Katboltcfe "Volksgezind Hleekblad Waarom spreken zij daar niet van Meer belastingen YPER en ARRONDISSEMENT Hat socialisme een moordenaarspartij JSïfi-üSXS De burgerij verpletteren dat is bet doel d:r socialisten. Ze wieden er geene doekjes aan. BUITENLAND Oorlog tusschen Italië en Turkije 1 KONGO Omzendbrief van M. lanssens de Bisthoven DERDE JAAR N° 17 Wekelfjksche Oplage O O O O nummers ZONDAG 21 APRIL 1912. TELEFOON No 13'/ ^3IÉH8r O. Bras. er, Kerkelijke Kalender. gen. Hun fanatism is btstand tegen de vermoeinissen en ontberingen van zulk een guerilla, en altijd nieuw aanko menden beuren nog dien moed op. Zoo wen in een kamp toegekomen, die den oprlog willen medemakenEr wordt ook van Turksch zijde gemeld dat in een ge vecht nabij Benghazi de T.urken een kleine overwinning behaald hebben. Vredeonderhandelingen Eindelijk zouden de mogendheden toch tusschenkomen Dinsdag zijn de vertegenwoordigers van Rusland, Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Frankrijk bij den minister van buiten- i landsche zaken gegaan zooals ze reeds hij dien van Italië geweest waren en heb- j ben aan den minister gevraagd, niet aan is gewor- j^en kent n0g 0f{icieei antwoord niet van den minister. Engeland. Pas is die werkstaking gedaan, of men spreekt reeds van een nieuwe deze der bouwwerklieden van Londen. De houtbe- werkersbond vraagt 1,25 fr. per uur, ver mindering der werkuren tijdens den zomer en dubbel loon voor de overuren 1 De bijna eeuwen-oude kwestie van het 7 van wege de unionisten. Laten we hopen In plaats van aan den overkant aan te lan den wordt de kudde van de prauw ge scheiden en komt terecht op dezelfde plaats van waar zij van wal gestoken was. En dan begint de groote verwarring. De dieren eerst verschrikt door het geschreeuw der jongens, en nu zonder leider, alleen op den oever, zetten het weer op een loo- pen door het bosch, en het vergt soms verscheidene uren zoekens en loopens al vorens men ze bij de rivier terug krijgt. Aan overzetten heeft men dien dag niet meer te denken, en er blijft niets anders over dan daar in de nabijheid te over nachten. Zelfs 's anderdaags willen de die ren de rivier in kudde niet meer overste ken, men tracht ze dan tot bedaren te brengen door hun zout te geven, en een voor een, of twee en twee worden zij door het water getrokken. Die behandeling vraagt soms een heelen dag werk voor ee ne kudde van een dertigtal koppen. Het begin van het regenseizoen is de beste tijd om vee te vervoeren. Dan staat er overal nog jong gras en de dieren vinden eten in overvloed. Op het einde van dit seizoen wordt het reeds lastiger. De plan ten zijn dan te groot en te hard geworden en in het droog seizoen is het reizen bijna niet meer mogelijk. Na een rit van een achttal dagen komen de dieren dan op hunne bestemming aan, uitgeput en ver magerd, ja zelfs sterven er soms eenige of moeten onderweg afgemaakt worden. Eenige Italiaansche oorlogschepen zijn erin gelukt troepen te ontschepen in den omtrek van Zuara. De Turken en Araben lagen verdoken en wachten de komst der Italiaansche troepen af, maar de Italianen hebben de Turken kunnen op de vlucht drijven, en de kust bezetten. Men meldt nogeens dat de Italiaansche troepen in Tripolitanie moedeloos worden; sedert maanden reeds liggen ze daar, voortdurend onder de wapens, in een streek die een woestenij gelijkt, onder een brandende zon, altijd verontrust door kleine benden Turken die na een klein schermutseling er weerom van onder trek ken, en nooit tot een regelmatig gevecht willen overgaan. Zulk een toestand is voor de Italiaansche troepen waarlijk ondrage lijk. De gemoedstoestand der Turken zou uitmuntend zijn: zij voeren hun plan door, en