VANHIER EN ELDERS LANDBOUWBELANGEN. Priesterlijke Benoemingen. F)epri Masschelein T «Tramway et Chemin de Fer Flectriques de BANK A. J. VONCK Raadselprijskamp Raadselprijskamp Het Ypersche Volk Raadsel 4 Hopmarkt Rechtbank van Yper. Moeders Keuken TE BEKOMEN De beste Vloerbollen Aankondiging. Komen. Stichting van eene K. J. Wacht. Langemarck. Oostvleteren. Watou. Westoutre. Woesten Poelcapelle. Wulverghem Zantvoorde. HET VROOLIJK HOEKJE UIT DEN LANDE. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Rome Civita Castellana Viterbe De bestendige deputatie van den provincialen raad, besluit 8, De Haernéstraat, Yper, 8, Ik zal het raden ELKS I E REEKS De oplossingen mogen alle weke per postkaart aan den drukker gezonden worden ofwel alle maande de vier op lossingen. gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. Meisje van goede familie, zijnde 18jaren oud vraagt plaats voor gewone meid ofbo- venmeid, ziet meer naar goede behandeling dan naar groot loon. Zich te wenden ten bureele van 'tblad. VERMAKELIJKHEDEN BURGERSTANDEN i Het gaat goed in 't Ypersche onder de katholieke Jonkheid, de hoop van de toekomst Yper, Wer- vick, Wulverghem, St Jan, Boesinghe staan reeds aan het hoofd. Dickebusch is in bereiding en laat weldra van zich hooren. Nu heeft Komen zondag laatst ook een palm verdiend. Verschillige honderden katholieken waren veree- nigd ten 3 1/2 u. 's namiddags in de patronagezaal der Jonkheden om een voordracht te aanhooren van M. L. Chevalier van Doorn ijk over de Stichting van eene K J. W. E. H. Decock, pastor, en ver schillige gemeenteraadsheeren waren in de zaal aan wezig. M. Joseph Vandermeersch, advokaat te Yper bedankte in welgepaste woorden de aanwezigen om de aanmoediging welke zij verleenen willen aan de beginnende jongelingswerking, De voordrachtgever sprak dan over de K. J. W. Hoe ze moet gesticht zijn, hoe ze moet werkzaam zijn, bijzonderlijk op godsdienstig en sociaal gebied, hoe ze moet verkleefd blijven aan vaderland en vor sten huis. Daarna ging men over tot het benoemen van het comiteit, dat op volgende wijze vastgesteld wierd. Eerevoorzitter M. Albert Béague, gemeenteraads heer, - Ondervoorzitters MM. Achiel Verschoore, Henri Dumortier, Joseph Vandermeersch - Schrijver: M. Alphonse Morel - Schatbewaarder M. Oustave Quilbert. 109 leden lieten zich inschrijven. In eene aanstaande vergadering worden de com missarissen aangeduid. In deze laatste dagen kwam er nieuws toe van E. Pater Emiel Bouche, missionaris in Kongo-Hij stelt het altijd goed in zijne zending ofschoon hij gelijk iedereen, naar van tijd tot tijd door de koort sen overvallen wordt, 's Avonds, zegt hij, kan men goed zijn en ,s morgends in zijnen zetel moeten zit ten en dat is bij iedereen hetzelfde die wat moet werken en reizen-Ziehier nog een uittreksel uit zij nen brief Hier in Hemptinne St Benedictus gaat alles op perbest. Er is werk in overvloed en geene tegenkan ting te kort. De Protestanten werken met handen en voeten om wijd en zijd hunne kettersche leerin gen te verspreiden in de ver afgelegene dorpen. Een groot werk van onze missionarissen is dus van op reis te gaan zoo komt de eene t'huis en de ande re gaat weg, dat maakt dat er bij ons altijd iemand op reis is. De negers waardeeren veel beter de wer king van den Katholieken Zendeling als van den Protestant en zij verstaan geheel goed dat wij maar gekomen zijn om hun goed te doen. In den loop van het jaar hebben wij 8:3 doopen gehad, 335 dooden en 51 huwelijken. Slaapzieken doopen, als men op reis is, dat is dagelij kscli brood, maar 't is dikwijls moeilijk om erbij te geraken, daar men die menschen verduikt in bosschen en afgelegen plaatsen Die zieken weigeren bijna nooit het H. Doopsel.