ciüiiPcid'iencn Cüascbmachicncn Spreckinachienen WINKELIERS!! öroof Ranèd van Kruideniersware ROBERT MOERMAN 17 1 Pierre Valcke, K°¥j2™hiioYper' t Beirnacrf-Uanöaelc Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" Jos.VAN HOUWE&C Camille De Salmon L. BRAS-DE CAESTECKER Oscar SEGERS-LAMBERT ft 1 I i Belgische HYPOTHEEKMAATSCHAPPII en SPAARKAS IK 'TGROOT Beftin proper huishouden, Huis van Vertrouwen Aannemer van alle Schilderwerken. Bijzondere Sieraadswerken, Laedboir wmachienen xöoasiscr TE DOSI! DOSI! DOSI! Bekendmaking C. MOERMAN-VAN HOVE I MARKTPRIJZEN Vraagt overal de MAAGBITTER VAN CROMBRUGGHE verkrijgbaar bij SINGER 66 SINGER °pvo'gers DEVOS GEZUSTERS l'union Naamlooze Maatschappij In den vijfhoek, Groote Markt, Yper. Geneest alle uwe keelkwalen Mekanieke Zakken Behanger-Versierder, RIJSELSTRAAT, II, YPER. FABRIEK van MEUBELEN A m BICYCLETTES R la FRRN£RISE-DIRMF\NT 1V v' *s lKli C. VAN HOUVVAERT sup la FRANCAISE-DIAMANT vikouS I Te Koop MAISON DU CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. fiui$ van vertrouwen en :n f ïpnrvftsllppri overtreffende alle concurrentie Hel vJ l (JUl dliccil Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, BloemPeperKaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN $etel te Antwerpen, R° 71, Kunstlei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarderOost-Vleteren en Woesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. 1 Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode Ietter op de vitrienen. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dlxmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. j POPERINGHE, 32, Priesterstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. j WERVICK, 5, Ooievaarstraat. Huis Maria Warlornont. hondstraat,26, yper. Groot assortiment der laatste nieuwigheden Paletots Kostumen— Rokken-Impermiables - Groote keus van blousen Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS- HANDSCHOENEN. SYNDICALE, van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL Pierre Valcke Ypres Invoer van wijnen van alle herkomsten van Bordeaux, van Burgon- dië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portu gal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in vaten en op flesschen. Vrachtvrije verzendingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. Depot van het vermaard gesteriliseerd tafelwater Royale LOUISE MARIE aangenomen door het Belgisch Leger. Huis voor de verkoop in 'tklein: VELO de groote Leeuw sterk en lichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, Zonnebeke. EEREPRIJS in öe Ccnloonsfelling van Kunsten en Ambachten 'lyPCR in i$o$ i Prijs van 3ieraad$chiIÖering in öe academie van schoone Kunsten. bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER YPER Bijzondere kunstschildering en versie- sing van salons, eetzalen in alle stylen en Vestibulen, mat en blinkend goud, naboot sing van oude vergulding. Vergulding on der glas. Rijke meubelschildering in japan- sche lakken. Beeld-, Kerk- en Wapen schildering. Bestek, teekeningen en schetsen zijn ge geven voor pile werken. Bijzondere werk plaatsen voor het kunst- en sieraadschil deren. N Bijzonder verbeterd allaam. Talrijke trouwe en bekwame knechten, Eenig verkooper van de vermaarde CARBONYLE 50 d 80 per Ct. Besparing voor de Houtbescherming door het gebruik van Carbonyle. 24, Lombaardstraat, Yper. Prijzen buiten alle Concurrentie! Alle slach van Verlot, Keukengerief, IJZERWAREN, bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar - bij melkerij ELVERDINGHE - UIT TER HAND Schoon en goed gebouwd woonhuis, dienstig voor alle bedrijf, met 10 aren 35 c.a. erve, wel gelegen te WOESTEN, QORPPLAATS. Zich te wenden ten bureele van dit blad 3 - - - VEEMARKTEN. IE Borstpastillen DOSI Borstpil D O SI RousselaereHulphuis tot Yper.