«Tramway et Chemin de Fer Electriques de BANK A. J. VONCK Hï'ORF Hopmarkt Raadselprijskamp Raadselprijskamp van Het Ypersche Volk Raadsel 5 Aankondiging. Officieële Berichten Langemarck. Oostvleteren. Poelcapelle. Watou. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Rome Civita Castellana Viterbe Westoutre. Westoutre Woestén Zonnebeke. 8, De Haernestraat, Yper, 8, HET VROOLIJK HOEKJE LUCHTVAART VOETBAL Wytschaete. D© RAADSELPRIJSKAMP van HET YPERSCHE VOLK lukt buiten BURGERSTANDEN Ik zal het raden I ELRS I E REEKS De oplossingen mogen alle weke per postkaart aan den drukker gezonden worden ofwel alle maande de vier op lossingen. Meisje van goede familie, zijnde 18 jaren oud vraagt plaats voor gewone meid ofbo i venmeid, ziet meer naar goede behandeling dan naar groot loon. Zich te wenden ten bureele van 'tblad. VERMAKELIJKHEDEN worden goedgekeurd achter den kerk en tusschen den hof der pastorij en h-.t kerkhof komt er een blinde muur, de haag van aan Cyriel Lecluyse's tot aan de kerk wordt vervangen door een ijzeren ga- lent op arduinen plaat, dit op steenen voeting, langs de kalsijde voor het galent komt een gaanpad. 3). De aanvraag tot goedkeuring, van den aan koop van het pompierskot, op het Wieltje in mede bezit met Yper wórdt gedaan dit gebouw is reeds aangekocht, doch de vraag tot goedkeuring moest nog te Brugge gedaan zijn. 4) Er is, volgens de wet een nieuwe reken tafel, voor de vaststelling der jaarwedden (minimum) voor de gemeenteontvangers, door de bestendige deputa tie opgemaakt volgens die tafels moet onzen ont vangers eenen opslag van ongeveer 100 fr. bekomen. 5Mits eene kleine wijziging, wordt het regle ment op de begraafplaatsen goedgekeurd. De bij zonderste bepalingen ervan zijn a) den prijs der grondvergunningen is 100 fr. p. vm. met minime groottè van 1,56 m.b) die ia volgorde niet wil begraven worden, dus op eene plaats naar keus, be taald 10 fr., voor kinders tot 7 jaar, slechts 5 fr., c) die een eiken kruis of een kruis met voet plaatst be taald 1 fr. 'sjaarsde bestaande ijzeren kruisen en de kruisen met voet mogen niet meer hersteld wor den, tenzij ze zich onderwerpen aan de bepalingen onder c) vermeld. lederen zaterdag avond en dit sinds jaren reeds wordt er wisht gespeeld bij L. Lecluyse op de plaats en 't gaat er gemoedelijk toe, den eenen gaat den den eenen keer met den anderens geld naar huis, een volgende keer is het 't tegenovergestelde, doch daar er slechts om klein geld gespeeld wordt, heb ben de maatjes er slechts te meer verzet om, ook is dit alles gewoonte, maar zaterdag avond was er iets buitengewoons; speelden :J. Bracke, accijnzenover- ste, H. Vermeulen, C. Lecluyse en Alf. Fauvart dezen deelde en J. Bracke raapte 13 pijkens op. -In het Wieltjestraat is men thans bezig met macadam te leggen, 't is een schoon werk als het gedaan is, doch gedurende het leggen is er wat on gemak bij, voor deze die langs de straat wonen, 't verkeer is al eens afgesloten, eenige steenen worden wat ver op het land geworpen, er is hier en daar wat over 't land geloopen, waar men niet door kan, 't zijn al dingen die onvermijdelijk zijn daarom ook moeten de menschen zich wat inschikkelijk toonen, en niet stooven en grollen en klagen van zoo er iets is en niet seffens gaan gerucht maken alsof men half geruineerd ware. Maandag avond stond het anders zoo rustige Wieltje, overhoop - krakeel verwijten, verwenschen, vloeken, dit alles