grooten vooruitgang der socialisten bewezen, en een niet min der grooten achteruitgang der liberalen. Het stemmencijfer van het centrum is na genoeg hetzelfde gebleven, maar toch ver- iezen de centrumsmannen vier zetels. Dat zal de .regeering wat nadenkend maken, meenen wij. Zooals we over tijd voorspelden begin nen de opstandelingen nu hun wapens te keeren tegen de vreemdelingen. De troe pen die de revolutionnairen aanvoerden,be stonden voor een groot deel uit alleslach van bandieten, die blijde waren eens een oorlog te hebben om goe zaken te ;doen. Maar nu dat de Keizerlijken waarlijk den genadeklop gekregen hebben, en de om- W entelaars bijna over heel het land mees ter zijn, moet er wel vrede gemaakt wor den met de Chineezen, Maar van vrede hooren die bandieten niet geerne spreken want dan is het ook gedaan met rooven en moorden. En aangezien de Chineezen nu niet meer aan te vallen zijn, vallen zij op den eeuwenouden vijand, den Europe aan. Van np af rgeds worden er geweldda den gepleegd die alle gedacht te buiten gaan. Zoo is er een standplaats overval len geweest van chineezen en blanken, die overwonnen werden. Niet min dan 200 man werden op de wreedste wijze ter dood gebracht, zelfs heeft men een groot getal der overwonnenen levend het vel afge stroopt. Verscheidene zendelingen werden gedood anderen werden verplicht uren en uren ver te vluchfen, en te vernachten in den sneeuw. Oelukkiglijk nog zijn voor 't oogenblik de provinciën waar Belgische zendelingen zijn, nog met rust, en alles laat voorzien dat jn deze streken de gru welen uit den Bokxerstijd niet zullen her beginnen, Yuan-shi-Kaï is van wege de republikei nen bijna het slachtoffer geworden van een aanslag. Men weet dat hij wilt en be geerteen Keizerrijk te bewerken met Ka mers en Senaat door het volk gekozen, en steeds weigerde het voorzitterschap te aan veerden van de pas gestichte republiek. Nu dat hij op zekeren dag naar 't paleis reed om er te handelen over het aftreden van den Keizer, heeft men een bom doen ontploffen juist voor zijn rijtuig. Hij werd echter niet gekwetst, bleef kalm, en zette zijn weg voort. De republiek heeft den Chineeschen alma- mak verworpen, en den gregoriaanschen aangenomen, zooals hij bij ons bestaat. Frankrijk Het nieuw ministerie is gevormd. M. 'oincaré heeft het voorzitterschap ervan aanveerd. In de ministerieele verklaring, die bijna op alle banken werd toegejuicht, heeft hij zijn programma uiteengezethet behelst de spoedige overeenkomst met Spanje (nopens Marokko), verbetering voor de kleine bedienden, versterking der ver dedigingsmacht enz. Naar het schijnt zou lij ook voor meer vrijheid zijn in zake onderwijs,- alhoewel hij verklaard heeft eerst en vooral het staatsonderwijs te be- voordeeligen. We zullen zien. Duitschland bedraagt belgisch deel 27.260.377,76 fr. of 74 per honderd. Als wij een haastig overzicht houden over de lijst der artikelen welke reeds door onze kolonie geleverd worden dan vinden wij Caoutchouc 5.080.828 kilos voor eene waarde van 76,029,974 fr. Ivoor 366.388 kilos 9,361,044 fr. Palmnoten 7.163 631 kilos 3,101,310 fr. Palmolie 2 424.013 kilos 2,015,742 fr. Cacao 901.894 kilos 1,071,372 fr. koffie 7.938 kilos 12,303 fr. De cijfers welke wij te naaste weke nog eens willen bespreken toonen de vorde ringen die ook op handelsgebied in onze kolonie werden gemaakt. Woensdag is de Bruxellesviile uit de kolonie, Antwerpen wederom bin nen gevaren. Drie zendelingen waren aan boord, afgewrocht komen zij in 'tVader- and rust zoeken en„. vernemen hoe mil- ionnair Vanderveldeover hun zwoegen en werken gesproken heeft 'tzijn Eerw. pa- er Desche der missionnarisscn van 't Heilig Hart en de eerw, paters Vancleemput en Maury der Redemptoristen. In Uellé heeft de Staat oorlog gevoerd, zoo we over vele maanden hebben ge meld. Daar leefden immers nog slavenhan delaars die het gezag onzer officieren niet wilden erkennen. Drie werden opgezocht, drie Mahomedanende sultans, Junct, §asa' en Mopoie. De staat had 200Q zwarte sol daten op hun