Daaïmachicnen Wascbmachïencn SprccKmachicncn i WINKELIERS!! öroof handel van Kruidenierswaren' ROBERT MOERMAN Pierre Valcke, K°?j£™hiiJper' *71 s t Bdrnaerf-OanÖacIc öeifenbonöcn Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" Jos.VAN HOUWE&C Camille De Salmon Oscar S EG ERS-LAM BERT IN 'T GROOT marktprijzen Belgische HYP0I1EEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS Huis van Vertrouwen Bijzondere Sieraadswerken. Landbouwmacliieiienzüo; Aannemer van atle Schilderwerken. i..JL DOSI! DOSI! Bekendmaking C. MOERMAN-VAN HOVE In den vijfhoek, Groote Markt, Yper. SINGER "66 SINGER DEVOS GEZUSTERS Naamiooze Maatschappij Geneest allejwe keeikwalen nKflflPFN UIT TER HAND Mekanieke Zakken Behanger-Versierder, RIJSELSTRAAT, II, YPER. FABRIEK van MEUBELEN J BICYCLETTE5 la FRRN£fllSE-DIRMRMT Jj - PARIS Te Koop MAISON DU CYCLE C. VAN H0UYVAERT sur la FRAN^AISE-DI AMANT j Rijselstraat, 16, Yper. 1 Ruis van vertrouwenden H jn hpf Hrnnf si Wn overtreffende alle concurrence 'ld- VJI (JUL dl 1 CC Tl Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, Bloem, Peper, Kaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN Telefoon N° 157 Invoer van wijnen van alle herkomsten van Bordeaux^ van Burgon dië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van or u gal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in vaten en op flesschen. Vrachtvrije verzendingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. Depot van het vermaard gesteriliseerd tafelwater Royale T O TJ I Ei - A1 TV 113 aangenomen door het Belgisch Leger. Huis voor de verkoop in 'tklein: 19 50a 20 5' 6 50. 17 50 19 - 19 50 27 J 21 2522 7-, 775 3 60» 3 90 2 34, 3 38 22 Jan. 24 50a 25 - 20 - 20 50 19 -„19 50 18 25,, 18 50 21 - 22 - 6 507 - 3 70,, 3 90 2 75,, 3 25 71 89 - 13 14 25 50, 26 50 22 Jan. 21 - a 19 2 s 6 50 .9 20 - 7 - 3 50, 2 34 0 25 1775 20 2150 775 370 3 64 29 Jan. 25 - 20 - 320 50 9 19 50 18 50. 19 - 22 - 22 50 6 50 7 - 3 60. 390 3 25 3 50 3efel Ie Antwerpen, l)° 71, Kunsflei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarder; Oost-Vleteren en LWoesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. EEREPRIJS in Ae Centoonstelling van Kunsten en Ambachten 'tyPCR in 100$ i Prijs van $ieraadsch!ldering in Öe academie van schoone Kunsten. bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER YPER Prijzen buiten alle Concurrentie! Bijzondere kunstschildering en versie- sing van salons, eetzalen in alle stylen en Vestibulen, mat en blinkend goud, naboot sing van oude Vergulding. Vergulding on der glas. Rijke meubelschildering in japan- j sche lakken. Beeld-, Kerk- en schildering. a 1 s Alle slach van Wapen- YERLOT, KeUKENGERIEF, IJZERWAREN, ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar Bestek, teekeningen en schetsen zijn ge- bij melkerij ELVERDINOHE geven voor alle werken. Bijzondere werk- olaatsen voor het kunst- en sieraadschil deren. VEEMARKTEN. In 1911 behaalde de geitenbond uit Oostvleteren op den prijskamp te Yper den eersten en den tweeden prijs met twee bokken. Een der jtwee prijsgeiten wordt nu te koop gesteld, de liefhebbers mogen hunnen keus doen. T1 Alle inlichtingen kan men verkrijgen bij JDC uCSte Vloerbollen den proost of bij den schrijver van den Talrijke gemaakt in hard en zwaar beuken, hout bond te Oostvleteren. zijn te verkrijgen bij Bijzonder verbeterd allaam. trouwe en bekwame knechten. Eenig verkoopervan de vermaarde f)QX)V\ MaSSClieleil} TE BEKOMEN1» Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) CARBONYLE 50 a 80 per Ct. Besparing voor de Houtbescherming door het gebruik T van Carbonyle. 