KatboHek "Volksgezind ïüeekblad *Pasefien BUITENLAND BINNENLAND IPER en ARRONDISSEMENT Oorlog tusschen Italië en Torkije Nieuwjaarsgiften voor den Paus Kerkelijke Kalender. KONGO YPER DE VERLOREN ZOON Provinciale Herverzekeringskas. KATHOLIEKE 10HGE WICHT. Aldieling SI Hiklaais Katholieke Jonge Wacht. Afdeeling St Pieters. POPERINGHE DERDE JAAR N° 15 Wekelfjksche Oplage O O O nummers ZONDAG 7 APRIL 1912. TELEFOON N° 137 O. Bras-' ter. Het Paaschfeest is het feest der feesten. De heilige Kerk kondigt het met de vol- gende woorden plechtig aandezen dag heeft de Heer gemaakt, het feest der feesten en ons Pascha, de verrijzenis van onzen Verlosser Jezus-Christus volgens het vleesch. Dit feest is zoo oud als de Kerk zelf. Hiernaar is de gansche schikking van het kerkelijk jaar geregeld. Het geheim der verrijzenis door de veertigdaagsche vasten voorbereid en voortgezet tot aan Pinksterfeest, omvat aldus vier maandeni van het kerkelijk jaar, terwijl de andere kerkelijke tijden met dit feest in verband staan, hetzij als voorbereiding van hetzel- ve, ofwel als zijne bekroning. Jezus-Chris tus, de zon der gerechtigheid, staat van daag midden aan den hemel en verlicht j en verwarmt alles met zijne weldoende genadestralen. De christen, daarvan bewust, heeft het bovennatuurlijk leven in al zijn volheid begrepen. Paschen is de verjaardag van de luister rijkste gebeurtenis uit het leven des Zalig makers en tevens het schitterendste bewijs voor de godheid van den Zoon Oods. Het doopsel maakt ons ledematen van Christus. De Heilige Geest, die in Chrisus woont en leeft, woont en leeft ook in ons: onze lichamen zijn zijne tempels. Bijgevolg zal de Geest die Christus tot het leven heeft opgewekt, ook in al zijne ledematen eene zelfde werking uitoefenen. Ook wij zullen met Jezus zegevieren. Ja, geheel onze ziel, geheel ons lichaam, in een woord, geheel onze persoonlijkheid zal een dag zien aanbreken, waarop zij, na den dood met zijne kluisters overwonnen te hebben, zal zegepralen in eenen glans gelijk aan dien van de verheerlijkte Mensch- heid des Heeren. Het Paaschfeest is voor ons het onfeilbaar onderpand dezer toekomstige verrijzenis, en een voorsmaak van hetgeen ons te wachten staat. Christus en geheel de eeredienst met zijn alleluias is een weerglans van de geluk zalige eeuwigheid. Er bestaat een kwaad dat het zieleleven kan beletten zich te ontwikkelen en een verrijzen met Christus onmogelijk maken. Dit kwaad is de zonde. Daarom moeten wij de zonde in ons uitroeien, ten einde van het goddelijk leven te kunnen leven en onze verrijzenis voor te bereiden. Dat moet voor ons de vrucht van den Paaschtijd zijn. De heilige Kerk heeft er ons gedurende de zes weken van de Vasten zonder ophou den op voorbereid. Hij noodigt al hare kinderen uit tot het sacrament van boet- veerdigheid te naderen, om in zich de kie men van den dood te verstikken, want zij verlangt, dat allen aan de Paasch-commu- nie, het onderpand der opstanding, zullen deelnemen. Opdat Gij, Jesus, 't allen tijd Der herten Paschavreugde zijt: Spaar wien gij 't nieuwe leven bood, Hem van der zonde bittren dood. Na weken en maanden ermede gedreigd te hebben, heeft Italië er. eindelijk toe be sloten het oorlogsveld te verruimen, en in den loop der week is hare vloot voor het eerst in de Turksche waters gevaren. Volgens eenige berichten uit Italiaan- sche berichten zijn verschillende kleine eilanden die aan Turkije toebehooren door de manschappen der vloot bezet. Sommi ge dier plaatsen zijn van groot gewicht, want vooreerst