L Landbouwers, VAN HIER EN ELDERS A- Verbeke-Devrieze Katholieke en Bewarende Bond van het Arrondissement Yper. Bank A. J. VONCK, 1 Koninklijke Hofbouwmaatschappij van liet Arrondissement Yper. In alle tentoonstellingen bekomt de TUBULAR de Eerste Prijzen. MARKTPRIJZEN N ieuwstr.^Thielt^ Hopmarkt Beursinlich tingen Rechtbank van Yper. Agentschap van de kas der Eigenaars, oblig. 4 o|o. De beoravino va" M; Merghelynck waarover wien tt1} ^C jven in ons bijblad was eene indrukwekkend betooging van deelneming aan den rouw der bedroefde edele familie. Omzeggens was heel de Ypersche bevolking vertegenwoordigd. Ook waren veel vreemden gekomen uit het Arrondisse ment, uit de Provincie en uit de hoofdstad De be groeting der famillie in S. Jacobskerkportaal duurde zeer lang. Onder de aanwezigen hebben wij de vol gende hooggeplaatste personen bemerkt. M. Baron A. Ruzette, Eeregouverneur der provincie M. Graaf Leon d Ursel, kabinetsoverste en afgeveerdigde van den heer Minister van buitenlandsche zaken, met M. A. de Bassompierre, Afdeelingsoverste in het Algemeen politiek bestuur van het Ministerie van buitenlandsche zaken. Wprlfrprlltprcraarf De voorstelling der kandidaten ntufgcniersraan. patr0ons en bedienden voor HET VROOLIJK HOEKJE die van zin zijt eenen afroomerte plageeren, wend u tot ons muis, vooraleer uwen keus te doen. Hier zult gij |den eenvoudigsten en den duurzaamsten aller merken vindende T U B U L A R is immers gekend als het Ideaal der ontroomers, lichte werking, gemak van onderhoud, scherpe afrooming, zich zelf oliën, dit zijn de hoedanigheden welke hem bo ven alle andere stelsels verheffen. Men vraagt ernstige agenten Onmogelijke Concurrentie VASTE PRIJZEN UIT DEN LANDE. Centraal voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bij LA ND BOUW MA CHIENEN In zelfde magazijn, zijn ook alle andere landbouwmachienen ver krijgbaar Amerikaansche maai-, pik- en bindmachienen, moteurs en dorschmachienen, zaai- en braakmachienen van af 30 frank.; vettestrooiers, trieurs, breekploe- gen, haverpletters, strooisnijders. koekbrekers, roomkerns, wanmo lens, raapmolens, waschmachie- nen, wringers, zolderwagens, bas- kuuls, maten, gewichten, enz, enz. VEEMARKTEN. Beurs van Brussel Koers van 4 April 1912 -- - STAATSFONDSEN Inlichtingen gegeven door den de Haernestraat n° 8 YPER. Telefoon n° 141. VERMAKELIJKHEDEN BURGERSTANDEN. 7sq \j>U ijil: V* iu >3 .Ji lIJ 1 TB*»' r 7fi •30t jf -i\V irf: iV\.: 13* •>i» bc rt: 2 -i 9F* b 3i r* tf. li' n; 33 ƒ.4.' De lijkplechtigheid en begraving geschiedde zonder pracht of praal volgens de laatste wil van den afgestor ven. Z. E. H. Kanun. Debrouwer deed de begraving. moeilijkheden veroorzaak', heeft bijzonder in de groote steden. Hoe heeft de liberale volksvertegenwoordiger niet gedacht tegen de achterlating van zekere personen reklomatie in te dienen binst het tijdverloop door de door hem ook verkregen wet vastgesteld Dat had verstandiger geweest dan in de Kamer pu blieke kiesreklame te maken. De wet stelt eene bijzondere proceduur in voege om in te gaan tegen de lijsten vastgesteld door de schepencolleges. Indien het M. Nolf, advokaat en wetsgeleerde, belieft die wettelijke proceduur niet te volgen, maar te klagen alswanneer het te laat is, dan heeft hij maar zich zelf te beschuldigen van onop lettendheid en onbezorgdheid. De besp-eking door hem uitgelokt in