r Rijwielen naaimachienen CUascbmachienen Spreekmachienen WINKELIERS!! öroof Randel van Kruidenierswaren ROBERT MOERMAN Pierre Valcke, 't groot Fjepri Masscheleip r I Miisiii irriTiEEiiiiTiciipru smiiis I Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" Jos.VAN HOUWE&C Camille De Salmon Ik® Oscar S EG ERS-LAM BERT 3 tt&tt In Den V1JFH6EK, Groote Markt, ïper Bekendmaking T iandbGuwmacbienen Men vraagt DOSI! DOSI! DOSI! FABRIEK YAN MEUBELEN C. MOERMAN-VAN HOVE Korte Mc ersch, 4, Yper. Gepot van het vermaard gesteriliseerd tafelwater ROYAL LOUISE-MARIE belgVsch leger De beste Vloerbollen ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS SINGER - 66 SINGER Qntroomers Verfaillie Huis va» Vertrouwen n op'°'g*r, DEVOS GEZUSTERS Naamlooze Maatschappij Geneest alle owe keelkwaien Mekanieke Zakken 'er 1.50 Behanger-Yersierder, IIISELGM, II, YPER. m la FRRNSRISE-DIRMRNT C. VAN HOUWRERT sur la FRANCPISE-DIPMANT Te Koop MAISON Rijselstraat, CYCLE Ruis van vertrouwen en :n Uj f Vf,ru a11^™ overtreffende alle concurrentie II ct vJFOOI ei 11 Cell Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, Bloem, Peper, Kaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T O ROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN!!! Telefoon N° 157 Telefoon, ISO. sk sik sik Invoer van wijnen van alle herkom- sten: van Bo deaux, van Burgondië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portugal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt dé prijs-courant der wijnen in va ten en op flesschen.Vrachtvrije verzen dingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België.- Seffens over te neinen schoone wel gelegene en goede beklante SMIS met Ijzerwinkel aan de kust, door uitscheiding van bebrijf. Zich te wenden ten bureele van dit blad. gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. HYPOTHECAIRE LEENINGEN Grondpandobligatiën aan fr. 3.60 t. h. 3elel le Antwerpen, l)° 71, Kunstlef. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarder; Oost-Vleteren en LWoesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuürder. Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. HANDr"Lin LANDBOU WM ACHIENEN en ONTROOMERS 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter JjS» op de vitrienen. Lmiel Alle slach zooals Alle slach van VERLOT, KeUKENGERIEF, IJZERWAREN, ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen bij Emile COVEMAEKER smid en velohandetaar bij melkerij ELVERDINGHE bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER meubelmaker Prijzen buiten alle Concurrentie! nnreffelijke jonge dochter vraagt plaats als dagmeid alle werk kunnen de. Adres ten bureele van het blad. Bij uitscheiding van bedrijf Uitverkoop aan prijs van faktuur bij den Heer HENDR1JCKX koster WOESTEN, alle slach van uurwerken zooals regular teurs, pendulen enz. enz. alsook allerhande paruren, armbanden enz. UIT REDEN VAN STERFGEVAL: Over te nemen den welgeklanten wollenhandel en van ouds gekenden lakensn'jderswinkel van Henri BRUTSAERT-DUCLOS Bruggestraat, 3, POPERINGHE. gen keukenmeid van 35 tot 50 jaren voor mede te gaan naar buiten in den zomer. Groot loon, Kléine Dok Nr 11, GENT. VALLAEY Zonnebeke (Statie) Wekelijksche op- A A A lage der GAZET BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. Huis Maria Warlomont. hondstraat. Groot assortiment der laatste nieuwigheden Paletots Kostumen Rokken—Impermiabjes r Groote keus van blousen Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS- HANDSCHOENEN. - V7EL0 de groote Leeuw sterk enlichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, Z nnebeke. L'UNION SYNDICALE. van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. KAPITAAL 700,000 fr. TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL Borstpastillen DOSI Borstpil DOSI IE RousselaereHuiphuis tot Yper.— ï'apicrhxmclcl 't Groot WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderlen, Woilen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN, \jy!£ volledig voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de V AN D E N P E E R E BO O M P LA ATS N° 8, Groote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz., Genttdige I^rijzcn I I uis van Vertrouwen, 6KYCLETTE5 PARIS milk mdlk S>k Agence BeigePR. HOFLACK. Ypres 322% IRE VAL HUIS VOOR DEN VERKOOP IN 'T KLEIN NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GESTICHT IN 1881 35, HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Maatschappelijk kapitaal fr. 10,000,000 ===Rekeningen der Resérven en Waardeverminderingen fr. 5 545.198 42 J Terugbetaalbaar op vasten termijn of per annuïteiten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. I Bedrag der Annuïteiten te betalen om eene som van fr. 1000 terug te geven in kapitaal en intresten Duur Annuïteiten 5 jaarfr. 226 30 10 jaarfr. 124.90 15 jaarfr. 91.60 Duur Annuïteiten 20 jaarfr. 75 30 25 jaarfr. 65 80 30 jaarfr. 59 60 SPAARKAS Interest fr. 3.25 o/o op stortingen van korten duur en 360 o/o op stortingen voor overeengekomen termiin VERHURING van BRANDKOFFERS. Kostelooze inlichtingen bij de agenten NAAMLOOS VENNOOTSCHAP- KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad s MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter-, Edouard Thys, onder-voorzit ter-, Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Coliegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 3.60 o/0 AGENTEN L. De Saegher, Rijselstraat, 45, Yper. J Bayart, Notaris, Becelaere. B. Smis, Koster, Oostvleteren. F. Thiers, Koster, Proven. C Van den Berghe, Onderwijzer, Watou. A. De Busschere, Langemarck. O. De Haene, gem secr., Poelcapelle M. Verbekf, Ploegsteert. Ch. Hassebroucq, gem. secr., Wytschaete. Alph. Boucquet, Moorslede. S. Van Walleghem, 'gem. ontv., Zonnebeke J Van Elslande, onderwijzer, Vlamertinghe. Vertegenwoordiger voor Belgie en t Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimachien (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappelsorteerders (FIXI) allen afkomstig uit de beste wereldberoem de Duitsche werk huizen. Vertegen woordiger voor de arrondissem. Yper en Rousselaere der Verders te verkrij gen alle slach van landbouwm3chienen van eerste hoedanig heid en laatste nieu wigheid aan Priizen tegen alle CONCURREITIE Mijn magazijn is voorzien van alle soorten van machie- nen en zijn alle dage zichtbaar. Afroomers - maai - pik - bind - rakel - zaai - braack en waschmachienen beetmolens, win molens, strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, stoven. RIJSELSTRAAT Nr 88 YPER en HONDSTRAAT Nr 12 GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Naamlooze Vennootschap 27-31, Oud-Kleêrkoopersstraat, BRUSSEL. 26, Yper. GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 ME1 18?3 EN VAN 22 MEI 1886. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of tèschrij- ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. Heeschheid Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan de bekomen genezingen. DE DOOS1.50 FR. De Oalpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloedzwijmien, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczemas, acnés, furoncles, enz... enz... Ï.ML Prijs pe 1 fr. doos I Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du Grej- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. PoperingheApotheek Ph. MONTEY GNE. Rousselaere: Apotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, N"ordstraat Apotheek GRIMONPREZ RobwaïsApotheek GER-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4