Bericht aan onze Medewerkers. Usines Aciéries Allard Wettig erkende vsreeniging der Schildersbazen van Yper Katholieke Imp Wicht Mont-sur-Marchienne (Zone-Etat)j Belgie. YPER WERVICK NiivPrhpifi<:rhnnlDe Zo™rleergangen beginnen Zon- IlIJtCIllClUablIUUl 12 Mei te.8 u s morgens. Kathnliplip Warht ZondaK 12 Mei 1912 ten 8 1/4u- Belangrijk Bericht. Men vraagt aan de Aciéries ALLARD te Mont-sur-Marchienne goede werklieden 18 tot 30 jaar om zich op de hoogte te stellen van alle staalwerk, gietmachienen enz. Gewaarborgde hooge loonen. Zich te wenden tot bovengemeld adres. Om de wille van het smeer Likt de kat de kandeleer Boesinghe. Elverdinghe. St Jan bij Yper. Langemarck. Oostvleteren. Komen-ten-Brielen. Poelcapelle. Watou. Westvleteren. Dus op 2 Juni aanstaande zal een volksgezind aatsbestuur aankomen om in ons land spoedver- g rule hei vormingen ie verwezenlijken. Hier komen ze Nr 1. De kwestie van het algemeen stem recht. Eer ge daarvan spreekt, weest eerst 't akkoord met uwe commandanten, d socialisten. Qe noemt cns huidig kiesstelsel een hoofdorekerspel. Het best ware dus, goeJ: woord, U daarmee niet veel bezig te houden, want moest uw hoofd breken, ge zoudt geene andere dommigheden meer kunnen vertellen, en 'k houd tr jan dat ge nog ne weke of 4 blijft leven om u goed te leeren kennen. Doet maar u best dat ik ntet verplictit ben van te zeggen: dat is een onnoozel woord. Nr 2. Het verplichtend onderwijs. Luistert ne keer, gij hebt zeker de Belgische al- j macht niet in pacht. Wij, kaloten, willen ook iets te zeggen hebben. Wij zijn voor 't verplichtend onderwijs, maar met vrije keus van scholen en wij i willen verplicht zijn onze scholen te ondersteunen maar niet de onze en de uwe. Oe zegt in uw goede woord nr 1, dat het huidig gouvernement de schuld j js van de duurte des levens en als dat gouvernement ons een beetje wilt ontlasten met zelf onze scholen te ondersteunen (en de uwe idem) waarom hebben uwe vertegenwoordigers dat belet Als dat nu zoo spoedvergend is, het was het ook tijdens de bespre king van Minister Schollaerts ontwerp. Wat heeft Mr Nolf gedaan? Heei't hij het niet helpen tegen houden onder voorwendsel dat er 20 millioenen 's jaars aan de kloosters zouden geven Wat grove leugen toch En hier straalt uwe rechtzinnigheid uitde kloosters zijn al veranderd 'm katholieke scho len En indien het waar is dat die scholen 20 mil- lioen 's jaars noodig hebben, wat afslag te wege tegen de duurte des levens Hourra Minister Schol- laert 1 Nr3. 's Landsverdediging. Allons, présentez armes 't Is haaste bijEn avant1 Wat kost dat leger toch geld En ge zoudt nog meer mannen willen hebben Alleman zeker? Waar gaat ge ze steken En ge durft beweren dat het geen duit meer zou kosten Om de onkosten te doen ge lijk staan met de tegenwoordige, zoo zegt ge, ware het voldoende de schandalige verkwistingen, de winstgevende postjes en de nuttelooze uitgaven af te schaffen. Wat zijt ge toch abstrakt, durft ge niet dï- Noemt die schandalige verkwistingen en die nuttelooze uitgaven. En wat de winstgevende post jes aangaat, ge spreekt niet "van posten 't is maar van postjes dat ge niet wilt weten, hé? van die frank daags die de soldaten krijgen, en als het dat niet en is, zegt ten minste wat het is. Daar kan ik niet over. Nr 4. De besturen. Ik leessedert hunne aankomst zijn de klerika- len maar op eene zaak bekommerd gewaest"die van voordeeliglijk hunne vriendjes te plaatsen Wat schoone zin! Gij bekent dus dat de vriendjes maar geplaatst wordeH als die plaats voor hen voor- deelig is. Is dat niet wel En gij hebt nu schoon praten, de kaloten hebben dit •- de kaloten hebben dat En zal u antwoorden de kaloten zijn maar met eene zaak bekommerd geweesthet voordeelig plaatsen hunner vriendjes.» En moesten de kartelmannen het land eens bestu ren - waaraan zij overigens niet twijfelen - zij zou-1 den zeker nadeeliglijk hunne vriendjes