de Kamer bewijst daarbij nog ten overvloede dat onze liberalen verslegen zijn en mis te vreden. Het zal nog voorvallen de kiezing van Zondag 14 April is gedaan geweest Zaterdag 11. aan de voorzitters der hoofdbureelen MM. Laheyne, vrederechter en A. Berghman bijge voegd vrederechter. De kandidaten werden zonder strijd gekozen verklaard. Hier volgt de lijst Kandidaten gekozen voor de Kamer voor bedien den 1) als patroons. Werkelijke MM. Breune J. handelaar in stoffen, Yper (uittredend lid) en Lebbe H. handelaar in metalen, Poperinghe. Plaatsvervanger: M. Billet R. brouwer, Hooglede. 2) als bedienden. WerkelijkeMM. Vander- ghote H. comptable Yper en Verlae L id. Waasten. PlaatsvervangerM. Coenen R. handelsreiziger in hop Poperinghe. Kandidaten gekozen voor de kamer voor Werk lieden. Groep 1. Handelsondernemingen, verschei dene Nijverheidstakken. Werkelijke MM. Costeur H. rijtuigmaker, Yper (uittredend lid) en Van den Bulcke E. handelaar in vlas Komen. PlaatsvervangerM. Dewulf V. beenhouwer Yper. Groep II. Voedselnijverheid. Werkelijke MM. Gillebert J. brouwer, Yper en Vandewynckel S. gewezen bakker Yper. PlaatsvervangerM. Wullepit A. molenaar Re- ninghe. Groep III. Bouwnijverheid. Werkelijke MM. Fiers H. ondernemer, Yper, (uittredend lid) en Lacante C. metser Poperinghe. Plaatsvervanger M. Beirnaert E. schilder, Yper. Groep IV. Houtnijverheid. Werkelijke MM. Fol J. houtzager, Yper en Ma- hieu A. schrijnwerker, Yper. Plaatsvervanger M. Veracx E. schrijnwerker, Langemarck. Kandidaten voor de kiezing der leden werklieden van den Werkreehtersraad van Yper die moet plaats hebben op 21 April. Ie groep. Handelsondernemingen en verschei dene nijverheidstakken. Werkelijke MM. Deconinck J. wever, (uittre dend lid), Boomgaarstraat Yper, en Mansis A. vlas werker, Nieuwstraat Wervick. Plaatsvervanger M. Defrancq H. steenbakkers- gast, Hooglede. 2e groep. Voedselnijverheid. Werkelijke Vangrambezen B. surveillant in de suikerfabriek, Waasten en Castelein Arthur, bakkers- gast, Bukkerstraat Yper. Plaatsvervanger M. Baert-Willaert E. suikerlij- droogersgast, Beveren (Rousselaere). 3e groep. Bouwnijverheid. Werkelijke MM. Decock K. huisschilder, de Stuerstraat, Yper en Logie A. steenkapper, Neer straat, Yper. Plaatsvervanger M. Marez E. loodgieter, zink- werker, Magdalenastraat Wervick. 4e groep. Houtnijverheid. Werkelijke MM. D'Haene Camiel, timmermans- gast, Wenninckstraat, Yper en Pareyn Donat R. lattensplijter, Poperinghe. Plaatsvervanger Debeur Jules Timmerman Ghe- luwe. In Ho ïmtd ln de bespreking over de opmaking III UC ftflIUEl. van kiezerslijsten voor den werkreeh tersraad, (beknopt verslag van Maandag 1 April) heeft M. Nolf ook zijn woord gezegd. Natuurlijk dat is ziin rechtmaar het is ons recht ons gedacht te zeggen over de gezegdens in de Kamer van den liberalen volksvertegenwoordiger van Yper en Arron dissement. Naar onze eenvoudige meening is nog nooit beter gebleken dat M Nolf slechts voor doel heeft kies- reklaam te maken. Het is gemakkelijk achterna beknibbeling te ma ken over de nieuwe kieswet voor den werkreehters raad. Maar vergeet M. Nolf dat hij geholpen heeft om die nieuwe kieswet te doen stemmen Weet de liberale volksvertegenwoordiger - die aan de stemming der wet medehielp weet hij niet dat het opmaken der nieuwe lijsten ongehoorde j De prijskampen voor uitstallingen ingericht op Donderdag 