lukken erin de Italianen te ontmoedi- geschiedenis de triomf van een langdurig strijden, en een slaande bewijs van wat een eendrachtig en taai werken vermag. Een voorbeeld voor ons, Vlamingen. Uitslag van den Poll Het rund in de kolonie. Na de koei en gekocht te hebben moest men ze huis- waards brengen wat in de kolonie niet gemakkelijk is, zoo we over 14 dagen ge lezen hebben in 't Ypersche Volk. Geraakt men aan eene rivier, daar nievers geen bruggen hggen dan gaat het heel moei lijk. Het dier dat gedurende de reis leider is geweest der kudde wordt nu aan den achtersteven der prauw waarin de Blanken en de jongens overzetten, vastgemaakt en onder roepen en tieren wordt de heele bende zoo dicht mogelijk tegen de eerste koe aangedrongen. Staat heel de kudde goed te hoope bij en in het water, dan vaart de prauw onder hevige pagaaislagen snel van kant, sleept de vastgebonden koe in haar vaart mede, en de andere dieren door het geschreeuw der jongens opge daagd, volgen jde prauw tot aan den over kant. Daar aangekomen worden de dieren die men vangen kan aan een boom ge bonden, en die het op een loopen gezet hebben, worden door het bosch na veel moeite ingehaald en terug bij de anderen gebracht. Nu mag men wat uitrusten. Bij eene volgende rivier zal er op dezelfde wijze te werk gegaan worden. Maar soms valt het overvoeren niet zoo goed uit. Het kan gebeuren dat er te midden der rivier eene sterkere strooming bestaat, die het vee belet de prauw gedwee te volgen. - Al wat|opstel,(aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgever gezonden worden. Handschriften worden mei teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken. AANKONDIGINGEN Gewone aankondigingen 10 c. per teke: Rechterlüke aankondigingen: 1 jr, de reke, Groote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER BOTERSTRAAT. 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. - Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. De liberalen en socialisten, sedert de opening van den kiesstrijd, halen in hunne dag- en weekbladen alle slag van beschuldigingen t-n onwaarheden op, om de kiezers te foppen en te misleiden. Indien zii meencn dat de kiezers nog zoo onwelend zijn cf nog zoo iichtgeloovig, ze zijn van 't goê jaar, en zullen weinig kans hebben te gelukken. Wij willen wel voir onze tegenstrevers eenige on aangename vraagskes stellen en hun dit vragen Waaio/n spreekt gij daar niet van Waarom, li berale en sodalis te gazetschrijvers schrijft gij daar niet over Weten zij niet wat de liberale en socialiste Kamer- lieeren nopens de schoolkwestie hebben uitgekraamd? Weten zij niet hoe de liberalen van Brussel Ant werpen, Gent, enz uit al hunne macht werken 't zij met beloften of bedreigingen, om de kinderen aan de vrije scholen of aan de cathechismuslessen te ont trekken Kennen zij het heiligschendend affiche niet door liberalen en socialisten opgesteld en onde-teekend op Passiezondag te Gent op de muren geplakt Weg met de Eerste Communie Hebben ze niet vernomen dat de geuzen van Char leroi en omstreken het wereldlijk Eerst Communie feest hebben ingericht Weten zij niets over het goddeloos zwijnworst- banket van de liberalen en socialisten op Goeden Vrijdag. Waarom die gewilde vergetelachtigheid Weten zij niet, zij, blauwe en roode voddenkoop mans, dat al de liberalen tegen al de werkmans wet ten en voornamelijk tegen de Zondagrust, hebben gestemd Dat nooit liberaal noch socialist hei birJjet van landbouw stemde Mogen de menschen dat niet weten Weten zij ook niet dat de katholieke regeering jaar lijks 860 000 fr. verleend voor onze vaarten en ge middeld 4 000 000 fr. voor banen en wegen Waarom de boerkens ophitsen en