plaatsen en het voordeeligste voor hen houden Gij beweert, goede woord, dat overdraging en bespieding in 1 vollen bloei zijn in alle ministeries. Altijd maar zeggen en beweren, maar nooit geen enkel feit aan- 1 halen Deftig j Och, 2 Juni, kom toch rap Dan zullen wij be- stuurd zijn van een volkske dat met al zijne bedien- j den een geheel zal uitmaken, zoo volmaakt, zoo rechtvaardig-zoo liberaal, zoo sociaal, zoo ideaal - oh 't water komt me in de mond 1 Nr 5. De arbeidshervormingen. De klerikaien zoeken de arbeidersklas uit te bui- te Da's goed, nog zoo slecht niet als liberalen en i socialen deze doen het reeds de andere zoeken j nog maar. De liberalen zullen ware arbei Iswetten invoeren. Wanneer a. u. b., denkt ge al dat zij er zijn misschien De schoone arbeidswet die ge be looft is zeker de deze: alle toelagen afschaffen aan de leden van de mutualiteiten - als die lieden sparen om een pensioentje te trekken als ze niet meer zul len kunnen arbeiden Volksvrienden't is om te bersten. Nr 6. Het geldwezen. Onze geldelijke toestand is slecht Er is geen geld in de kas... en ge belooft 1 frank daags pensi oen aan eiken werkman. Knoopt dat aan malkaar. Hoe heeft men al dat geld verspild Horkt ne keer, moeial, al dat geld is niet verspild, maar gebezigd, of moet het misschien daar liggen onaan geroerd En van al die grootewerken die gedaan zijn, 't is werk voor vele menschen. En wat de ren ten aangaat, 't is percies 'lijk met den advokaten- stiel. Als er in den roep is't en is geen goên, hij heeft geen werk integendeel, is er in den roep'i is ne goên, dan heeft hij werk en wordt vele ge vraagd. Hewel in plaats van de Belgische Rente, uwe Vaderlandsche Rente zoo af te raden overal, en te schreeuwen van verlies, ge zoudt die marchandise moeten helpen recommandaeren dat er toch in kome. Nr7. De godsdienst. De liberalen zijn geene vijanden van den gods dienst. Durft ge zeggen: wij zijn geene vijanden van den katholieken godsdienst. Ik veronderstel nog dat ge zulks bedoelt. Waarom moet ge dat luide verklaren als het kiezing is De katholieken hebben dat niet oodig uit te bazuinen. Hunne werken en daden zijn daar om het te bewijzen. En uwe werken en daden zijn zij misschien tegen den godsdienst In geval van neen we zouden het w«l weten zeker, het is dan niet noodig dat ge zegt: wij zijn geene vijanden van den godsdienst. Dat de priesters vele werken, hebt ge daar ie:s. tsgen Dat de priesters de ware volksvrienden ge weest zijn, hebt ge daar iets tegen - Ja hége zoudt willen dat de priesters in de kerken blijven-maar lieve vrienden liberalen-ge zoudt ze in de kerken niet laten, want uwe bondgenooten hebben ver klaard van uwe kerken maken wij danszalen. Zie, Jioe meer, ik uw goede woord overweeg - hoe meer ik er van walg.-Fourt-'ken stemme voor de libe ralen niet. Taaie kalote. - Verscheidene kleine bengels waren aan 't spelen bij bet water van den Boterplas aan de Statie, toen de jonge Gaston Depoorter 4 jaar oud, in hei aaierviel.Ophet geschreeuw der speeimakkerskwam MijnheerJulien Bossaert, landbouwer te Langemarck aangeloopen. Hij sprong in het water en gelukte erin den drenkeling op het drooge te brengen. Men droeg aanstonds het kind in een raburig l uis, waar M. de geneesheer Van Robaeys, in ailer- i,l ontboden, de eerste zorgen toediende. Na eenige stonden kreeg de kleine het bewustzijn teiug, en kon naar het huis zijner ouders overgebracht wor den. nntllUIICItC II11 lillt 's avonc)s algemeene vergadering der eere- beschermende en werkende leden der Ka tholieke wacht in het Katholiek Volkshuis te Yper. DAGORDE Tombola van 60 fr. voorde aanwe zige werkende leden. Verslag der vorige vergade ring-Voorstelling van nieuwe leden— BezoeV, ter gelegenheid der kiezing van 2 Juni 1912der Heeren kandidaten voor Kamer en Senaat, die zullen het woord voeren. Het Bestuur heeft de eer te laten kennen dat de vereeniging der