l Verbeke-Devrieze <#1 Landbouwers, Sank A. J. VQNCK, 'n°8 Raadselprijskamp =Het Ypersche Volk In alle tentoonstellingen bekomt de TUBULAR de Eerste Prijzen. N ieuwstr., Thielt Tweede Reeks Raadsel 3 MARKTPRIJZEN Beursinlichtingen Beurs van Brussel Agentschap van de kas der Eigenaars, oblig. 4 ojo. TWEEDE van Het Ypersche Volk APRIL MEI JUNI Boesirsghe. Ik! Ik Ik! Langemarck. Oostvleteren. den wÏenLTerSneinte lokaal volSende jaarschrift Reninghe. Men vraagt ernstige agenten Onmogelijke Concurrentie VASTE PRIJZEN die van zin zijt eenen afroomerte plageeren, wend u tot ons huis, vooraleer uwen keus te doen. Hier zult gij [den eenvoudigsten en den duurzaamsten aller merken vindende T U B U L A R is immers gekend als het Ideaal» der ontroomers, lichte werking, gemak van onderhoud, scherpe afrooming, zich zelf oliën, dit zijn de hoedanigheden welke hem bo ven alle andere stelsels verheffen. Centraal voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bij LA ND BOUW MA CH1ENEN Hoe schrijft men een levende muizenval in drie letters In zelfde magazijn, zijn ook alle andere landbouwmachienen ver krijgbaar Amerikaansche maai-, pik- en bindmachienen, moteurs en dorschmachienen, zaai- en braakmachienen van af 30 frank. vettestrooiers, trieurs, breekploe- gen, haverpletters, strooisnijders. koekbrekers, roomkerns, wanmo lens, raapmolens, waschmachie- nen, wringers, zolderwagens, bas- kuuls, maten, gewichten, enz. enz. VERMAKELIJKHEDEN Westvleteren. LPreffelijke jonge dochter vraagt A plaats als dagmeid alle werk kunnen de. Adres ten bureele van het blad. Watou. Bij uitscheiding van bedrijf Uitverkoop aan prijs van faktuur bij den WOESTEN,1 alle slach van uurwerken zooals regula teurs, pendulen enz. enz. alsook allerhande paruren, armbanden enz. BURGERSTANDEN. VEEMARKTEN. Koers van 18 April 1912 STAATSFONDSEN 85 85 85 96 95 75 95 50 82 625 85 20 108 875 82 70 84 20 86 90 50 78 70 70 70 25 85 85 85 95 50 97 25 96 96 74 25 68 50 82 875 110 375 100 75 85 25 75 108 75 85 125 82 75 83 75 86 79 90 75 78 25 69 50 102 87 133 70 50 73 75 39 50 70 67 50 70 375 Inlichtingen gegeven door den Telefoon n° 141. lieke zaken gold moest Mijnheer Pa uF Ferrant nog I Althans toen hij toonde hoe valsch en boosaardig I HET VROOLIJK HOEKJE vele, zeer ve'e 8°^d katholieke partij ver-«de go.': elooze vijanden gesteld zijn voor 'tvolk van f liest in hem een arer beste leden. ie lande, hoe d?t zij droomen van gewapende revo- Met hem verdwijnt ook een merkweerdig figuur iutie, hoe dat zij het werkmanskind willen dwingen op handel- en nijverheidgebied. Mijnheer Paul Fe- naar scholen zonder God en tegen God dan j OVERLEQ. Hoe kunt ge toch bij zulke koude met uw vrouw gaan verontweerdiging los, en m a3n die roekcloozen den weg af ie die willen wat is rant wist door zijne buitengewone kennissen in har- j ;>ran delszaken zijne belangrijke fabrieken op zoo een j was i* hoogen voet van voorspoed en bloei te brengen, dat i staan t m nnenkrachten zij thans aan het hoofd staan van al de nijverheids- j rech n winnen wat ze willen huizen van het noorderdepartement en hare voort-H er advokaat, uw echt apostelwerk van Zondag brengsels naar de vier hoeken der wereld worden zal herdacht en bekroond worden. Zulke perelen heengezonden. 