- Aan de oude negers is er om zoo te zeggen niets te doen zij blijven hardnekkig de afgoderij aankleven, maar met de jongere kan men veel goed verrichten, vooral als men de jongens in de school krijgt. Met de taal gaat het ook nog al goed. Sedert Sinksen heb ik beginnen biecht hooren en dat maakt dat ik nu reeds volop in 't h. ministerie ben, welhaast worden wij uitgezonden 't Jammer dat de eene streek geheel en gansch verschilt van de andere en de tale ook. Nu 't moet er maar door en gij allen die mij leest, bidt voor ons opdat Ood onze wer kingen geweerdige te zegenen. In den loop der maand November heeft de afge£ vaardigde der 'ijtrentgilde Steun in de toekomst de personen, geboren voor 1 Januari 1850 in ver gadering bijeengeroepen. Aangezien het bijna zeker is (sedeit is nog vaster nituws aangekomen/ dat de persou', n, vóór dien dag geboren met zekere stor ting b werkmanspensioen kunnen verkrijgen, raad de luj allen aan van die ouderdommen de verplich tende storting te doen. Het is niemand bekend, wat de toekomst ons voorbereidt. Ziekten, tegenspoed, onkwaamheid tot werk, rampen kunnen den bloei- enden toestand van een huisgezin te niet doen. Voor niemand kan het dus misstaan zijne voorzorg te nemen, te meer dat het gestorte geld een pensioen vormt, dat een onkrenkbaar recht is voor den stor- ter. Eerlang zal een wetsvoorstel neêrgelegd worden, dat bijzondere voordeelen huldigt voor lagere ou derdommen, dat een werkmanspensioen als gift ver zekert aan de werklieden, die in nood' verkeeren en geboren zijn vóór 1 Januari 1871, in deze evenre digheid. 65 fr. voor deze die geboren in 1846, 47, 48, 49 60 fr. voor deze van 1850, 51,52, 53. 55 fr. voor de jaren 1854, 55. 56, 57. 50 fr. voor de geboorten van 1858, 59, 60, 61. 45 fr. voor deze van 1862, 63, 64, 65. 40 fr. voor deze van 1866, 67, 68, 69. 35 fr. voor deze van 1870. Om deze gift te kunnen genieten zou er naar de uitdrukking van dit ontwerp jaarlijks van af 1912 zes franken moeten gestort worden in de lijfrent kas. Het ware misschien wenschelijk dat de jaarlijk sche storting tot 3 franken verminderd wierd om dat deze prijs bestand is voor alle beurzen. Te hopen dat deze verbetering zal bewerkstelligd worden. -Zondag toekomende, den 4" Februari, zal M. De Queker, landbouw-leeraar te Bixschote, hier in de gemeenteschool een eerste voordracht, tot het stichten van eenen geitenbond, geven. Dit nieuws heeft onder de werklieden en kleine neringdoeners eene algemeene voldoening verwekt en eenen onverwachten bijval bekomen. Iedereen was wel overtuigd dat het lukken zoude, maar ten hoogste dorst men rekenen op 80 geiten. Maar dank aan den ijver en de moeite der Heeren Wijkmees ters mag men op eene algemeene bijtreding rekenen nu reeds beloopt het getal mgeschrevene geiten van 100 tot 120 en dat vóór de eerste vergadering. Sommige vinden dat de vergoeding, in geval van verlies eener verzekerde geit, ingezien de duurte der geiten, niet groot genoeg is