4 April door de Koninklijke hofbouw maatschappij van het arrondissement Yper onder de bescherming van het Stadsbestuur hebben veel bijval genoten en eenen oprechten naijver opge wekt. Het getal inschrijvingen is het dubbel geweest van dat van verleden jaar. De Jurij had eene hoogst moeilijke taak te ver vullen. Alle mededingers hadden in het uitstallen hunner koopwaar eene buitengewone behendigheid aan den dag gelegd hunne uitstallingen waren met veel kunst versierd met natuurlijke planten en bloe men De jury was gelukkig het getal prijzen te mo gen vermeerderen, nochtans betreurde hij de ont houding van sommige winkeliers die met voordeel aan die prijskampen hadden kunnen deelnemen. De prijzen bestaande in diplomas en eeremetalen werden toegekend "als volgt Gilles Gustaaf.- Varkenslachter zilveren eer metaal met gelukwenschen der jury (prijs der stad.) Debrue-Molhant. - Fruit en groenten; zilveren eer metaal met gelukwenschen der jury. Olluyn Leon - Coiffeur zilveren eermetaal met gelukwenschen der Jury. Allewaert Edgard - Coiffeur zilveren eer metaal met gelukwenschen der Jury. Devos zusters - ellegoederen zilveren eeremetaal (prijs der stadj met gelukwenschen der Jury. RooseJustin— ellegoederen zilveren eeremetaal (prijs der stad) Declein zusters— modewerksters zilveren eere metaal. t Debergh-Jonkheere-schoenen verguld bronzen eeremetaal (prijs der stad) Didier Arthur- schoenen verguld bronzen eer metaal We Dumont-Vasseur- beenhouwster verguld bronzen eermetaal (prijs der stad) Bultiauw Paul— regen- en zonneschermen ver guld bronzen eermetaal. Janssens-Boudry Jacques cigaren verzilverd bronzen eermetaal. Lebbe zusters-ellegoederen bronzen eermetaal. Beddeleem Léon. Beenhouwer bronzen eerme taal. Segers-Lambert. Meubels bronzen eermetaal. Knockaert-Kcstelyn. Beenhouwer bronzen eer metaal. Algemeene vergadering der Afgeveerdig- den op Zaterdag 13 April, te 9 u. 's morgens in het Volkshuis (ingang langs de Hondstraat). Na de vergadering in dzelfde zaal geheime stemming tot 12 u. en 's namiddags van 2 tot 5 u. tot het kiezen der kandidaten voor de aanstaande Kamer-en Senaatverkiezing. Die stemming wordt voortgezet den Zondag 14 en den Maandag 15 April van 9 tot 12 u. en van 2 tot 5 u. in den Ka tholieken Kring (zaal van het eerste verdiepMee nenstraat te Yper. DE SLIMME FRANS. Frans en Marie hebben hun moeder voor haar verjaardag van hun zakgeld Iets gekocht om haar te verrassen. Moeder: Kinderen morgen is 't mijn verjaardag. Het schoon ste geschenk waarmee ge me het grootste genoegen kunt doen is, het voornemen, altijd braaf en wijs te wezen Frans O mama, dat is jammer! Nu hebben wij al wat anders gekoch 1 IN EEN VOLKSVEROADERINO, Redenaar: Ik zeg, als men iets goeds wil gedaan hebben, moet men het zelf doen Toehoorder: "Hoe dan met haarknippen?» NA DEN REGENBUI. Fritsje Mag ik nu buiten gaan spelen, ma? MamaWat, met die gaten in uwe schoenen Fritsje Neen, met den buldog van hiernaast. O DIE KINDEREN! Mr Linkerman, die op een diner een schotel breekt; O wat spijt mij dat MevrouwOch 't Is niets mijnheer, wezenlijk niet. Vijfjarig zoontje 't Is maar eene geleende nietwaar, ma?» schillige zalen van stad. - Huidelied aan de Mission- narissen gedicht door M. Jos. Vandenberghe. DE MILICIEKLAS VAN 1912 - In antwoord op eene vraag in de Kamer gesteld, heeft M. de Broqueville, de minister van oorlog, verklaard dat de milicieklas van 1912 niet voor 1 October aan staande zal binnengeroepen worden. i HET PERSONEEL DER GEVANGENIS SEN.