LANDBOUWBELANGEN. BINNENLAND VAR HIER E# EISERS Priesterlijke Benoemingen. Masscheleip T Hopmarkt Raadselprijskamp Raadselprijskamp Net Ifpersclie Volk Raadsel 3 Moeders Keuken Officieële Berichten Rechtbank van Yper. Aankondiging. De beste Vloerbollen Langemarck. Watou. Oostvleteren. Passchendaele. Poelcapelle. Westvleteren. Woesten Onze handel in landbouwproducten, 1911. KAMERNIEUWS. Afdeelingen der Kamer HET VROOLIJK HOEKJE UIT DEN LANDE. Goede maatregel—M. Levie komt een besluit te nemen, waarbij iederjbedien- de kennis zal mogen nemen van zijne ge draglij st. Er bestaat dus geen gehtime dienst meer. Dat nieuws zal overal warm toege juicht worden. De Staatsspoorwegen In 1911 heb ben de Belgische staatsspoorwegen 6 mil joen 500.000 fr. meer ontvangen dan in 1910, jaar der tentoonstelling, toen de ont vangst 35 miljoen meer bedroeg dan in 1909. Het reizigers verkeer heeft 5 miljoen 84.000 fr. min opgebracht dan in 1910, doch het vervoer der koopwaren brac t daarentegen 11 miljoen 623 000 fr. meer op.. Ik zal het raden EERS I E REEKS De oplossingen mogen alle weke per postkaart aan den drukker gezonden worden ofwel alle maande de vier op lossingen. Het duur leven De heer minister van buitenlandsche zaken heeft de staats- veeartsen verzocht hun toezicht strenger te maken, voor de vleeschwinkels, fooren en markten, opdat er uit winstbejag geen be dorven vleesch worde verkocht. UIT DEN VREEMDE. FRANKRIJK, taks op de strooi- brieven.—De stad Parijs heeft aan de regeering de machtiging gevraagd, om eenen taks te mogen slaan op de strooi- brieven en andere druksels, die op den openbaren weg te Parijs uitgedeeld wor den, uitgezonderd de stembrieven en kie- zingomzendbrieven. Die maatregel moet bijzonderlijk strekken om de netheid der stralen en lanen te bevorderen, die nu met zoo een groote hoeveelheid vuile papie ren bedekt liggen. Meisje van goede familie, zijnde 18 jaren oud vraagt plaats voor gewone meid ofbo- venmeid, ziet meer naar goede behandeling dan naar groot loon. •Zich te wenden ten bureele van 'tblad. gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij e ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. VERMAKELIJKHEDEN BURGERSTANDEN. man, om met hem de voldoening van eenvoudige maar treffelijke spelen te smaken De kaartersgild van d'herberg Sint Crispyn waarvan de overle dene sedert 16 jaar den gevierden hoofdman was en wiens vergaderingen hij zoo geerne bijwoonde de gilde de vrije Boldersdie 2e Sinksendag laatst leden met zooveel geestdrift den vijf en twin tig jarigen jubilé van M. Dochy als eere-hoofdman vierde, zijn nu in rouw en droefheid gedompeld. Het portret dat hij u vrije bolders, ter dier gele genheid zoo gulhertig schonk, zal u nog lang de goedheid, de minnelijkheid van uwen Eere-hoofd man herinneren. In September laatst was er sprake alhier een K. J. W. in te richten, 't Gedacht werd meegedeeld aan den heer Burgemeester, die het ten volle goed keurde en men ging over tot het inrichten eener jonge wacht. Als overtuigde katholiek, nam hij be reidwillig en met fierheid het eere-voorzitterschap aan, en toen wij op 31 December laatstleden onze K. J. W. feestelijk inhuldigden, wilde hij op de ver gadering niet ontbreken, alhoewel hij zich reeds door de doodende kwaal die hem ten grave sleepte, aangetast gevoelde. Ik