om eene nieuwe geit te koopen. Aan dezen doen wij opmerken, dat het doel van eenen geitenbond is niet eene nieuwe geit te bezorgen maar wel van ze daarin te helpen en dat de laatste franken de moeilijkste zijn om samen te krijgen. Daarbij het bijzonderste doel van eenen gei tenbond is het verbeteren van het ras, door het aan- koopen van beste bokken, het kweeken van uitgeleze- ne lameren, prijskampen, vaklessen, voordrachten, enz. enz Dat de achterblijvers, o zij zijn zoo kl ein in getal, en de twijfelaars de vergadering bijwonen, zij zullen overtuigd zijn van het nut overal door de geitenbon den gesticht. Allen dus naar de vergadering, zelfs de ze die reeds ingeschreven zijn, immers deze moeten weten wat er hun te doen staat in geval van ziekte, sterfte, koop of verkoop eener verzekerde geit, enz,..- en het is noodig om deel te hebben aan de verloting der twee hertgeitlammekens, want: die er niet is, die telt erniet. Wij herinneren dat vandaag na vespers en lof vergadering gehouden wordt voor de leden der pensioengiide, onderlingen bijstand en geitenbond. In het lokaal der Zondagschool zijn al die leden verwacht, om het verslag te hooren der schrijvers en schatbewaarders en de aanspraak van den nieuwen kapelaan, proost dier gezegde gilden. Niemand blijve achter. Maandag en Dinsdag heeft er in onze gemeen te uitnemende vele volk geweest. Gedurende de 10 uren mis was de kerk proppensvol en stonden nog een 200 menschen voor 't portaal die onmogelijk binnen konden. Was dat een duwen en steken om gezegend te worden met de relikwie van den hei li- gen Antonius, de kommuniebank kraakte er bij. Geheel de novene zijn vele menschen komen die nen, maar die twee dagen was 't buitengewoon. Natuurlijk brengen die menschen leven op de ge meente en veel verkoop voor alle neringdoeners. Mochte St-Antonius al de bedevaarders zegenen en hunne gebeden verhoeren zonder veel te luisteren naar 't gedraai der orgels die precies niet aan en zetten tot heilige godvruchtigheid. Den 2 Februari en Zondag 4 Februari geeft onze wakkere tooneelmaatschappij Hoop in dc Toekomst haar jaarlijksch feest, 't Zal van de jare, naar 't lezen der uitnoodiging prachtig zijn. De feest wordt telkens in het lokaal der Zondagschool gegeven. Te 5 1/2 uren stipt wordt de /gordijn op getrokken. De tooneelisten spelen een drama in 3 bedrijven De Getrouwe knecht, en een blijdspel Oudemansgrillen Daarbij komen nog tweespraken, alleenspraken en komische tooneelen. Geheel Oost vleteren moet daar zijn en omdat 't niemand en zou laten voor de koude wordt de zaal verwarmd. Kaarten kan men kekomen bij de spelende leden, - De landbouwkundige M. Pauwels van Yper, ge zonden door den Minister, is Zondag gekomen om eenen voordracht te geven over het bemesten van de verschillige gronden en zaailanden. Deze lessen gesteund op grondige wetenschap en beproefde on dervinding zijn allernuttigst en voordeeligst tot meerder opbrengst en winst geven. Jammer dat niet meer landbouwers en hunne zoons hunne belangen verstaan en die lessen niet talrijker bijwonen. Deze zullen hernomen worden Zondag 4 en 11 Februari telkens om 5 1/2 ure in de knechtenschool van M. Seys. Allons, mannen opgekomen, allen op uwen postDe zaal vol Laat gij niet zeggen dat gij achterkruipers zijt. Of meenen er sommige dat zij alle wetenschappen in pacht hebben - Beter