r Rijwielen Oaaimacliienen Wascbmachienen SpreeKmachienen WINKELIERS!! Orool Randel van Kruidenierswaren ROBERT MOERMAN m ?t groot Pierre Valcke, Belgische HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS F)er>ri Masscheleip r Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" Jos.VAN HOUWE&C Camille De Salmon Oscar S EG ERS-LAM BERT s Bekendmaking mm h«me KïSisgff. ^eoèrL f Ben VIJFHOEK, Groote Markt, Yper Landbouwmachieitenzö'aaTs'? Huis van Vertrouwen Men vraagt W DOSI! DOSI! DOSI! FABRIEK VAN MEUBELEN ,1 C. MOERMAN-VAN HOVE lllÉlliS BP Korte Meersch, 4, Yper. Depot van bet vermaard gesteriliseerd tafelwater NTWERPSCHE H Y ROTH E E K.KAS De beste Vloerbollen SINGER "66 SINGER 5 z op"»1*». DEVOS GEZUSTERS Naamlooze Maatschappij Ontroomers Verfaillie Officiëele Berichten Geneest alle uwe keelkwalen Mekanieke Zakken 1.50 Betoger-Her, HIISELSTBIUT, II, YPER. p la FRfln^RISE-DIRMRMT PARIS C. VAN HOUWRERT sur la FRANCPISE-DIAMANT Te Koop MAISON DU CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. Ruis van vertrouwen en ft :n Hrnnt fallen overtreffende alle concurrentie UUl ailCCIl Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, Bloem, Peper, Kaneel, enz. enz, OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. j ROESSELAERSCHE PRIJZEN Telefoon N° 157 Telefoon, ISO. Seffens over te nemen schoone wel gelegene en goede beklante SMIS met IJZERWINKEL aan de kust, door uitscheiding van bebrijf. Zich te wenden ten bureele van dit blad. $efel Ie Antwerpen, l)° 71, Kunsflei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefcoghe, deurwaarder; Oost-Vleteren en Woesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. Invoer van wijnen van alle herkom sten van Bordeaux, van Burgondië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portugal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in va ten en op fiesschen.Vrachtvrij everzen dingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. X fm HYPOTHECAIRE LEENINGEN Orondpandobligatiën aan fr. 3.60 t. h. gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij rE ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. Alle slach van bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar bij melkerij ELVERDINGHE - bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER YPER een keukenmeid van 35 tot 50 jaren voor mede te gaan naar buiten in den zomer. Groot loon. Kleine Dok AA 11, GENT. HANDEL in LANDBOU WM ACHIENEN en ONTROOMERS Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. POPER1NGHE, 32, Priesterstraat. ROESSELARE, 108, Qostraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. cd CL üJ O Huis Maria Warlomont Hondstraat, 26, Yper. Groot assortiment der laatste nieuwigheden PaletotsKostumen - Rokken-Impermiables -■■t Groote keus van blousen Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS-HANDSCHOENEN. L'UNION SYNDICALE, van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL. bij limicl 11— VAL-LAEV Zonnebeke (Statie) TTELO de groote Leeuw sterk en lichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, Z nnebeke. Borstpastillen DOSI Borstpil DOSI Rousselaere 'tGroot Hulphuis tot Yper. ierhzmdel WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne, groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderien, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. i huizen, yj" voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen opdeVANDENPEEREBOOMPLAATS N°8, Oroote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige F*rijzen- Huis vanVertrouweo» BKYCLETTES ^jVgence BeigeFR. HOFLACK. Ypres jjj Pil ree valcke i ^hVa, _-n?A NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter-, Edouard Thys, onder-voorzit- ter-, Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke,.Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 3.60 o/0 AGENTEN HUIS VOOR DFW VERKOOP IN 'T KLEIN NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GESTICHT IN 1881 35, HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Maatschappelijk kapitaal fr. 10.000,000 =Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen fr. 5 545,198.42^=== j Terugbetaalbaar op vasten termijn of per anriuiteiten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbquwerr van huizen. Bedrag der Annuïteiten te betalen om eene som van fr. 1000 terug te geven in kapitaal en Intresten Duur Annuïteiten 20 jaarfr. 75 30 25 jaarfr. 65 80 30 jaarfr. 59 60 SPAARKAS Interest fr 3.25 o/o op stortingen van korten dnur en 360 o/o op stortingen voor overeengekomen termijn-VERHURING van BRANDKOFFERS. Kostelooze inlichtingen bij de agenten L. De Saegher, Rijselstraat, 45, Yper. J. Bayart, Notaris, Becelaere. B. Smis, Koster, Oostvleteren. F. Thiers, Koster, Proven. C Van den Berghe, Onderwijzer, Watou. A. De Busschere, Langemarck. Afroomers - maai - pik - bind rakel - zaai - braack en waschmachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders,gume!len aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, stoven. VERLOT, KeUKENOERIEF, IJZERWAREN, ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen MEUBELMAKER =L= RIJSELSTRAAT Nr 88 en HONDSTRAAT Nr 12 Duur Annuïteiten 5 jaarfr. 226.30 10 jast' fr. 124.90 15 jaar fr. 91.60 QROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Prijzen bulten alle Concurrentie! Q. De Haene, gem. secr., Poelcapelle M. Verbeke, Ploegsteert. Ch. Hassebroucq, gent. secr., Wytschaete. Alph. Boucquet, Moorslede. S. Van Waileghem, gem. ontv., Zonnebeke J Van Elslande, onderwijzer, Vlamertinghe. Vertegenwoordiger voor Belgie en 't Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimachien (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappeisorteerders (FIXI) allen afkomstig uit de H CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. Naamlooze Vennootschap i 27-31, Oud-Kleêrkoopersstraat, BRUSSEL. QJ O GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886 KAPITAAL 700,000 fr. - TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. beste wereldberoem de Duitsche werk huizen. Vertegen woordiger voor de arrondissem. Yper en Rousselaere der Verders te verkrij gen alle slach van lanclbouwmachienen van eerste hoedanig heid en laatste nieu wigheid aan Priizen tegen alle CQNCURREITIE. Mijn magazijn is voorzien van alle soorten van machie- nen en zijn alle dage zichtbaar. Bij koninklijk besluit is eene toelaag van 3446 fr. 74 verleend aan het gemeentebestuur van Elverdin- ghe voor kunstwerken. - Bij koninklijk besluit van 3 April is een pen sioen van 1400 fr. verleend aan E, H. Lambin, kerk- bedienaar te Houthem. (Yper) - Een koninklijk besluit van 23 Maart machtigt den gemeenteraad van Passchendaele tot onteigenen wegens openbaar nut, van een grond. I -Bij koninklijk besluit van 24 Maart is aan het weldadigheidsbureel te Komen machtiging verleend om tot bedrag van een nominaal kapitaal van 2200 fr. te verkoopen eene inschrijving in het Grootboek der Belgische Staatsschuld 3 t. h. ter naamweerde van 3200 fr. ten einde met de opbrengst van die verkooping.de kosten te betalen van de verbeterings- werken uitgevoerd aan de gebouwen eener hoeve aan dit liefdadigheidsgesticht toebehoorende. - Bij koninklijk besluit van 23 Maart wordt de bijzondere decoratie van H klas voor bevorderaars van maatschappijen van onderlingen bijstand ver leend aan M J. Vanden Wouwer, staatslandbouw- kundige te Yper. - Bij koninklijke besluiten van 31 December 1911 wordt de wettelijke erkenning verleend aan de vol gende maatschappij van, onderlingen bijstand Les Travailleurs libres van Komen. 0 Heeschheid - Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS 1.50 FR. De Galpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz... enz... ltl Prijs pe doos fr. I W Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du Orej- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. PoperingheApotheek Ph. MONTEY- GNE. RousselaereApotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4