1 zullen uwe\roon maken. Wij danken U. Mijnheer Paul Ferrant was tevens ook een uitste-1 F, kend patroon en een echte vader voor zijne onder- f Elverdingne. hoorigen. Ook was hij door groot en klein, door! j rijk en arm geacht en bemind Katl,oheke JonSe Wacht, Heden f maandelnksche algemeene vergadering ten 6 1/2 u Diep bedroefde familie, draag in eene kristenege-r>' latenheid den gevoeligen slag waarmede den Heer) c,o c» M;oïi;aic ,v,6 j- Daeorïe 1. Opening door muziek 2.St Micniels- u treit. De bevolking van Wervick waarvan uw dier- o a in a u..lied, 3. Aanspraak door L Cardoen. 4. Schikkingen bare overledene door menige band was vastgehecht T w nr\ voor de deelneming aan de feeste der K. J. W. van neemt groote}.,ks deel in uwe rouw. De genegen Vg K,uchtzang met spraak door Aug. An- he.d welke zi, hem toedroeg is met verdwenen ze nQOt 5 'Liederen en ntuziek. gaat immers ruimschoots over naar de beide edelei zonen welke de stad Wervick onder zijne inwoners bemerkingen Nieuwe leden zullen kunnen aan telten, is het stoffelijke van Mijnheer Paul Ferrant§enomcn worden Men vraagt aan de leden zoo A wandelen e'kendcen B Ik kies de koudste dagen om te wandelen. Dan zijn de 1 C ruiten van de modemagazijnen bevroren verdwenen, zijn geest blijft voortleven en de kinde- veel mogelijk het volle jaar (60 ctn) op te betalen. Qast wenei Diener DE VERSTROOIDE KIEVIT. Maar, Jan, dat is toch geen kievitsei 't is een spreeu- Hm... zou de kievit zich vergist hebben THUIS VAN DE KOSTSCHOOL De Jongejuffrouw wilde eens een handje uitsteken om in 't huishouden te helpen. Kom, zei ze tegen de meid, ik zal de aardappelen eens wasschen. Waar is de zeep ren welke hij aan het hoofd zijner handelszaken j De toegang tot de vergadering is streng verboden achterlaat en zoo veerdig de voetstappen van hun-1 aan ®cen zl'n' nen voorbeeldigen vader volgen. Kloeken moed, jong volk, de toekomst verwacht vee' goeds van u, omdat gij durft toonen *vie gij zijt j en Patronage - De eerste vergadering van Zondag j laatst is wel en leutig afgelo'ipen. De kinders waren als in i ene nieuwe wereld. Heden Zondag is prijs kamp met de tuinbol en de vloerbol, alsook op de schuiftafel en den vogelpik Inleg Een bon van 1 c t Zondag verleden heeft de K. J. Wacht haar eerste uitstap gedaan. Wij rekenen het ons tot plicht, in name van het bestier, hier opentlijk onzen dank toe te sturen, aan die 80 moedige jonkheden van Boesinghe, die aan den stoet en den optocht van Staden hebben deel genomen, omdat zij daardoor hunnen goeden wil getoond en een bewijs dat zij ware overtuigde ka tholieke jonkheden zijn, voor niemand bevreesd het te toonen spijts onverschilligheid rondom hen, spijts zelve den spotlach van menigeen die liever den dag des Heeren door te brengen hebben in lauw- en slaperigheid. Eere dus aan hen en uit ter herten onzen dank En 't is dat onze Voorzitter Mr Roger Thibault de Boesinghe, die Zondag morgen om 5 ure reeds uit Brussel vertrokken was om hem op tijds bij ons te kunnen