begeleid door glasgerinkel, dit was de oorzaakwat is het toch ongelukkig als het er zoo in het huisgezin toegaat, hoeveel beter toch verdraagzaam te zijn, elkanders gebreken niet te zien, zijne plichten vervullen, zooals God het ons gebiedt, hoe treu rig voor de kinders, welke onge lukkige voorbeelden en lessen. Ter herinnering de lessen over oordeelkundige bemesting door M. Muyssen, zullen gegeven worden ip het Paradijs op 2n, 3", 4» zondag van Februari om 4 ure. n eene naburige gemeente waren er in zulke les sen éénmaai 4, een andermaal 8 toehoorders, de boeren en boerenzoons van S. Jan die zeer leerzuch tig zijn zullen er voorzeker aan houden dat dit van St Jan niet moet gezegd worden, 'tware toch een schande. 'k Noem daar boeren en boerenzoons omdat die meest nut uit de lessen kunnen trekken, doch de les sen zijn voor iedereen en allen die een weinig land bebouwen kunnen er nut en profijt uit trekken en ten andere, kennissen en wetenschappen overwegen nooit. Eerw. Pater Pattijn. - Korts na Nieuwjaar kwam hier het nieuws toe dat Eerw. Pater Paulus (M. Arthur Pattijn) zou vertrekken voor de Missiën in Indien. Nu Zaterdag 11. kwam hij voor vijf dagen in verlof om overal zijne vaarwelgroeten te gaan doen bij zijne Familie. Op Zondag 28" dezer zong dij in onze parochiekerk de plechtige Hoogmis waarin zijne twee jongste broeders, die zich insge lijks tot het kloosterleven beschikken, het ambt van accolieten uitoefenden. Onder de H. Mis sprak E. Pater Vulsteke, ook Langemarcknaar, een schoon en treffend gelegenheidssermoen over het leven van den missionaris. - Menigen verlangt tegen dat Pater Vulsteke nog eens komt portretten uitdeelen Op lln Februari zal Eerw. Pater Pattijn, van het Order der Karmelieten Discalsen, om 7 ure's avonds uit Kortrijk vertrekken naar zijn zendingsoord. Hij zal vergezeld zijn van drie andere paters. In Brus sel moeten zij drie uren wachten en vertrekken vandaar, rond middernacht, door Duitschland, Zwit serland en Italië om te Rome aan te landen. Daar verblijven zij drie dagen en rijden dan verder naar Napels, waar zij inschepen om alsdan door de Mid- delandsche Zee, het kanaal van Suez, de Roode Zee en den Indiaanschen Oceaan naar de stad Bom bay, in Indiën, te varen. Daar gekomen reizen zij dan met den trein naar de bisschoppelijke stad Quilon en vandaar, weder te schepe door de kanalen, naar de stad Trivandrum waar de Paters Discalsen hun klooster hebben. Dit al te samen maakt eene reis uit van drie tot vier weken, te zeggen, als alles wel meêslaat. De Paters verblijven gewoonlijk zoowat twee .jaren in het klooster van Trivandrum om daar de taal van de streke aan te leeren, en dan gaan zij uit om het volk te onderwijzen in de waarheden van den Ka tholieken Godsdienst. Zij ondergaan er vele moei lijkheden en ontberingen van alle slach om de kriste- lijke leering te verspreiden en zielen voor den He mel te winnen. Langemarck zal daar nu vier zijner kinderen in de Missiën van Indiën hebben nl. Eerw Pater Jules VulstekeEerw. Pater Arthur Pattijn Eerw. Zuster Hélène Vulsteke en Eerw. Zuster Fany Noliet. Eerw. Pater Emiel Bouche is in Congoland. God zegene hunne wegen opdat zij vele zielen ten Hemel mogen brengen. Burgemeester. Donderdag werd de herbenoeming van onzen algemeen geachten en beminden burge meester, M. Philip SOETAERT, aangekondigd door muziekgespel en door kanongeschot. De huizen der dorpplaats werden bevlagd en 's avonds was er ver lichting op den markt. Lang leve de Burgemeester. Dieften. Verleden week, in den nacht van Don derdag tot Vrijdag zijn stoutmoedige dieven binnen gedrongen en hebben elf konijnen gestolen bij Rom. Verhaeghe, herbergier, in de Nieuwe Leute op den Boschkant Zij hebben ook een bezoek ge daan bij Camiel Dewilde en hem twee konijne ont nomen. Men weze dus op zijne hoede. Droevig.