schildersbazen van Yper wettig er kend en aanveerd is door het Ministerie van Nijver heid en Arbeid en dat hunne standregelen versche nen hebben in het staatsblad van 23 Maart laatstle den (acte No 449) Te gelijkertijde laat het Bestuur weten dat de Vereeniging in hare laatste vergadering besloten heeft van een o,.slag van twee centiemen per uur toe te staan aan de schildersgasten van Yper in voldoening hunner aanvraag. De Greffier, De Voorzitter, E. Salome'. E. Beirnaert-Vandaele. Woensdag namiddag werd Sauvage Elodie per telegram verwittigd dat haar man La- maire Emile paardengeleider bij M. Reubens petrol handelaar langs den weg van Proven naar Poperin- ghe onder zijnen wagen gevallen was en de wielen hem den borst hadden verpletterd. Naar het schijnt is den toestand van den ongelukkige zeer erg. ne sectievergadering te 8 1/2 u. in de congregatie zaal al de leden worden dringend opgewekt die belangrijke en feestelijke vergadering bij te wonen. Wij verzoeken al onze lezers, alle ingezetenen van stad en aanpalende gemeenten een waakzaam oog op hunne honden te hebben; immers Donderdag der verledene week heeft hier in Yper een hond (zwatt en wit geplekt) rondgeloopen. Vier honden in de Rijsselstraat werden gebeten zonder deze die men niet weet. Van Yper is hij naar Voormezeele geweest dan weder naar Yper gekomen. Een politieagent heeft het dier naar het slachthuis kunnen brengen, waar het afgemaakt wierd. In de maag vond men geen eten, strooi en steentjes. De kop wierd naar het gesticht pasteur gezonden waar men bestatigde met een geval van razernij te doen te hebben. De personen die denken dat hun hond gebeten geweest is, worden vriendelijk verzocht het dier door de po- licie te laten ter slachthuis' leiden om afgemaakt te worden. De gebeten hond kan maanden en maan den de eerste kiemen der razernij dragen vooralleer het zijn schrikkelijk uitwerksel begint te hebben. Na de verscheidene gevallen van hondsdolheid die onze inwoners verontrust hebben, heeft de po- j licie deze week tal van proces-verbalen moeten op-1 maken tegen personen, die hunne honden niet had den gemuilband. Menige hond werd gevat en naar het slachthuis gebracht om afgemaakt te worden Advies voor de liefhebbers. Mimplffppct zangmaa'schappij l'Orpheon lllUtlunluuul nnHpr hpt voorzit tprsrh an van der» onder het voorzitterschap van den heer J Antony en de «Cercle Symphonique Yprois» beiden on Ier bestier van den heer Alb. Van Egroo geven Donderdag aanstaande zijnde O. L. H. He md vaartdag om 8'1/2 u. 's avonds samen een mu ziekfeest in hun lokaal Café de l'Industrie Van- denpeereboomplaats. Te dier gelegenheid zullen opgevoerd worden twee mannenkoren in 4 stemmen 1. Trianon L. Delibes-2. De nacht....Fr. Paepen De simphonie zal eenige uittreksels van klas sieke werken laten hooren namelijk Inleiding der 29" Simfonie Mozart Adagio der 3« simfonie Mendelsoshn Aria en Allegro moderato der grosso Conserto in ré mineur Haendel Scherzo der 2e simfonie Beethoven Fantazia voor klarinet met begeleiding van klavier (solist Daniël JolytX Zondag avond in het naar huis gaan is de ge naamde Charles Verhooye veekoopman Meenert- steenweg zoo ongelukkig gevallen dat hij zich een schouder ontwrichtte. NAAMLOOS VENNOOTSCHAP PiFMFFIITFRAAfl °Penbare zitting van den Ge il ilium mum u meenteraad, op Zaterdag 11 Mei 1912, om 5 ure namiddag. DAGORDE 1. Weldadigheidsbureel afstand van een pacht. - 2. Lager onderwijs bijgevoegde lijst der rechthebbenden aan kosteloos onderwijs. 3. Sport hippique» vraag om toelage. - 4. Stads- eigendommen afstand eener vraag tot het aankoo-j pen van grond. - 5. Stadseigendommen verkoop van grond.