zouden zij van die stand plaatsen gemakkelijk de Turksche vloot in bedwang houden, en zelfs dank aan de vliegmachien, gemakkelijk kunnen weten wat er in Turkije, ja ook te Constantino- pel gebeurt. Aan een anderen kant wordt er gemeld dat Turkije veel ontplofbare mijnen in hare zeeën heeft gelegd, en van zin is dit aantal nog sterk te vermeerderen, om zoo het voortvaren der Italiaansche vloot te belemmeren en tegen te houden. Men voegt erbij, dat Italië voor 't oogenblik zal moeten afzien van haar eerst opgevat te plan, nl. verder in Tripolitanië te ruk ken, daar de opkomende geweldige hitte het de troepen onmogelijk maakt de daar voor noodige werken uit te voeren. On- dertusschen maken de Turksche troepen het leven voor de Italianen op vele plaat sen erg lastig geen nacht dat er geen aanval plaats heeft zoo trachten zij den oorlog in 't lange te rekken, en rekenen erop dat de gemoedstoestand onder de Italiaansche troepen weldra tot moede loosheid en wanhoop zal gebracht wor den. Engeland vier van zijn mannen die in 't huidige bestuur zetelen. Het schijnt toch uok: dat alle oproer nog niet gedempt is, c?i?r dezè week nog het Amerikaansch consulaat bij Chineesche egeering erop aangedrongen heelt dat zij moet waken over het leven en de goede ren der vreemdelingen, vooral der zende lingen. Péking blijft voorloopig China's hoofd stad, en de zetel van 's lands bestuur. De mijnwet is dan eindelijk gestemd Maar zooals wij verledene week meedeel den is de toestand daarom nog niet veel veranderd. Want de werkstaking duurt voort, met haren nasleep van armoede en ellende. In verscheidene distrikten hebben de leiders der arbeiders, seffens na het afkon digen van de wet de werklieden aangezet het werk te hernemen, terwijl men in een daartoe bijeengeroepen commissie zou vaststellen wat het loon der verscheidene arbeiders zou bedragen in andere distric ten hebben de leiders het werkvolk opge hitst om het werk niet te hernemen. Men heeft er dan toe besloten een algemeen referendum te doen om te weten hoe het werkvolk gesteld is ten opzichte van de herneming van het werk indien de twee derden gunstig was voor het voortduren der staking zou het werk nog niet herno men worden. Met veel belangstelling werd er naar de uitslagen van dit referendum gewacht welnu, het mag wonder schij nen, als men overweegt in welke ellende het grootste deel der werkersgezinnen ge dompeld zijn, maar de uitslagen zijn ten voordeele der voortduring der werkstaking Wel is waar is die meerderheid niet heel groot, enkel van eenige duizende; maar toch is ze veel meerder dan men eerst zou gedacht hebben. Men voorziet dus dat de werkstaking nog een tijd zal blijven voortduren, ten minste in verscheidene districten in andere zijn de mijnwerkers weer aan 't werk, maar daar ook zal het nog vele weken duren eer de streek haar gewoon uitzicht zal gekregen hebben, en men vreest er zelfs voor dat de arbeiders van boven den grondnu ook wel het werk zouden kunnen staken, daar voor hen de toestand niet veranderd is. In vele fabrieken blijft het werk stil lig gen alle dage hoort men van nieuwe die bij gebrek aan kolen, verplicht zijn te slui ten. Ondertusschen wordt de ellende groo- ter en grooter, en men vraagt zich af, vol vrees en benauwdheid wat er zal gebeu ren indien die toestand nog een tijd lang blijft voortduren. China KAMERNIEUWS. Deze week heeft de Kamer reeds den maandag gezeteldden dinsdag en woens dag waren er zittingen 's morgens en 's na middags. Eerst werd de bespreking geëin digd der verschillende artikelen