-Zondag was 't vergadering, lijk Het Vpersche Volk het 2 maal had gemeld, voor de pensioengilde, ziekengilde en geitenbond. Veel te weinig menschen waren op die vergadering te genwoordig. Het werd nogtans genoeg gezeid en de gazette en had niet gelogen 't was de moeite weerd. De vergadering begon te 3 uur onder voor zitterschap van den Eerw. heer Pastor. Na 't verslag der schrijvers heeft Mijnheer de kapelaan die als proost werd voorgesteld door heer B. Smis verslag gever der pensioengilde en der geitenbond het woord genomen nadat heer Joseph Devloo verslag had gemaakt over de werking der ziekengilde. Nóg nooit en werd er zoo wel gesproken en met zooveel overtuiging gesteund op het nut dier gilde voor iedereen en inzonderheid voor den werkman. Zeg gen wat die gevierde spreker ons voor oogen heeft getooverd en doen vatten in eerlijke beelden in sierlijke taal voorgedragen is onmogelijk. Die 't niet gehoord en hebben zijn te beklagen Als slot zijner prachtige aanspraak stelde de'proost iedereen aan om te werken zonder slapen, want het overklein getal der ingeschrevenen in de ziekengilde en der weinigen die storten in de pens'oengilde moet ver dubbeld, ja verdriedubbeld,-"geen 254 stortingen meer maar 700 lijk overal hier in 't ronde, geen 54 meer in Troost in nood,, maar 200. Dit zalzegde hij, maar 't is onmogelijk dit te schrijven lijk het overtuigend gezegd werd, als wij^allen een handje toesteken, en-dat ik mij weren zal zult ge zien Mochten zijne woorden verstaan worden en zijn werk gezegend, 't En kan niemand, bijwinnen dan de werklieden en de kleine burgers. -Was er te weinig volk om te luisteren naar nuttige dingen,'t was er veel teveel, Vrijdag in het zelfde lokaal der Zondagschoolin de feest der tooneelgilde Hoop in de toekomst Inderdaad men heeft plaatsen? geweigerd. De zaal was prop- pensvol 'en nog wilde men binnen. Onze tooneelis- ten zijn fiine mannen ook. In 't drama verdient iedereen een bloemptje. Allen hebben heel natuur lijk gespeeld. Maar toch 2 kronen dienen gevlochten voor den getrouwen knecht en diens zoons. Die beide rollen werden prachtig vertolkt en beide hee- ren Jules Beele en C. Dequeker zijn waarlijk artis- ten. Het blijspel was wel opgevoerd en de andere deelen van 't programma goed voorgedragen Zon dag meer daarover want vandaag spelen ze nog eens in 't zelfde lokaal, liefhebbers van schoone dingen op uwen post of ge moet buiten staan. Wanneer koopt de gilde eens een nieuwen theater, want 't is erbarmelijk... voor zulke goede spelers... en voor Oostvleteren Burgemeester.