vervoegen, fier was te stappen te midden die opgetogene schaar van deftige jonkheden, 't is dat ze keken en oogen en ooren open zettenden, onze schachten, wanneer ze te Staden, die duizen den en duizenden jonkheden uit trein en tram en per velo zagen afstappen, vol leven en geestdrift, ja 't was kerremis in hunne herten wanneer zij al dat jonge volk t'hoope zagen, meer dan ze in ge heel hun leven gezien hadden en voornamelijk zoo veel kalotjes van een stuk; daar hebben ze met hunne eigene oogen kunnen bestatigen dat het geloove bij al lange niet aan 't uitsterven is, maar dat bij de jonkheid vooral er meer leven en strijdlust in zit dan ooit. Ja wij zijn er van overtuigd voor menigeen die daar tegenwoordig was. Zal een feest van dien aard hun deugd gedaan en hun geloove en goe gevoelens versterkt hebben. Ook was er bi] onze J. Wachters maar een gedacht en een wensch eu 't was van tn 't korte aan een der gelijke optocht te mogen deelnemen dat hunne oversten spreken en zij zullen er bij zijn. Enkelijk met verwondering, met wat spijt zelve, hebben zij bestatigd de muziekmaatschappij door slechts 2 hare eereleden vertegenwoordigd te zien. Zij behooren zich nogthans op geene maniere over hunne maatschappij te beschamen, wij! zij gedu rig den vooruitgang doet, of is het misschien de Boesingsche onverschilligheid die hierin lijk in an dere zaken hare rol speelt De nacht tusschen Zaterdag en Zondag heeft de kerke van Boesinghe het bezoek ontvangen van onverwachte en ongevraagde deugnieten. Met grof geweld, hebben zij gepoogd de sacristiedeur te doen springen bij middel van eene wagenromme, doch zij heeft aan het geweld weerstaan, alhoewel nog al redelijk geschonden, doch daarop zijn zij binnenge drongen door het sacristievenster waarvan de dieven eerst de ijzeren staven verwrongen hadden bij middel van een zwaar stuk hout bij den voerman Th. De- Mengeltnaren. - Het gevonden geld wacht nog gedurig naar zijnen meester bij Eerw. Heer Kape laan. Men is bezig aan dén laatsten keiweg. Dan zal er niet eens vuile strate meer zijn op de gemeente. Komen-ten-Brielen. zal het raden ?gaadseis! Raadsels! wie doet daar niet aan mêe Welke zijn ooit onwelkom? Maar voorwaar ner gens meer liefhebbers dan bij Het Yper sche Volk D e meestverlangde, de bestgekomene zijn li... de raadsels van Woensdag avond om 7 ure is er brand ontstaan in de bakkerij van Edrnond Dubois-Kesteloot wo- nende op het gehuchte -de CruysEecke. Het pompierskorps van Ten-Brielen is zoo spoe- dig mogelijk ter hu'pe gesneld doch bij gebrek aan j water zij.i hunne pogingen vruchteloos gebleven en alles is door de vlammen vernietigd. Tooneelfeest ten voordeele van Eerw. Pater Bouche. Wien is thans nog onbekend het parabeldicht De Verloren Zoon van M. Jos. Van den Berghe? Welnu dit wijdberoemd bijbelsch tooneelstuk wordt hier op Zondag avond, 21 April, uitgevoerd, in het Lokaal door een studentengroep der Vrije Katholieke Normaalschool van Thorout. Dit parabeldicht hebben die heeren studenten reeds met vele bijval opgevoerd in verscheidene andere plaatsen. Buiten twijfel zullen hier ook geene toe hoorders te kort zijnde