van het budjet van nijverheid en arbeid, dat op zijn geheel gestemd wordt in de zitting van woensdag namiddag. Vervolgens be gint de bespreking van het wetsvoorstel over de bescherming der Kindsheid dit voorstel heeft voor doel de minderjarige kinderen te onttrekken aan de macht der ontaarde ouders die hunne ouderlijke plichten verwaarloozen of te buiten gaan, en ook de misdaden der minderjarige kin deren doelmatiger te straffen en te voor komen. Ernstig was de bespreking waaraan le den uit verschillende partijen deel namen. Onder de sprekers muntte uit den acht baren heer Burgmeester van Yper, M. Golaert die verslaggever was over die belangrijke kwestie. In die zaak ook moest de tegenstrijdige rood-blauwwe klok nog eens luiden. M. Royer kon niet nalaten van po litiek en antiklerikalisme er in te men gen, en uit te vallen tegen pastoors en kloosters, zoodat Vandervelde zelf moest getuigen "Ik kan niet aanne men dat men in zulk gewichtig wets voorstel antiklerikale of klerikale bekom meringen mengt» En zoo werden al de ar tikels mits hier of daar eene kleine wijzi ging goedgekeurd, in afwachting dat de wet in haar geheel aanveerd. worde na het paaschverlof dat de Kamerheeren ge nieten zullen tot 10 April. jonge en kleine vaarzen. Of men bedrogen wordt hoeft niet gezeid. Doch vermits er niets beters te vinden of te bekomen is, moet men van den nood eene deug,d ma ken, en met het vee dat men heeft kunnen aanschaffen weer noordwaarts op, de terugreis aanveerden. Het reizen met deze half wilde dieren is altijd het lastigste deel' van den tocht. Om ze te leiden kiest men eerst het minst wilde dier van de kudde uit, dit is het kopstuk of capita een strik met lan ge touw wordt aan de horens gebonden, een jongen leidt het dier en de andere dieren loopen in vrijheid het eerste na op gejaagd door het geschreeuw en de stok slagen der begeleiders. Veel last geeft het dat dit verwilderde vee altijd het hazen pad wil kiezen door het struikgewas en dikwijls het spoor van het kopstuk bijster I wordt. j Komt men eene rivier tegen dan is 't i nog iets anders. In Kongo zijn nog brug- gen noch overzetbooten en die rivieren hebben soms eene breedte van 60 tot 80 meter. Om dit water over te steken moe ten er bijzondere maatregelen genomen worden. Eerst moet men eene plaats zoe ken waar de oever niet al te steil naar het water afdaalt, en waar de overkant in zach te glooiing oploopt. Er mogen ook geen boomen staan, want de dieren zouden de pooten breken op de blootliggende wor tels, wat van boomen bij de rivier altijd het geval is. De toestand schijnt nogal geruststellend Sun-Yat-Sen, de eerste aanvoerder der republikeinen en ook de eerste voorzitter der republiek heeft nu officieel aan Yan- Shi-Kai zijn ontslag aangeboden, samen met dit zijner ministers toch zijn er De Bruxellesville is gister te 2 uur uit Antwerpen vertrokken naar de kolonie. Op de Elisabethville die aan 't terugkeeren is bevinden zich onder andere passagiers de paters Vandenbrande en Van Enthoven van Scheut. Zaterdag namiddag is te Antwerpen heer Jéröme Becker overleden. Hij was een der belgische officieren die een der eersten zich ten dienste stelden van den Kongo-Vrijstaat. Hij drong in Kongo langs de Oostkust en bereikte over Zanzibar en Taborah den post van Karema, 'saan het Tanganikameer, door Cambier, Storms en Ramaekers gesticht en waarover hij het bevel op zich nam. Later werd hij belast met meerdere zendingen onder ander bij Tippo-Tip en de Arabierenhoofdën. Het rund in Neder-Kongo. Van zoohaast de