zeggen Ge kunt voor uwe wegen geen cent losmaken Hebben zij vergeten dat de liberale geldkloppers van 1879-84 met een bankroet van 59 000 000 fr. den dieperik invlogen, en dat de katholieke regeering alle jaar met een overschot van 6 of 7 millioen sluit Waarom dood-amen daarover Hebben zij vergeten dat de liberalen op 6 jaar tijd voor meer dan 43 000.000 fr nieuwe belastingen stemden Terwijl de katholieken op een tijdstip van 28 ja ren slechts de belasting op den alcool stelden, en het geld daarvan voortkomende, aan de gemeenten tegen een frank per inwoner terug schonken. Waarom een kruis daarover Ha ja, de liberale en sociaüsche gazetschrijvers we ten dit allemaal heel goed, doch zij iweten nog beter waarom zij erove- zwijgen. Wij ook En 't volk ook De afgezanten der duistere loge strijden nooit met open vizier. Weest maar gerust wij hebben u gezien. Uw mas ker komt maar tot aan de kin. De frak is blauw, de kousen zijn rood. De ziel is., geus Weg met u Zondag 21 April.-2e Zondag na Paschen.- H. Anselmus bisschop en kerkleeraar. Evangelie van den Zondag.-In dien tijd zeide Jezus tot de Pharizeers. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn Aar A ,rmn leven af voor de schapen. Doch 1 reling en wie geen herder zijfi er deze Week ÜOg 0^11 honderd VTOU- is, wien de schapen niet in èigendöré behaóren, hij i-iet den wolf komen en laat de schapen aan hun lot over en vlucht, en de wolf rooft en verstrooit de schapen. De huurling vlucht, wijl hij een huurling is en zich om de schapen niet bekreunt. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen en mij kennen de mijnen, zooals mij de Vader kent, en ik den Vader ken. En mijn leven leg ik af voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet uit dezen schaap stal zijn ook deze behoor ik te leiden, en ze zullen naar mijne stem luisteren, en het zal worden ééne kudde, één herder. Maandag 22. - HH. Soter en Cuius, martelaars. Dinsdag 23.- H. Oeorgfus, martelaar. Woensdag 24.-//. Fidelis, martelaar. Gedurige aanbidding te Yper (Iersche Damen). Donderdag 25. -H. Marcus. Evangelist. H. Marcuspro- cessie. Gedurige aanbidding te Yper (Rousbrugge Damen/. Vrijdag 26.— HH. Cletus en Marcellinus, martelaars. Zaterdag 27.- Gedachtenis van de Onbevlekte Ontvangenis. Liegen, liegen, dat het kraakt Er blijft altijd toch ergens entwat bij iemand over, zei de leugenkrameren zijne volgelingen de liberalen aan 't hoofd zullen, gedurende de laatste weken, het zeker niet vergeten. Van één dingen zijn ze stellig overtuigd eti bijna zeker wanneer geheele dagen de zelfde leugen zon der schroomen herhaald en nog eens herzegd wordt, dat de gedachten aan 't wankelen kunnen gaan zij steunen op de onbekendheid van het meeretideel der menschen met wat de eigenlijke geldzaken betreften zij cijferen dan. Sedert vijftien jaar herhalen zij dagelijks in hunne schriften, op hunne meetings en... achter hunne kiesbanketten, dat het katholiek ministerie de be lastingen vermeerderdg heeften zij bewijzen het... zeggen ze Wij gaan seffens een keer zien wat hunne bevesti ging waard is. 't Zal echter ondertusschen nuttig zijn eerst en vooral een vergelijking te maken tusschfn het kle rikale België, (dat Jmet zijne 27-jaren-lange ge hechtheid aan dat pastors- en paters- bewind een schande is voor de Europeesche beschaving, enz., enz.) en de andere niet-klerikale ianden. Wij zelf zullen het niet zeggen; men mocht es wellicht als partijdig aanzien den 2 December 1909 miek de heer Hector Denis, SOCIALISTISCHE volksvertegenwoordiger de volgende vergelijking. Elke inwoner betaalt per hoofd in Frankrijker. 