iVerbeke-Devrieze "Usines ücié ies AM" Landbouwers, (Daatschappclijke Belangen Sank A. 1. VONCK, Mont-sur-Marchienne (Zone-Eiat] Belgis. Raadselprijskamp Het Ypersche Volk In alle tentoonstellingen bekomt de IUBULAR de Eerste Prijzen. Tweede Reeks Raadsel 4 N ieuwstr., Thielt MARKTPRIJZEN Hopmarkt Beursinlichtingen van ne kas oer St Jan bij Yper. Katholieke Jonge Wacht Komen-ten-Brielen. Langemarck. Oostvleteren. Westvleteren. Men vraagt aan de Aciéries ALLARD te Mont sur-Marchienne goede werklieden 18 tot 30 jaar om zich op de hoogte te stellen van alle staalwerk, gietmachienen enz. Gewaarborgde hooge loonen. Zich te wenden tot bovengemeld adres. Wie zal het raden ?str00men toe, TWEEDE APRIL MEI JUNI Ik! Ik I Ik! Men vraagt ernstige agenten Poelcapelle. Voormezeele. De beteek°nis der Vakve-eeniging Zijn de christene vakvereenigingen tegen de bazen ingericht De werkliedenverkiezingen voor de Werkrechtersraden. Welk is de naam van die stad PLLLLLL Voor onze T-ammannen Ellendige toestand. Onmogelijke Concurrentie VASTE PRIJZEN VERMAKELIJKHEDEN die van zin zijt eenen afroomerte plageeren, wend u tot ONS huis, vooraleer uwen keus te doen. Hier zult gij [den eenvoudigsten en den duurzaamsten aller merken vindende T U B U L A R is immers gekend als het Ideaal der ontroomers, lichte werking, gemak van onderhoud, scherpe afrooming, zich zelf oliën, dit zijn de hoedanigheden welke hem bo ven alle andere stelsels verheffen. Centraal voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bij LAND BOUW MACHIEN EN BURGERSTANDEN In zelfde magazijn, zijn ook alle andere landbouwmachienen ver krijgbaar Amerikaansche maai-, pik- en bindmachienen, moteurs en dorschmachienen, zaai- en braakmachienen van af 30 frank.; vettestrooiers, trieurs, breekploe- gen, haverpletters, strooisnijders. koekbrekers, roomkerns, wanmo lens, raapmolens, waschmachie- nen, wringers, zolderwagens, bas- kuuls, maten, gewichten, enz. enz. - - - VEEMARKTEN. Beurs van Brussel Koers van 25 April 19T2 j STAATSFONDSEN 81 125 101 275 86 75 63 25 83 75 Inlichtingen gegeven door den de Haernestraat n°8 YPER. Telefoon n° 141. -Maandag laatst langs de kalsijde van Vlamer tinghe naDij den steenen Molen namen de peer den van 'A. C. aan eenen wagen gespannen door verschieten de vlucht, en konden gestiid worden zon der ongelukken bij menschen. Alleenlijk werd het rijtuig van Jur. M. Vermeulen dat bij den Steenen Molen voor de deur stond, erg beschadigd. Zondag 28 April onmiddelijk na de Vespers, al gemeene vergadering voor onze Jonge Wachters. Wij zijn tot verscheidene vaandelwijdingen van Jonge Wachten uitgenoodigd. Wij zullen bespreken waar wij zullen gaan. Niemand te kort Ons gemeentje telt 2 gelukkige huishoudens, dit zich sedert meer dan 50 jaren in eene zoete huwe lijksverbintenis verheugen 't zijn deze van Edmond Ampe en Charles Balduyck. Deze heugelijke gebeurtenis zal door een feest op 2e Sinxendag herdacht worden, daarover nog meer later. Veekweeksyndikaat-Op Maandag 6" Mei om 10 uren 's morgens zal er hier een prijskamp gege ven zijn voor de leden van het veesyndikaat onzer gemeente die met hunne gesyndikeerde dieren naar het dorp zullen komen om geprezen te zijn door bevoegde heeren, 43 prijzen voor eene weerde van 424 franken plus 2 eeremetalen een zilveren en een bronzen in ieder klasse zijn er te winnen voor de volgende klassen dieren die zullen aangeboden zijn. 3 prijzen onder de stieren zonder tanden. 