losgezonden. Zij waren aan- evoerd {ipor den streekoverste Acerbi en onderluitenant Lescornez. Na een ruwen aanval zijn de Arabieren op de vlucht ge gaan. Doch de Belgen telden in hun leger 2 dooden en 22 gekwetsten, waaronder de onderluitenant Lescornez zelf. Ëepe lading 'ood had hij in den rechterarm ontvangen, Twintig (Jqocjen uit de benden der muiters heeft men begraven. De Arabieren zijn de fransche grens overgeloopen. Ten slotte ïeerscht de openbare macht over gansch het grondgebied van Mopoie, maar alles werd er verbrand en verwoest door den Sultan vóór zijn vluchten. Het verslag over den (randel i'n belgisch Kongo gedurende het jaar 1910 komt te verschijnen, Daaruit geven wij een en an der merkwaardigheid. Eerst moeten we tot het besluit komen dat de handelsbeweging in waarde uitge drukt, gedurende het jaar 1910 beduidend is vooruitgegaan, vergeleken met het jaar 1909. De bijzqndepe handel die deze is waar door alleen wordt begrepen bij den uit voer, de artikelen oorspronkelijk voorko mende uit de kolonie en voor den invoer der artikelen die volgens de verklaringen des verzenders uitsluitend hestemó zijn om verbruikt te worden in de kolonie. Deze bijzqndere handel bedraagt de som van 103 millioen 448.803,41 fr. verdeeld in 66 millioen 662,295,23 voor den uitvoer en 36 millioen 846.508,18 fr. voor den invoer. De verhooging van 't handelscijfer spruit echter voornamelijk voort uit de prijsver- hooging van de caoutchouc, waarvan de prijs per 100 kilos in 1909 slechts 1.185 fr. was tegen 1.493 verleden jaar. Wat nu de hoeveelheid betreft is de handel in ze kere producten veleer verminderd, en wel voornamelijk en in de eerste plaats de caoutchouc waarvan 333,381 kilos minder verhandeld werd; ivoor 7,001 kilos min der en koffie 4.802 kilos minder. Daarentegen is er vermeerdering in hoe veelheid der volgende verhandelde pro- dukten palmnoten, 897,288 kilos meer, palmolie 448,086 kilos meer, kopererts 141,934 kilos meer, caqao 132,501 kilos meer, rijst, 39.359 kilos meer, maïs 4.850 kilos meer, ananas 2.094 kilos meer; en 6 kilos 747 ruw goud meer. De bijzondere invoerhandel geeft eene vermeerdering van 14 millioen 719.513.92 fr. tegen het voorgaande jaar. Deze ver meerdering is over alle artikelen verdeeld Het aandeel van België in de handel cijfer van 66.602.295,23 voor den uitvoer bedraagt 58.678.863,10 fr. of 88,1 per hon derd; en voor den invoer op 36.346,508,18 j RFMFFNTFRAAn °Pe"bare zttin£ °p Maandag Katholieke Jonge Wacht, Yper. jwtwwi ii bmii Bini imnnrr-r-r- n -*■*-n Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij naar den Uitge\ er gezonden worden. Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken. AANKONDIGINGEN Gewone aankondigingen 10 c. per reke: RechterWke aankondigingen: 1 dereke, Groote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UI TGEVER BOTERSTRAAT, 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heet jaar: 2.50 fr. Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. Zondag 21 Januari.-Je Zondag na Driekoningen. Feest van de H. Familie, Jesus, Maria, Joseph H. Agnes, maagd en martelares. Maandag 22.-HH. Vincentius en Anastasiut, martelaars. Qedurige aanbidding te Becelaere. Dinsdag 23.— Trouwdag der H. MaagdH. Raymondus, belijderH. Emerentiana, maagd en martelares. Woensdag 24.-//. Timotheus, bisschop.en martelaar. Donderdag 25.—Bekeering van den H. Paulu»\ Vrijdag 26. Polycarpus, bisschop en martelaar. Gedurige aanbidding ie Beveren bij Rousbrugge. Zaterdag 27.- H. Joannes van Waasten, bisschop en be- lijder. J Men mag de inschrijvingen sturen aan liet bureel van Het Ypersche Volk of aan M. Leo Mallié, schrijver, 7, rue de la tête d'or, Doornik. Onbekend 2,00 Voor Pius X ter cere van den H. Jozef 2.00 E. H. Ryckeboer, pastor op St Niklaais te Yper 20.00 M. Th. Benoit en Zusters Dranoutre 3.00 E. H. George, rustend past, Boesinghe. 30.00 Onbekend om eene groote gunst te be komen. 