weet dat het mijne plaats is, aan het hoofd onzer jongelingen te staan, zoo zegde hij, 'k hadde liever t'huis gebleven, doch ik weet dat ik in de feestvergadering moet zijn en hij was er. Welk wilskrachtWelk schoon voor beeld Die beteekenisvolle woorden zullen wij in het geheugen houden en zullen ons aansporen, ont naar het voorbeeld van den braven man, het meest mogelijk goed te verrichten. De K. J. W zal de gedachtenis van haren geliefden Eerevoorzitter in zegening bewaren. Mochten mijne woorden de achtbare familie Do chy tot troost verstrekken en liet afscheid minder pijnlijk maken Vaarwel, onvermoeibaren werker. Vaarwel, in na me onzer bonden en gilden Vaarwel, in namen van de K. J. W. Vaarwel, en tot wederziens hierbovsn in den schoonen hemel lijk en stoffelijk welzijn van de gemeente en tot sia ving van goede orde rust en vrede Men verwacht met ongeduld de benoeming van den nieuwen burgmeester. In 'tjaar 1911 waren er 45 overlijdens 78 ge- boorien en 25 huwelijken. Het kerkhof werd ge- nieuwj urd niet eene vrouw van 87 jaren, de Wf Leop ild Depovere. E is een huwelijk ingezegend Emiel Descamp met Louise Demeersseman. Er zijn geboren Mi chael Lavidon zv. Achiel en Irmina Carbon Alexia Vandamme dv. Jeronymus en Marie Dewilde. Van Zondag 14" dezer tot vrijdag morgen, werd er hier in de parochie een retret gepredikt aan de mannen der St. Pauwelsgilde, door Eerw. Pater Roose, redemptorist. De gildemannen hebben goed hun best gedaan en zijn talrijk naar de sermoenen en geestelijke oefeningen opgekomen, 's Morgens waren er telkens een 70 tal tegenwoordigheden en 's avonds zoowat 175; de zondag namiddag spande de kroon en dan telde men nog merkelijk boven de 200 leden. Het was waarlijk aanmoedigend den geest van geloof te mogen nagaan met denwel ken zij bezield waren en denwelken zij te kennen gaven door hun godvruchtig bidden door hun levendig zingen der geestelijke liederen en door hun aan dachtig luisteren naar de sermoenen. Zeer velen ver dienden bijzonderen lof daar zij alles trotseerden en wind en koude en verren afstand en gladdigheid en duisternissen, en ouderdom zelve om de retret op te volgen dat strekt hun zeker ter eer en anderen tot aanmoediging en tot stichting. Den vrijdag mor gen naderden er omstreeks 210 ter H. Tafel, alzoo hun geloof, hun betrouwen, hunne liefde in en aan Jesus betuigende. Mogen de vruchten der H. Retret van goeden duur wezen. Dinsdag 7 dezer werd te Reninghe het lo kaal der nieuwe melkerij Oostvleteren-Reninghe, in den voormiddag plechtig ingezegend door den weleerw. heer pastor E. Verschelde. Na de inzege ning voerde heer Hilaire van Belleghem schrijver der inrichting het woord tot de aanwezigen. De eerw. pastor van Reninghe sprak ook eenige woor den en de plechtigheid sloot in de beste stemming. Die nieuwe melkerij belooft goede zaken te doen. Pas begonnen telt zij een groot getal leden en is reeds in volle werkzaamheid. De plechtige noveen ter eere van St. Antonius, abt, is woensdag in onze kerk begonnen. Alle dage worden 2 missen gezongen ter intentie der bede vaarders, de eerste ten 8 en de 2« ten 9". Telkens na de mis wordt met de relikwie van den grooten heiligen gezegend. Maandag verwacht men de mees te bedevaarders, die telken jare in grooter getal op komen. —Zondag toekomende den 28" dezer, na de ves