Katholiek Volksgezind QQeekUad BUITENLAND BINNENLAND YPER en ARRONDISSEMENT Branö van hel Krankzinnigengesticht Ie yper. Oorlog tusschen Italië en Turkije Nieuwjaarsgiften voor den Paus De Missionarissen aan den Schandpaal! KONGO Groote BETOOGING YPER Christen Vrouwenbond St. Pieters Hout gestolen DERDE JAAR N° 7 Wekelljksche Oplage 5 50 0 nummers ZONDAG 11 FEBRUARI 19.12. TELEFOON N° 137 O. Eïras-Xavernier, Kerkelijke Kalender. De oorlog duurt nog altijd voort, en zou nog lang kunnen aanslepen. Zoo ver klaarde het nog deze week de nieuwe mi nister yan qorjog van Turkije. Italje heeft Feeds meer dan vijfmaal zooveel ver spilt als Turkije, beweerde hij, wij kun nen het nog lang uitzien, langer dan Italië, want de macht waarover wij be schikken is grooter dan die van Italië, dat zich arm zal maken. Het innemen der vijf havens in Jripohtanie, en de verklaring van Italië waarbij Tnpolitanie als overwqn- nen en ingepalmd beschouwd wordt, is van geener weerde zoo hadden de Italia nen ook gedaan in 't Abyssinië en toch hebben ze het op het einde moeten op geven zoo zal hef ook met ons gaan. Ondertusschen komen de meest tegen strijdige berichten voor in de dagbladen. Volgens Turkije hebben de Italianen in den loop der week verscheidene groote verliezen ondergaan, maar de Italianen beweren juist het tegenovergestelde. Wat moeten we dan gelooven Volgens de laatste inlichtingen zou de Keizerin er zelf toe besloten hebben een einde aan de moeilijkheden te maken. Zij zou Yan-shi-Kai last gegeven hebben een pvereenkqm§t te maken met de opstande lingen. De Keizer zou afzien van den troon op voorwaarde dat hij den titel van Kei zer, zou behouden voor hem en zijn nako melingen. Een vast pensioen zou hen uit betaald worden, alsook aan de prinsen van het hof, die daarbij al hun goederen zou den mogen bewaren. Een republiek, iets in den aard der Vereenigde Staten van Amerika zou tot stand komen, en weldra zouden de leden van een bijeen te roepeq Kamer de grondwet bespreken en vast stellen. Dje yoorwaarden Verden aan de ©pstandelingen meegedeeld, en worden onderzocht. Ondertusschen is de wapen stilstand in beide kampen uitgeroepen. Portugal KAMERNIEUWS. De Dinsdag is in de kamer de dag der ondervragingen. Het bijzonderste dat men dan te hooren kreeg was de onder vraging van M. Maroille nopens de werk staking in de koolmijnen van Borinageen de tusschenkomst onzer ministers. Uit alles blijkt dat het landsbestuur wel zijn plicht gekweten heeft en gepoogd heeft .de ver zoening te bewerken, alhoewel vruchte loos. Minister Hubert besluit dan en be wijst dat de middelen door de socialisten aangewezen onmogelijk of onvoldoende zijn, en dat er niets anders te doen blijft dan de wet Francotte zoo gauw mogelijk te stemmen. Woensdag wordt de bespreking voort gezet van de begrooting der koloniën.—De Liberale Hymans gaat voort met zijne re devoering waarin hij een woordje te beste heeft voor de protestantsche missiën en tracht te weerleggen wat M. Verhaegen gezegd heeft om het stelsel der kapelhoe ven der Jezuieten te verdedigen. Maar 't blijft bij het betrachten en't blijkt eens te meer dat M. Hymans geen groote vriend is van de Jezuieten en van de missiona rissen. Dat het anders ware, het zou een ieder verwonderenMen kan er ook uit vatten dat de betoogingen der Katholieken ter eere der zendelingen ook niet zeer behagen aan M. Hymans die zegdeDient dit alles maar om de Jezuieten wat popu lariteit te bezorgenEr was een tijd dat de Jezuieten een reusachtige invloed uitge oefend