100.00 tJ.it pmelghem—Van eene Katholieke Vis- schersfatnilie- van de Panne 10.00 de lijn zou getrokken worden tot aan Quesnoy. Eerst dienen de onkosten van inkomrecht welke de N. M. van B. zou te betalen hebben onderzocht te worden. Voor de lijn naar Steenwerck werd 2000 fr. betaald. Hoe zal het zijn voor de lijn naar Ques noy Ongetwijfeld zou deze verlenging profijt bij brengen. I De raad geeft een gunstig advies. Sint Pieters kerkfabriek Verpachting van i goederen Het proces-verbaal wordt goedgekeurd. Waterdienst -M. de voorzitter wakkert de raads- i leden aan met veel aandacht de nota, het lastkohier en de plans van de indijking van Dickebuschvijver te onderzoeken. De zaak zal allicht te berde komen. 1 Stadseigendommen M. de Voorzitter: Ik ben 1 van gedacht dat men zou uitscheiden de herberg j tegen den dijk van Dickebuschvijver te laten pach- j ten door M. Vermeulen. Ik zou voorstellen de her- berg af te breken en in de plaats een stalplaats te i maken voor rijtuigen en autos. Nevens het sluishuis 1 zouden wij eene nieuwe woonst en herberg kunnen, bouwen. j M. Bouquet maakt eenige grondige bemerkingen 1 aangaande den vuilnisdienst. i De zitting wordt geheven te 6 u. «tlwKBUnHHU. 22 Januari 1012 te 6 1. 2 u 's a- 1 vonds - Dagorde: I. Stadseigendommen, verkoop van gronden2. Rechtlijning van de Doorgang straat, wisseling van gronden 3. Stadsgeldwezen, verheffing op de voorloopige leening. nCMECUTCDHn - Openbare vergadering op Za UtfflLtMtnflfllW0? 13 fanuari 1912 - Zijn aan wezig MM Colaert, burgemeester voorzitter Fraeys jie Veufyeke en Vandenboogaerde, schepenen, Fiers, Vanderghote, D'Huvetlere, Bouquet, Sobry, Iweins d'Eeckhoutte, Lemahieu, Biebuyck, Begerem Baus, Sey§, Struye, raadsleden Boudry. dd. secre taris. Verslag der voorgaande vergadering goedgekeurd; in gehtime zitting is Mejuffer G rbrielle Dekeerle definitiet benoemd tot onderwijzeris in de stads school, het ontslag van M. Spotbeen bediende in 't secretariaat is aanveerd. Instelling van de raadsleden-M Fraeijs de Veubeke zit voor en ontvangt de eedaflegging van i M. Colaert M. Qolaert neemt dan het voorzitter- schap waar en ontvangt de eedaflegging v-n de ge- j kozenen op 15 Oktober 11. MM. Vandenboogaerde, Vanderghote, D'Huvettere, Sobry, Lemahieu, Iweins d'Eeckhoutte, Struye. Al de nieuw gekozenen leggen den eed af in t vlaamsch. Kiezing van een sphepen-Met 13 sfemmen tegen 2 witte briefjes, wordt M. Vandenboogaerde hernoemd als schepen. Hij legt d^n eed af in t vLamsch. M. Colaprt verwelkomt en feliciteert de gekozenen bijzonderlijk de drie nieuwe raadsle den. Een hunner draagt denaam van een voorzaat in den gemeenteraad wiens gedachtenis immer be waard za! blijven. Dit jaar, zegt hij voort, hebben wij gewichtig werk af te maken de voortzetting van de herstelling onzer praalgebouwen, de indij king van dickebuschvijver, Wij zullen voort b"stu- r^t met gezapigheid en voort werken over de be langen van al de ingezetenen. Het schepencollegezal ich te akkoord stellen met den raad en 't is te Yper niet dat men zal mogen zeggen het college bestunrl alleen. Mededeeling-M. de Voorzitter geeft lezing van een brief van wege den minister van Spoorwe gen die na onderzoek weten laat dat een enkel rij tuig van 2e klas (niet rooken) genoegzaam is. Ook lezing van twee tarieven van ouders van kinders uil le betalende stadsmeisjesschool protesteerende te gen de prijsverhooging en het onderwijs in 't vlaamsch. M. Begerem -Zulk protest is niet ernstig moest het zoo zijn dan zoude het stadsbestuur van den een- en kant en de ouders van den anderen kant zóóver bonden zijn dat deze laatste hunne kinders niet meer mogen uittrekken in den loop van 't schooljaar en dat wij de school niet mogen sluiten noch den prijs af- of opslaan. De gegeven cijfers zijn echt, het verschil tusschen de inkomsten en uitgaven zijn ten nadeele van de stad. Een verlies van 87,50 fr. voor de drie laatste maanden van 1911. Wat de voertaal betreft dat wordt in den loop van 't jaar besproken; eene verandering zou niet onwettig zijn. Wat de geldtoestand betreft, het is eene betaler- le school, waar begoede ouders hunne