-In den Moniteur is de benoe ming verschenen van M. A. Nevejan als burge meester van Poelcapelle. Raadsleden neerstig zullen werken voor den stoffe- lijken vooruitgang van de gemeente. Maar, zegt eens M. de Burgemeester en Heeren van de wet, wanneer krijgen wij eenen treffelijken trottoir van de tramstat e Ma campagne tot aan de plaats Zullen wij nog lange met onze patijnen naar de tramstatie moeten gaan, om fatsoenlijk in de stad te kunnen geraken En a propos vin trottoirs Ten zal toch niet veel gevraagd zijn, denk ik, van eenige trottoirs te ver- j beteren op de plaats, want rechtzinnig gesproken, MM. Henri Engels men moet hier te Wytschaete in staat van gratie Tramways; zijn om over de straat te gaan, en dan nog bij kla- Hector De Baeker, ren dage. cière de Transports 'k Wil wel dat gij voor de boeren zorgt, maar Franz Reinemund, vdrgeet daarom de plaatsenaars niet. Zij betalen j Tramways; ook abonnement - Sedert eenige maanden heeft de Heer Minister van Post en IJzerwegen, ons een onderpostontvan- gerij verleend, waarvan ieder burger de groote vo rdeelen waardeert. Maar daar ontbreekt nog een telegraafbureelEen woordeken schrijvens van den Gemeenteraad ware daartoe voldoende. Laat ons op hope leven dat zulks ons ook weldra zal toegestaan worden. 't ls tot nu toe altijd geweestKemmel en avant» maar Wytschaete zal er van nu af ook bij zijn - Stichting van een vee- en Tabaksyndi- kaat-Over eenige weken heeft M, Vandewouwer, Staatslandbouwkundige van Yper, in de zaal der pa tronage, eene conferentie gegeven over de menig vuldige voordeden van de vee- en tabaksyndikaten en de boeren van Wytschaete schijnen ze begrepen te hebben. Die twee syndikaten zijn ingericht De voorzitter is M. Alexandre Mahieu en de secretaris M. Maurice Leterme van de Hollandsche schuur. Tot heden zijn er boven de 300 koeibeesten inge schreven. Onder ons gezeid Wytschaete staat primus voor de veekweek, In den laatsten car.tonalen prijskamp te Meessen op 20 prijzen behaalde Wytschaete er 19. Wat zegt gij ervan -Jonge Wacht - Er is hier eene Katholieke Jon ge Wacht aan 't kiemen Tot nu toe zijn er 34 defti ge jongelingen die maandelijks bijeenkomen onder het geleide van den E. H. kapelaan Verfaille. Zekerlijk, wij moeten het met spijt bekennen wij kunnen nog aan Wulverghem niet streek spant Wulwerghem de kroon gaat verstaan wij niet Nu daarom den verloren Gelijkvormig de gesloten verdragen tusschen de maatschappij en de Italiaansche Overheden (Staat, Provincie en gemeenten) geniet de lijn Roma-Civita-Castellana eene jaarlijksche Subventie van omtrent 65.000 fr voor een termijn van-35 jaar en de lijn Civita-Castellana-Viterbe eene subventie van 200000 fr. voor heel den duur der exploitatie. Deze subventies zijn verleend bij Koninklijke decreten. BEHEERRAAD voorzitter der Antwerpsche Hier i n de Hoe zulks moed met In de maand September hebben 2 personen die in het jaar 1846 geboren zijn maar nog den vollen ouderdom van 65 jaar niet bereikt hadden eene stor ting gedaan met afgestaan kapitaal. Vijf werklieden van 1847 hebben het goed voorbeeld gevolgd als mede 12 geboren in 1848 en 18 van het jaar 1849 Al deze personen hebben het beste lot gekozen en verlangen de voordeelen te genieten die het Staats bestuur hun zoo gulhartig aanbiedj. Het is aanmoedigend dat onze bevolking de ge legenheden waarnemen die zich aanbieden om hun ne toekomst onder goede wake te stellen of tot lots verbetering mede te werken. In de landbouwlessen door aanwakkering en aan moediging van het gemeentebestuur te Watou Sint Jan toegelaten overtreft de aanwezigheid alle ver wachting. In de zaal bij Cyriel Beckaert verdringen zich op gestelde dagen eene groote menigte lands lieden. Mt« Hector Knudde, hoofdonderwijzer landbouwkundige heeft er in twee opvolgende les sen verhandeld Beschrijving en werking van het spijsverterings toestel bij koe en paard. Bepaling en rol der voe dende bestanddeelen. Het rantsoen en gewicht van zijne regelmatigheid en de afwisseling der voeders. Traagzame overgang van winter tot zomervoeding en omgekeerd. Manier van overgang. Voeding van de melkkoei, van het paard. Voorbeelden van rantsoenen. De lessen worden gretig aanhoord en zullen te hopen meer en meer bijdragen om den landbou wersstand te verbeteren. ONZE PROPAGANDA.