hebben, en heóen nog overheer- §chen ?ij, zegf men, het Pausdom doch pooit werden zij binnen of buiten de kerk bemind, en men zal dan ook er niet in gelukken hen in Belgie en in Kongo po pulair te makenIs dat niet verschrikke lijk! Zou men erbij niet beven en vooral schudden van... lachen ZON DAG RUST Dienstdoende Apo theker te Vper—Zondag 11 Februari L. AERTSSENS, Boomgaardstraat. De toestand voor de regeering is ha chelijk. Niet een is tevreden met haar, en vele der vorige republikeinen beginnen in te zien dat het bestuur onder den Koning N(anouej nog beter wa§ dan het thans bes Staande. Zoo is het uit te leggen dat er voortdurend opstanden plaats hebben te Lissabon, en ook in andere steden. Alge meen wordt geloofd dat de Koning zal wederkeeren. Wat nog meer deze zienswijze waar schijnlijk maakt is het feit dat de beide monarchieke partijen onlangs een verbond gesloten hebben, en samenwerken tot her stel van hef Koningdom. Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK In het tweede nummer der Missiën in China, Kongo en Philipijnen door de Pa ters van Scheut uitgegeven, lezen we ver slag der werkzaamheden dier ieverige zen delingen. Daar zij in onze Kamers op zoo lage wijze werden aangerand meenen we wel te doen over te schrijven wat die heldhaf tige mannen in qnze kqlonie te weeg jmachteu. In Kongo hebben zij twee mis siën het Apostolisch Vicariaat van Bel gisch Kongo onder 't bestuur Z. H. Mgr. van Ronslé en de apostolische prefektuur van Opper-Kasaï onder 't bestuur van Z. E. P. Emeri Cambier. In 1910 telden deze twee missiën de eerste 5.345 en de twee de 2.181 doopsels. In 1911 geven de Pa ters volgende cijfers op. In het Aposto lisch Vicariaat van Mgr. van Ronslé, 10 duizend 956 doopsels en 4.715 in de Apos tolische Prefectuur van Pater Cambier. In het gebied van Mgr. van Ronslé wa ren in 1910, 12 722 gedoopten en 25.326 gcloofsleerlingen. Katechisten 430. Missie gebied van Z. E. P. Cambier. In 1910 6.685 gedoopten en 22.416 geloofsleerlin- gen. In 1911 8.551 gedoopten en 31.554 gcloofsleerlingen. Katechisten 514. In 1911 werden 8 belangrijke nieuwe missiën gesticht; onder die vermelden we: Vaku, in Mayombo en Boboroaan deLu- kenie in het district van Leopoldmeer. De Elisabethville is Woensdag te Ant werpen uit de Kolonie toegekomen. De boot vertrekt terug naar Kongo op 17 Februari. Alle bestellingen voor vrien den in het Zwarte land dus te bezorgen vóór 16 dezer inde bussen van een post kantoor. De Steamer Elisabethville is de laatste boot die in 't terugkeeren aanlegde te Ténériffe havenstad der Kanarie eilanden van nu af legt de boot enkel aan te Da ken, een haven in Senegambie, zoo kort de reis met een dag in. De overtuiging van M. Vandervelde Maandag 19e Februari aanstaande om 5 1/2 u. 's avonds in 't katholiek Volks huis te Yper ter eere onzer Missionarissen in Kongo. Jn de kamers hebben socialisten onze missionarissen in Kongo schandelijk be-1 leedigd en gelasterd damom moet in Y-I per, zooals in andere steden reeds gedaan S werd, de naam en faam onzer zendelingen verdedigd en gewroken door eene groot-1 sche betooging al -wie kristen en katho liek is in Yper en in 't omliggende wordt dringend uitgenoodigd tot de BETOOGING OP 19« FEBRUARI Zullen de betooging bijwonen en er het woord voeren i Zeer Eerw. Pater Declercq, assistent van den algemeenen overste der EE. Paters van Scheut, leeraar in de Kongoleesche taal aan de hoogeschool te Leuven, lid van den kolonialen raad, en die verschillende jaren zendeling geweest is