pers en 't lof vergaderen de leden der pensioenkas, van den onderlingen bijstand en van den geiten- bond in het lokaal der zondagschool. Na het lezen van het verslag, zal de nieuwe proost, de eerw. heer Tanghe het woord nemen. Vriendelijk worden de leden der 3 gilden verzocht aanwezig te zijn 'tzal de moeite weerd zijn. Jongelingen, allen op uwen postheden zondag namiddag in de vespers zal E. P. Vansevenant het eerste sermoen der retraite prediken. Goed begon- neo is half gewonnen Niemand mag te kort zijn. Wij verwachten er niet alleen de congreganisten ma»'- ook al de andere jonkheden, groot en klein, rijk en arm zonderonderscheid. Niemand mag peizen dat hij het niet noodig heeft. Poelcapelle heeft het vereerend bezoek gehad van Z. Hoogw. Mgr Bermyn, bisschop in Ortos fChina) bij wien E, Pater Leon Pauwelyn mission- naris is. Hij was op reis om de familiën te bezoeken van zijne belgische miSsionnarissen. Hij bracht een bezoek aan de gebroeders Pauwelijn op het kasteelke, bij den E. H. Pastor, bij Me Nevejan- Vergoote, wiens zoon Joseph zich bereid tot de mis siën, alsook bij vader Capelle te West-Roosebeke. Mgr Bermijn is geboren te St.-Pauwel bij St. Ni- klaais, 49 jaren oud. kloek en struisch en verblijlt reeds sedert 23 jaren in China. Hij is de opvolger van Mgr Haemers die in 1912, door de Boxers, na drie dagen wreedelijk gemarteld te zijn levend ver brand wierd. Hij reisde van zijne verblijfplaats in Ortos 200 uren te peerde, 14 dagen dag en nachi per trein van Pekin door Azia, Siberien, Rusland. Duitschland, enz. om de zaken van zijne Missie te komen regelen met Z. H. den Paus. Ter zomertijd keert hij weder naar China om zijn groot werk van beschaving en der zaligheid der arme heidenen voort te zetten. O wonderwerk van zelfverloochening en heldhaftige christene liefdeBidden wij dat God zijne werken en deze van zijne moedige missionna rissen zegene en hun vele zielen doet winnen voor den Hemel. Dinsdag namiddag vergaderde in het gemeente huis de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe leden leg den hunnen eed af in de handen van den uittre-1 denden le schepen, Emeric De Grave. De raad in werking gesteld ging over tot het benoemen van de twee schepenen Werden met eenparige stemmen gekozen tot le schepen Julien Pauwelijn, tot 2e schepen, Amandus Verschaeve—De Heer zegenede werkingen van dep nieuwen gemeenteraad tot zede- Het Staatsbestuur laat zijne bezorgdheid blijken voor alle standen der maatschappijl De werklieden en de landbouwers zijn het bijzonderste voorwerp dezer belangstelling. Om de landlieden in hun vak te bekwamen laat het Bestuur hen onderwijzen in de manier om de opbrengst der landen te vermeerde ren en om het vee te doen gedigen en de teelt winst gevend te maken. Het heeft hiertoe voordrachten ingericht te Watou-St-Jan. Op Zondag 14 wierd de eerste les gegeven. De volgende onderrichten zullen ook gedaan worden door Meester Knudde, landb. 1. te Watou op de zondagen 28 Jan,. 