3 met 2 en meer tanden. 5 veerzen zonder tanden, doch hier onder deze klasse mogen ook de jaarlingen mededingen omdat men vermoedt zeer weinige veer zen van deze klas te ontmoeten. 7 prijzen onder de veerzen met 2 tanden 7 - - 4— 9 - 6 9 koeien. Men neme goed in acht 1) dat de landbouwer maar éénen prijs kan behalen met zijne dieren in iedere klasse 2°) dat de eeremetalert onmiddtlyk na den prijskamp zullen toegereikt zijn aan de herber- ge (au chevalier de montmorency) gehouden door den heer Jean-Baptiste Soete-Coilie en 3") dat ieder landbouwer verantwoordelijk is voor de ongevallen door zijne dieren veroorzaakt. Reeds 55 leden maken deel van het veekweeksyn- dikaat de bijtreding van anderen is ons verzekerd en uit dien hoofde zal de Voorzitter heer B. Pattyn op dien dag ten dienste zijn van iedereen om met het brandijzer de dieren te merken welke de land bouwers nog begeeren in te schrijven. Zoo het we der ons gunstig is zonder twijfel zal er hier op dien dag feeste en geestdrift zijn. Geestelijke afzondering-Van 21en tot 26™ April werd hier in de parochie eene retret gegeven aan de Jonge'Dochters ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Congregatie. De sermoenen, leer rijk en aantrekkelijk, werden gepredikt door den E Pater Costenoble, redemptorist. Het was eene ware voldoening om bestatigen hoe de congreganisten, 's morgens en 's avonds in overgroot getal, vlijtig naar de geestelijke oefeningen opkwamen. Alles doet voorspellen dat die Geestelijke afzondering de beste vruchten zal dragen. De generale communie van Vrijdag was treffend en stichtend. Gansch den na middag werd alsdan overgebracht in feestelijkheden 't was er gezellig en geestdriftig. Het is spijtig dat zulke dingen niet kunnen blijven duren. Het tooneel- feest werd meesterlijk uitgevoerd en genoot buiten gewonen bijval - Op Zondag 28" wordt, ook op de plaats, de H. Familie voor vrouwen opgericht. Koningschieting - Woensdag laatst vierde onze schuttersgilde haren jaarlijkschen feestdagte dier gelegenheid had de Koningschieting phats. M. J.-B. Schinkel velde den eerevogel met zijne tweede scheut en wierd onder luidruchtig handgeklap Ko ning uitgeroepen voor het jaar 1912. vooruit liep. De tram heeft vier lammeren en tien scnap.-n in stukle.i gereden. Is een groot veri er voor den neerstigen schaper, die moet leven enkel met 't geen zijne schapen opbrengen, en die reeds zoo beproefd is geweest door het klauwzeer verleden jaar. Dinsdag rond den avond hadden wij bijna eer- pijnlijk ongeluk te betreuren bij eenen voerman, dit spijts vermaning, met peerd en kar voortrolde, en deerlijk ondereenen zak ten gronde viel. Want Ach wie weet hoeveel gevaren die niet hebben uit te staan, die met