Jesuieten in Neder-Kongo toegekomen zijn, hebben ze gedacht aan veeteelt en koeien trachten te verkrijgen. In 't eerste gingen ze die halen te Makela een eerste post in Portugeesch Angola op vijf of zes dagen reizens van hunne resi dentie. Daar gekomen kon men onmogelijk koopen wat men liefst zou hebben, wel integendeel men was genoodzaakt te aan vaarden wat men te zien kreeg. Een por- tugeesche veekoopman heeft op stal een kudde van dertig tot veertig stuks wilt gij een van de beesten aankoopen, danzijt ge vellicht de heele kudde over te nemen. Is de koop gesloten voor een koe, en hebt gij ze verkregen voor den prijs, laten wij zeggen 150 fr. dan eischt de Portugees, dat gij elk dier van heel de kudde tegen dien zelfden prijs overneemt. Zulk een koop had vele nadeelen zulke eene kudde van dertig kop bevatte soms wel twintig stieren, eenige oude koeien en nog enkele Katholieke Jonge Wacht Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgever gezonden worden. Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken. AANKONDIGINGEN Gewone aankondigingen 10 c. per teke: Rechterlvke aankondigingen: 1 fr, de reke, Groote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER BOTERSTRAAT, 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. Zondag 7 April-HOOGFEEST VAN PASCHEN. Dat is de dag, dien de Heer gemaakt heeft. Laten wij ons van daag geheel aan ecne onverdeelde geestelijke vreugde overgeven Vieren wij niet de overwinning van den Qoddelijken Zaligmaker op den dood en de zonde Ja, heden is het ons Pascha, onze be vrijding uit de klauwen van den duivel. Millioenen christenen verheugen zich met ons, en vieren in dezelfde zangen en gebeden het groot Verlossingswerk. Vereenigen wij ons daarom gaarne met hetgeqed der heilige Kerk, dat alle harten in een zelfde ge voelen van aanbidding, dank en blijdschap samensmelt. Evangelie van den Zondag van Paschen. In dien tijd kochten Maria-Magdalena en Mari^ van Jacobus en Salome specerijen, om Jezus te gaan balsemen. En zeer vroeg op den eersten dag der week komen zij aan het graf toen de zon juist was opgegaan. En zeiden onder elkander Wie zal ons den steen wegwentelen van de deur van het graf En opziende ontwa ren zij dat de steen is weggewenteld. Want hij was zeer groot. En in het graf gaande, zagen zij ter rechter zijde een jongeling zitten omkleed met een wit gewaad. En.ze werden zeer ontsteld Doch hij zegt tot haar Weest niet ontsteld Gij zoekt Jezus den Nazarener, den gekruisigde Hij is verrezen, Hij is niet hier. Ziet de plaats waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt aan zijne leerlingen en aan Petrus Hij gaat u vóór naar Galilea, daar zult gij Hem zien, Gelijk Hij u gezegd heeft. Maandag 9-Tweede Paaschdag Dinsdag 9 - Derde Paaschdag. Woensdag 10 -H. Macharius, bisschop Donderdag 11--//. Leo de GrootePaus. Vrijdag 12—JU. Julius Paus en martelaar. Zaterdag 13 H. Hermenegild, martelaar. Gilde van O. L. V. Thuyne. 20 fr. Om 8 3/4 ure werd de vergadering geopend De lieer A. Logie, in zijn kundig en volledig verslag, herinnerde de verscheidene gebeurtenissen en beslui- 'en der vorige vergadering. Hij werd gretig aan hoord et) warm loegejuigt Op zijne beurt nam de heer Voorzitter het woord. Hij bedankte hertelijk den schrijver der afdeeling om zijnen ijver en werkzaamheid, en hernieuwde tot alle Jonge Wachters den oproep om nog meer leden aan te wakkeren en bij te winnen. In ene bloeiënde rede, weerdig van een voorzitter van Jonge Wachters, handelde hij over de schoolkwe stie eenvoudig en klaar bewees