10 en 15 Feb. telkens om 4 u. namiddag in De Smisse bij Cyr. Bekaett. Het onderwijzend personeel der gemeenteschool heeft in de tentoonstelling van Brussel een gouden eermetaal verdiend. De heeren Onderwijzers Knudde, Vandenberghe en Butaye hebben deze onderschei ding behaald door geschrevene voordrachten en les sen, die zij inzonden en welke zij met welgeerden- de verzamelingen verrijkten. Eere aan die verdien stelijke onderwijzers. De lieer Edward Ridez, winkelier en herbergier te Watou, langs de gemeene straat niet verre van Gallicane, die in den nacht van 9 tot 19 Januari het slachtoffer was van het smokkelaarsdrama nabij zij ne woning is den 11 Jan. overleden. Allerhande veronderstellingen worden door Het volk endtor de dagbladen gedaan. Het gerecht alleen zal de zaak kunnen klaar maken. Op 15 Januari had in de kerk van Watou, de plechtige begravenis plaats, onder eenen grooten toeloop van volk. De ingezetenen wilden eenen blijk van genegenheid geven aan de be proefde familie. Door medelijden bewogen wilden zij eenen balsem gieten over de wonden aan de eerza- mevrouw en de vijf onbejaarde kinders toegebracht. Kinders onttrokken aan de teedere zorgen van eenen welbeminden vader, zijfi altijd bekwaam om het me delijden der landgenooten op te wekken, om eenen traan hun oog te doen opwellen. Dat de bekom mering zich tot den zielenood van alle telgen uit- strekke. Mochten onze belgische kinders niet ont rukt worden aan de zorgvuldige bescherming van den godsdienst. Mochten alle Belgische Kiezers gedenken dat op 2 Juni de vrijheid van ouders en kinders op het spel zal staan. Onvermijdelijk zou het bewind van liberalen cn socialisten schooldwang en ongodsdienstigheid stellen tegenover vrijheid en schoolkeus en waarborg van oprecht godsdienstige en zedelijke opvoeding. boter naar Frankrijk. Intusschen is er hier merkelijk meer vreemde boter ingevoerd, bijzonderlijk uit Hol land en uit Engeland omtrent 7 millioen kilos. Wat de eieren betreft die verleden zomer ook zoo duur kwamen, hun invoer uit vreemde landen groeit ook jaarlijks aan. In 1911 werden er omtrent 270 millioen eieren ingebracht, bijzonderlijk uit Rus land, italie, Holland en Bulgarië. In 1910 werden er maar 221 millioen, en in 1909 maar 199 millioen eieren uit het Buitenland aan Belgie geleverd. Ge lijk zij de boter opkoopen, zoo doen de Franschi kutsers ook veel eieren mede in 1910 was het 119 millioen, tegen 106 millioen stuks in 1910 en al leenlijk 94 millioen -in 1909. Alzoo werden er uit België in 1911 niet min dan 148 millioen eieren uitgevoerd die omtrent al in Vlaanderen en Hene gouwen opgekocht waren. De Boer. Den 10 der aanstaande Februarimaand zal op onze gemeente eene groote missie wórden gepre dikt door de eerwaarde Paters Redemptoristen. Tien volle dagen zal zij duren en onder het bestuur van den eerw. pater Delputte gegeven worden. Deze laatste is een der beste predikanten van de kongre- gatie en ongetwijfeld zal er veel volk zijne sermoe nen komen aanhooren. Nieuwe school.-De eerw. paters Trappisten openen in hun klooster eene nieuwe school waar zij jongelingen zuilen bereiden tot hoogere studieen en deze die gading hebben in hun orde zullen op nemen. Reeds volgen 4 jonge gasten de pas fbegon- nen lessen van het nieuwe juvenaat. 'T is dus Zondag aanstaande den 28" Januari dat onze buitengewone schieting aan de liggende pers plaats heeft, ter herberg 't Vliegende Peerd bij Leon Vanderheeren 16 fr. wordt vooruitgege ven op 3 oppervogels8 fr.-4 fr.