78.98 in Holland fr. 57.50 in Engeland fr. 82.06 in Duitschland fr. 43.37 in Danemarck fr. 41.70 in Italië fr. 45.05 in Oostenrijk fr. 49.05 in Noorwegen f.r. 42.60 in België (1910) fr. 39 44 Daar steken zij leelijk hun vinger in 't eigen oog zij moesten hier mannen hebben lijk in 't Fransche, hebben ze zoo dikwijls gezeideen Combes, bijv. En wel, dank je oprecht gezeid. In België fr. 39.44en in Frankrijk 78.98. Als wij nog kunnen rekenen, is het in Frankrijk een haar- ke meer dan het dubbel bij in België. Proficiat De belastingen zijn verhoogd Maar welke, zegt het ne keer. Zijn het de rechtstreeksche belastingente weten de belastingen die ten slotte en geheel gedra- worden door hen van wie de staat de betaling het geld eischtis die eerste soort belastingen vermeerderd, sedert 't jaar 1884 Maar welke Noch de grondbelasting, noch de personeele be lasting noch het patentrecht; noch het erfenisrecht; noch registratie-, zegel- of greffierecht. Niets is verhoogd wel integendeel, bijzondere maatregelen werden getroffen ten voordeele van de min-begoeden, en de wetten van 9 Oogst 1889 en 21 Mei 1897 hebben de fiscale rechten verminderd voor den aankoop van werkmanswoonsten of klein- landelijken eigendom. En een voorbeeld dien aangaande: in 1910, wer den er door werklieden en kleinboeren voor 39 miljoen werkmanswoonsten en kleine landerijen aangekocht, die min rechten moesten betalen. Het gevolg? Dat maakt te zamen één miljoen drie honderd duizend frank, die de werklieden kleine boeren MIN moesten betalen. Is dat de vermeerdering van lasten Och wij verstaan zeer goed waarom de tegenstre vers met alle geweld dit gedacht in de geesten van het Belgisch volk willen induwen. Er is immers een feit, dat zij niet kunnen wegre- deneeren noch wegpraten, te weten dat van 1879 tot 1884 de rekeningen van 't land onafgebroken met een tekort sloten terwijl van 1885 tot heden, onder 't katholiek bestuur, het een onafgebroken volgorde is van batige slotrekeningen. Van 1871 tot 1878, waren er op de gewone reke ningen een geheel van drie en dertig miljoen over. Onder het liberaal schrikbewind, kwamen wij na 6 jaar, acht en vijftig miljoen negen honderd zeven en zestig duizend honderd zes en tachtig fr. te kort. En de verschillende katholieke ministeries ver mochten van 1884 tot 1911, in 't geheel 209 mil joen te besparen op de gewone rekeningen. Zie, dat kunnen de Logemannetjes niet wegste ken; en daarom trachten zij de menschen op 't dwaalspoor te brengen de katholieken hebben de belastingen vermeerderd. Wij blijven vandaag bij de rechtstreeksche belasting, en we willen de zaak nog een oogenblik van dich ter bekijken. In een dagblad vinden wij'dat de rechtstreeksche belasting in 1885 negen en veertig miljoen opbracht, wat volgens de berekening van het blad 8,50 fr. per hoofd uitmiek. Welnu gaat het blad voort, de rechtstreeksche belastingen in 1912 brengen drie en zeventig miljoen op't zij tien frank per hoofd dus zeg het, betaalt men voor de rechtstreeksche belasting per hoofd fr. 1,50 meer in 1912 dan in 1884. Wij zullen voor vandaag die cijfers niet onder zoekenhunne valschhei l zal later aangetoond en bewezen worden. Maar neem nu dat het waar is In 1884 rechtstreeksche belasting fr. 8,50 per hoofdj; In 1912 rechtstreeksche belasting fr. 10.00 per hoofd. Wat bewijst dat, o mannen van den vooruitgang en het licht met het keersken in donkere krochten Bewijst dit feit inderdaad dat de rechtstreeksche belasting verhoogd is Maar welke belastingop wat Wij dagen u er een te noemen. Verlicht, ja verzwaard niet En als uwe cijfers waar zouden zijn (wat niet is) dan zouden wij daarin een nieuw bewijs vinden van den grooten vooruitgang van het landimmers lo Ofwel zijn er in evenredigheid van de bevolking meer huizen als