Langemarckenaars immers zijn liefhebbers van tooneel en daarbij groote vrien den van onzen beminden Missionnaris, Eerw. Pater Emiel Bouche. Het is ten voordeele van zijne Mis- sië dat dit Concert gegeven wordt. Hetgene men dus betaalt voor ingangkaart is eene schoone, welgepaste aalmoes, die van groot nut zal wezen aan onzen duurbaren dorpsgenoot in zijne Missie bij de Zwarte Congolanders. Het tooneel feest begint om 5 ure stipt. Naschrift. Wellicht ook worden de ingezamelde schapulieren, paternosters en medaliën verzonden naar Eerw. Pater Bouche. Het wordt al stillekens aan de moeite weerder komen er van alle kanten toe, en wie er nog begeert te geven, gelieve het niet langer uit te stellen. Wat zullen de heilige voorwer pen welgekomen zijn bij At zwartjes, 't zal ook eene aangename offrande zijn aan den Pater. Iedereen doe dus zijn beste. Terechtwijzing. In het laatste nummer van 't Ypersche Volk, waarin spraak was over de plechti ge inhaling van burgmeester Garmyn zijn twee leugens verteld geworden. De correspondent die nogthans van zijn eerste leugen niet dood is moet hem dus herroepen. Daar alles tot nu toe juist en coene gestolen Gansch de sacnst.e hebben zij door waar was wat Mj Qver QostvlHeren vertelde doet hij- alles doorsnuffeld en meegenomen- wat klinkende het va„ zoohaast hij de waarheid achterhaald heeft. munte was en in de kerke den eenen offerblok na c j j i r i I Eerste leugen: de studenten schreven op hun 6Doclf voorzeker hebben zij zich met weinig moe-1 Tfhtc^' °en opreOiten proficiat ten tevreden stellen wij de blokken slechts weinige a er S u en e 1 nle S U en en'^ dagen te voren geroofd geweeat waren. I De brave 8ast'e;> k"nnen be'er tcl,en dan hlb dlt rr -ui i i e i is zijn eerste domheid, maar de tweede is kolossaler; Dinsdag achternoen is het parket van Yper ter J, nlaats pekomen daar eene naamlooze klach imre- nU hoe Z1J Ult zljn penne kwam zal h,J hler vlak 5-, 0 n u, weS zeggen: 't was natuurlijkste alzoo maar omdat diend geweest is, waarin 2 personen van Boesinghe i,s, ,i j Tij- j -j »i j i. J het te natuurlik was en is t zoo niet geweest, als de kerkedieven aangeduid waren. Als dat onder- J_ zoek met goede uitslag bekroond zal worden, weten Gabrielletje Follet heeft de prachtige bloemen- wij tot nu toe nog niet, aan den tijd en het gerecht fve "iet gegeven aan haar peter-oom bij zijne aan- jA it t n komste op het dorp, maar Yvonnetje Decorte heeft I het gedaan. Heel lief waren 't komplementje en 't Dickebusch. meisje. Nu is de waarheid gewroken en de leuge- naar gestraft. Zondag 11. was het hier prijsuitdeeling aan de j pnQQPhonffa#»lp leden van pensioen- en ziekengilde. f at»t»c e aaeie. Acht en zestig schoone prijzen lagen te blinken Ongeluk. Dinsdag morgen om 6 ure gebeurde als zoovele rijke en rijpe vruchten van den boom hier een smartelijk ongeluk. H. Vanissacker Vande- onzer sociale kringen. pitte was met 4 paarden en twee wagens naar de Eikendeen vroeg zich af hoe zulke vruchten daar-1 statie gereden om een wagon koks te lossen. Bij den op zoo weelderig bloeien den werkman ten bate j terugkeer kwam zijn zoontje Omer