peerden, (God beware hen 1) die m t hunne meesters gaan meest als damp van bier en klaren hen komt in de beenen slaan Watou. Verleden week hebben wii nieuws beloofd over Z. E. Abt Desaegher in Brazilië. Hier geven wij het. Sedert dat deze natie zich van zijnen keizer heeft ontmaakt, smeult de damp der omwenteling daar bijna standvastig. Gelukkig dat het bestier niet gansch strijdig is aan de verspreiding van den wa ren Godsdienst Evenwel breekt de opstand soms ten volle uit. Iedereen aanhoorde met zekere angst het hartroerend verhaal van eene dier omwentelingen. De opstandelingen hadden zich meester gemaakt van een eiland tegenover de abdij, wier vaste muren bespoeld zijn door den Atlantischen Oceaan. Zij hadden hunne kanonnen gericht op het uit gestrekt klooster De ballen richten er onzeggelijke schade aan. Verscheidene kloosterlingen werden zelfs gekwetst. De voorzitter der republiek zelte 's lands legermacht tegen de opstandelingen en staakte niet, totdat zij de witte vlag van overgaaf hadden geheschen. Zij verscheen vel dra, zoodat de wettige macht hare verdeding uitstelde. Maar be drog De opstandelingen hernamen het geschut met meer woede. Maar dan ook was het besluit van de wettige overheid onverbiddelijk. Het oproerig leger werd bijna teenemaal verdelgd. Deze voorvallen doen zien, dat de oproerige sek ten overal dezelfde zijn. Elk moet dus in de mate van het vermogen dien duivelschen stroom tegen kanten, zijne macht en zijn geweld verminderen, dammen leggen tegen zijne vernielingen. Daarom moeten uit de besturen verwijderd worden de woel ziekegodsdiensthaters, welken naam zij ook dragen. Deshalve draagt elk mensch in zich zeiven een vijand die hem bestormt Met Paschen is de vijand machteloos gemaakt. De ware christen heeft de vlag der overgave doen rijzen. Doch deze bevredi ging moet rechtzinnig zijn. In het huiselijk en in het openbaar leven, de voorkeur aan den waren vrede, aan God en zijne H. Kerk, aan het godsdiens tig en katholiek onderwijs. De godsdiensthaters zullen genoeg spreken van moed, van heldhaftigheid. Zoek in hun kamp edel moedige mannen, zooals de E. H. Desaegher, E. H. A. Demol, G. Demol, M. Bakeroot enz die hun leven prijs geven om in de wilde streken in de on- geloovige landen zielen voor God te winnen. Allo 1 bargers geeft aan lasteraars als Vandervelde eenen kaakslag, verfoeit op 2 Juni de liberalen, socialis ten, anarchisten en des meer. Wij willen onze stem geven aan katholieken, ge trouw blijven aan onze godsdienstige gevoelens, onze missionarissen door aalmoezen en gebeden ondersteunen. Leven de E. H Missionarissen Goede reis bij uw terugtocht E. H. Abt Desaegher. Gedenk ons, wij zullen u gedenken. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP len willen om van Het Ypersche Volk De mededingers al ter best de oplossingen vinden van de raad sels van Te zelfder tijd ver meerderd het getal medewerkers en pro pagandisten. Zoo wordt Het Yper sche Volk altijd meer uitverkocht en gelezen Raadselpri skam- pers e n prijskamp- 'sters ge telt onder de beste medewer kers. Doet voort 1 Eene zotte zet sedert eenigen tijd gedurig ons dorp overeind. Veel geld heeft men reeds betaald om haar door deskundigen te doen onderzoeken en te genezen. Tot nu heeft men geen remedie aan hare kwaal gevonden. Hare ziekte brengt toch veel men- schen in 't ongemak want allen hebben harenoodig en zien geheeld en dag op naar hare wezen om hun ne bezigheden te schikken of liggen 's nachts te luisteren naar hare stem 'want zij alleen slaapt en roept gedurig hoe laat het is. Kent ge die zotte 't Is de horloge van de Kerk. 't Is fijn ongemakkelijk nooit weten hoe laat het i§ en nooit er op mogen rekenen om den tram te nemen. Wie gaat er die zottemutse eens voor goed genezen 't En is zeker zoo moeilijk niet en zoo kostelijk. De horloge op den kerktoren te Leopold- Stad en te Boudewijnstad in Kongo gaat wel juist, waarom kan het te Qostvleteren ook niet zoo zijn. Wie 't hem moet aantrekken mag niet meer sla pen 1 Alla gauw dè. Een achtsten. - Zondag avond waren vier kaar ters, de koster itjet Desideer Hoedt tegen Leonard Develter en Henri Meersschaert in De Ruste aan een potje te jassen. Al met eens peisde men dat Desiré ging eene kwaalte krijgen... hij vrong zich op zijn stoel loerde noesch of het niemand zag, trok zijne kaarten tegen zijne herte, loeg naar de koster, kwam wit en rood, maar ten was geen kunste... hier ze, verdomd, zei Diesten, en hij toonde een achtsten van hertens, 'k ben nu al acht en zestig jaar en 'k hebbe dat nog nooit tegengekomen, daarbij 'k hebbe gekaart dag en nacht, vroeg en laat en nog nooit een achtsten getoond, al goed en wel, Diesten, maar 't is ne keer den eersten keer, proficiat De kameraden deden nog een zeven voor 't mees terschap, en dronken nog nen bruinen op de ge zondheid van Diesten's achtsten. Alzoo passeerden de kameraden een aangena- men avond, en gaat 's menschens leven voorbij in zoet en zuur in blij en vrij 1 Geboorte.-Het huisgezin van M.Jules Pauwe- lyn, schepen dezer gemeente, is verrijkt met eenen tweeling, twee meisjes. Wij wenschen hem en zijne 'achtbare vrouw, een hertelijke proficiat 1 Zondag, rond 8 u. 's avonds, is er hier een pijn lijk ongeluk gebeurd. Petrus Struye kwam met zij ne sehapen langs de tramkalsij in den eerdeweg, ai swan neer eensklaps eenige lammeren van zijne kudde verschoten van den tram, en begonnen te springen en te loopen, zoodanig dat geheelde kud de in omroer kwam en ordeloos in volle vlucht De beteekenis der vakvereeniging voor den arbei der werd door een Amerikaanse!) blad op de vol gende wijze geschetst De vakvereeniging beoogt de bevrijding uit de maatschappelijke afhankelijkheid. Zij verkort den arbeide stijd en verlengt daardoor het leven. Zij verlangt van den werkman ontwikkeling en strijdt tegen onwetendheid. Zij versterkt de solidariteit en verdrijft den klas senstrijd. Zij streeft naar recht en stoot paal tegenover on recht. Zij maakt de wereld beter. Daarom moeten alle werklieden zich vereenigen. De bazen, die beweren dat de christene vakver eenigingen tegen de patroons gericht zijn, verzoeken wij kennis te nemen der volgende getuigenissen