24, Lom baard straat, Yper. E ZONNEBEKE YPER, 14, Dixmudestraat KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. POPERINOHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. WMÊSMSÊBiÊËB Huis Maria Warlomont. hondstraat,26,yper. Groot-assortiment der laatste nieuwigheden Pajetots Kostumen Rokken—Impermiables ■■■- Groote keus van blousen - Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS-HANDSCHOENEN. ro 2 L'UNION SYNDICALE. van verzekeringen^ op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL Borstpastillen DOSI JSor-stjoil DOSI SCHOONE DOENINGEN iwZink en Loodwerker of Wagenmaker ItUUrLll Schoon en goed gebouwd woonhuis, dienstig voor alle bedrijf, met ^777^^^^^^^^^^^^^^^ 10 aren 35 c a. erve, wel gelegen te VEL9 ^Sjoote ^eawsterk Zich te wenden ten bureeie van dit blad pende, te koop bij CH. VANHAELE, Zonnebeke. IE Rousselaere—Hulphuis tot Yper.- F*aa/pierlxnnclel in 't Groot WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, tT) Bedderien, Wolien, enz. vM MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich k0I"t te vestigen op de VANDENPEEREBOOMPLAATS N° 8, Groote-keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, marrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige I 'rijzon l lviis van Vertrou won jj Agence BeigeFR. HOFLACK. Ypres j Pierre Valcke :wa f WIJNEN Yper Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Eieren de 25 Kortrijk Bitterpeën, per 100 ke Witte tarwe p' Heet. Roode tarwe Rogge Haver Aardapp. gele, 100 k<> er ki 20 Jan 69 50 87 - 13 - - 26 - 27 - NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPltAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad s MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter -, Edouard Thys, onder-voorzit ter-, Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBL1GATIEN aan 3.60 o/0 AGENTEN MEUBELMAKER RIJSELSTRAAT Nr 88 en HONDSTRAAT Nr 12 GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Afroomers- maai pik- bind rakel - zaai - braack en waschntachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rolien, stoven. Boter, per Kilo Eieren, per 25 Koolzaadolie, k° 100 Lijnolie Koolzaad koeken Ijjnkoekin Dixmude, 22 Jan. 29 Jan. Tarwe, per hectoliter 21-a21-a Rogge, Aardappelen 8 50 8 50 Boter, per kilo 3 70 3 90 3 50 3 70 Eieren, per 25 stuks 315,3 25 - - Rousselaere 23 Jan. 30 Jan. Oude Tarwe, 100 ko 19-a 20 - 19 50 a 20- Roode 18 - 18 50 18 50 19 - Rogge 16 - 17 - 17 - 17 50 Haver 19 -.20 - 1950 .2050 Boonen 21 - 22 - 21 - 22- - Aardappels 8 - 8 50 7 50 8 - Boter, per kilo 3 80 4 3 60 3 90 Eieren, per 25 3 12 3 38 3 12 3 38 Suikerij boonen, 1910 25 - 24 50 24 75 oogst 1911 18 50. 18 75 18 -„18 75 Koolz.olie,p. 100 kil. 71 - 69 50 - - l ijnzaadolie, p. 100 k. 89 - 87 - Er werden ter markt te koop gesteld 700 kilos tarwe. 400 kilos erwten. 500 rogge. - aardappelen. 800 haver. 6668 boter. Kortrijk, 29 Jan. -Prijsper kilo op voel. 109 Veërzen, le kw. fr. 1,08 2e kw.. 0,00 3e kw., 0,92 32 Ossen, 1,06 0,03 0,89 166 Koeiën, 1,05 0,00 0,87 47 Stieren 1,04 0,00 0,86 Anderlecht. 31 Jan. Veemarkt. 681 ogsen, de kilo op voet 0,96 1,14 201 stieren 0,86 1,04 1111 koeien en veersen 0,74 a 0,92. Naamiooze Vennootschap 27-31, Oud-KIeêrkoopersstraat, BRUSSEL GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886 KAPITAAL 700,000 fr.-TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden ofteschrij- ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. Heeschheid - Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid hoest en irioeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS t 1.50 FR. De Galpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmtenslechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz... enz... Prijs per 4 c doos fr. I'UO zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du OreJ- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. Poperinghe Apotheek Ph. MONTEY- GNE. RousselaereApotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat. SEFFENS OVER TE NEMEN AAN DE KUST - Zeer voordeelige voorwaarden— Zich te wenden ten bureeie van dit blad. bij B. VERMEULEN te St. Jan bij Yper, Industrie plantaardappelen, vrij van krulziekte, recht- streeksch uit Achter-Pommeren (Duitschland) aldaar Aan zeer Genadige prijzen, dezen zomer bij den groei op het veld nagezien, is bij het laden zelf tegenwoordig, verzending van 20 Maart voort. tvtAcpTcxt npnnp fp vnnn hu PH VAWHAFI F WOESTEN, DORPPLAATS.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4