-4 fr. en zoovet 1 kleine vogels als betaalde schutters. Inleg 1,35 fr. Terug, 1 fr. De inschrijving om 1 uur en beginnen schieten om 2 ure. Zoodus, liefhebbers van 't omliggende blijft Woesten niet ten achteren en die hun bezoekt zal bezocht worden. In het jaar 1911 werden te Woesten 42 H. Doop sels toegediend17 Huwelijken ingezegend33 Sterfgevallen waarvan 23 beneden de le Communie (6 jaar); 21.100 H. Communiën uitgedeeld. De barbiers van Woesten zijn overeengekomen van af eersten Januari 1912 den baard te scheeren aan 10 cm voor het haar snijden is het denzelfden prijs. In name van Camiel Beckaert, Edmond De- ramault, en Petrus Haelewyn. Gedurende het jaar 1911 is de handelsbeweging- niet minder geweest dan in 1910, het jaar der Brus- selsche tentoonstelling. Doch, dewijl er zulke groo- e opslag van allerhande waren ontstond, zou de handel in landbouwproducten dan wel niet verslapt zijn De uitvoer van landbouwpeerden is in 1911 iets verminderd 28.091 peerden en 2462 veulens tegen 30.991 peerden en 3586 veulens in 1910 deze die ren trekken meest naar Duitschland. Integendeel kwamen er uit Engeland vooral, 24.379 peerden bestemd voor de slachterij (omtrent 2000 meer dan 't voorgaande jaar) alsook 26.093 andere peerden, die meest uit Engeland, Frankrijk en Holland her komstig waren. De invoer van vreemd vee heeft in 1911 ook iets afgenomen er werden 22.006 koeien en veerzen in gebracht, tegen 41,053 zulke dieren in 1910 doch er kwame'n meer stieren en ossen binnen, namelijk 20.111 tegan alleenlijk 13.963 in 't voorgaande jaar Met den invoer van kalvers was het ook zoo gelegen 9427 koppen in 1911, tegen 7142 in 1910. Waaraan was dit te wijten Het vee was overal zeer duur en de pootplaag die in naburige landen heerschte, vereischte bijzondere waakzaamheid voor den in voer van kweekvee. Er valt aan te merkén dat dus de invoer van veemd slachtvee in het geheel niet geleden heeft door die krisis. De uitvoer van Belgische boter naar het buiten- land is een weinig gedaald hetgene geen schade is voor de werkersbevolking. Niettegenstaande het in- komrecht dat zij in hun land moeten betalen, koo- pen de Fransche kutsers nog altijd de boter op, ge- i heel Vlaanderen door. Er gingen 1.508.581 kilogr. j Brussel. 17 Januari. Markt prijshoudend. Mtn kwoteert Poperinghe (Stadslood) 230 fr Aalst (Stads- merk) 230 tot 240 fr. Aanstaande groeite, 110 tot 120 frank. Neurenberg (Beieren) 17 Januari kalm, ver mits er weinig koopers ter,markt zijn. De laatste noteering der markt is als volgl in fr Soorten Prima-Waar Middelbare Geringe Markthop 268-381 356-362 344-350 Berghop 381-387 Spalterhop 412-419 394-406 - Hallertau 400-406 375-393 350-362 Elzasserhop 381-394 362-375 344-350 Poperinghe, 19 Jan. Handel kalm. Men betaalt (1911) Poperinghe stad en Poperinghe (dorp) 225 tot 240 frank. Voor nieuwe groeite ("1912) biedt men 115 frank. De kamer is weer samen en aan 't werk Men j heeft het over de Duurte van 't Leven en liberalen en I socialisten schreeuwen het éénstemmig 'tis de. schuld van de klerikalen Komedianten In Fran- j krijk is 't leven nog duurder en nochtans zijn er daar geen klerikalen aan 't bestuurHoe rijmt men dal te gaar. Maar de katholieke kamerheeren laten het niet lig gen. o. a. sprak M. du Bus de Wurnaffe uit Luxem burg om de komedie der socialisten te ontmaskeren en openbare dat zij ais geld leenen aan landbouwers 10 p c. intrest rekenen. De socialisten uit hun iood geslagen konden niets anders antwoorden dan met scheldwoorden. Aan 't hoofd der scheld rs stond deze maal de deftige leidsman citoyen miliorair Vandcr- veHe Lafaard Lafaard riep hij, M. du Bus zegde kalm de scheldw. van den aanvaller der missionra- rissen kunnen mij niet schaden. Citoyen ten toppen uit van kolere liep naar M. du Bus om hem in 't aan zicht te slaan. Hoe deftig I Gelukkig werd hij tegen gehouden en daarbij werd hem de censure toege past... 