door mannen van ondervinding en groote geleerd heid afgelegd. Een der grootste nijveraars van het Walenland, wijlen Valère Mabille, zeide over enkele jaren De bazen moeten de syndikaten niet vreezen ik, voor mijn deel, richt er in, want ik vind dat het zeer voordeelig is de belangen voor het werkvolk te bespreken met de vakvereenigingen. Ik doe verstaan aan de hoofdmannen, die ge woonlijk de beste en de verstandigste werkers zijn, wat men hun kan toestaan, wat men hun moet weigeren, en zoo is 't gemakkelijk elkander te ver staan. En Paul Berryer sprak, in 1902, te Luik De hoofden der nijverheden zijn meer bedreigd door het werkvolk, dat niet georganiseerd is en dat Jen eersten den besten grootspreker zal volgen, dan door het georganiseerd werkvolk, hetwelk in vakver eenigingen is ingelijfd, waar orde en voorzienigheid heerschen. En de heer Prins, een onzer grootste rechtsgeleer den De vereenigïng brengt matigheid in de verlan gens door haar kan men de woelige werkstakingen vermijden, die een onheil voor bazen en werklieden zijnzij maakt van den arbeider een belangheb bende in de nijverheidzij vormt mannen, die ge hoorzamen, die naar tucht en wettigheid luisteren, en steeds hunne ware belangen verstaan. Ehwel, bazen, zeggen die getuigenissen u niets Spijts alle moeilijkheden niet alleen van wege vijanden maar bijzonderlijk van deze die zoudeq rnoeten vrienden zijn, zijn de christene syndikaten toch in leven. Dat zij leven, dat zij deugd doen en eene macht uitmaken hebben de werkliedenver- kiezingen voor de werkrechtersraden van Zondag 11. Te Brussel staan de Peuple «-bazen verslagen, zij begrijpen eens te meer dat zij zullen moeten af rekenen met de sterk georganiseerde christene syn dikaten die 10 000 stemmen veroveren. Te Antwerpen, te Leuven, te Oostende, te Kortrijk, te Rousselare. te Moskroen en elders rog waar omzeg pens voor de eerste maal gewrocht werd op zulk ge bied en gekozen met zuiver'algemeenstemrrcbt aan 25 iaar, met vrouwenstemmen, met E V., behalen de christene syndikaten heerlijke zegepralen. Het staat vast: de tyrannie van de roode revolutiemannen is geknakt en zal den diepen ingaan. Dit is vooruit en vooral gebleken te Gent, de heilige stad der socialisten... maar waar heel de christene werking var. Het Volk zulken voor uitgang doet. Welnu de christene syndikaten be kwamen er boven de 20.000 stemmen, de so cialisten rond de 19 000. Vooruit is verslegen ja de verkiezing is de triomf der katholieke partij dank aan de christene syndikaten... Zoo zal het zijn op 2 Juni aanstaande, zoo zal het blijken dat de beste politiek bestaat in inaal- schappelijke werken te ondersteunen en te stichten. I Mochten de laatste verblinden hunne oogen open doen. Mochten te Yper deze die nog zoo hevig tegen de christene syndikaten gezind zijn in de verkiezing van Zondag, het land door, een zalige les vinden. Opdat niemand ons beschuldige te overdrijven, opdat iedereen den waren toestand kenne geven wij hier eenige uitslagen van een onderzoek ingesteld over het lot der westvlaamsche trambedienden. De baanwerkers, dit