vroeger; en dat is gekend 2° Ofwel zijn de huizen beter ingericht, met ven sters en deuren 3° Ofwel is de huurwaarde en de verkoopwaarde van huizen en eigendommen vermeerderd en dat is ook waar, enz. BesluitDe regeering heeft de rechtstreek sche belasting niet verzwaard, integendeel voor sommige menschen verlicht. Maar door d?n klimmenden weistand en rijkdom, dank aan het wijs beheer van het katholiek bewind zijn de belastbare zaken zoo in waarde gerezen, dat zij belast lijk vroeger voor de schatkist meer opbrengen. Sedert dat het liberalisme de speelbal geworden is welke grondslagen Turkije de bemidde- van het socialisme, herhalen de liberale kopstukken ling van de mogendheden zou aanveerden. maar gedurig dat het socialisme gezapig den en gematigd. Dat is noodig om de verstandige kiezers van 't vlaamschë land niet af te schrikken. Intusschen leve-en zij land en volk over aan eene werkstaking der mijnwerkers is ge- partij van barbaren en moordenaars. ëindigd. Alleen in eenige mijnen van Zuid- Wi] lezen in de liberale Temps van Parijs: I De moordenarijen van de automobielbrigands Wales IS het werk nog niet hernomen, hebben alle eerlijke lieden verontweerdigd en het Reeds zijn de kolen merkelijk atgeslagen. bestuur heeft maatregelen ter verdediging genomen. Laten we hopen dat het bij ons ook ZOO De Kamer heeft met tevredenheid eene aanvraag zaj gaan I van credieten, om de politie te versterken, aanveerd. Al de partijen zijn overeengekomen om dit werk van levensbescherming aan te gaan. Al de partijen... buiten eene de socialistepartij De gevraagde credieten werden aanveer 1 met een parigheid van stemmen buiten drie en 45 onthoudin gen van socialiste kamerleden, de hoofdmannen voorop. L'Humanité een socialist blad, vertelde de daden der onmenschelijke brigands en s'eunde klaar home-rille of eigen bestuur van Ierland IS op de onvoldoende macht der politie. Men vraagt Qp het tapijt gekomen in de Engelsche aan zijne opstellers die in de Kamer zetelen een er d b oken hulpgeld om ze te versterken ze weigeren. x Ze hebben den moed niet gehad hunne makkers. Alhoewel het waai schljnhjk is dat de Ieren de anarchisten af te keuren, ze hebben partij het zullen winnen, daar zij de belofte heb- getrokken voorde moordenaars tegenover ben van het ministerie, en de liberale par- de politie. tij, die zij steunen, met hun hebben, zal 't Is de liberale Temps die zulks schrijft het zaak n ve£j tegenstand ontmoeten moet ons, Belgen, doen nadenken. f T i Immers, wat peizen er onze mannen van? r, Le Peuple het blad van M. Vandervelde, voor de zoo lang verdrukte katholieke bespreekt het artikel en valt uit niet tegen de socia- Ieren dat een hunner wenschen, de grootste, liste kamerheeren, maar... tegen de capitalisten. De 1 nu zal verwezenlijkt worden. In alle geval anarchie wil het capitalisme ontbinden het zijn de js bef bespreken van home-rule in de het werk te ketenen en te bestelen, met de krachten die van onder opkomen te slachtofferen. Hoe schoon en veelbelovendGij allen die iets bezit, maakt plaats, als er geen geld meer is zullen de dieven van zelf verdwijnen. Liberale burgers, proficiat met uwe socialistische meesters en goed heil met zulke opperbazen. Vooruit schrijft het, in zijn nummer van Woensdag 30 November 1910. Ziehier zijne woorden De revolutie is de eind-veldslag. Het is de actie wrardoor het proletariaat de bourgeoisie verpletiert, de oorzaken det tegenstelling opheft, de klassen doet verdwijnen. En 't is deze partij welke de liberalen moeten volgen zooals het citoyen Anseele voorspelde De liberalen helpen dus den strop aan den hals doen der burgerij. De Journal van Charleroi is eene soort van waal- schen