-6. Landbouw vraag van den veebond om toelage. Welk is hun gedacht, lezers, zouden de on- noozele sukkels die zich als eenvoudig lid bij de socialisten laten inlijven, er wel ooit een oogenblik hebben op nagedacht, waarbij het komt dat de grrrooote werkmansvrienden, de grrrooote volksred ders, zoo talrijk als paddestoelen uit den grond opschietenwaarbij het komt, dat er zoo menigeen onder de helden, zijn bedrijf, zijn ambt, zijn stiel, zijne vroegere bezigheden laat varen, om als apos tel en verlosser van den arme op te treden Daar het Donderdag aanstaande O. H. Hemel vaart is heiligdag en rustdag worden onze vrienden medewerkers verzocht hunne bijdragen tegen Woens dag te laten geworden. Wel, vrienden, wat zouden zijDie arme sukkels hebben tr niet eens aan gedacht, zij vermoeden zlTs niet, dat het is om het smeer, dat de katte liki aan den kandeleer 'i 'Is nochtans alzoo Kooi gravers, stoeldraaiers, bezembinders, enz. enz z.ju vertegenwoordigers van het volk geworden om, kort daarna, tot kapitalisten, renteniers, dikbuikige eigenaars en vetleggers over te gaan Landwerklieden, hoeveknechten, fabriekwerkers, wevers, rondventers en foorekramers zijn zoo maar op eens tot voorzitters, bestuurders, toezichters, secretarissen, commissarissen, schatbewaarders, kler ken, hotelbazen enz, enz, van roode winkels, volks huizen en Coöperatieven geklommen, terwijl ande ren, ui een omzien, tot opstellers, schrijvers, ine- üewerkers, correspondenten en pennelikkers van aden aard, van socialistische dag-week- en maand bladen zijn gestegen Heel de opgenoemde bende, ai kennen o.ider nare leden er twee op drie, zooveel van hun werk als een olifant van kousen te breien, is aan vetbetaalde poijes geraakt en heeft - natuurlijk I-schuppe en spa, bieze en stoel, karre en peerd, getouwe en stuk, barakke en kraam laten staan, om het werk dat veel te lastig was, vaarwel te zeggen, en, tot teeken van gelijkheid aan de slaven, hunne kor:- zichtige broeders over te latfti Wij zouden kolommen kunnen vullen, met de namen der talrijke volkredders, die ee.tijds ferm mochten sjouwen en werken, kloppen en kleunen om hun kost te verdienen, maar die nu, sedert zij bij de staf van 't socialisten leger zijn ingelijfd geworden, dagelijks op de mollige kussen der re'- servee 's als opgesmukte barons het land door razen, een lui en lekker leventje leiden, er, op den hoop toe, tot het vormen van een kapitaal - anderen misgunt, nog klinkende schijven van kante kunnen leggen Arme blinden, die zulks niet zien Hetgene wij in den socialistischen staat in 't groot te zien, zien wij in Wervick en elders in 't klein gebeuren. Hier ook bestaat heel de socialistische macht uit een rijkaard met het geld der katholieken eigenaar gewor 'en - die de fonds tot de exploitatie stuikt en de beste, brokken krijgteenige gewezene we: klieden,nu bekleedersvan winstgevende en gemakkelijke postjes, en verders een zeker getal domkoppen, die zich door de twee eerste categoriën laten bedriegen en bij de neuze leiden Dat er socialisten bestaan, kunnen wij heel gemak- ke'ijk verstaan, immers: om het... het smeer... enz. Maar dat er zoovele snullen zijn die zich door die parvenu's en postjesbekleeders laten foppen en van gen is zoo gemakkelijk niet te begrijpen. De eenvoudige leden socialisten, in andere woor den, de simpele soldaten of meeloopers, die noch rang, noch gezag, noch postje bekleeden, die maar dienen, primo: om den hoop te vervullen en, secondo als leere langs waar de slimsten omhi oge kruipen, ten einde in aanzien te stijgen en dichter en dichter van den schotel te geraken de eenvoudige leden, zeggen wij, moeten blind, steke blind zijn, om niét geware te worden hoe het boven hun hoofd, bij de groote in den haak zitom niet te zien hoe deerlijk met hen voor den aap wordt gehouden, om niet te bestatigen dat het altijd dezelfde wezels zijn die de eiijes zuipen, terwijl zij lieden maar alleen lijk tellen om voor hunne foppers te s emmen en- om strijdpenningen te storten Binst dat den hoop, de massa van het rood leger oliedom blijft, zitten de roode barons, de députéL en de postjesmannen duchtig in de vuisten te