zijn deze die de banen on derhouden doch dikwijls ook moeten helpen aan het laden en lossen der koopwaren, deze verdienen in den zomer 2.25 fr. per dag en in den winter 2fr. per dag. Hun loon kan na eenige jaren op 2.25 fr voor altijd, doch niet hooger. De werktijd die geste'd is op 10 tot 12 uren per dag wordt niet zel den verlengd tot 13 14 en zelfs 15 uren, en dit a'- les voor diezelfde groote daghuur, dus van 15 tot 18 c. per ure 1 De ploegbazen der baanwerkers die winnen wat meer 75 fr. in de maand, doch moeten daarvoor alle 2 Zondagen dienst doen en ook soms als het kermis of feest is in de eene of andere gemeente, doch komen zij een dag zich te wonden zij zijn hem reeds afgetrokken. Op verhooging moeten zij niet denken. De stokers en machinisten hebben ook een schoon en gelukkig leven. A's zij den eersten dag 17 uren bij hun machien hebben gestaan volstaat dit den tweeden dag met 10 uren om den derden dag we derom 17 uren te draaien, en een volledige rustdag te hebben per maand. Daarvoor hebben de stokers met in diensttreding een loon van 2.50 fr. per dag na 5 jaren goeden dienst 2.75 fr. en na 10 "jarer 3.00 fr. per dag. De machinisten hebben 3.50 fr bij het begin, na 5 jaren 3.75 fr. en na 10 jaren 4,00 fr. per dag. De garden of treinwachters, deze dus die de eer hebben aan het hoofd te staan van den tram begin nen met 90 fr. in de maand en 5 fr. voor de kleeren Na 5 jaar goeden dienst 100 fr. en na 10 jaren 110 fr. Verder is het voor de trambestuurders niet te brengen. Zij hebben 2 verlofdagen per maand op vastgestelde dagendoch zij moeten het geluk heb ben dat het dan juist nergens geen kermis is, of'koers festival, inhaling, karnaval of vliegweek, of hunnen verlofdag is ook gaan vliegen. En hoeveel uren hebben die te werken Om kort te zijn, ziehier eenige cijfers op de 365 dagen in het jaar dooreen- genomen altijd 13 uren per dag zij hebben dagen van 16 tot 16 uren en alle 4 dagen een van 7 of 8 uren als er op dien dag niets bijzonders is. Dit maakt na juiste rekening voor deze die in dienst treden aan 90 fr. per maand of 1080 fr' per jaar, gedeeld door 365 d. maal 13 uren is 4745 u. of 22 cent. per uur, of 3 cent. min of den minstbetaalden metserdiener der provincie. Daarvoor zijn zij nog verantwoordelijk voor het ontvangen geld en moe ten zij nog zien van geen boeten op te loopen. Dat de 6000 lezers van Het Ypersche Vqlk nu oordeelen 1 Langhemarck.-Zondag 28 April en Maandag KANDEEL in de Statieherberg bij Arsene Vanbier- vliet, te Langemarck Yper. - Geboorten Dehulster Marie Boterstr. DeClerck Albert G. de Stueursstr. Vanassche Rog"r Aalmoezenierstr. Hof Emile Neerstr.-Mu'- le Elise Neerstr. De Ri?ck Maria Neerstr. De- Kortrijk haerne André Paddepoelstr. Vandelanoitte Elisa- beth Dixmudestr. Bitterpeën, per 100 fe Witte tarwe pr Heet. Huwelijken Loraine Leon ve.werte Komen en p00cje tarwe Mourisse Renilde fabriekw. te Yper Malfait Cyrie! p0gge aardew. Gheluwe en Muylle Helène dagloonst. te Haver Yper—Geeraerls Richard houtdr. en Comeyne Hele- Aardapp. gele, 100 ko ne dienstm. te Yper. fj9*er' per kilp Sterfgevallen Marquette Eugenie 38 j. kantw.KoX£olie. ko f00 echtg. Verouysse Leopold Bukkerstr. D.olfen Aug. |_jjnoiie 57 j. hotelhouder echtg. Lannoo Maric Groote Markt Koolzaadkoeken Decan Charles 82 j. zb. echtg. Declerck Barbara 1 Lijnkoeken Oude Houtm. Malfait Clementine 34 j. huish. j Dixmude echt. Baillievier Charles Zonnebekesteenw.