-Het Staatsblad deelt een koninklijk besluit j mee van 25 Maart, waardoor de jaarwedden van het persooneel der gevangenissen geregeld worden, t Al de bedienden bekomen daardoor een merkelijken opslag en de diensttijd bepaald voor de bevorderin- i i gen. wordt ingekort. GEEN TOMBOLA MEER BINST DE WE RELDTENTOONSTELLING. - Aan de be grooting van arbeid van nijverheid is, door de regee- ring,bij amendement, eene eerste toelage van 750,000 fr. aan de Naamlooze Vennootschap der Wereldten- toonstelling van Gent voorgesteld. De financieele tusschenkomst van den Staat, ten voordeele der vennootschap, wordt bij overeenkomst bepaald op eene som van 7 1/2 millioen frank, ver deeld in tien annuïteiten van 750,000 fr. Dank aan deze combinatie zal de tentoonstel ling van Gent geen tombola moeten houden. Het fiasco der tombolas van Brussel en Charleroi heeft bewezen dat men niet langer op dit afhalen der bevolking moet rekenen om aan middelen te gera ken. NIEUWE POSTZEGELS. - Bij koninklijk besluit van 26 Maart worden nieuwe modellen van postzegels ingevoerd tot vervanging van de bestaan de modellen. De zegels van 10 centiemen en daarenboven, dra gen de beeltenis van Koning Albertde andere, onder de 10 centiemen, dragen eene teekening die verschilt voor iedere weerde. De zegels volgens de thans bestaande modellen blijven geldig tot dat zij opgebruikt zijn. Bij ministerieel besluit van 27 Maart wordt de dag van de uitgifte der nieuwe postzegels van 15 en 10 centiemen vastgesteld, op 15 April aanstaande. KORTRIJK - M. Henry Vercruysse, doctor in de rechten is voorzitter gekozen van de katholieke Jonge Wacht van Kortrijk in vervanging van wijlen M. Georges Clayes. BUITENGEWONE BEGROOTING.-Voor de buitengewone uitgaven van het dienstjaar 1912 zijn credieten geopend ten beloope van 119,841,500 fr. waarvan *45,335,000 fr. voor het ministerie van landbouw en openbare werken 73,556,500 fr. voor het ministerie van spoorwe gen, posterijen eti telegrafen 950,000 voor het ministerie van financien. Wij treffen o. a. de volgende kredieten aan voor werken in onze provincie Aanleghaven van Zeebrugge. 1911 en 1912 1,200,000 frank. Spoorweglijn van Heyst naar Knocke100 dui zend frank. Haven van Blankenberghe500,000 fr. Haven van Nieuwpoort- 900,000 fr. Dubbele ijzerweglijnen zullen gelegd worden van Lophem naar Thourout, van Dixmude naar Caes- kerke. De postbureelen van Brugge, Veume Ingelmun-, ster en Thielt staan vermeld in het krediet voor bouwen, vergrooten, enz, van postbureelen. j Haven van Oostende: - 1910, 1911, 1912: meer j dan 3 millioen. Vaart van de Leye naar de Yperlee 500,000 fr. Eene som van omtrent 900,000 fr. is nog beschik- baar op het krediet van 1911, zoodat men tot 1913 zal kunnen voortwerken aan het voleindigen der vaart. 