tegen en ging al Binst het jaar rijke ware krijgen voor klein geld, j klappen nevens den peerdengeleider, op eens strui- hulp en onderstand in kwade stonden van ziekte, I kelde de jongen en viel zoo ongelukkig dat een der dat is troostelijk voorwaar en deugdelijk. j twee wagens waarop wel 4006 kilos gewicht lag hem Maar als men nu vernam hoe onze Eerw. Heer j over be'de beenen liep. De beenen zijn boven den Gildenproost Lefebvre, aan alle winste verzaakte gansch vermorzeld. Dokteur Vanneste in aller- waartoe hij recht had, hoe die priester, 't jaar over 'laast geroepen, he-- ft de beenen met zorge vermaakt allen last draagt, alle werk pleegt gratis en onver- en hoopt den jongen te zullen redden, geld, en daarenboven nog weet geld en prijzen op Poelcapelle. den hoop toe te brengen, dan was de werkman in geestdrift voor dien priester en hem dankbaar uit der herten. Daaraan ziet en verstaat ons volk wat een priester is, wat hij doet en wat hij kan om in eene gemeente van 1300 zielen de bloeienste sociale gilde te maken van gansch de streke, jawel van geheel West-Vlaan- deren. Eere aan den priester, dank aan hem en onwrik bare trouwe. Zoo zeide ons, in fijngestemde en helderstralende tale, de achtbare heer advokaat Begerem van Yper. Hij sprak derhalve over het stichten van zulke werken in ons Vaderland. Hij sprak over de Katho lieke regeering, en hoe zij over ons volk een gulden snoer kon spannen van sociale kringen dat, volgens 't woord door eenen fransche minister onlangs te Robaais gesproken, om Belgie tot aan de spit der volkeren deed opklimmen. Op economisch gebied, op politiek en sociaal terrein strooiden de katholieken ruimschoots perelen van wijsheid, schatten van welvaren. Dat verstond ons volk maar opperbest en bejuich- te den redenaar met bewondering. Diefte Verledene week hebben onbekende lan- gevingers ingebroken bij Hector Cnockaert in de Ruste alsook bij Wc Haspeslagls, en hunnen vechthaan gestolen. De deugnieten hebben geen adres achtergelaten en zijn dus onbekend. Straatloopers-Deze week bemerkte men twee jonge gasten van rond de 14 jaren oud, de plaats rondslenteren en alles afloeren. De kereltjes hadden het meest gemunt op de toogschoven der herbergen en winkels. In de herberg De Reisduif is het <chof geruimd, inhoudende 1,25 fr. Naar het schijnt zijn het twee jongens van den Langemarckschen boschkant. De politie is opzoek. Menschen opgelet, slaat goed uwe oogen rond en beurst op tijd uw geld 1 meester Brutsaert, Schepenen Ryckebusch en Devos j1 en aan d'heer Sekr. Boone, om de onderscheidings- j medalie van de mutualiteit die hun is geschonken. Het Staatsbestuur heeft eenen blijk van genegen- j heid en belangstelling willen geven aan de zieken- j gilde. Wi len is kunnen en de pensioengilde staan in de toekomst die wederzijds sedert 1896 of 1898 bestaan. De heer Minister van Arbeid moedigt tegelijk genoemde Heeren aan, die deze maatschappijen hielpen inrichten en ze op zoo schitterende wijze ondersteunen en beschermen. 