—Don- T-. "iv. i Tarwe, per hectoliter deyne Leonie 74 j. zb ongeh Dickeb. steenw.- jpogge Dennoyelle Richard 89 j. zb. wr Vandenbussche j Aardappelen Isibelle RijsNstr. - Bossaert Henri zb. echt. Marisael Boter, per kilo Marie Dickeb steenw. Lepercq Jean 88 j zb. w' Reubrecht Barbara Rijselstr. Yper Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Eieren de 25 Eieren, per 25 stuks Rousselaere Beloften Jules Loncke v. Vlamert. en Magde- Qude -parwe> 100 bewezen. AALST, 23 April.-Markt vast voor beschikbare waar, 225 tot 227 1/2 fr.kalm voor nieuw gewas 125 fr. BRUSSEL, 24 April. - Markt prijshoudend. Aalst, beschikbare waar 225-227 1 2 fr.nieuwe groeite 125-127 1 2 fr. Poperinghe beschikbare waar, 222 1/2 225 fr.nieuwe groeite 125 fr. i POPERINGHE, 26 April. Markt prijshoudend niet veel zaken. Nieuwe groeite, 122-125 fr. lena Bau te Yper Gustaaf Victoor v Yper en Julia Serryn v. Noordschote, Poperinghe-Geboorten Roger Vandommc, Hondstraat-Agnes Mylleville Duynkerkestraat j Ivonn Bies Pottestr. Magdalena Dalleine Crom- i bekestr.-Gaston Verstraete Pottestr.- Jeanne Van- 1 devoorde Boeschepestraaf. i Sterfgevallen Charles Bu!a/e 74 j. lm. wijk j L.-Emma Vandevoorde kantw. 25 j. Yperstr-Pru- dent Verhaeghe 3 m. Yperstr. Elverdinghe-Huwelijk Victor Verfaillie van Woesten en Louise Lebbe we van Pieter Baes van Elverdinghe. Gheluwe-Geboorten Paul Denorme-Helena Verfaillie Suzanna Deprez - Marie Talpe. Beloften Jules Vuylsteke v. Gheluwe en Augus ta Bekaert v. Dadizeele. Huwelijken Jeroom Malfait en Leonie Denorire b. v. Gheluwe— Karei Denorme en ElisaTaillieu b.v. Gheluwe - Jules Vanlöosvelt en Octavie Lampaert b, van Gheluwe. Langhemarck Geboorten Maria Ghesquière - Maria Vandenbrancke Anna Bogaert - Gadelieve Descamps, Huwelijk Valère Deroa en LeontineVanacker b. v, Langhem. Sterfgeval Charles Debruyne echtg. Emelie Ro- baeys 58 j. Belofte jeroom Pouillie van Langem. tn Marie Dewilde v. Boes. Passchendaele-Geboorte Therrez Elz3. Sterfgevallen Karei Leroy 82 j.- Valerie B.u teirt 37 j.-Magdalena Barra 16 j Belofte Gustaaf Vanhee van Moorslede en Adele Cnockaert v. Passchendaele. i Poelcapelle-Geboorten Elza Nuyttens- Ma ria en Magdalena Pauwelyn. 1 Huwelijk Lambertus Wildermeersch en Julia Monsy b. v. Poelcapelle. Vlamertinghe-Geboorten DehaeneAndré- Rassalle Jeróme Capelle Oscar - Billiau Georges Huwelijken Verslype Alfons en OllevierCessrire b v. Vlam.—Vandenbroucke Henri v.Meenenen Me- rie Verbeke v. Vlamertinghe. Sterfgevallen Geldhof Rosalie 75 j. - Carper.- tier Ivo 87 j. Casier Marie 26 j. - Rassalle Jerome 8 d. Clauw Martha 23 d. Watou.