Vooruit Hij schrijft deze woorden Wij zijn van gedacht dat men niet alleen anti klerikaal moet zijn, dat men niet alleen de veropen baarde godsdiensten moet aanvallen, maar wij vinden dat men, zonder er doekjes aan te winden de godloochening moet aanpredi ken. Zaterdag 13, Zondag 14 en Maandag 15 April was de poll open waartoe de afgeveerdigden van den Katholieken Bond van het Arrondissement uitgenoo iigd waren om de kandidaten aan te duiden voor de aanstaande Senaat-en Kamerkiezin- gen. Hier geveiT wij den uitslag van den poll. SENAAT voorstellingen-. H lijst Bruneel-de Montpellier2e lijst Fraeijs de Veubeke. Poll Stemmen 796 U lijst :'331 stemmen Nietige 11 2e lijst 454 stemmen Geldige 785 (gekozen.) KAMER voorstellingen le lijst; werkelijke-. Colaert, Van Merris, Begerem. 2e lijst; werkelijke-. Colaert, Van Merris, Begerem; Plaatsvervangers :Thevelin, Brutsaert, D'Hondt. 3e lijst; werkelijke: Colaert, Van Merris, Vermeu len Plaatsvervangers Begerem, Vermeulen. 4e lijst; werkelijke-. Colaert, Van Merris, Vermeu len Plaatsvervangers Begerem, Brutsaert, Le- De Kongoboot Elisabethville is gister middag vertrokken. Zaterdag laatst 13 dezer is de belgische vlieger Lescarts, over Southampton in Engeland naar Ka- tanga vertrokken. Hij heeft zijn vliegmachien meege nomen en schikt, op last der regeering, in de kolo nie vluchten te doen. terme. Poll Stemmen 796 Nietige 63 Geldige 733 Volstr. Meerd. 368 le lijst 168 stemmen 2e lijst 386 gekoz. 3e lijst 106 v 4e lijst 73 gouverneur van West-Vlaanderen aan de HH. Burgmeesters en Schepens der steden en gemeenten, Arrondissements-Commissarissen en Ambtenaren van de bestuurlijke orde in de provincie. Mijne Heeren, Bij koninklijk besluit van 24u Maart laatstleden heeft het Zijne Majesteit behaagd mij tot gouver neur van West-Vlaanderen te benoemen. Het ge bruik in acht nemende, heb ik de eer u te berichten, dat ik in bediening getreden ben. Als opvolger van eene reeds lange reeks mannen van ojiderscheiding, kan ik mij den last mijner taak niet ontveinzen. Inzonderheid jhad Baron Ruzette, inijn onmiddellijke voorzaat, door zijne onvermoei bare bezorgdheid voor het openbaar welzijn, ver diend om in zekeren zin door aller instemming tot die hooge bediening verheven te worden. Door hem ie verkiezen om in Zijnen naam deze schoone Pro vincie te besturen, had de Koning slechts de keus der bevolking te bekrachtigen. Zijn beheer heeft ten volle beantwoord aan de verwachtingen welke zijne aanstelling had laten koesteren het zal in onze jaarboeken een onuitwisbaar aandenken nalaten, dat bevestigd wordt door .de eenparigheid in den spijt ons door zijn ontslag veroorzaakt. Zonder twijfel zal het, in de wetgevende loopbaan, tot welke al leenlijk zijn verlangen om nieuwe diensten aan het Land te bewijzen hem heeftjdoen besluiten terug te keeren, hem toegelaten zijn nogmaals aan zijne medeburgers schitterende blijken van zijn plichtbe sef en van zijn ongemeen talent te geven. Wat mij betreft, ik kan U slechts beloven mij, zooveel het van mij afhangen zal, te richten naar dë roemrijke voorbeelden, welke zulk een voorgan ger mij heeft nagelaten. Voor de gewichtige roeping met welke ik mij thans bekleed vind, stel ik al mijne goedwilligheid, mijne onbeperkte verkleefdheid en wat ik aan on dervinding kan opgedaan hebben ten gerieve. Als magistraat sedert 27 jaar, heb ik er 15 jaar overge bracht in deze edele Provincie, aan welke ik mij ten zeerste en rechtzinnig gehecht heb. Dewijl ik ze meermaals in alle richtingen doorkruist heb, ben ik gelukkig geweest met de onderscheidene ambtenaren aangename betrekkingen aan te knoopen, die mij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1