2. Aan d'heer Butaye Emile, onderwijzer die op uitstekende wijze het exaam heeft afgelegd van leeraar voor handwerk. De heer Minister de Broqueville heeft in zijn wetsvoorstel over onder wijs de gevallen voorzien op welke in de scholen van meer gevorderden een meer uitgebreid lager onderwijs zou kunnen gegeven worden ofwel een inleidend onderricht van handwerk, dat de jonge lingen tot zekere ambachten of stielen voorbereidt. Hierom richt het Staatsbestuur, onderwijs en exa men in, om de onderwijzers of jongelingen, die hiertoe lust hebben, te bekwamen en te volmaken. 3. Aan de heeren Constant J. Derycke C. Ha- merlynck A. Rousseau H Vanuxeem T. Verhille J. die de herinnerinsrsmedalie der militairen van 1870 1871 verkregen hebben. Tijdens den Fransch-Duit- schen ooslog wist het katholiek bestuur de heilzame bevelen te geven om het gevaar van de schending onzer onzijdigheid af te weren Desnoods zouden de destijdige soldaten bloed en leven veil gehadt hebben om het vaderland te verdedigen. Het huidig ministerie weet de diensten te waardeeren van al zijne dienaren en laat geene gelegenheden voorbij gaan pm opentüjk hulde te brengen. Moet het ver anderen Het spreekwoord zegtWie wel is, houdt zich wel. Aangename verrassing-Met een waar ge noegen zagen de geloovigen op 14 April den E. H. Desaegher den predikstoel beklimmen. Voor het meerendeel is deze Prelaat geen onbekende. Som migen volgden met hem de lagere klassen anderen zagen hem met voldoening de hoogere trappen van geleerdheid, godsdienstige en kerkelijke wijsheid beklimmen. Na zijne schitterende studiën in het se minarie van Rousselare en korts na zijne intrede in het groot Seminarie wierd hij naar Leuven gezon den om de geheimzinnige begrippen van godsge leerdheid te doorgronden. Als onderpastor te S. Jacobs te Brugge onder scheidde hij zich door zijnen priesterlijken iever. Met weemdfed zagen zijne parochianen hem in het klooster der Benedictinen treden. Na kort verblijf te Maredsous trof hij de aandacht zijner overheden die hem aanstelden als abt in de abdij van Rio de Ja neiro. (Biazilie) Te naaste week nieuws over Z. E. H Desaegher in Brazilië. '|V.;L I Zondag 21 herbergkermis en Maandag kandeel In den Wallemolen bij B"> Vermeulen. Yper Zondag laatst heeft in de kerk der EE. PP. Trap pisten eene rouwmis gezongen geweest voor de ziel van den ongelukkigen Jerome Couteure zoo ellen dig door den tram in Antwerpen gedood. De aan wezigen waren geheel talrijk. Van de weke bij 't vernemen van 't nieuws hoedat het monsterschip de Titanic met man en muis vergaan was in de amerikaansche waters, en dat er vlamingen onder de slachtoffers waren, liep hier het geruchte dat twee onzer ingezetenen, de kinders Vadecaveye over drij weken naar de Veree- nigde Staten vertrokken, ook versmoord waren om gekomen. Wij zijn gelukkig dit slechte nieuws te kunnen logenstraffen. De twee gebroeders, na ge lukkige afreis, zijn gaaf en gezond te New-York toe gekomen. Dat hebben zij op Paschen aan moeder laten weten. Nu moeten zij reeds ter bestemming zijn, te weten in de landen van den Michigan waar men eene groote vlaamsche kolonie aan het stichten is Zij zullen beginnen met zoo wat 40 gemeten land te koopen aan 40 fr. 