-Weinig gemeenten in het arrondissement blijven er over waar Het Ypersche Volk niet verkocht wordt Onze propa ganda gaat gedurig voort van gemeente tot gemeen te. Met Nieuwjaar werd ze o. a. begonnen te West outre, een vlijtige verkooper werd aangeworven, een fijne briefwisselaar en een trouwe correspon dent werden gevonden en met Februari mogen wij nu bestatigen dat de vaste wekelijksche verkoop reeds de 125 nummers te boven gaat. Proficiat dat is voorbeeldig nietwaar Toe ach terblijvers het voorbeeld van Westoutre wekke u op tot werkzaamheid. Volgens wij verleden Zondag lazen in uw geëerd blad, rekende men, in den nieuw gestichten geiten bond, op de inschrijving van 100 tot 125 geiten. Uw correspondent heeft voorzeker willen overdrij ven, hij heeft voorzeker gemeend het papier is ge willig, wij mogen wel wat meer schrijven dan wij peinzen. Nu hij is nog beneden de waarheid want de bijtreding is algemeen. Volgens het blijkt uit de cijfers dootde HH. wijkmeesters opgegeven, zijn a reeds 135 geiten ingeschreven. Zoo worden de wijk meesters beloond om hunne moeite, al de huizen der geitenhouders hebben zij reeds afgeloopen uit genomen eenige huizen door den E. H. Proost zelf bezocht en deze mogen gerust zijn, zij zijn ook in geschreven en daarbij op heden verwacht in de meisjesschool. Nochtans er zijn nog eenige achter blijvers, in het geheel 14 huizen tegen 121 die zich hebben laten inschrijven, zelfs is ons de bijtreding reeds verzekerd van verschillige geitenhouders der aanpalende gemeenten. Wij gelooven niet dat onder die 14 achterblijvers er eenige dwarsdrijvers zijn neen Maar bij velen is de reden de volgende de vergoeding in geval van Sterfte is niet groot genoeg om eene nieuwe geit te koopen. Dat is waar, maar zullen zij meer ontvangen met in geene verzekering te zijn. Misschien zouden zij wel meer willen betalen om meer op te strijken, maar niet allen zijn even rijk, en de beurzen wegen niet al even zwaar. Vooral die achterblijvers wordeu vandaag in de school verwacht, Misschien zullen zij kunnen overtuigd worden door het woord van Mr Dequeker, misschien ook wel, want woorden wekken maar voorbeelden trekken, door het voorbeeld van de 121 reeds ingeschreven huisgezinnen. Allen dus vandaag, om 3 u, stipt in de gemeente school, de te laatkomers zullen zoo men verzekert, geen plaats meer vinden. -De schieting die zondag laatst plaats heeft ge had is door een buitengewoon schoon weder be gunstigd geweest: 33 liefhebbers waren tegenwoor dig, De uitslag is voor Elverdinghe waarlijk prach tig geweest Aernout Leopold heeft er den qpper vogel geschoten, Catteeu Ortil van Woesten de zijd vogel, nr 1. Zijdvogel m 2 verlot en gewonnen door Boudewyn Achiel van Oostvleteren en Delbeke Syl- veer van Woesten. Elverdinghe spande er de kroon voor het meeste getal vreemde schutters. De leden der handboogmaatschappij van Woesten bedanken de schutters voor hun bezoek en verhopen te naaste jare hun weder te zien in hunne schieting. Een toeschouwer. beheerder,; van Lafinan- beheerder der; Antwerpsche