lachen, :e komen zij er trouwens gemakkelijk aan en gera ken er nog gemakkelijker van af mits nu en dan eens de uitgehongerde magen hunner bleetende schapen met een bundel beloften te vullen Stemt voor de socialisten, roepen zij nu, want komen die aan het bewind, dan, werklieden, is' uw broodje gebakken De waarheid eigentlijk is, dat de postjesmannen goesting krijgen om deputé, en de deputé's goesting hebben minister te worden Een maal tot daar gekomen, kan de reste hun maar weinig meer schelen, ze kunnen zij er alsdan tegen, dat het klaarlijk blijke dat zij maar tot dhhr de kleine burger noodig hebben boer, werkman, kan alsdan juist als in Frankrijk, tot wederdienst de roode ministers... hunne hielen kussen Heel zeker is het, dat ge heel weinig volksredders in 't harnas zoudt zien vliegen moesten zij hunne volksliefde Prp Deo voor nieten betoonen De millioensche werkmansvrienden zelf, die zouden begeeren volksvertegenwoordiger te worden, moes ten zij er een duit van het hunne bijlaten, zoudt gij bij klaarlichsten dag met brandende lanteerns moeten zoeken Om de wille van het smeer... enz. Neen, wij zouden onder de socialisten geen lief hebbers vinden en wij zouden in het arrondissement van Yper, geen overgewaaide kandidaten van Brus sel, Gent, Kortrijk enz. zien afkomen om onze stemmen te schooien en 't volk te bedriegen Welaan dan, kiezers van 't Ypersche, en gij voor al werklieden, op wien de smeerlekkers het meest hebben gemunt, laat u door de beloversniet gauwe paaien. Als de socialistische kandidaten u zullen komen plagen, vraagt gij liever ne keer wie onder hen baas Jan iste Rousselaere tijdens de werksta king beter gekend onder de name van Fluppe Dan, vrienden, zult gij voor u een mooie figuur, maar ook een nog mooier beloover zien staan. Baas Jan immers belooft altijd voort, tot het er op aan komt te geven Dan, O dan verandert het spel, Jan blijft alsdan te huis en is niet meer te zien, hij is ziek, de belover ligt met de kolieken en., de sch...te De Mier. Katholieke kiezers! Heeren, burgers en werklieden allen naar 't Gildhuis den dag der kiesmeeting, op Zondag 26 Mei, Sinxen ze zal hoogst belangrijk zijn 1 derneemt om zijne jonge wachters in hunne uitstap jes te kunnen gezelschap houden. Eere en dank ook nog aan die heeren die ik geer- ne zou noemen .vreesde ik niet hunne ootmoedig heid te kort te doen, die deze moedige jonkheden ondersteunen door hunnen raad en bijzonderlijk door hunne daden. Katholieke jonkhe Lu, j mge wachten van Boesin ghe nogmaals onzen dank wij betrouwen op u, de toekomst rekent op u, ooi uit immer vooruit zon der schaamte of menschelijk opzicht. Eliwel jonkheden van Boesinghe 't was wel te Veurne Zondag 5" Mei, uw groep van 60 mannen, met uw deftig muziek aan den top, heeft er eere van gehaald in den machtigen stoet en mocht gezien zijn Eeie en dank dus aan allen die het verdienen: aan de eere en werkende leden der muziekmaat schappij eere en dank aan de talrijke schare van def tige jongheden die niet ontzien hun drinkgeld en hun zondagachternoene op te offeren voor de katho lieke feesten met hunne tegenwoordigheid te ver heffen en aan te moedigen en alzoo de goede zaak te ondersteunen. Eere en dank nog aan den voorzitter der K. J. j Wacht M. Roger de Thibauit de Boesinghe, die zoo bereidwillig ♦"'kenmale eene lange en lastige reis on- Veesyndikaat.-Vergadering op heden Zondag om 7 u. 