't Zijn helden, nietwaar Wat zou dat een boeltje zijn, moesten zulke deftige lieden aan 't hoofd ko men met citoyen Vandervelde als hoofd der leptt- bliek Dinsdag, bij het begin der Kamerzittingen werd er overgegaan tot de trekking der afdeelingen voor de maand Januari. In twee afdeelingen van de z<s hebben de katholieken de meerderheid de linker zijde in twee andere, en eindelijk in de twee laa'sten is er gelijkheid tusschen rechter- en linkerzijde. EENE WONDERBARE KOE -Gelezen in een Kempisch blad Te koop eene koegevende dagelijks 25 liters melk en 400 kilos to matten. Nog een stap verder en we melken tomatesoep. IN DE RESTAURATIE - Een reiziger Garqon - -V'tè M'sieu -Dat kieken is taai, zulle Het komt misschien uit een hard ei, menheer. Moed, beste lezers en lezeressen van hel yperschevan eerst- sten af hebt ge ge toond dat de van in den smaak valt. Verschilligeaniwoor- den zijn toegekomen waaronder niet wei nig goede oplossin gen. 't Zal altijd zoo ge- makkelijk niet zijn inaar wie zijn best doet geraakt er en wint tenden Maarteen schoo nen prijs. ik reisde laatst met mijn vader in een rijtuig mei twee wielen van Yper naar Poperinghe. Raad eens wat de voerman voor zijn rijtuig heb ben morst om ons naar Poperinghe te brengen Kuischen der groenten. - In welgehoudenc zuivere keukens late men gedurende eenige minuten in eene torn die zout water beva', groensels, sala- den, enz weeken, zoodoende zuivert men ze alras van wormen, maaien, slekken, enz. die zich tusschen de bladeren verschuilen, en wier ontwaren in de te nutten spijzen hiel natuurlijk zeer onaangena-m voorkomt. Versleven groenten ontdooit men in koud water met 'n greep of twee zout in. Geen warm water of alles is kapot. Moederkens, onthoudt het Nu wat het uitwerksel der groenten betreft, schrijft een dokter, is veel wortelen eten goed vcor zenuwachlige menschen veel wortelen zegt hij ver zacht het karakter. Erwten doen ieiuan i dik wor den en verzacht liet karakter, terwijl de rapen het tegenovergeslelde doen. Groene boonen maakt hen die ze veel eten grammoedig. 't Kan waar zijn maar 't Ypersche Volk denkt dat het wat te ver gezocht is. Bij koninklijk bes'uit wordt eene toelage var: 6,887 fr. 94 verleend aan de kerkfabriek van S. Ja cobs voor het uitvoeren van kunstwerken. Krachtens een ministerieel besluit van 5 Januari zullen openbare en kos'elooze leergangen van hoi f smederij gegeven worden geduren het jaar 1912 te Yper, door M. Van Biesbrouck, aangenomen vee arts le Oostende. Mgr de Bisschop van Brugge heeft benoemd Als bestuurder der zusters van Liefde te Rousse- laere, E. H. Gallens Econome van de Normaalsckocl te Thourout in vervanging van E. H. Van Zieleghem ontslaggever. Cornil A. Ghehiwe, krijgt 50 fr. boet voor be dreigingen-Vanderhaeghe U. en Cornil A. Ghe- uwe, krijgen elk 26 fr. boet voor slagen en verwon dingen - Bruyon J R-ninghelst, is veroordeeld tot 