Anglo- MM. Ernest Todros, bestuurder beheerder van de Floriaienne Alexandre Uttini, Onderconsul van Italië, beheerder van de Veroneesche Tramways. Sylvain de Jongh, beheerder van de Miner va-Mo tors Felix Mottart, wisselagent. Marcel de Jongh, bestuuder van de M'j Romaine d'Electricité. Uitbatingsbestuurder M. Moens, ingenieur, Bij beslissing van de algemeene Vergadering op 7 November 1911, zijn in omloop gebracht 12.000 gepriviügieerde actiën van 100 fr. (5 o/o hefbaar—genot in de overwinsten 20 o/o) -Het spoornet van de Mij bevat 3 sectiën: U Sectie Roma-Civita-Castellana (54 kilometers waarvan 8 in Rome zelf)-Die sectie is in uit- baring sedert 3 jaar en maakt nu reeds 500.000 fr. inkomsten. 2e Sectie Civita-Castellana-Viterbe (44 kilometers) Die sectie is in opmaking. Al de kunstwerken zijn voleindigd, men legt de rails. Volgens vaste vooruitzichten zal die sectie wel 450.000 opbrengen/Maakt dus voor heel de lijn 1 milioen fr. Met Juni 1912 zal het bestuur der tweede sectie, Civita-Castellana Viterbe voor de uitbating ope nen. Mogelijk zal een deel der lijn van Civita-Castellana tot aan Soriano voor dit dat umuitgebaat wor den. De lijn bedient de belangrijkste arrondissementen der provincie Roma en Viterbe. De nijverheid breidt zich aldaar dagelijks uit. Een grootsch programma voor de uitbreidingen van het trafic is ter studie en zal in den loop van 1912 in 't werk gesteld worden. Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot de Agentschap van de Kas der Eigenaars (Caisse des propü'taires). Mannen, zegt een korporaal tegen de jonge rekruten, de kennis der aardrijkskunde is een der bijzonderste vakken der soldaten. Ik ga eens onderzoeken hoe verre het bij .u, met die kennis staat; let wel op Gij, Tisten antwoord Voor u hebt gij het Noorden, op uw rechterhand ligt het Oosten, op uw linker het Westen wat hebt gij achter u Mijn ransel, Korporaal? KRIJGMANSVUUR. Luitenant (op het vaandel wijzende) Wat denkt ge wel Jochem, wanneer ge in het veld die vaderlandsche driekleur zoo ziet wapperen Soldaat Jochem dat het stevig waait, luitenant. Sint-Juliaan. Zondag 4* Febr. is er herbergkerm\s en Maandag kandeel in Klein Sebastopol bij S. Keignaert. Passchendaele. Op Zondag 4* Febr. herbergkermis en Maandag kandeel in Het nieuw Gemeentehuis bij Octaaf Lamaire en ln den Doorn bij W' Vanassche. De Moniteur geeft eene nieuwe reeks van be noemde burgemeesters We vinden onder hen den naam van M. A. Vandenbulcke, als burgemeester van Zonnebeke. Prijs van den Keizer. - Ter gelegenheid van zijne 53e verjaring heeft Keizer Wilhelm van Dui:sch- land aan den minister van binnenlandsche zaken een schrijven gericht waarin hij bekend maakt eenen prijs van 50.000 mark te schenken aan den bouwer van den besten Duitschen motor voor vliegmachic- nen. Deze som, uit 's Keizers persoonlijke kas, zal op 27 Januari 1913 toegewezen worden. Een komiteit bestaande uit leden van de Keizu lijke Automobiel- en Luchtvaart Clubs, van de Maatschappij der Duitsche Automobiel, bouwer enz. zal den prijskamp doen uitvoeren. Ziedaar een nieuws dat aan de vliegerij in Duitsch land een grooten stap zal doen vooruitgaan. Bevorderings afdeeling S. C. Kortrijk 1—C. S. Verviers 0. Berchem Sport 0-F. C. Mechelen 0. Excelsior Hasselt 5-A. A. Gantoise 2. F. C. Luik 4 Stade Leuven 0,. F. C. Bressoux 1-Antwerpen Borgerhout 1. U. S. Doorn ijk 1 - Tilleur F. C. O. Standen der Elftallen. BEVORDERINGS AFDEELING 1. F. C. Luik 17 13 1 3 29 2. C. S. Verviers 16 10 1 5 25 3. F. C. Meohelen 17 10 5 2 22 4. S. C. Kortrijk 17 9 7 1 19 5. A. A. Gantoise 16 8 6 2 18 6 F. C. Bressoux 17 4 6 6 15 7. Tilleur F. C. 17 5 8 4 14 8. Excelsior Hasselt 17 5 8 4 14 9. Stade Leuven 16 6 9 1 13 10. Antw. Borgerh. 