1 Yper 30 Maart 23 Maart Tarwe, per 100 kilos 20 -a 20 50 20 - a 21 75 Rogge 17 -, 18 - 17 75 Haver 21 -, 21 75 20 50 21 75 Boonen Erwten 21 25c 22 - 22 23 Aardappelen 7 50, 8 - 7 50 8 - Boter, per kilo 2 90„ 3 20 3 20 3 50 Eieren de 25 2-, 2 10 2 - 2 10 Kortrijk 1 April 25 Maart Bitteipeën, per 100 ke 24 50a 25 - 25 - Witte tarwe pr Heet. 20 50, 21 - 20 - a 20 50 Roode tarwe 19 50, 20 - 19 - 19 50 Rogge 18 50, 19 - 18 50 19 - Haver 22 50, 23 - 22 50 23 - Aardapp. gele, 100 k° 8 - 8 50 8 - 8 50 Boter, per kilo 3 40, 3 70 3 50 4 - Eieren, per 25 2 10, 2 20 2 10, 2 20 Koolzaadolie, ko 100 67 50, 68 - - - Lijnolie .83 25, 84 50 Koolzaad koeken 14 -„ 15 Lijnkoek: n 25 50, 26 50 26 - 27 - Dixmude, 1 April 25 Maart Tarwe, per hectoliter 21 50 a 20 50 a Rogge, 21 50 - - 22 - Aardappelen 8 - 8 - Boter, per kilo 3 20 3 55 3 30 3 50 Eieren, per 25 stuks 2 10 2 05 2 10 Rousselaere 2 April 26 Maart Oude Tarwe, 100 ko 20 50 a 21 - 20 - a 21 - Roode 19 25 19 75 19 - 19 50 Rogge 18 - 18 50 18 - 18 50 Haver 20 - 21 - 19 50 20 50 Boonen 22 - 23 - 22 23 - Aardappels 7 50 8 - 7 50 8 - Boter, per kilo 3 50 3 70 3 50 3 80 Eieren, per 25 210, 2 20 2 10, 2 20 Suikerijboonen, 1910 26 25 26 50 25 75 26 - oogst 1911 18 75 19 - 18 50 18 75; Koolz.olie,p 100 kil. 67 50 68 i Lijnzaadolie, p. 100 k. 83 25 84 50 Bij het naderen van het Paaschfeest, is de hop handel in Engeland gansch beperkt volgens hetgene de brouwers onmiddelijk noodig hebben. Op de Belgische markt blijft de vaste stemming stand houden, vermits de toestand in Duitschland scherper geworden is. Deze week noteerde Poperin ghe 202 1/2 - 205 fr., en Aalst 215 tot 220 frank. Voor nieuw gewas (1912) boden de koopers 120 tot 122 1/2 frank, maar de verkoopers gaven niet toe. Anderlecht.— 2 April. Verkensmarkt. Te koop gesteld2945 prijs per kilo op voet 1,02 a 1,16. j ROUSSELAERE Maandag 2e Paaschdag, groote manifestatie ter eere van de beledigde Missi- onnarissen. Optocht der deelnemende maatschap pijen van stad en streek. Meetingen in drie ver- 1 Tusschen oude tronken hout, Stond er nu een dorp gebouwd Op dat land nog onlangs heide, Waer het onkruid zich verspreidde, Wiegewaegde 't rype graen Van de tarwe zwaer gelaen 't Oude klooster was verdwenen Voor een ander nu in steenen Met een groote dubble poort, En een torennaald die boord In de wolken van de hemelen Ik geloof, myne oogen schemelen - Zei de pater, en hy wreef Die met d'hand maer alles bleef. Dan begon hij maer te vreezen 't Mogte tooverye wezen En een strik van 't helsch gespuis, En terstond miek hy zyn kruis. Hoe verzucht' hy, arme paters Die zich voên met luttel waters En wat noten van den boom Zouden kunnen - 't is een droom - Zulk een prachtig klooster stichten, Zulke wonderen verrigten Heer des hemels, help my toch. 't Is al list en helsch bedrog. Heel in dit gedacht verslonden Had hy nu de abtdy gevonden, En hy belde. De poortier Dien hy nimmer zag voorhier. Wild' hem schier niet binnenlaten, Hem, een beedlaer van de straten. Binnen zynde vond hy daer In geheel de patersschacr Niet een aenzigt dat hy kende, Waer hy ook zyne oogen wendde. Ach 'k versta er my niet aen Wat er hier mag ommegaen' Riep hy uit Ach lieve vrinden, Mogt ik gratie by u vinden. 'k Ben een pater van dit sticht En ge kent my niet welligt, Maer geleidt my zonder vreeze By den abt Anselmus. Deze Ongetwyfeld kent my wel, En ik vrees niet dat de hel Hem in haren strik doe vallen. Abt Anselmus riepen allen. Abt Anselmus maer zoo geen Is in 't klooster, neen geen een. Doch men ging in de oude boeken Van de abdy dien name zoeken, En men vond dat er voorwaer, Over viermael honderd jaer, Zulk een abt met zulk een name Had geleefd in heilige fame, Als een voorbeeld in de abdy. En men vond nog ook daerby Dat er ook zoolang geleden Uit liet klooster was getreden Iemand wien men sedert dien Nimmer weder had gezien. Ach dat ben ik, riep de pater, Die nu wederkeer veel later, En hy vouwde d' handen saem. Ik gebenedyd uw naem, Goede Godnu mag ik sterven, 't Geen ik vroeg mocht verwerven. Zalig zyn vier eeuwen rond, En het schynt my maer een stond. NIEUW MINISTER.Generaal-Majoor H L. Michel is door Z. M. den Koning als minister van Oorlog aangewezen. Dauchy Cyriel Poperinghe, krijgt 15 dagen en 30 fr. boet voor slagen.