8 dagen en 26 fr. boet voor slagen en verwondingen, 10 fr. voor smaad, 8 dagen en 26 fr. boet voor ver nieling van afsluitingen en 15 fr. boet voor dron kenschap daarenboven moet hij 30 fr. aan de bur gerlijke partij beta'en - Hoorelbeke H. Yper, krijgt 26 fr. boet voor smaad aan de politie en 10 fr. voor ironkenschap Delanghe E. Yper, krijgt voorwaar delijk 26 fr. boet voor smiad aan de politie, en 30 fr. voor opstand -Acke J. Brielen, krijgt 26 fr. boet vier smaad aan de gendarmen - Van denbroucke J Vlamertinghe, 300 fr. boet voor jachtmisdrijf en 1LI fr. voor niet aflevering van zijn wapen - Loncke A is vrijgesproken - Vanacker J. B. Temsche en Creu pelandl Z. Kortrijk, krijgen elk 50 fr. boet vooi slagen en verwondingen. Vanacker krijgt daarenboven 10 fr. boet voor scheldwoorden-Vercaigne E. Be- celaere, krijgt 100 fr. boet voor jachtmisdrijf et; 100 fr. voor niet aflevering van zijn wapen Serryn A. Poelcapelle, krijgt voorwaardelijk 26 fr. boe voor zijn hond niet te hebben gemuilband -Deleyt- A. Gheluwe, krijgt 15 dagen en 26 fr. boet voor slagen en verwondingen - Verstraete B. Poperinghe krijgt 8 dagen en 26 fr. boet voor smaad en opstand tegen de politie 15 dagen en 50fr. boet voorslagen, 25 fr. voor dronkenschap - Decorte R. Poperinghe, krijgt 25 fr. boet voor dronkenschap-Davos H. Zillibeke, krijgt 30 fr. boet voor slagen en verwon dingen - Rassalle Zillebeke, krijgt 8 dagen, 26 fr boet voor vernieling van meubels en 't inslaan van ruiten - Delanote M. Vlamertinghe, krijgt 50 fr. bovt voor slagen en verwonderingen, 200 fr. voor las er- taal en scheldw en 200fr. te betalen aan de burge I. partij. Met uitstel Camiel LoufVlamertinghe, krijgt voorwaardelijk 26 fr. boet voor smaad aan den veld wachter—MeeucsooneJ. Vlamertinghe, krijgt 3 maal 50 fr. boet voor't dooden van kattenen 15 fr. te be talen aan de burgerlijke partij Dubuisson P. Pas schendaele vervolgd voor jachtmisdrijf is vrijgespro ken. Hij krijgt 5 fn boet voor zijn hond niet te hebben j gemuilband—Joye P. Moorslede, krijgt 8 dagen en j 26 fr. boet voor slagen en verwondingen Em. Duck j Wervick, krijgt 8 dagen en 26 fr. boet voor slagen tn 20 fr. boet voor dronkenschap-Bruneel A. Thielt, krijgt 8 dagen voor dronkenschap Deceuninck A. en Dequidt D. Woesten, vervolgd voor de ban- dietenstreek gepleegd den 17 December laatst te Woesten, in het huis der weduwe Wulleman, krijgen de eerste 5 jaar gevang, de tweede, 3 jaar gevang, met onmiddelijke aanhouding. Yper (Verlorenhoek). Zondag aanstande Herbergkermis In den Hast bij Victor Carissemo en eene schoone jonge Haan te verhollen. Elverdinghe Op heden Zondag den 21 Januari is er herberg kermis en op Maandag 22 kandeel in Het Kasteel hof bij Leopold Aernoudt en in Defager» bij Jan Dehouck. Passchendaele Zondag 21 herbergkermis en Maandag kandeel bij Edmond Markey. Wervick. Vandaag21 Januari 1912 herbergkermis Au Ca fé Trois Suisses ten Brielenlaan, gehouden door Edmond Bille-Bonnier. Allerhande vermakelijk- hde tl, waaronder muziek en zang. Yper Geboorten Tresy Elise Dickebuschst. Van- leene Irma Oude Konijnstr. - Buylaert Julia Rousse- laerestr. - Mahieu Jan DiksmuJest - Vermeersch Mau-icj Posthocrnenstr. HuwELijKEN Grimn onprez Richard ijzerdraai er en Bories Marie dienstmeid te Yper-Cnockaert Alphonse hoefsmid en Heughebaert Emilie, zb. te Yper. Sterfgevallen Desmedt Sophie 66 jaar win kelierster echtg, Bruneel Henri St jacobslr. - Ver- minck Margumite2 j. Neerstr.