-Geboorte Agnes Ammeu*. Huwelijken "Remi Vandromme en Philomenc Wyis b. v. Watou-Debaene en Petyt b. v. Watou - Camile Six v. Westvleteren en Bertha Vanrenter» ghem v. Watou. Sterfgeval Emilienne Boeyaert, oud 6 m. Voormezeele. - Geboorten Julia Vermeersch j - Roger Drapier - Antonius Mortier. Sterfqeval Cesar Butaye oud 82 j. Wervicq.-Geboorten MariaSarron d. v. Ho- J noréen Margaretha Deburck-Daniel Verbeke z. v. Henri en Maria Depoutre Malvina Durnezd.v Alois en Ciotildis Looms Suzanna Logied.v. Hen i ri en Julia Deleye Simona Desretimaux d. v. Jules f i en Alphonsina Denys-Michel Deput z. v. Emile I en Leonia Samoy. Sterfgevallen Eerw, Moeder der Z. v. Liefde j geb. Catharina Desmet oud 79 j.-Leo Samain oud jO m. z. v. Jules en Maria Verhaeghe - Sidonia Hoor-1 naert oud 47 j. echtg. v. Charles Defever Andre Sa- i lens oud 8 m. z. v. Edmond en Elisa Deprez T Elza Tanghe oud 9 m. d. v Emile en Maria Deleye-Ge- j rard Corsi lis oud 5 m. z. v. Georges en Euphr: sie Vanacker-Arthur Breyne oud 34 j. z. v. Charles en Marie Deleye - Helena Deleu oud 37 j. echtg. v. Leo- dold Decberf. - - 13 April 20 April 20 -a 20 - 21 - a 21 50 1750, 1850 17 75 18 75 20 75, 21 50 22 75 23 - 21 25« 22 - 22 50 23 50 7 50,, 8 25 8 - 8 50 3 10,, 3 40 2 60, 3 10 2 05. 2 15 2 - 210 15 April 22 April 24 50a 25 - 25 - - - 21 50, 22 - 22 - a 22 50 20 50» 2! - 21 .21 50 18 50,, 19 - 19 - 19 50 22 50» 23 - 23 50 24 - 9 - 9 50 11 - 12 - 2 70» 3 20 2 60 2 90 2 10, 2 20 2 10» 2 25 68 50 69 - - 86 - 86 - 13 50» 14 14 24 50.25 50 24 - 25 - 15 April 22 April 21 50 a 22 - 22 75 a 18 50 19 - 22 75 9 - 9 50 8 - 2 70. 3 20 2 65 2 90 2 10, 2 26 2 10» 16 April 23 April, 21 - a 22 - 21 - a 22c 19 - 20 - 19 - 19 50 18 - 18 50» 19 50 23 - 22 23 - 22 50 23 - 22 50 23 50 8 - 8 50 8 50 9 - 3 20 3 60 2 80 3 - 2 10,, 2 20 205 215 26 50 26 75 25 25 25 50 18 75 19 - 18 50 19 75 68 - 69 - 86 - 86 50 - - Roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, per kilo Eieren, per 25 Suikerijboonen, 1910 oogst 1911 Koolz.olie. p 100 kil. Lijnzaadolie, p. 100 k. Kortrijk, 22 April -Prijs per kilo op voet. 131 Veerzen, le kw. 97 Ossen, 186'Koeiën, 61 Stieren Anderlecht fr. 1,13 2e kw.. 0,00 3e kw., 0,96 .1,11 0,00 0,94 1,10 0,00 0,91 1,08 0,00 0,91 23 April. Verkensmarkt. Te koop gesteld 3051 prijs per kilo op voet 1,02 a 1,18. middelb. voorg. koers van middelb 25 April Belg. Schuld leen. Ie reeks, 3 o/o 2e reeks, 3 3e reeks, 3 Belg. Congo-leen 1896-1898 4 o/o 1901 uitk. 4 - 1909 uitk. 4 - 1906 4 - 1904 3 - 1897 2 1/2 Congo Primes. Annuiteiten (trekk. in Oct Gemeentecrediet Buurtspoorweg in Juni in Dec, in April 4 1/2 4 3 2 1/2 4 1/2 3 3 3 STADSLOTEN Antwerpen 2 1/2 1887 2 o/o 1903 Brussel 2 1/2 1902 2 o/o 1905 I Brussel-zeehaven 2 o/o 1897 I Luik 2 1/2 (primes) 1853 3 o/o 1860 2 o/o 1897 2 o/o 1905 Oostende (uitb. 30 fr.) 1858 2 o/o 1898 f Schaerbeek (primes 2 o/o 1897 Gent 2 o/o 1896 86 85 75 86 96 25 96 74 85 50 8012 90 50 77 75 69 75 103 133 125 69 75 69 25 70 25 85 25 85 25 85 45 95 875 97 96 94 74 25 68 50 81 25 110 375 101 05 86 60 75 10S75 85 35, 83 25 84 20 85 85 80 91 25 77 75 69 75 102 87 33 125 70 74 75 39 50 7025 68 75 70 25

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 3