hij hoe uit het bestaanrecht van het kind, voor de ouders de groote plicht van opvoeding en onderwijs derzelve voortvloeithoe die ouders, door onbekwaamheid of gemis aan tijd in die taak gehinderd, dien last gedeeltelijk aan anderen mogen toevertrouwen; hoe zij voor dat groot en edel werk, bevoegde perso nen moeten kiezen, die hunne eigene zoo maat schappelijke als godsdienstige begrippen bij 't kind inprenten; hoe in een woord zij dienen te zorgen dat het onderwijs, aan hunne kinderen gegeven, vooral godsdienstig weze... Hij bewijst de redelijkheid dat de Staat alle onderwijs ondersteune, en huldigt de heeren Schollaert en de Broqueville, twee mannen, die de vrijheid van den huisvacfer en het geluk van het kind behertigen. Hij schandvlekt de handelwijze van liberalen en socialisten, die stelselmatig, op bevel der loge, alle vrijheid van onderwijs bestrij den alleen uit haat tegen Kerk en Godsdienst, en eindigt zijne schoone rede met deze treffende woor den. Hier is geen strijd voor geld, maar enkel en alleen voor de schoone ziel van 't kind De Eerw. Heer Leys, Proost der Afdeeling, behan delde daarna eenige uittreksels der Paaschklok hij wakkerde eenieder aan dit blad te lezen, te her lezen en te verspreiden. Vervolgens besprak hij eenige punten van het Reglement der Jonge Wacht, en na nog eenige uitweiding over 't verenigings recht, waar de geërde spreker klaar en duidelijk deed uitschijnen dat de christene syndikaten alléén de gerustheid der bazen en de lotsverbetering der werklieden beoogen, werd die deugddoende verga dering om 10 1/4 geheven. Jonge Wachters, gedenkt uwe leusVereende krachten maken machtenwerkt onverpoosd in uwe omgeving tot bloei en groei uwer afdeeling vreest geene tegenkantingen want weest overiuigd dat Alleen door hinderpalen Men kan zegepralen fiFMFFNTFRllll °Penbare vergadering op Za- UlUlLumnHHU. terdag6 April 1912 te 6 u. ,s avonds. Dagorde 1. EeredienstLeen pacht van St Maar tensklooster. 2. Waterdienst verandering aan Dickebuschvijver.- 3. Sladsgeldwezen voorlopige .leening op berustende titels verlenging.—4. id.: uitgaven van kasbons. 5 Bureel van Weldadigheid: 'rekening 1910, begrooting 1912. 6. Nijverheids school rekening 1911. 7. Muziekschoolaankoop van instrumenten, crediet. - 8. ld.rekening 1911 .9. Burgerwacht: rekening 1911.— 10. Eeredienst: St Miartenskerkfabriek, rekening 1911.— 11. Burger lijke Godshuizen verkoop van hout, bussels en boomen. 12. Id. Verkooping van igendommen I te Yper en Zonnekeke. Op Maandag 15 April i OPVOERING van in 't Katholiek Volkshuis door de Tooneelgilde der Katholieke Normaalschool van Thorhout. Voorb. P. 2 f.le P. 1,50 f.2e P. 1 f. 3e P. 0,50 f. TEN VOORDEELE DER MISSIËN peerden. - De rekening 1911 werd medegedeeld op de jaar-vergadering, gehouden deze week op het stadhuis. Drie nieuwe maatschappijen werden sedert 1 Jannari 1912 aangeslotendat maakt dat er nu 38 zijn. De 35 aangeslotene sedert 1911 tellen 6749 i leden met 13 619 peerden van eene weerde van 13 615.600 fr. 331 peerden zijn gestorven, geschat op 305.352 fr Er werd een som betaald van 101.782,86 fr. als vergoeding van verlies op peerden. De toelage van den Staat was van 25.000 fr. De middelmatige 1 schattinS der verlorene peerden in 1911 is berekend 'op 922,51 fr. per peerd in 1910 was het aan 852,50 fr. De voorzitter der federatie, M. Lefèvre van Zille- beke spreekt den lof uit van zaliger M. Cam. Roo- ryck, burgemeester van Isenberghe gestorven in de loop van het jaar en vervangen in de commissie door M. Lelieur, burgemeester