-Platteau Antiré4 j. Oude Houtmirkt Vermeersch Anna 74 j. zb. wed. Ledoux Pierre en Mortier Felix Poperinghest.— Ver- poore Rosalia 87 j. wed Dethoor Amind, Rijsselstr. Van Thienen Philomena 66 j. zbj ongeh. Poperin ghest. Beloften Julianns VanHerck en Emma Cales- Oscar Malfait en Zoë Huyghe-Camiel Vanacker en Euphrasie Grimanphont- MauritsVanholme en Ga- briela Godderis. Poperinghe. Geboorten Jacob Silvain, Peerdcumarkt B unooghe Anna Boescheepstr. - Dumelie Clara, Crombekestr Paesschesoone Godelieve A - Qua- ghebettrMadeleine H.-Clabau Camiel Pottestr.— Bossaert Isabella Vlainingstr. Huwelijken Camiel Laheye briefdrager en Ber- iha Devoszb.beiden te Pop.-MarcelVannee, dienst knecht en Romania Pareyn diens'm -Canaille Tor- rezen Elisa Vermeersch 1b alhier Achille Teite en Magdalena Vansprarglte lb. alhier- Eugène de Mm- enaere handelaar te Ardoye en Martha Camerlyr.ck zb. te P< 'peritighe. Beloften Henri Couwet werkman en Adrienne Decretis dm. b. te Poperinghe. Sterfgevallen e Delplace Désiré 69 j. landgeb. Deprey Margarita 8 m. Komstr. Byck Charles 72 j koorde !ra ner G Vermote Rosalie 64 j. wed, v. Htmi Lemahicu lqjidgeb. C—Jules Devloo echtg. v. Bertha Salomez 28 j. Hon'dstr. Dickebusch Geboorten Logie Magdalena dv. Cyriel en E- velina Timperman-Onraet Vedastus zv. Remi en Elisa Lievens. Burgerstand voor 1911- Overlijdens :8 meer derjarigen en lótninderj. 48 geboorten 21 huwe- ijke- afgeroepen waarónder er9 ingezegend wierden in deze kerk 16500 communiën uitgedeeld in 1911 en 10.000 in 1910. Elverdinghe Geboorten: Maurits Coene zv. Aloysen Urba- nie Lacante Gerard Ollevier zv. Pieter en Leonie Van.urmeersch. Sterfgevallen Maria Maricau 4 m.— Jerome Vandaeie 10 m. oud. Langemarck. Geboorten Irma Debuf dv. Cyriel en Clemence 5 Imeyn - Attdré d'Altnagne zv. Jules en Emelie V nacker - André Dewilde zv. Adrienne Dewilde Suzanna Debruyne dv. Camiel en Hermenie Vana- :ker- Julia Six dv. Cyriel en Marie Degrendel Vlagdalena Debel dv. Jules en Pauline Assez. Huwelijken Lëon Cindry jm. v. Merckem en Paulina Degrendel jd. v. Langemarck - Emiel La cante jm. v Elverdinghe en Marie Hoorelbeke jd. v. Langemarck. Sterfgevallen Gerard Verbeke zv. August en Emerence Verbeke 24 d. Marie Peene, echtg. v. Emiel Vandevoorde 42 j, Virgïnie Ramaut wed. v. Felix Ve'haeghe 65 j. Oostvleteren Geboorte Deroo Elias, zv. Petrus en Eugenie Helewart. Passchendaele. Geboorten :Soefaert Julia dv. Leonard en Sophie Depraetere-Vandenameele Margareta dv. Cyriel en Virginie Denorme—Vancoillie Paula dv. Odilon en Maria Bisschop. Sterfqeval Coene Pelagia we van Philip Wyf fels oud 82 j. Watou. Geboorten Victor Outtier zv. Achiel en Eliza Plancke—Albert Vandenberghe zv. Camiel en CIo- thilde Vandevelde. Huwelijken Victor Bouquet v. Avic (Fr.) en Laura Petyt v. Watou - Georges Verleene met Mag dalena Bellynck b. v. Watou. Sterfgeval Edouard Rider geb. te Nieppe (F.) 44 j. 7 m. Woesten. Geboorten Germania Notredame dv. Jules en Leonie Debeer-Julia Gruwier dv. Jules en Cornelia D'Heere.-Ivonna Dequydt dv. Desire en Hermine Petyt. Huwelijk Hilaire Wulleman met Eugenia Pe tyt beiden van Woesten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 3