was het met de Liederavonder. die deze week begonnen zijn talrijk waren de liefhebbers en schoon, helder en vol melodie weerklonkerfde de prachtige liederen Ons Vaderland en Het Roos je uit de dalen. Bravo een goed begin. Maandag en Woensdag avond met nieuwen moed en meer nog in getalLiefhebbers komt maar op. - Men kan hier de benoeming van den nieuwen Burgemeester niet meer afwachten Het kanon bul dert geheele dagen en avonden wordt dit spel niet gevaarlijk voor menschen en dieren Ouders en oversten opgepast op uwe kinders. - Van 1 tot 8 Februari wordt in de kerk vau Woes ten de H. Brigitta, maagd en abdis bijzonder vereerd Eiken dag wordt ten 8 u. eene mis gezongen ter eere van deze heilige om hare bescherming te bekomen over het hoornvee. -Van vrijdag 9 Februari tot 16 wordt de octaaf ge vierd ter eer van de H. Apollonia, maagd en mariela- res, patrones tegen de tandpijn. Buiten den zaterdag zal iederen dag mis gedaan worden ten 8 en ten 9 u., en na elke mis zal gezegend worden met de relikwie van de H. Apollonia. Meer dan een maand is voorbij sedert de plechtige stichting van de Katholieke Jonge Wacht Dik wijls is mij de goesting gekomen om iets bij te voe gen, bij het (te) kortbondig verslag welke Het Yper sche Volk gaf van die installatie. Wulverghem was de eerste gemeente onder allen van heel het arrondissement om eene K. J. W. te stichten. Dat is eerlijk, dat isvoorbeeldig; maar mijn- dunkens is dit vooruit en vooral een doorslaande be wijs dat de Wulverghemsche Jonkheid niet alleen ka tholiek is, maar daarbij nog wakker en werkzaam. El ders nog zijn er katholieke Jongelingen doch op ve le plaatsen behooren zij niet tot de strijdende maar rot de slapende kerk. Is het wel het uur om te slapen als de vijand rond loopt om slachtoffers te maken Te Wulverghem hebben de jongelingen begrepen dat om te kunnen werken en strijden het eerst en vooral vereischt is, vereenigd te zijn. Eendracht is macht! De vereeni- ging leert malkander kennen en steunen. Zoo word! het werk gemakkelijker en beter afgemaakt. Wat is is dat werk Het werd de K J- Wachters van Wulverghem zeer goed uiteengedaan. Eerst en vooral gedurig op zichzelf werken om ge trouw te blijven aan de katholieke princiepen en deze te belijden, te verdedigen, te doen doordragen op godsdienstig, sociaal en politiek gebied. Dan zich toewijden aan alle werking tot versprei ding der katholieke pers tot verdediging der vrije :hristen school. Verder immer gereed zijn het zijne bij te brengen in alle politieke kieswerking tot zege praal van het goede tot welvaart van Kerk en Vader- ianp. Andere gemeenten hebben het voorbeeld van Wulverghem gevolgd, andere nog zijn in bereiding maar veel nog laten van zich niet hooren. Die een oogenblik nadenkt moet bekennen dat geen werk, geen vooruitgang mogelijk is op katho liek gebied zonder vereeniging. Bijzonderlijk moet de jonkheid vereenigd zijn, zij is de hoop der toe komst. Daarom moet zij opgeleid worden, uitgerust, in slagorde gerangschikt, om strijdveerdig haar hei lig taak te vervullen. Die gedachten kwamen ons te binnen op het feest der K-J. W. te Wulverghem. We maken gebruik van Het Ypersche Volk om die mede te deelen tot aan de K. J. W. van Wulverghem tot opwekking van de de Katholieke Jeugd voor heel het.arrondissement. DUBBELZINNIG De gekende Italiaansche dierentemmer Carlo kondigde aan Door mijn huwelijk met Madame Ange- lotti is mijn beestenspel merkelijk uitgebreid. HEDENDAAGS: Madame.