't gemet, om later nog, als 'tal wel medeslaat, hun geboerte te vermeerderen. God gave 't Vrouw Amelie Sophie Dewancker weduwe Carli, I geboren op 12 September 1807 is overleden in den Heer HENDRIJCKX koster ouderdom von 104 jaar, 7 maanden en 1 dag. J Hertelijk proficiat-1. Aan de Heeren Burg- i Yper. - Geboorten Vandevyver Victor Dicke- buschesteenw.-Moinié Madeleine Posthoorenstr.- Vierstraete Jeanne Kemmelsteenw. Dumortier Si- monneS1 Maartenski. Vandevijver Eugeen Hoornw. Casteleyn Solange Aardestr.—Van Imschoot Cla ra G. de Stuersstr. Koekelcoren Alida Bruggesteenw. Swyngedouw Flora Dickebuschesteenw. Huwelijken Waulter Emiel steenkapper en Verkouter Germame kleerm. te Yper. Verschoore Maurice rondleurder en Van Engelandt Renilda rondleurdster te Yper. Glissoux Joseph steenk. en Verbeke Alphonsine z.b. te Yper.-Devos Nestor trambediende en Gruwez Emma, z.b. te Yper.- Wenes Hector handelsb. w De Bergh Louise en Verhaeck Marie zb. te Yper. - Bouwen Albert schip- per en Messiaen Julia zb. te Yper. Sterfgevallen Kestelyn Lucien 38 jaar, beeld houwer echtg Gheysens Florence Meenenstr. Ce- riez Valerie 79 j. zb. ongeh. Bollingstr. Verhulst Armand 22 j. coiff. ongeh. O. L. Vrouwstr. Battel Edouard 70 j. zb. ongeh. L. Thouroutstr. Segers Nalhalie 79 j. zb. ongeh. Bollingstr. - Bonneel Ame lia 94 j. ongeh. Boomgaardstr. Vancollie Henri 71 j. zb. w' Vandevivere Leonie Diksmudestr.— Verhaeghe Jean 81 j. zb. w' Douchy Rosalie Veem. Gerard Michel 48 j. rond!, echtg. Craps Marie Elverdinghestr. - Rabau Eugeen 58 j. wr Devers Marie St Janstr. Beloften Urbain De Maeseneire en Julia Mi- chiels b. te Yper. Antoin Locment en Adrienne Hoorelbeke b. te Roub.-Maurice Dehaene en Flo rentine Roffiaen b. te Yper. Charles Gouwy wed van Maria Cossiu en Maria Vermeersch b. te Yper. Eugeen Kinoo en Celestine Deraedt b. te Yper. Poperinghe.-Geboorten Christiaen Marie wijk D. Techel Jules Crombekestr. Popelier Ma rie Watoustr. Boone Bertha Boomgaardstr. Te chel Paul St Annastr.-Dalleine Maria Pottestr.— Vandomme Roger Hondstr.-Lermytte Martha Pro- venkals. HuWELijKEN De Baene Remi lb. en Merlevede Rachel lbr. Dejonghe Bernard lw. en Vitse Rachel werkvr. Beloften Beddeleem Gustaaf en Vanhamme Juliana.—Top Achiel en Boeraeve Zoë. SterfgevallenOreel Mrurice 5,m. w. D.- Vandenhaute Celestine (zuster Maria-Angela) kloos- terl. 86 j. Boeschepestr. Liefooghe Angela 30 j. w. I. Boesinghe.-Geboorte Meeuws Cyriel Huwelijken Oscar Beauprez met Flavie De- porter-Achiel Beckaert met Blanche Knockaert. Sterfgeval Theophiel Dewaei echtg. Florence Beckaert. Elverdinghe. Leon Devroe-Joanna Vantom- me. ,M\ - Langhemarck. Geboorten Clara Vanpete- ghem - Maurice Demey. Huwelij'ken Camiel Desmadryl v. Boesinghe en Irma Lannoye v. Langhemarck Hilaire Lesage j v. Poelcapelle en Louise Vanlauwe v. Langhemarck j Cijriel Desnydere v. Handzaeme en Emma De-j grae've van Langemarck. - René Casier v. Merckem I en Leonie Deturck v. Langemarck. Beloften Valere Deroo en Leonline Vanacker b. v. Langemarck—Isedoor Decraemer w' v. Marie Capelle v. Langemarck en Irma Schouppe v. Gen*. -Leon Demey en Celine Maddelein b. v. Langem. Sterfgeval Camiel Blanckaert oud 4 1/2 m. Oostvleteren-Geboorten Andreas Sinaevei Michel Bruneel Leon Devloo. Huwelijken Oscar Dequecker met Eugenie Sampers. j Poelcapelle-Geboorten Gerard Noyez— j André Verbrugghe. Huwelijken Henri Staessen v. Langem. en Le- 1 nie Claeys van Poelcapelle Remi Vanstaen v. Lan- gemarek met Helena Ramaut van Poelcapelle. Passchendaele.