16 4 9 3 11 11. U. S. Doornik 17 4 10 3 11 12. Berchem Sport 17 2 10 4 9 Tweede Afdeeljng F. C. Rousselaere 2 C. S. Brugeois 0. Derde Afdeeling F. C. Brugeois 2 - F. C. Yper 0. Scholieren. C. S. Brugeois 10-R. C. Gent 0. V. G. Oostende 3 - F. C. Brugeois 3. In Engeland is er weinig bedrijvigheid op de hop markt.- doch alhoewel er weinig vraag is van wege dt verbruikers, blijven de prijzen voor alle hopsoorten vast en onveranderd. Uit Duitschland meldt men ook geen verandering: de vraag is beperkt, de verhandelingen zijn even ge ring als de verleden week. In Belgie blijft de handel onbestendig, dewijl de brouwers weinig aankoopen. Deze week noteert Aalst van 225 tot 230 fr. en Poperinghe (stadslood) 215 tot 222 1/2 fr. In cultuur is de voorraad om zoo te zeggen uitverkochtvoor 't overblijvende biedt men rond de 220 fr. volgens kwaliteit. Nieuwe groeite 1912 noteert i 115 tot 120 fr. volgens leveringstijd en kwaliteit. De M. Theophiel Soenen is schepen benoemd Yan I handel in staken en pootgoed gaat altijd even fel. den Burgerstand. M. René Callens is schepen van Qp het ejncje her week noteert Poperinghe, beschik bare waar, 225 tot 230 fr.aanstaande groeite, 115 durven verho- tot 117 1/2 fr. De stemming der markt schijnt prijs- M. René Callens is Politie. Proficiat De ingezetenen van Wytschaete pen dathet schepencollegie te zamen met de andere houdend. verwachting met het einde van Januari zijn er deze week honderden antwoorden ingekomen. Hoe zal het aantrekkelijk zijn tenden Maart den volledigen uitslag van de Eerste Reeks van 12 raadsels te vernemen. Hoe zullen de raadsel vrienden benieuwd zijn o m de prijswinnaars te kennen. Het zal immers de moeite weerd zijn. De raadselbcs'uur- ders vtrhopen dat met Februari er nog meer en meer liefheb bers zullen meêdoen Het eene raadsel is mceilijker, het ander gemakkelijker. Dege- makkelijke zijn om moed te geven aan alle liefhebbers - be- ginnelingen. ©e moeilijke om de prij zen wel te doen ver dienen. En nu voortgedaan met den EENE MOEILIJKE VRAAG Welke fatsoenlijke menschen worden het meest onfatsoenlijk behandeld... en hoe dat Eerste Groote Prijsuitdeeling voor de eerste reeks van 12 raadsels in het begin van April 1912. Bij koninklijk besluit zijn de volgende toelagen verleend Fr. 6,866.17 aan de kerkfabriek te Loo, voor het herstellen der kerkFr. 799.25 aan de kerkfabriek van Reninghe, voor het herstellen der daken van de kerkFr. 7,992.07 aan de kerkfabriek van den H. Petrus te Yperen, voor het uitvoeren van een derde reeks herstellingswerken aan de kerk; Fr. 10,541.66 aan de kerkfabriek van den H. Marti- nus te Yperen, voor het herstellen van den Zuider- kruisbeuk der kerk. Bij koninklijk besluit van 14 Januari zijn M. H. Iweins-d'Eeckhoutte, eigenaar te Yperen, tot lid van de commissie tot beheer van het Koninklijk gesticht te Meessen benoemd, voor een verderen termijn van zeven jaar, eindigende den 31 December 1918. - Bij koninklijk besluit van 14 Januari is voor den met 1" Juni ingaanden termijn, tot lid benoemd van het Comiteit van na- en toezicht over de Staats- weldadigheidsschool te Yperen M. R. Colaert, lid an de Kamer der Volksvertegenwoordigers, burge meester te Yperen voor een termijn van 7 jaar. Elverdinghe. Heden Zondag 4Februari is er herbergkermis en Maandag 5", kandeel in 't hef van Commercie,, bij Ai mé Ooghe. Yper. Geboorten Vanspranghe Marguerite St Maar tenski. - Stomen Joseph Meenenst. - Goemaere Zoë, Zonncbekest. Boulanger Ferdinand Veurnest.