-Trientje hoe vindt ge mij met mijn nieuw kostuum?.. Trientje.— OchMadame, chic, eerste klas, nobel. ge zijt percies een keukenmeid uit een groot huis. ROUSSELAERE. Iti den Oud-Studentenbond van 't Klein Seminarie te Rousselaere, is een berek gesticht geweest, met het doel geld in te zamelen tot stichting van een nieuw dorp in Congo. Met dit inzicht zal er, den 4 Februari aanstaande alhier een Kunstavond gehouden worden te 3 1/2 ure, in de Stadsfeestzaal (Wapenplein), door 't beroemd Vlaamsch Kwartet van Antwerpen, met de mede hulp van Mme Ontrop, zangeres, leerares aan het Conservatorium te Antwerpen en Juvr. Cecile Calle- bert, pianiste, le prijs aan het Conservatorium te Brussel. Gelijkvormig de gesloten verdragen tusschen de maatschappij en de Italiaansche Overheden (Staat, Provincie en gemeenten) geniet de lijn Rom -Civita-Castellana eene jaarlijksche Subventie van imtrent 65 000 fr v ror een term ;n van 35 jaar en de lijn Civita-Castellana-Viterbe eene subventie van 200.000 fr. voor heel de.i duur J exploitatie. Deze subventies zijn verleend bij Koninklijke decreten. BEHEERRAAD der Antwerpschc MM. Ernest Todros, bestuurder beheerder van de Floriaienne Alexandre Uttini, Onderconsul van Italië, beheerder van de Veroneesche Tramways. Sylvain de Jongh, beheerder van de Miner va-Motors Felix Mottart, wisselagent. La finan- der Antwerp sche PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VERBETERING van het RUNDERRAS Optelling der stieren bestemd tot den springdienst. in het jaar 1912 Gezien de verordening ter verbetering van het runderras, van 26 Juli 1895, goedgekeurd bij ko- ninkl. besl. van 31 Aug. volgende, en gewijzigd bij beslissingen van 21n en 27" October 1896, 26" Juli 1897, 13» Juli 1898, 14» Juli 1899, 8» Juli 1904 en 13» Juli 1910; Gezien namelijk artikel 25, meldende dat dn. bestendige Deputatie gelast is met het nemen van al de maatregelen voor de uitvoering der regle- ments-bepalingen vereischt Artikel 1. -Alle eigenaar of houder van éé.t f meer stieren, die voor den sp ingdienst in het jaar 1912 bestemd zijn, zal ze voor den 1» Maart aange ven bij het gemeentebestuur der plaa's van hun verblijf, met aanduiding van hun signalement, hun nen ouderdom, hun ras, en, in het voorkomend ge val, de door den stier in de provinciale prijskampen van 1911 bekomen onderscheidingen. Hij zal gehouden zijn tot het doen eener nieuwe aangifte van degene van welke hij zich zou ontma ken zonder ze te vervangen, en van degene welke in zijn bezit zouden komen tusschen de eerste aangifte en den dag die voor de keuring bepaald is. Art. 2. Voor den 10» Maart voor de algemeene aangiften, zullen de gemeentebesturen de lijst der gedane aangiften naar de bestendige Deputade ze den, na ze desnoods van ambtswege volledigd te hebben. Art. 3. Het tegenwoordig bevelschrift zal afge kondigd worden bij plakbrieven, in al de steden en gemeenten der provincie aan te plakken. Brugge, den 22n December 1911. De Griffier, De Gouverneur-Voorzitter, Verougstraete Baron Ruzette MM. Henri Engels voorzitter Tramways Hector De Baeker, beheetder van cière de Transports Franz Reinemund, beheerder Tramways Marcel de Jongh, bestuuder van de Mij Anglo- Romaine d' Electricité. Uitbatingsbestuurder M. Moens, ingenieur, Bij beslissing van de algemeene Vergadering op 7 November 1911, zijn in omloop gebracht 12.000 gepriviligieerde actiën van 100 fr. (5 o/o hefbaar -genot in de overwinsten 20 o/o) Het spoornet van de M'j bevat 3 sectiën: le Sectie Roma-Civita-Castellana (54 kiiom ters waarvan 8 in Rome zelf)-Die sectie is in uit- oaring sedert 3 jaar en maakt nu reeds 500 000 fr. inkomsten. 