kinders zen den, zulke ouders moeten den behoorlijken pri's betalen. Wij willen alle scholen op gelijken voet vrije en officieele wij willen de schoolvrijheid, ri vrijheid van den huisvader. Werkrechtersraad - Hervorming van den raad Een ontwerp van hervorming is ingediend door den Heer Gouverneur-aanveerd. Buurtspoorwegen - Nieuwe lijn, vertakking van aan Pont-Roqge, langs de Geer naar Plocgsteot tot aan de fransche grens De onkosten zijn- te dra gen door de gemeente Waasten en "Ploegsteert maar zij vragen de ineensmelting van de Kapitalen Verschillige fransche nijveraars vragen daarbij dai zal, onder het kundig bestuur van M. Albert Van Egroo, op Zondag 21 janu ari de volgende muziekstukken voordragen in S. Maartenskerk binst de 11 1/2 misse. 1. Ave Verum Fr. Koenen 2.Jesu Corona Virginum O. Van Dunne 3. Ave Maria J. Beltjen. De atgemeene Stadsvergadering is voor eene week uitgesteld gezien Zaterdag 20 Januari, te 8 1/2 Ur. de laatste herhaling plaats heeft voor de Zangmaat schappij L'Orphe'on De Algemeene Stadsvergadering is onwederroepe- lijk vastgesteld op Zaterdag 27 Januari, te 8 1/2 u., zeer stipt in de Volkshuiszaal. Muziek, zang en speljaarverslag, aanspraak. Al de K J. Wachters wezen op hun post. gesteld om de rouw over het afsterven van M. D Callewaert. Ten 11 1/2 u. zal de Fanfare de mis .in S. Maartens bijwonen waarin de Orpkéon zingen; zal's avonds banquet in de Iweinszaal. Groot concert in de Iweinszaal op Zondag II FebruaiL Innnnlinndpupn Met Nieuwjaar zijn de Katholieke JUIiycmiyaiCVGlI. Jonkheden weêr aan ';t leven in hunne verschillige kringen. EXCELSIOR! Zaterdag 13 Januari 11. was het de heropeningsvergadering van den Studiekring Excelsioraan de spreekbeurt was M. fulien Ainlony die het woord hield over De wettelijke open bare liefdadigheid. Bene welafgcwrochte studie die de studeerende toe hoorders eerst in 't verleden bracht vóór dan na de fransche omwenteling met een bijzonder woordje over het Ypersch Stelsel uit de middeneeuwen dat gansch Europa door ingevoerd werd. Dan volgde de uitleg van de heaendaagsche in richting nl. van de burgerlijke godshuizen en de buret len van weldadigheid met een bijzonder woord over de onderstand woonst (domicile de secours) Voor een volgende keer behoudt de spreker de kwestie der mogelijke verbeteringen aan de bestaande in richtingen. Z. E. H. De Saegher, principaal van't College werd ingehuldigd als Eerevoorzitter. Men weet dat de Gilde van O. L. Vrouw van Thuyne gesticht werd in 1896, door Z.E. H. Beheyt alsdan princi paal, nu pastor van O. L. V. te Kortrijk, om de oud-studenten van 't College, in stad verblijvende te doen verbroederen en voort op te leiden in deugd en vreugd. Dat er volk was dien avond in den Ka tholieken Kring moet niet gezegd zijn. Een uitgele zen programma met symphonie en zang was bereid geweest en heeft iedereen voldaan. De welkomgroet werd toegestuurd door M. fulien Antony die, sedert de stichting, hoofdman is van de Thuyne- gilde en altijd met zooveel verdienstlijkheid aan 't hoofd staat van de Kath. Jongelingsbeweging in stad. De Z. E. H Eerevoorzitter bedankte gul- hartiglijk. Hij wees er op dat de gilde van de oud studenten het beste deel bevat van Ypers'Jonkheid omdat hare leden de werkers zijn voor het goede lie de toekomst bereiden laat anderen, zegde hij, vijandig zijn of onverschillig, laat anderen den weg van het goede en het ware verlaten, gij, vrienden, ultu wen plicht gestand immer optreden voor Gods- ienst, Taal en Vaderland. - Zaterdag namiddag weid er een policieagent gezonden naar het huis van den kerel, die de ruiten v=rbrijseld'had van het 3e klasrijtuig in de statie alhier. De agent ontmoette hem nabij zijn huis, eeral in staat van dronkenschap. Toen hij de p - icie zag, trok hij zijn vest uit en viel den age it an. Een verwoed gevecht volgde. De policieopzie- ner, die daar juist voorbij kwam, snelde den agent ter hulp. De woestaard werd aangehouden en in het gemeentegevang opgesloten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1