's avonds in den Steenen Molen bij H. Benaudt. Dagorde 1) Schikkingen voor den prjjs- kamp van Yper. 2) Ni .uwe bijgevoegde inschrijving 3) Andere besprekingen. Hoppegilde. - De voordracht van Eerw. Heer De Jaegher heeft Zondag laatstwel bijval genoten bij de leden der tnppegilde en deze zullen er w>.ten veel nut uit te trekken. Deze immers zijn leerzuchtig en ieverig naar vooruitgang in den hoppekweek. Beter hoppe, meer opbrengst en hooger prijzen. Daarnaar striven zij. En zij weigeren ook de prijzen niet in de prijskampen behaald zoo streken er Zondag 25 leden hun prijzeken op dat voor sommigen rond en boven de 20 fr. bedroeg. Itnmer vooruit door samenwerking I Mengelmaren. Of onze Jonge Wachters Zon dag op hun reisje naar Veurne hun herte opgehaald hebben. Daar hebben zij bij ruim 3000vierige jon gelingen van ten allen kante van Belgie een pinte gezond en katholiek bloed opgedaan en gezien hoe men zich zonder godslas'ering, zonder zedeloozen klap zonder slechte liederen, maar in eer en deugd zich hertelijk kan verzetten en vele leute hebben.— Zondag den 19 Mei trekken zij op naar Moorslede -De oudsoldaten, die hebben ook nog een jong en gezond herte. Wij hebben zegehoord en gezien als zij van Poperinghe weder keerden De Vlaamsche Leeuw, geluide en de oude beenen vlogen leutig de lucht in. Heden trekken zij op naar Langhemarck. Die drie maanden van de gemeente weg is zou hier bijna de helft van de menschen niet meer we ten wonen zoodanig lijden sommigen hier aan de verhuizingskoorts. Maar 't is al in den goeden zin. Zij blijven al gelijk al nog geerne te Elverdinghe. Donderdag voormiddag weergalmde hier] on verwachts de lucht door hevige en talrijke kanon schoten. 't Was den bruiloft dat men vierde van Henri Hauspie met Martha Petit. de dieren wierden huiswaarts geleid en de boeren die prijs behaald hadden, ontvongen hunne eere- teekens in de herberge Au chevalier de Montmo rency waar zij verbleven om in gezelschap der Heeren Juryleden een smakelijk noenmaal te nemen dat opperbest opgediend was door vrouw Jean- Baptiste Soete en onze boeren goed verkwikte, alsook de politiemannen aan wie wij dank verschul digd zijn voor den bijstand die zij ons met zooveel goedhertigheid verschaft hebbm. De wijnbeker met het goedriekend, deugddoenend en vergeestigend sap ontbrak nietde geestdrift rees ten top en tot afscheid was er een glas schuimendmierelende drank aangeboden en gedronken op de gezondheid van den geachten en onverpoosden werker M. B. Pattijn voorzitter van het veekweeksynJikaat van Komen- ten-Brielen. Schoone dag voorwaar en die lange in de geheu- genis zal blijven van onze geachte boeren. —Een Woestaard.-Maandag laatst om 9 ure voormiddag kwam een bedronken voerman aange reden die in de herberge Au Chevalier de Mont morency alles dachte kapot te slaan dat onder zijn bereik viel. Tot bedaring was er niet te denken en daar hij zich niet wilde bekend maken zoo wierd hij met handen en voeten gebonden door de gen darmen en naar Komen overgevoerd en dit nog op zijn eigen rijtuig. Wagen en peerd wierden in beslag genomen tot op den oogenblik dat hij hem liet kennen en zijn t'huiswijs opgafhet is een voer man van Hoogledeproces verbal is ten zijnen laste opgemaakt. Oud Soldatenfeest.-Morgen, Zondag 12 Mei, zal er te Langemarck geen volk te kort zijn het zal er immers volop feeste zijn ter gelegenheid van de overhandiging, door den afgeveerdigden des KoningS van het Vaandel aan den Oud Soldatenkring. Om 2 1/2 ure namiddag plechtige ontvangst aan de sta tie, daarna groote stoet waaraan een goed 30 tal maatschappijen, van alle kanten, zullen deelnemen. Die stoet begint op de Nieuwplaats en doortrekt de bijzonderste straten der Gemeente. Daarna aantrek kelijk Concert op den Markt, door verscheidene muziekkorpsen en eindelijk 's avonds prachtig vuurwerk. 