2e Sectie Civita-Castellana-Viterbe (44 kilometers) - Die sectie is in opmaking. Al de kunstwerken zijn voleindigd, men legt de rails. Volgens vaste vooruitzichten zal die sectie wel 450.000 opbrengen. Maakt dus voor heel de lijn 1 mihoen fr. Met Juni 1912 zal het bestuur der tweede sectie, Civita-Castellana Viterbe voor de uitbating ope nen. Mogelijk zal een deel der lijn van Civita-Castellana tot aan Soriano voor dit dat umuitgebaat wor den De lijn bedient de belangrijkste arrondissementen der provincie Roma en Viterbe. De nijverheid breidt zich aldaar dagelijks uit. Een grootsch programma voor de uitbreidingen van het trafic is ter studie en zal in den loop van 1912 in 't werk gesteld worden. Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot de Agentschap van de Kas der Eigenaars (Caisse despropiétaires). Zonnebeke. Jaarlijksche vloerbolling met de vloerbol ter herberg de Schaapdreve bewoond door Emiel Pattyn op Zondag 28 Januari - 8 frvooruit, 8 fr. zijnde den 1» prijs, de overige prijzen van tinleggeld St. Juliaan. Op Zondag 28 Januari herbergkermis en maan dag 29 kandeel bij Benoni Vandamme. St Jan (Wieltje). Jaarlijksche herbergkermis op zondag 28n dezer ter herberg de Koornbloem - bij C. Moreel. Boesinghe- Pilckeni. Zondag den 4 Febrmri kermis en schoone Bol ling, maandakandeel bij Petrus Wydouw Wervick. Op Zondig 28 Januari, herbergkermis bij Emiel Dewaele tingen. Beide zijn daarenboven ver. tot het betalen v. 800 fr. schadevergoeding aan Delaurre Jules. Nog nooit kwamen zooveel goede oplos singen binnen voor den van als verleden week. Moed, beste raad selmannen. Wie raadt het volgende? Het eerste zit aan den arm, het tweede aan den voeten het geheel aan den hand Z. Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Tot Econome der Normaalschool te Thorout, den E. H. De Beir, surveillant in 'tCollegie van Poperinghe Tot bewaker der externen in't Collegie van Pope ringhe, den E. H. Vanneste, leeraar der derde voor bereidende klas in 't zelfde gesticht, tot leeraar der derde klas, E. H. Joseph Vandeweghe, priester in het Groot Seminarie. Benoeming.-De Heer Nest. Loridan, soldaat bij de Chasseurs te Doornijk, heeft verleden week zijne benoeming gekregen als onder-offecier in zijn garni- zoenstad. Onze beste gelukwenschen. Aalst 23 Januari Markt standhoudend. Men kwo- seert Aalst (Stadsmerk), volgens kwaliteit en leve- ringstijd, 227 1/2 tot 237 1/2 frank. Brussel 24 Januari. Markt prijshoudend. Men kwoteert Poperinghe (Stadslood) 220 - 222 1/2 fr. Aalst (Stadsmerk) 225 tot 230 frank. Neurenberg (Beieren) 24 Jan. Handel kalm. Stemming en prijzen blijven onveranderd voor pri ma-hop doch zijn onbestendig voor middelbare, en ook voor geringe soorten. Poperinghe 26 Jan. Markt prijshoudend.ln cul tuur 225 tot 230 fr. Handel in balen, 220 222 1/2 fr. Nieuw gewas 115 tot 120 fr. Petrus Collez, Gheluvelt, krijgt 100 fr. boet voor jachtmisdrijf en 100 fr. voor niet aflevering van zijn wapen -Jeroom Leroy, Voormezeele krijgt 100 ti boet voor jachtmisdrijf Pierre Behaeghel Wyt- schaete, René Gachiere, Poperinghe krijgen elk 26 fr boet voor slagen - Henri Matten, Rousselaere, Henri Vermander Gits, en Emiel Buysse, Hooglede krijgen v. ruiten in te werpen, de twee eerste 16 dagen en 26 fr. boet de laatste 26 fr. boet vw. Swyngedauw Hi- laire, Wytschaete krijgt 50 fr. boet v. verwondingen 5 fr. boet v. te snel te rijden, 26 fr. boet v. smaad aan de politie. 