—Matton Ivon Langhemarck, krijgt 30 fr. boet voor smaad. Madeleine Hector, krijgt voorwaardelijk 15 dagen en 26 fr. boet om te stelen. Foulon Victor Wytschaete, krijgt drie maal 2 maanden gevang en twee maal 50 fr. boet voor slagen 8 dagen en 26 fr. boet voor bedreigingen, 10 fr. boet voor scheldwoorden. Zijne onmiddelijke aanhouding wordt bevolen. Verschoore Omer en Wittenhove Amand Moorslede, krijgen elk voorwaar delijk 3 maanden gevang om konijnen gestolen te hebben. Verstraete Henri, Vanstavel Hector en Lee man Camiel van Poperinghe, vervolgd voor slagen en verwondingen krijgen, de eerste 8 dagen en 26 fr. boet, de tweede, 50 fr. boet, de derde, 30 fr. boet. Met uitstel voor Vanstavel. Verheyde Edward Belle, krijgt 6 maanden gevang om in Belgie te zijn geko men, na er uit verjaagd te zijn geweest. Veremme Leon Waasten, krijgt 1 maand en 50 fr. boet voor misbruik van vertrouwen. Loncke Aimé Vlamer- tinghe, krijgt 8 dagen voor woonstschennis, 5 fr. boet om te werpen met steenen, en 8 dagen voor bedreigingen. Sieuw, Désiré, Komen krijgt 1 maand en 26 fr boet voor gestolen te hebben Lylon Romain Steen- kerke, krijgt voorwaardelijk 3 maanden om 74 fr. te hebben gestolen Deschepper Theophiel, Westou- tre, krijgt 100 frank boet voor jachtmisdrijf, en 100 fr. boet voor niet afleveren van zijn wapen - Noliet Theopliel Gheluwe, krijgt 100 fr. boet voor jachtmisdrijf, 100 fr. boet voor niet afleveren van zijn wapen en 30 fr. boet voor opstand tegen den jachtwachter Gheeraert Henri Westvleteren, krijgt 3 maanden gevang en 26 fr. boet voor woonst schennis. middelb. voorg. koers van middelb 4 April koers Belg. Schuld leen. Ie reeks, 3 o/o 84 625 85 2« reeks, 3 - 84 625 84 575 3e reeks, 3 - 84 625 85 Belg. Congo-leen 1896-1898 4 o/o 96 25 1901 uitk. 4 - 95 50 95 50 1909 uitk. 4 - 95 50 1906 4 - 95 50 95 50 1904 3 - 73 925 73 65 1897 2 1/2 68 50 Congo Primes. 82 50 82 105 Annuiteiten (trekk. in Oct.) 4 1/2 111 n 4 102 50 102 95 n 3 84 90 84 75 21/2 75 Gemeentecrediet 4 1/2 108 75 109 in Juni 3 84 50 86 Buurtspoorweg in Dec, 3 82 25 82 25 in April 3 82 30 82 45 STADSLOTEN Antwerpen 2 1/2 1887 86 50 8612 2 o/o 1903 78 50 80 12 Brussel 2 1/2 1902 93 25 2 o/o 1905 78 25 78125 Brussel-zeehaven 2 o/o 1897 70 Luik 2 1/2 (primes) 1853 101 3 o/o 1860 134 2 o/o 1897 70 75 70 75 a 2 o/o 1905 74 75 Oostende (uitb. 30 fr.) 1858 39 50 2 o/o 1898 70 25 70 Schaerbeek (primes 2 o/o 1897 68 50 Gent 2 o/o 1896 71 875 71 Zondag 7 April Herbergkermis en Maandag Kan deel in 't Klein Neerhof bij L. Vandenameele. Yper.-Geboorten-Maselis Arthur, Oude Ko- nijnstr. Verstraete Georges, Rijke Klarenstr.— D'hooghe Henri, Klaverstr. - Slosse Suzanne, Boom- gaardstr. Lussaert Gaston, Studentenstr. Sterfgevallen - Wyffels Pha-ailde, 28 j. ongeh. z. b. Poperinghest.-Bucquoy Alois,54 j. z.b.ongeh. Schuttelaerstr. Cappoen Constant, 69 j. hovenier, w Snick Léonie, echtg. Vancoillie Eugenie, Pannen- huisstr.