— DezitterMarie Godclievestr. Hullaert Ch. Chiis- toffelstr.-Lapere Joseph Oude Konijnstr,— Lauder- wyn Snzanna Doorgangstr. Desaver Nelly J. Cap- ronstr. - Deckmyn Pieter Bukkerstr. - Buytacrt An- dré Gr. Markt- Ciikiere Henri Klaverstr. Leleu Marie Bruggest.-Thooft Louise Brakkectr. Smag- ghe Esther Doorgangstr. HuWELijKEN Beele Gustave stoker en Hauspie Feliciedm. te Yper-Vanholme Maurice vleeschgel. te Toerkonje en Godderis Gabrielle zb te Yper Sterfgevallen Taillieu Abel 29 j. zb ong. L. Thouroutstr. - Maerlens Camiel 37 j. ong. zb. L Thouroutstr.-Doolaeghe Marcel 4 m. Maagdenstr. Coutelle Prosper 38 j. ajusteerder, echt v. Naert Celina, Dickebuschst.-Verhelst Emma 32 j. kw.cng. Elverdinghestr.-Bonduwe Anaïs, 7 m. Bellew str. Beloften: Henri Delercq en Magdalen r Vanseve- nant - Aifons Portelen en Julia Glissoux - Adhemar Vermeersch en Ida Willemet-Maurice Roetinck en Maria Maerten Alfons Deler en Lndovica Declercq Maurits Burggraeve en Philipina Backe-Joannes Treave en Marie Ghesquire - Frans Wagemans en Johanna Notebaert. Poperinghe Geboorten:Vanhove Ivonna Duinkerkestr. - U- zeel Maria, Duinkerkestr. - Verroye Bertha wijk D Laheye Martha HuWELijKEN Deschodt Henri, lattensplijler niet Decreus Gabrielle b. v. Poper. - Couwet Heuri dag!, met Decreus Adrienne b. te Poper. Sterfgevallen Graeschepe Philomena 71 j. St- Michielstr. - Malbrancke Henri 41 j. wijk C - Tyteca René 40 j. Babbelaarstr. - Bonduelle Alfons 11 j.wijk E Deuwel Marie 12 d.Wulfhillestr. Belofte Jerome Vitse lw. met Magdalena Qua- ghebeur dm. b. te Poper. Elverdinghe Sterfgeval Abel Taillieu jm. 30 j. oud Gheluvelt Geboorte Karei Noliet, zv. Pieter en Marie Aeek. Huwelijken Henri Roeskens, van Zonnebeke met Marie Masschelein, van Gheluvelt. - Camiel Carlif r, van Houthem, met Marie Lenoir, van Ghe luvelt. Sterfgeval Emilie Castelein dv. Henri en Ma rie Bal. Langemarck. Geboorte: Jet oom Vandaele zv. Arthur en Leon- tine Callewaert. Sterfgevallen: RemiVandantmeoud 4 j.-Julia Six oud 14 d.—We Fieuw oud 87 j. Passchendaele Geboorte Gesquiere Petrus j Sterfgeval Maes Andrea oud 8d. Voormezeele. Geboorte Maria Masselis. j Sterfoevallen: Cyriel Deraedt oud 13 m.-Ma rie Wecmeeuw oud 69 jaren. I Reninghelst. Geboorten Baert André-Poissonnier André Ryckeghem Marcel Vandersype Maria Cuve- lier Maurice-Leblett Maria-Depuydt Noëmie. HuWELijKEN Henri De Preester lw. van Mel den en Madeleine Capoen van Reninghelst - Rich. Derycke bakkersg. te Rijssel en Helène Vermote zb. alhier. Sterfgevallen Desiré Spennick 63 j. echtg. van Eugenie Capoen-Henri Tillie 64 j. echtg. van Aline Lesecq - Maurice Cuvelier 1 dag-AndréDe- vreye 17 m. Watou Geboorten: Camiel Vanhove—Benjamin Mille - Felicien Lanszweert. Huwelijk Omer Petyt v. Watou en Marie Hoedt v. Brugge. Sterfgevallen fRené Decrocq 44 j. 11 m.-Irma Demolder oud 22 d. Wérvlck. Geboorten: Benoni Overfelt- Maria Delva- Agnès Denorme—Ivonne Vanacker- Germana Kerk hof Germana Van Meenen. Sterfgevallen Leonia Bousse 32 j.— Gerard Desmedt 7 j.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 3