8 dagen en 26 fr. boet v. slagen, 20 fr. boe voor 't vernielen van meubelen, 26 fr. boet v. beprei- gingen. Hij moet daarenboven 60 fr. betalen aan Le- bleu-Swijngedauw Hilaire en Deroo Henri Wyt schaete krijgen elk 26 fr. boet v. 't dragen van verb, wapens, Uitstel v. Deroo-Brei Hilaire Zantvoorde, krijgt 50 fr. boet vw. v. slagen en verw. - Taillieu L. en René, Zantv., Taillieu Jer. Gheluvelt en Cailliez Jules Zantv. zijn vervolgd v. te vechten, Taillieu J. en L. krijgen elk 50 fr. boet vw. en 20 fr. schadeverg aan de burgerlijke partij te betalen - De twee andere zijn vrijgespr. Vandoolaeghe Emilien Waasten, krijgt 200 fr. boet en 8 dagen voor 't gebruiken van strikken - Sybranbt Leonie Yper krijgt 26 fr. boet v. smaad aan de politie - Scheerlynck Henri is vrijgesp. -Durnez Cyriel Wervick krijgt 100 fr. boet v jachtmisdrijf en 100 fr. boet v. het niet afleveren van zijn wapen Deleu Cyr/el Wervick krijgt 100 fr. boet v. 't dragen van verb, wapens - Deberdt Cyriel, Hu jeux Valeer Nieuwkerke verv. v. te vechten krijgen de le, 1 maand en 50 fr. boet 10 fr. v. dronkenschap en 10 fr. v. de nachtrust te stooren. Alles vw. De 2e krijgt 6 maanden en 100 fr. boet v. slagen 10 fr. v. dronkenschap 10 fr. v. de nachtrust te stooren 50 fr. v. bedreigingen en 15 fr. v. 't vernielen van afslui- Zijn mijn eieren versch Neem 120 gram men keukenzout en lost dit in eenen liter water op. Een gansch versch ei van den dag zinkt in de op lossing tot op den bodem. Is het een dag oud, dan blijft het boven den bodem hangen. Na vier dagen blijft het drijven en het zal zoo veel te meer boven de oppervlakte der vloeistof komen, naarmate het minder versch is. Tapiocataart. 1 Liter melk, 150 gram. tapioca 100 gr. suiker, 2 tot 4 eieren, 25 gr. boter, 50 gr. rozijnen, 50 gr. krenten, 3 gekonfijte oranjeschillen, i Kook de melk met de boter en de suiker, voeg er regenend de tapioca bij, roer goed dooreen en laat zwellen. Laat een weinig verkoelen en voeg cr dan j de eierdooiers, de rozijnen, de krenten, de zeer fijn- gesneden oranjeschillen en eindelijk het tot sneeuw geklopte eiwit bij. Bestrijk een ondiepen, nogal wijden vorm met boter, bestrooi hem met suiker, doe er het mengsel in en laat 1/2 uur bakken in den oven. De taart wordt liefst koud gegeten en zal dus best daags te voren bereid worden. Industrie plantaardappelen, vrij van krulziekte, recht- rireeksch uit Achter-Pommeren (Duitschland) aldaar dezen zomer bij den groei op het veld nagezien, is bij het laden zelf tegenwoordig, verzending van 20 Maart voort Yper. Prijskaarting in de herberg De Belgische Schu- re bewoond door Jules Lefebvre op zondag den 28 Januari. De inschrijving begint om 6 u. (18 fr. prij- j zen verdeeld als volgtF pr. 8 fr., 2<? pr. 5 fr., dr. 3 fr. en 4e 2 fr. Eiverdinghe. Op heden zondag, 28 Januari is er herbergkermis en op maandag 29» kandeel in den Hommelzak ker bij Henri Masselus. Yper. Geboorten Becquart Marguerite Kalfvaart- Loontjens Marie Meenenst -Geens Gaston Vee m. Ossieur Robert Bukkerstr. - Coffyn Jeanne Zaalh. -Dubois Malvina Netrstr. - Goethals Jeanne, Eigen Heerdstr.