1 Te koope bij Amand Dubois, landbouwer te Hollebeke 1600 zeer schoone populieren ameloozen dienstig voor bakkers, en aan zeer genadige prijzen. Katholieke Jonge Wacht. Verleden Zondag zijn 13 onzer Wachters naar de inhuldiging van het Vaandel der K. J. W. van Veurne geweest, 's Voormiddags waren voorzitter eri schrijver reeds bij de wijding tegenwoordig, als ook in de daarna gehoudene vergadering van het gouwverbond. De reis wierd per rijwiel heen'en weer afgelegd. Met den avond waren allen t'huis, zeer tevreden over hunnen uitstap. Zondag 12 Mei gaan wij allen naar Slyps, ver gadering ten 12 ure op de plaats, om dan allen per char a bancs te vertrekken. Er mag niemand te kort zijn, geen een zal het zich beklagen de reis medege maakt tehebhen. J Woensdag namiddag omtrent 5 uur gaf onze schottersgilde hare jaarlijksche koningschietinge. j De gildeleden waren talrijk opgekomen en elk stond in de weer om den igelukkigen oppervogel af te schieten. Heer Georges De Jonckeere lukte er in j den gaai neer te doen komen en werd door de gil- j debroeders lustig en blij als koning uitgeroepen en i gevierd. Vroeger toen de Sint Sebastiaansgilde hier bloeide droeg de koning der perse, kostelijke eere- teekens in zilver en een elpenbeenen armband zoo het nog te zien is op eene schilderij in het oude lokaal der gilde waar de kostelijkheden en het re glement ook nog bewaard zijn. Een twintigtal geiten en den bok zijn gister met den tram van 6.47 naar Yper ter prijskamp vertrokken. Te naaste week verschijnt in 't Ypersche Volk den uitslag dier prijskamp waar, 't is te hopen, onze geitenbond met eere zal figureeren. Prijskamp voor het vee deelmakend aan het Syndikaat vun Maandag 6" Mei Het weder is ons buitengewoon gunstig geweest en de teeste, voor de eerste die gegeven is geweest, is welgelukt. Dit wierd ons betuigd, benevens de heeren Juryleden, door heeren die kennisse hebben van zulke feesten en die de koeibeesten van nader bij door hun geneeskundig ambacht kennen en behandelen. De juryleden de Heeren Fl. Debraban- dere provinciaal raadslid te Wielsbeke, A. Debra- bandere van Waereghem en Pille van Stavele kwa men aangereden om 10 uren om de dieren te beoordeelen, elk volgens verdienste en zonder per soonlijk inzicht. In naam der leden van het Comi- teit en der werkende leden van ons reeds bloeiend Syndikaat drukken wij hier onzen innigen dank uit om hun edelmoedig werk in vollr rechtzinnigheid en onpartijdigheid afgelegd. Om 10 1/2 ure sloeg men handen aan 't werk, de prijskamp begon en eindigde kwart na 12 uren zonder de minste stoor- nisse. 58 gesyndikeerde dieren waren ter prijskamp aangeboden en bezetteden verschillige bevoegde plaatsen van het dorp op zulkdanige wijze dat de doorgang voor rijtuigen niet belemmerd was. Er was veel volk en liefhebbers van 't omliggende hebben ons vereerd den prijskamp te komen bezich tigen, de boerinnen zelve en konden niet t'huis blijven en moesten hun aandeel hebben van 't genot der prijskamp geen twijfel dan dat koeiers en knapen met loerde geknobbelde stokken voorzien om hunne dieren tot bedaren te dwingen zoo zij van hunne perten wilden spelen, fier waren hunne dieren door zulke deftige heeren en toeschouwers in aanmerking genomen te zien. Trouwens men was verwonderd over het wellukken der uitstelling, want men verwachtte zich daaraan in het geheel niet en men had nooit kunnen vermoeden dat Ten- Brielen al reeds zulke schoone koeibeesten in hare stallingen verborgen hield. Men begon de stieren met 2 tanden en meer te beoordeelen, rangschikken en te prijzen. De achtbare voorzitter van het syndikaat heer B. Pattijn be haalde de eerste prijs en zilveren eeremetaal, de 2e prijs en bronzen eeremetaal was toegekend aan E D'Halluin. Onder de stieren zonder tanden behaalde B. Pattijn nogmaals de eerste prijs en zilveren eereme taal, D. Collie de 2e pr. en bronzen eerem. en de premie viel te beurt aan E. Roussel Onder de veerzen zonder tanden 1 p. en zilv. evrem. H. Lagache, 2pr. en bronz. eerem. D. Collie 1 en 2 premie E. Lecluze en L. Dugardin. Onder de veerzen met 2 tanden 1 pr. en zilv. eerem. L. Dugardin, 2 pr. en br. eerem. St. Guil- bert, 1, 2, 3, 4, en 5, premie H. Lagache Ch.-L. Durnez, B. Pattijn, L. Delannoy en L. Bonte. Onder de veerzen met 4 tanden was de prijs met zilv. eerem. toegekend aan B. Pattijn. Onder de veerzen met 6 tanden 1 pr. en zilv. eerem. L. Dugardin, 2 pr. en br. eerem. L. Bonte en de 1 premie L. Stamper. Onder de Koeien 1 pr. en 'zilv. eerem. L. Du gardin, 2 pr. en br. eerem. H. Lagache en de 13 premiën aan B. Pattyn, Zègres L. Haghedooren Fr. Guilbert St. Ghesquiere J. Vanbiervliet E. Roussel A Lecluze E. Stamper L. Masschelein H. Durnez, Ch.