in Kongo. i Zeer Eerw. Pater Vermeersch, Jezuiet,wel bekend om zijne welsprekendheid en om zijne redetwisten over Congo tegen socia list Vandervelde die door den Pater deer- lijk geklopt werd. Zijne hoogweerdigheid Mgr Roelens, Bis schop in Opper-Kongo, die twintig jaren, als zendeling in Kongoland gewerkt heeft aan de bekeering en de beschaving der negers. Een gevierde en vermaarde volksrede naar zal het woord voeren. mmm FEESTWIJZER le Deel 1 A' w~» 1''' lori' n - "ircn, inschrij- vinfen, enz, betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgever gezonden worden. Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens kun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken. AANKONDIGINGEN Gewone aankondigingen 10 c. per reke: Rechterlvke aankondigingen: 1 fr, de reke, Groote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER BOTERSTRAAT, 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. - Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. Zondag 11 Februari.-Sexagesima. - Feestdag van de Verschijning van O. L. V. te Lourdes ^verzet tot op 19 dezer). Evangelie van den Zondag. In dien tijd, toen er eene groote menigte te samen kwam en men uit de steden tot Jezus ging, zeidehij in eene gelijkenis. Een zaaier ging uit, om zaad te zaaien, en terwijl hij zaaide viel een gedeelte langs den weg en werd vertredenen de vogels des he mels aten het op. En een ander deel viel op de rots en als het was opgekomen verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. Een ander deel viel tusschen de doornen en de doornen schoten tegelijk op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde, en als het opgekomen was, bracht het honderdvoudige vruchten voort. Dit zeggende riep hij uitWie ooren heeft om te hooren, die Hoore! Zijne leerlingen ondervroegen hem nu, wat deze gelij kenis was. Hij zeide tot hen U lieden is het gegeven, de gehei men Van het rijk Gods te kennen, den anderen slechts in gelijke nissen, opdat, terwijl zij zien, niet zien, en terwijl zij aanhooren, niet begrijpen. Dit is nu de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. Dat, wat naast den weg valt, zijn zij die het aanhooren, vervolgens komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet door het te gelooven zalig zouden worden. En het geen,op de rots valt, zijn zij, die als zij het hooren het woord met vreugde aannemen; maar zij hebben geen wortel, zij geloo ven voor een tijd en in den tijd der bekoring vallen zij af. Wat echter tusschen de doornen vielzijn zij die het woord hoorden, maar fret wordt verstikt door de zorgen, rijkdommen en wellusten des levens en zij dragen geen vruchten. Wat evenwel in goede aarde viel, zijn aij, die gehoord hebbend, het woord in een goed en volmaakt hart bewaren, en vruchten voortbrengen in lijdzaamheid. Maandag 12.— De zeven HH. Instellers van de Orde der Semieten (dienaars van Maria). Dinsdag 13.—Gedachtenis van het Lijden van O. H. Jesus-Chrlstus. Gedurige Aanbidding ie Gheluvelt. Woensdag 14.-//. Raymundusde Pennafort, belijder. Donderdag 15. Cyrillus ran Alexandrië, bisschop en kerkleeraar. Vrijdag 16. -ƒ/. Vedastasbisschop, Gedurige Aanbidding te Dranoutre. Zaterdag 17.