— Papierhandel in 't Groot WERKHUIS MEJ STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne, groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderlen, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. 4? de Stuersstraat YPER. voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de V A N D E N P E E R E B O O M P LA ATS N° S, Groote keus van: Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige F»riJ&e*x- Hviis van Vci-trouwen, k rfl PARIS r Agence Beige FR. HOFLACK. Ypres C NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitterEdouard Thys, onder-voorzit ter Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 3.60 o/0 AGENTEN Naamlooze Vennootschap 27-31, Oud-KIeêrkoopersstraat, BRUSSEL. r i i GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886 KAPITAAL 700,000 fr.-TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. WIJNEN wat fransch ver staande waarvan 1 enden rond 30 j gevraagd in Bully-les-mines (Pcs^de-Calais) om lm tel te houden, de weekdagen, voor werklieden van 'tYpersche.- Ter plaatse goede geldwinning voor zonen en 't kwijten van christelijke plichten wel mogelijk-Huis, keuken en installatie gratis. (Inlichtingen en antwoord ten bureele van 't Ypersche Volk binnen 10 dagen) Yper Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Lieren de 25 MEUBELMAKER RIJSELSTRAAT Nr 88 en HONDSTRAAT Nr 12 GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Afroomers - maai pik bind rakel - zaai braack en waschniachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, stoven. ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen 6 Jan. 13 Jan. 19 25a 19 75 19 50 a 20 - 17 - 17 75 16 - 17 50 19 -20 - 19 - 20 - 21 25« 22 - 21 - 22 - 7 50» 8 - 7 50 8 - 3 80» 4 20 3 80 4 - 2 34. 3 38 2 34 3 38 2 Jan. 15 Jan. 24 50a 25 - 25 - - - 19 50. 20 20 - a 20 25 18 50» 19 - 19 - 19 25 18 50» 19 - 18 50 19 - 21 - 21 50 21 50 22 - 6 50» 7 - 6 50 7 - 3 70,, 4 20 3 80 4 15 3 - 3 50 2 75 3 25 67 - 72 - - - 90 w 91 86 - 13 - - - 13 50 14 - 26 - - - 26 - 27 - 8 Jan. 15 Jan. 21 - a 21 a 7 50 - - 7 50 - - 3 90» 410 3§0» 3 SQ 3 15» - r 9 Jan. 16 Jan. 19 50 a 20 - 19 25 a 20 -» 18 - 18 50 18 50 i9 - 16 50 17 - 17 25 17 50 19 - 20 19 - 20 -* 20 50 21 50 21 - „22 - 8 - 8 50 8 8 50 4 10» 4 30 4 - 4 20 3 12» 3 35 3 30 24 50 25 - 24 50 25 - 18 50» 18 75 18 50 18 75 73 - 69 - - - 90 50 - - 74 50 - - Kortrijk j Bitterpeën, per 100 ke Witte tarwe pr Heet. Roode tarwe Rogge i taver i Aardapp. gele, 100 k° 1 ioter, per kilo Lieren, per 25 Koolzaadolie, k<> 100 Lijnolie Koolzaad koeken Lijnkoektn Dixmude, Tarwe, per hectoliter Rogge, Aardappelen Boter, per kilo Eieren, per 25 stuks Rousselaere Oude Tarwe, 100 ko Roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, per kilo Eieren, per 25 Suikerijboonen, 1910 oogst 1911 Koolz.olie,p. 100 kil. I.ijnzaadolie, p. 100 k. Er werden ter markt te koop gesteld 700 kilos tarwe. 400 kilos erwten. 500 rogge. - aardappelen. 800 haver. 6668 boter. Kortrijk, 15 Jan, 127 Veërzen, le kw. 41 Ossen, 188 Koeiën, 44 Stieren -Prijs per kilo op voel. fr. 1,04 2e kw.. 0,00 3e kw. 1,02 0,00 y 1,01 n 0,tiö 0, 1,00 0,00 0,< 0,87 0,83 Anderlecht. - 17 Jan. Veemarkt. 753 ossen, de kilo op voet 0,92 i 1,10; 191 stieren 0,82 i 1,— 1112 koeien en veersen 0,70 a 0,89. Heeschheid - Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid -hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS 11.50 FR. De Galpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen allé verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz... enz... Prijs per t* O doos fr. I w w Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du GreJ- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. Poperinghe: Apotheek Ph. MONTEY- GNE. RousselaereApotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat. SEFFENS OVER TE NEMEN AAN "DE KUST SCHOONE DOENINGEN voor Zink en Loodwerker of Wagenmaker Zeer voordeelige voorwaarden Zich te wenden ten bureele van dit blad.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4