-GeboortenLecluyse Mi-.: chel Declercq Maurits - Vanhoorne Marcella -De- coene Michel. Sterfgeval: Lefever Cyriel oud 2 maanden. Beloften Charles Deblauwe en julia Soenen I b. v. Passchend. Jozef Levrouw sn Elvira Vanier- berghe b. v. Passchend.-Jules Vallaeys en Emma i Bulduyck b. v. Passchend.-Jules Vandamme van West-Roozebeke en Odila van Passchend. Watou. - Geboorten: Anaïse Van Eecke Martha Quaghebeur-Gilbert Duverlie Adrienne Deheegher. Huwellk Gustaaf Beddeleem van Fiers met1 Julienne Vanhamme van Bceschepe-Abeele. Sterfgeval Louise D'hooge huisvr v. Arthur Soubry oud 36 jaar. Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Eieren de 25 Kortrijk Bitterpeën, per 100k« Witte tarwe pr Heet. Roode tarwe Rogge Haver Aardapp. gele, 100 k° Boter, per kilo Eieren, per 25 Koolzaadolie, k<> 100 Lijnolie Koolzaadkoeken Lijnkoeken Dixmude, Tarwe, per hectoliter Rogge, Aardappelen Boter, per kilo E eren, per 25 stuks Rousselaere Oude Tarwe, 100 k° Roode i, Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, per kilo Eieren, per 25 Suikerijboonen, 1910 oogst 1911 Koolz.olie, p 100 kil. Lijnzaadolie, p. 100 k. 13 April 6 April 20 -a 20 - 20 - a 21 - 17 50» 18 50 17 75 18 50 20 75» 21 50 21 - 22 - 21 25« 22 - 22 - 23 - 7 50» 8 25 7 50 8 - 3 10» 3 40 3 20 3 40 2 05» 2 15 2 - 2 10 15 April 8 April 24 50a 25 - 25 - 21 50» 22 - 21 50 a 22 - 20 50» 21 - 20 50 21 - 18 50» 19 - 18 50 19 - 22 50» 23 - 22 50 23 - 9 - 9 50 8 - 8 50 2 70» 3 20 3 40 3 50 2 10» 2 20 2 10» 2 20 68 50» 67 50 86 - 85 50 13 50» 14 14 50 24 50» 25 50 25 - 26 - 15 April 8 April 21 50 a 22 - 21 50 a 22 - 18 50 19 - 22 - 9 - 9 50 8 - 2 70» 3 20 320» 3 50 2 10 2 26 2 05 16 April 9 April 21 - a 22 - 20 - a 21 - 19 - 20 - 19 - 19 50 18 - 17 50» 18 50 23 - 20 50 21 50 22 50 23 - 22 23 - 8 - 8 50 7 50 8 50 3 20 3 60 3 60 3 80 210» 2 20 2 05 2 15 26 50 26 75 25 75 26 - 18 75 19 - 18 75 19 - 68 - 67 70 86 - 83 50 Kortrijk, 15 April - Prijs per kilo op voet. 120 Veërzen, le kw. fr. 1,15 2e kw.. 0,00 3e kw., 0,98 46 Ossen, 1,13 0,00 0,96 135 Koeien, 1,12 0,00 0,93 33 Stieren 1,10 0,00 0,93 Anderlecht.-16 April. Verkensmarkt. Te koop gesteld3198 prijs per kilo op voet 1,02 a 1,18. middell). koars van Belg. Schuld leen. le reeks, 3 o/o 2e reeks, 3 3e reeks, 3 Belg. Congo-leen 1896-1898 4 o/o 1901 uitk. 4 - 1909 uitk. 4 1906 4 - 1904 3 - 1897 2 1/2 Congo Primes. Annuïteiten (trekk. in Oct.) Gemeentecrediet Buurtspoorweg in Juni in Dec, in April 4 1/2 4 3 2 1/2 4 1/2 3 3 - 3 STADSLOTEN Antwerpen 2 1/2 1887 2 o/o 1903 Brussel 2 1/2 1902 2 o/o 1905 Brussel-zeehaven 2 o/o 1897 Luik 2 1/2 (primes) 1853 3 o/o 1860 2 o/o 1897 2 o/o 1905 Oostende (uitb. 30 fr.) 1858 2 o/o 1898 Schaerbeek (primes 2 o/o 1897 Gent a 2 o/o 1896

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 3