-//. Amandus, bisschop. Gedurige Aanbiddingit Locre. (Te naaste week nog meer daarover). Men mag de inschrijvingen sturen aan het bureel van Het Ypersche Volk of aan M. Leo Mallié, schrijver, 7, rue de la tête d'or, Doornik. E. H. Dilger, bestuurder der Jongensweezenschoo), Yper. 25.00 E. H. Feys, rustend Pastor, Yper 5 00 j. Hergian, Yper 1.00 Onbekend 2.00 Oroote Congregatie der Dochters en E. H. Pastor van Boesinghe *82.50 Onder dezen titel geeft 1' «Action Catholique (Nijverheidstraat Brusseleen tract uit Het ware te wenschen dat deze bladzijden die de J slechte trouw van sommige tegenstrevers in het klaarste licht stellen, vooral in anti-klerikale en wan kelende middens verspreid werden Bedrijvige en verstandige mannen in staat om de- zen tract aan groepen te verklaren, zouden kunnen gelast worden hem uit te deelen aan den uitgang der spoorhallen, fabrieken.., De tract is verkrijgbaar tegen 3,50 fr. voor 1000 exemplaren (verzendingskosten niet inbegrepen)0,40 fr. voor 100. n Photo ANTONY. Zaterdag 11. te 8 1/2 u. 's morgens is er éeil schrikkelijke brand ontstaan in het krankzinnigen gesticht voor mannen, gelegen in de Thouroutstraat. De pompiers zijn rond 9 ure toegesneld en hebben al gedaan wat zij konden om het vmur te overmeesteren. Een groot deel hebben zij moeten laten branden, daar was niets meer aan te doen. Men kon slechts den brand beperken en het vuur van de nog onbeschadigde gebouwen afweeren. Te 9 1/2 u. kwam er eene afdeeling van het bataljon van het 3e linie om orde te houden en het blusschen te helpen. In alle haast doch met de meeste voorzichtigheid en gelukkiglijk met welgelukken kon men boven de 300 krankzinnigen verhuizen in ongebruikte cude deelen van het gesticht. Het krankzinnigengesticht werd gebouwd overeen 15 tal jaren volgens de plans van Ingenieur Coomans. De brand is ontstaan in het waschhuis, misschien wel 's avonds te voren, doch men kent geen juiste oorzaken. De schade beloopt tot 100.000 frank en gelukkiglijk is alles verzekerd aan vier com pagnies. 3. Pensée élégiaque J. De Swert. i voor vier bas-vioolspelers, uitgevoerd door de heeren Moeremans, Charpentier, Lebegge en Ver- cautere. 4. Oude Kerstliederen. j door de leerlingen van St. Michielschool 5 Gallia (Lamentation) Ch. Gounod voor soprano solo, gemengd koor, orgel en piano. 2' Deel. 1. VArlêsienne G. Bizet. door de Koninklijke Fanfare, 2. Treurzang L. Arschodt. voor basviool, door M. Moeremans 3- a) Wiegeliedje J. Opsomer. b) Mieleke Allen dus naar het katholiek Volkshuisgezongen door Mad. Arschodt. op Maandag 19 Februari aanstaande. On- 4- invocation O. Roels. i i voor vier basvioolspelers, door de heeren /Moe der de beleedigde missionarissen zijn ook j rematlSi Charpentie£ Le£egge en Vercautere. Yperhngen. 5. YPER-CANTATE O. Roels. VRIJE INQANQ in de zaal. j (woorden van M. Henri Sobry)— Gemengd koor Kinderen worden niet aanveerd. j raet begeleiding der Fanfare (700 uitvoerders/ Genummerde kaarten zijn verkrijgbaar aan 1 fr. den zondag 18 Februari in den iopen 0m 7 ure. Katholieken Kring van 11 U, voormiddag j Eene kleêrkamer zal ingericht worden 't einden de tot 12 1/2 ure, en den maandag bij druk-zaal de damen worden verzocht er hunne hoeden ker Tyberghein-Fraeijs in de Hondstraat. te leggen- De zaal zal gesloten worden binst het uitvoeren der verschillige nummers. De personen, vreemd aan de maatschappij, Het Concert begint om 7 1/2 ure stiptdeuren Namens het Kristen Vlaamsch Verbond HET BESTUUR GROOT ZANG- EN MUZIEKFEEST, onder de leiding van M. LOUIS ARSCHODT, 1« pr. aan 't Koninklijk Conservatorium te Gent, aange boden aan de eereleden, op Zondag 11 Februari 1912, in de [weinszaal, met de welwillende mede werkingen van Mevrouw L. Arschodt, kunstzangeres laureaat aan 'i Koninklijk Conservatorium te Gent, de Heeren Albert Moeremans, Fernand Charpentier, Paul Lebegge, en Armand Vercauter, liefhebbers- basvioolspelers van Gent; van de zangafdeeling der meisjes van de diamantslijperij en van de leer lingen der Sint Michielsschooï. De Heeren L. Van Houtte, Em. Wenes en G. Desramault, begeleiders. 