ill 1 I Tl Rijwielen Dticiiinacliienen CUascbmachienen 6preehmachienen jg jjs j§ Pierre Valcke, bijtten in 't groot WINKELIERS!! Oroof Ranöel van Kruidenierswaren ROBERT MOERMAN r ,71 fxpri Masscheleip M m ¥1 K 1 Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" „VAN HOUWE&C Camille De Salmon Oscar S EG ERS-LAM BERT I In Ben VIJFHiBEK, Groote Markt, Yper Belgische HYFOTKEEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS Bekendmaking Landbouwmach ienen Huis van Vertrouwen Men vraagt DOSI! DOSI! 6000 FABRIEK VAN MEUBELEN 1 if. I C. MOERMAN-VAN HOVE Depot van het vermaard ROYAL LOUISE-MARIE gesteriliseerd tafelwater ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS SINGER 66 SINGER Ontroomers Verfaillie DEVOS GEZUSTERS l'union Naamlooze Maatschappij Geneest alle uwe keelkwalen Mekanieke Zakken Behanger-Versierder, RIJSELSTRAAT, II, YPER. 'If ,L la FRRN^RISE-DIRMRNT PARIS mÉh& C. VAN HOUWAERT sur la FRANCAISE-DIAMANT Te Koop MAISON DU CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. Korte Meersch, 4, Yper. Telefoon, ISO. fiuis van vertrouwen en :n flt,nnf o11^n overfreffenöealle concurrentie HI liCl vJ 1 UUL dliccil Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, BloemPeperKaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T OROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN Telefoon N° 157 Invoer van wijnen van alle herkom sten van Bordeaux, van Burgondië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portugal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in va ten en op flesschen.—Vrachtvrije verzen dingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België 35, HYPOTHECAIRE LEENINGEN Orondpandobligatiën aan fr. 3.60 t. h. 3efel Ie flnfwerpen, D° 71, Kunsllei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarder; Oost-VIeteren en Woesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te WoestenZonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. Seffens over te nemen schoone wel gelegene en goede beklante SMIS met IJZERWINKEL aan de kust, door uitscheiding van bebrijf. Zich te wenden ten bureele van dit blad. De beste Vloerbollen gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij Te ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. Alle slach zooals Alle slach van VERLOT, KeUKENGERIEF, IJZERWAREN bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar bij melkerij ELVERDINGHE bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER rnreffelijke jonge dochter vraagt -I plaats als dagmeid alle werk kunnen de. Adres ten bureele van het blad. HANDcLin LANDBOUWMACH IENEN en ONTROOMERS Bij uitscheiding van bedrijf Uitverkoop aan prijs van faktuur bij den Heer HENDRIJCKX koster WOESTEN, alle slach van uurwerken zooals regula teurs, pendulen enz. enz. alsook allerhande paruren, armbanden enz. Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. UIT REDEN VAN STERFGEVAL: Over Lev nemen den welgeklanten wollen handel en van ouds gekenden lakensnijderswinkel van Henri BRUTSAERT-DUCLOS Bruggestraat, 3, POPE RING HE. een SMID eneenLOODBE- WERKER in het Huis CU- VELIE. Hondstraat Yper. BRUSSEL, 1910 s GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. Huis Maria Warlomont. hondstraat, Groot assortiment der laatste nieuwigheden Paletots Kostumen Rokken-Impermiables - ■- Groote keus van blousen Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS-HANDSCHOENEN. SYNDICALE, van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL bij I Jmicl "Y7ELO de groote Leeuw sterk en lichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, Z nnebeke. Borstpastiiien DOSI Borstpil DOS I Zonnebeke (Statie) Wekelijksche op lage der GAZET IE RousselaereHulphuis tot Yper.— Papierhandel ixx 't Groot WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden .HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderien, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de V A N D E N P E E RE B O OM P LA ATS N° 8, Groote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige Prijzen- Huis van Vertrouwen, Itffl BICYCLETTE5 Agence BeigePR. HOFLACK. Ypres jj.rcïi- -P PltR-.E VAi'lttW'n.» CUTg. ~SHlC. mSÜlC- aangenomen door het BELGISCH LEGER= HUIS VOOR DEN VERKOOP IN 'T KLEIN NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GESTICHT IN 1881 HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Maatschappelijk kapitaal fr, 10.000,000 =Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen fr. 5 545 198 42 Terugbetaalbaar op vasten termijn of per annuiteiten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. I Bedrag der Annuïteiten te betalen om eene som van fr. 1000 terug te geven In kapitaal en Intresten Duur Annuiteiten 5 jaarfr. 226.30 10 jaarfr. 124.90 15 jaarfr. 91.60 Duur Annuiteiten 20 jaarfr. 75 30 25 jaarfr. 65 80 30 jaar fr. 59 60 j SPAARKAS Interest fr. 3.25 o/o op stortingen van korten duur en 360 o/o op stortingen voor overeengekomen termijn-VERHURING van BRANDKOFFERS Kostelooze inlichtingen bij de agenten NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad s MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter -, Edouard Thys, onder-voorzit ter-, Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 3.60 o/0 AGENTEN L. De Saegher, Rijselstraat, 45, Yper. J. Bayart, Notaris, Becelaere: B. Smis, Koster, Oostvleteren. F. Thiers, Koster, Proven. C Van den Berghe, Onderwijzer, Watou. Amédée De Busschere, Langemarck. O. De Haene, gem secr., Poelcapelle M. Verbeke, Ploegsteert. Ch. Hassebroucq, gem. secr., Wytschaete. Alph. Boucquet, Moorslede. S. Van Walleghem, gem. ontv., Zonnebeke J. Van Elsiande, onderwijzer, Vlamertinghe. Afroomers - maai pik bind rakel - zaai braack en waschmachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen stoven. ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen MEUBELMAKER RIJSELSTRAAT Nr 88 YPER en HONDSTRAAT Nr 12 *- QROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Prijzen buiten alle Concurrentiel Vertegenwoordiger voor Belgie en 't Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimachien (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappelsorteerders (FIXI) allen afkomstig uit de ^§j "rl L beste wereldberoem de Duitsche werk huizen. Vertegen woordiger voor de arrondissem. Yper en Rousselaere der Verders te verkrij gen alle slach van landbouwmac hienen van eerste hoedanig heid en laatste nieu wigheid aa" Priizen tegen alle CONCURREITIE Miin magazijn is voorzien van alle soorten van machie- nen en zijn alle dage zichtbaar. Naamlooze Vennootschap i 27-31, Oud-Kleêrkoopersstraat, BRUSSEL. 26, Yper OESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886. KAPITAAL 700,000 fr.-TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. Heeschheid Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Oeneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchitdoor de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS 11.50 FR. De Galpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczemas, acnés, furoncles, enz... enz... Prijs per 4 CA doos fr. 1 w \J Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du Orej- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. PoperingheApotheek Ph. MONTEY- QNE. Rousselaere: Apotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek ORIMONPREZ. RobaatsApotheek QER- RETH Yzerwegstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4