-L. Bocquet E. en Masquelin H. Aan de prijswinners onze hertelijkste gelukwen- sehingen, aan de andere deelnemers onzen dank voor mededinging en aan allen moed en ijver in het aankweeken van hun vee tot het welgelukken eener tweede prijskamp die men als het God be lieft 't naaste jaar geven zal zonder ongelukken. De prijskamp was gedaan en goed afgeloopen, Inhuldiging.-De toebereidsels voor de inhul diging van Mr den Burgemeester, die zal plaats grij pen op 27 Mei (2e Sinxendag), gaan goed vooruit. De stoet belooft prachtig te wezen. Dat elkeen het zijne bijdrage, om zooveel en zoo schoon mogelijk de feeste op te luisteren. Capellenaars, handen omhoog, handen aan 't werk Naar 't Buitekot. —Menschen, op O. H. Hemel- vaartdag is 't kermis in 't Buitekot bij Emeric Bour- deau en natuurlijk de baas vraagt niet beter dan een goed glas te mogen verkoop en. De menschen van 't dorp zitten altijd t'huis, dat ze noch zonne noch maane zien, 't is altijd 't zelfde en naar 't Buitekot is d'eerste zomervlugge. Daar bij 't is eene schoone wandeling, achter den vieren weg, langs de schoone drooge wegen, en te midden van de boerestukken, waar bloemen en planten in 't aangezicht lachen, 't Is niet te koud en niet te heet, en iedereen is op zijn gemak. Dan komen we naar huis langs de schaapbalie, en de Ruste want de menschen moeten al leven, en men zal voldaan zijn, zulke aangename achternoene overge bracht te hebben, want eene gezonde wandeling is beter dan eene pille. 't En moet ook niet altijd voor de plaatsenaars zijn, de landenmenschen moeten ook leven en hunne kinders kweeken. Dus, op O. H. Hemelvaart, naar 't Buitekot, waar baas en bazin ons wel zullen onthalen. Een goed politiek artikel moeten wij verzetten tot de naaste week. Een liederavond op Westvleteren 1... Dit hier begeeren was voorzeker bij velen een half mirakel vragen, dat een geheel is geworden door den gun- stigen bijval en den prachtigen uitslag van het feest. De jufvrouwen der school hadden hun. best gedaan om de zaal ten behoorlijkste te schikken en te ver sieren. En in de zaal daar zat, stond, leunde, tippel- teende eene ongetelde massa van ouden en jongen; burgers en werklieden begeerig eenen aangenamen avond te slijten vrouwen en juffers, die, had men gedacht, reeds de zomer gepacht hadden want die bonte uitstelling van zcmersche pluimen en bloemen deed als een zomerlucht in de zaal zwe ven, die de beste vruchten voor het feest voorspelde. En 't was zooZang, vorendragen en spreken al van de beste soort De spelwijzer had eene rijke keus van liederen en van... zangers, die de meesterlijke hand van M. D. K. zoon, meesterlijk begeleide. M. A. L. (wat prach tige tenor en nog zoo jong wist nu eens aange naam te dauwen in zijn wiegelied Moederke alleen dan vele gedaagde te doen 't verleden her leven door schoentjelap dan nog menige der jeugd te doen stille langhalzen metTinneken van Heule.Als M. V. S. met dreunende stem, de ooievaar zong, was de zang en het lied zoo schoon dat menige zeiden't is te schoonehetgeen ze niet zeiden als lang is 't geleen weerklonk, want dan moesten e' vele peizen't was juist al- alzoo met mijhetgeen veel andere nog wensch- i ten «mochte 't ook alzoo met mij gebeuren als j M. A. B zware doorslaande bastem, «het klooster I van Sint Ariaan afgaf. 1 Die M. A. B. was daarbij nog fijnen vorendrager En wist hij door de arme grootvaderbij eenige een droevige traan te trekken, wie had er durven vermoeden dat zijne onstuimige biecht i de hei lige en vreeselijke plaats van den biechtstoel ging veranderen in een... 'k en durve het niet zeggen, of

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 2