1. Marche militaire frangaise C. Saint Saëns. uitgevoerd door de Koninklijke Fanfare. Reviens! O. Roels. gezongen door Mad. Arschodt nen kaarten krijgen den dag van 't concert Iweinszaal, aan 2 frank. kun- in de Algemeene vergadering der aan- deelhouders op Zondag 11 Febru ari aanstaande ten 11 ure in Eigen Heirdzaal, St.- Jacobsstraat, 26, Yper. Dagorde 1. Verslag van bestier en toezichts- raad; 2. Voorstelling tot goedkeuring van bilan en rekening van winsten en verliezen op het dienstjaar 19113. Kiezing van drie bestierleden in vervan ging van de heeren Iweins d'Eeckhoutte, Val. Seys en A. Raeckelboom. 4. Kiezing van een lid van den toezichtsraad in vervanging van M. Struye. Zondag 11 Februari, groote propaganda vergadering in de St. Michielsschooï om 2 ure stipt. Eene befaamde spreekster, Mevr. De Vreeze, be stuurster der vrije huishoudschool van Gent zal ei het woord voeren en spreken over de Hoedanighe den en Plichten eenergoede huishoudster. Verslag zal er ook gegeven worden der jaarreke ningen en werkzaamheden van 't jaar 1911. Alle eer- en werkende leden van den bond zijri daar verwacht. Iedereen brenge nog kennissen en vriendinnen mede. Allen op post. Bestuur. Zondag laatst had in de herberg Nieuw- kerk de jaarlijksche Koningskaarting plaats. Talrijke liefhebbers waren opgekomen, met het vaste besluit dit jaar de kroon weg te dragen. Onmogelijk den strijd op het papier over te zet ten, onbeschrijflijk het kampen en het ijveren weêr te geven. Doch hoe stond men in verwondering wanneer, na al dit pogen men den uitslag vernam, en iemand niet als koning maar als Keizer hoorde uitroepen. Leopold De Vos, de wijze koning, na tweemaal reeds opnieuw zijn troon beklommen te hebben, is nu een stapje hooger gestegen en in de aanwezigheid van talrijke vrienden plechtig keizer geworden. Een kaarter. Hout in planken gezaagd werd ge stolen ten nadeele van M, E. Hosten, Poperinghe steenweg. Om op het houtwerkt e gers ten hebben de dieven het slot van het hekken doen springen. Vermoedens wegen op een zeker per soon, de politie heeft een onderzoek ingesteld. Fan nnrnan Katholieke Jonge Wachters. Maandag LClI U|llUCgien acj,t dagen is er te Yper eene groote vergadering om protest aan te teekenen tegen de beschuldigingen waarmede citoyen en framasson Vandervelde onze dierbare missionarissen belaster de Die vergadering is ingericht door Het Christen Vlaamsch Verbond van Yper. Kath. Jonge Wachten uwe plaats is op die Verga dering én om mede protest aan te teekenen, én om de werking van het C. V. V. te ondersteunen Weest Jus allen op uwen post. Zaterdag. 3« Februari, "rond 6 1/2 ure 's avonds waren de leden van L'Orpheon in hun lokaal vergaderd Ste Cecilia de patrones der muzikanten, .vierd er immers gevierd met een vriendelijk eet maal, gedurende hetwelk de lekkere spijzen afwissel den met muziek en zang. De heer voorzitter Jules Antony, met zijne welbe kende welsprekendheid, droeg de heildronk voor 'er eere van den Eere-Voorzitter Mr den Burgmees ter Colaert, die op zijne beurtenVoorzitter en Leden vuriglijk bedankte voor hunne gevoelens van gene genheid en L'Orpheon een prachtige toekomst voorspelde dank aan de kundige leiding van harem nieuwen bestierder Mr Albert Van Egroo. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1