-M. Léopold Merghelynch, Jonker, 38 j dokter in poliet. en admininstr. rechten en weteasch. verbl. Minister van Z. M. de Koning der Belgen, Off. der Leopoldsorde, Ridder van het Eere-Legioen. vereerd met het kruis van 3<= kl. met het zweerd van het orde van Ste Anna van Rusland, ongeh. Zonnebekest.—Hof Isabelle, 88 j. z. b. ongeh. Sint Janshospitaalstr. Creton Julienne, 38 j. echt. van Poelemms Désiré, Boterstr.-Vangeluwe Lievine, 72 j. z. b echtg van Swyngedouw Léopold, Statiestr. Vanhaecke Gerard, 6 m. Meer.enst. Baert Gustaaf, 55 j. z. b. ongeh. Lange Tnouroutstr. - Cailliou Sophie, 69 j. z. b. w' van Hughebaert Edouard, echtg, Turck Auguste, Dickebusckest. - Ladouceu: Charles, 77 j. z. b wed. van Ste/erlynck Blondine, Rijselstr. Silfekens Virginie, 57 j. kloosterl. ongeil. St Jacobsnieüww. Scnack Frangoise, 85 j. z b wed. Deboode Constant, Poperinghest. Poperinghe.-Verfaillie Joseph, Casselstraat Milleville Georges, Peerdenmarkt-Liebert Eugeen, Watoustraat-Vandenberghe Paul, Schaalstraat Cambie Julien, wijk K-Derycke Agnes, Peper straat Lowyck Ivonna, Casselstraat Coene Amand wijkK-Dhondt Clara, wijk H-Couwet Jules, Pottestraat. Sterfgeval—Haezebrouck Barbaia, wed. va:i Ivo Delbeke, 80 jaar, z. b. St Michielstraat. Huwelijksbeloften- Debaere Gaston, land bouwer, en Rachel Merlevede, z. b.-Six Abel, land- werker, en Vandamme Adriana, werkvrouw - Gom- beit Emeric, schoenmaker, en Baelen Charlotte, kantwerkster, Boesinghe-Geboorte Maria Vandepitte. Elverdinghe.-Geboorte Gerard Demey. Sterfgeval Emma Louwagie 22 j. oud. Langemarck - Geboorten Irma Smagghe,- Joseph Vannoote. Sterfoevallen Irma Barthier, oud 4 1/2 maan den-Theresia Bucquoye, oud 79 jaren-Sophie Landtsheere, oud 63 jaren. Oostvleteren.-Geboorten Maria Cornette Marguerite Lacante. Sterfgeval Georges Marey oud 1 j. Watou. - Geboorten Valere Quaghebeur- Simona Deprez. Passchendaele.- Geboorten-Derck Maria- Verfaillie Andrea-Luyckx Magdalena. Huwelijksbeloften-H-nri Decommer en Esta- lina Carrein beide van Passchendaele. - Karei De- gandt van Passchendaele en Elodia Vanheule van Zonnebeke. - Cyriel Verholle van Moorslede en Maria Blondeel van Passchendaele.—Eugeen Van- denbussche van Passchendaele en Maria Vercaigne van Moorslede. - Bruno Robayes en Maria Bardyn beide van Passchendaele. René Vanassche van Passchendaele en Adronia Comillie van Moorslede Sterfgevallen - Cyriel Corneillie oud 25 jaren. Pieier Staelens oud 82 jaren. Reninghelst.-Geboorten-Vercruysse Louis - Carton Andrè-Nauwynck Albert-Debrvyne Julien -Malbrancke Margriet-Vion Maria-Maesen Ra chel - Decaesteker Valentine-Rasalle Jozef. Overlijdens Saelen Franciscus, 78 j. Vande- lanotte Lucien, 6 m.-Derebreu Helena, 19 m.- Vanacker Auguste, 45 j.-Claerhout Juliaan, 19 m. -Devos Charles, 75 j.-Laconte Juliaan, 7 m.- Bossaert Engel, 84 j. Hennebel éAndr, 17 m. Voormezeele-Geboorte Jules Deraeve z.v. lsidoor en Mathilde Desnick. Steregeval Desire Degroote oud 34 j echtge noot van Pauline Adam. Vlamertinghe Gebooten Duflou Raphaël- Desomer Valeer, - Durnez Rachel-Nuyttens Leo- Cleenewerck Zoë Clauw Martha Verdonck Remi Sterfgevallen Vlamynck Florentin, 75 jaar- Thorré André, 13 maanden - Goeman Cyriel 3 m.- Bouton Maurits, 15 maanden Duflou Raphaël, 18 dagen. Westvleteren.-Geboorten Debergh Matia -Vilein Angues

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 5