van Stavele. Sint Jooris is de patroon van de K, J. W. van Y- per. St Jooris'feest valt op Dinsdag 23 April. Naar we vernemen zal de K. J. W. van heel stad dit pa troonfeest vieren door eene Algemeene stadsver- gadering op Zaterdag 27" en eene Algemeene Mis in St Maartenshoofdherk den volgenden Zondag 28 April. Op Zaterdag 20" April Algemeene Sectie-verga dering te 8 1/2 u. stipt in de St Michielszaal, Elver- dinghestraat. Muziek Zang— Voordracht. Als trouwe makkers en ieverige werkers, verga derden Maandag laatst de Jonge Wachters der Sint Pietersafdeeling in hun gewoon lokaal. I Voorgezeten doorden Proost den Eerw. Heer Leys j en den Voorzitter, M. Devos, den schrijver A. Logi en andere afdeelingsraadsleden, werd de vergadering i bijgewoond door een vijftigtal leden die, rond den i Eerw. Heer onderpastoor Roose geschaard, in blijde stemming aandachtig toeluisterden. LIEDERAVOND.-Zou er dan weêrom wat Vlaamsch leven ontstaan te Poperinghe? Sedert 1907 is het Davidsfonds. dat in de jaren 1880 zoo bloeide, dood en begraven Zou het nu niet het gepaste oogenblik zijn om de Vlaamsche krachten samen te voegen in een stevigen band, namelijk eene degelijke afdeeling van het Davidsfonds? Dan zou er eene bestendige werking voor taal en letterkunde, en vlaamsche wetenschap, en zelfs geloofsverdedi- ging tot stand komen en blijven. Gezien den bijval welke de Liederavond bij zoo een groot getal katho lieke Vlamingen genoot, zou menigeen willen me dewerken in den strijd voor Godsdienst, Moedertaal en Vaderland. Hoe gretig luisterden de Poperinghenaars en de Vlamingen van Watou, Proven en Reninghelst waar het welsprekende woord van den Heer Claes van Antwerpen, die ter oorzake van eene onpasselijk heid van Di Borius, alleen de voordracht hield over de Vlaamsche Beweging in het land. En de aanhou- i dende toejuichingen van het publiek betuigden hoe iedereen gelijkheid voor Vlamingen en Walen vraagt in het bestuur van het land en in het onder- wijs. En het Vlaamsche lied weerklonk soms forsch in de koorzangen, soms zachtgelispt en welluidend in de liederen van Mestdach en Huberti, Meulemans en Huberti, soms krachtig en zoetgevooisd in lie deren van Mehul en Hullebroeck. En kranig en overtuigend was 't voordragen van een dichtstuk van Jan Van Beers. Geheel dat herleven van Vlaamsche krachten cieerklonk nog best in den fieren samenzang: De Vlaamsche Leeuw -5K- VAANDELFEEST. De feestwijzer voor de inhuldiging van het vaandel der Oud-Soldaten is verschenen het vaderlandsch feest belooft prachtig te wezen. Aan den militairen optocht zullen de volgende maatschappijen deelnemen 1. Philharmonie, Poperinghe, 2. Poelcapelle, gil de, 3 Denderleeuw id., 4. Wervicq id., 5. Beveren. (Rousselaere) id., 6. lngelmunster id., 7. Voorme- zeele, muziek, 8. Voormezeele gilde, 9. Wemmei id., 10. Ruddervoorde id., 11. Oudenaerde id., 12. Her- seaux id., 13. Oostveteren id., 14. Elverdinghe mu ziek, 15. Elverdinghe gilde, 16. Ichteghem id., 17. Avecapelle id., 18. Staden id., 19. Ste Kruis id., 20. Slype id., 21. Wervicq muziek, 22. Wervicq gilde, 23. Becelare id., 24. Uitkerke id., 25. Rumbeke id., 26. Meessen id., 27. Watou muziek, 28. Watou gil de, 29. Veurne id., 30. Pollinchove id,. 31. Iser>fc>er- ghe muziek, '32. Ghyverinchove gilde, 33. Isenber ghe id, 34. Lauwe id, 35. Wevelghem id, 36. West- vleteren id, 37. Langemarck muziek, 38. Lange- I marek gilde, 39. Passchendaele id, 40. Loo id, 41. Heyst. aan-Zee id, 42. Handzame id, 43 Woesten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1