- Vanthourenhout Helene Zonne- bekesteenw. Huwelijken Mylle Achiel mets en Baerl Ma deleine kw. te Yper - Verbrugghe Georges hcutb. te Nieuwpoort en Durnez Valentine str. te Yper. Sterfgevallen Debacker Eugenia 83 j. zb. de Haernestr. - Bosman Oscar 20 j. leerl. aan de Staats weid. Meenenst,-Messiaen Alice 4 m. K. Thorout- str.-Gisquiere Frederic, 10 m. Minnepleiii Ver- biese Henri 71 j. zb. wed. v. Leclercq Arnelie Veur- nest. - Milleville Arth. 18 d. Frezenbergstr. - Velghe Jeanne 1 m. Bukkerstr. - Morfelez Joseph. 78 jaar, herbergier wed. v. Dedeckere Rosalie Statiestr. Jacques Albert 2 m. Heere Janstr. Beloften Victor Doolaeghe en Mari Mauriste Franciscus Buchet en Hélène Mouiisse - C irni I Versavel en Flavia Ocque: Justinus Von Obergui en Delphina Vernimmen. Poperinghe Geboorten Garcy André Wcstoutrestraat- Boudewec! Marie wijk A Vandamme Jeanne Paar denmarkt-Baert Godelieve Schaalstr. Lebbe Ma rie wijk D-Verhaeghe Prudent Yperstraat. Sterfoevallen Vermote Julia 7 m, D. - De Caestecker Aloïse zb. 60 j. B-eschepestr. - Follet Remi apotheker 27 j. Boeschepestr. Eiverdinghe Geboorte André Notebaert zv. René en Urba- nie Vitse. Langemarck Geboorten Leon Swaenepoel zv. Cyriel en Cle mentine Verhoeghe O^car Vanhove zv. Jules en Julie Lozie Godelieve Millevil e dv. Camiel en Flavie Catry-Suzanna Deberg dv. Arthur en Eme- lie Gadeyne - Marcel Verschaeve zv. Camiel en Le- ontine Deroo-Julia Verhaeghe dv. Rornain en Lu cie Verschaeve- X Bourgois dv. Charles Louis en Elodie Samyn. Sterfoevallen Henri Billiet echtg. Philomena Bosch oud 56 j -Maurice Saelens zv August en Vlarie Vandamme oud 3 1/2 m. X. Bourgois dv. Ch.-Louis en Elodie Samyn. Beloften Albert Verstraete w' v. Josina Roose van Boesinghe en Urbanie Lahoutte jd v. Langem. Passchendaele. Geboorten Herreman Audomarus zv. Edmond n Mathilde Stragier - Maes Andrea zv. Urbaan en larie Depreiter, Watou. Geboorte André Busson zv. Camiel en Adrien- e B ordeyne. Huwelijk Alexis Vandenbussche en Valerie Boone beide van Watou. Sterfoevallen Philomène Verbouwe wed. van Victor Parret oud 70 j. 1 maand en half—Laura Dc- nolder dv. Jules en Magdalena Caulier oud 14 m.— Georges Derycke zv. Remi en Adiie Preneeloud 2 m. Wervick. Geboorten Marcel en Gerard Lenoir tweel. v. Charles en Juliana Dervaux - Magdalena Vanslim- brouck dv. Omer en Emelie Ghesquiere - Henriette Qeherripon dv. Jules en Zoe Roussel-Henri Bous- zv. Jules en Alix Carton-Yvonne Vcack dv. Cy- <1 en Helena Desreumaux - Maria Claeys dv. Ju an n en Germana Deburck. HuwELljKEN Petrus Kindten Maria Beirnaeit nies Vanlede en Celina Ponseele. Sterfoevallen Joseph Ghesquiere 10 d.- laria Deprez 7 m.-Marcel Vermeulen 5 m. Jules ferryn v. Gheluvelt. Zonnebeke. Geboorten August Verkinder—Maria Noyez- Maurice Flcrequin. Huwelijken Jules Bataille met Marie Garrein - Camiel Bouten met Euphrasie Verbrugghe. Sterfoevallen Omer Bonte zv. Henri en Syl - vie Deweerdt 16 j. Léontine Leroy echtg. v. Camiel Vuylsteke 33 j. Zuydschote. Geboorte Gerard Hardy zv. Cyriel en Silvie Ooghe.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 3