r I Rijwielen •Idaimachienen Wascbmachknen $preekmachienen men WINKELIERS!! örool Ranèel van Kruidenierswaren Pierre Valcke, F)epri Masscheleip ROBERT MOERMAN r Wl 1 jik. Papierhandel "FLANDRIA" HOUWE&C Dosi! Dosi! Camille De Salmon Oscar SEGERS-LAMBERT M Ms "an m,mwasn 1 in het Groot alleen in 'tgroot Bekendmaking Ie Den VIJFHOEK, Groote Markt, Yper Belgische HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS Landbouwmachienen zola!*'!1 Huis ™n Vertrouwen g DOSI! DOSI! FABRIEK VAN MEUBELEN Korte Meersch, 4, Yper. De beste Vloerbollen Geneest alle uwe keelkwalen Mekanïeke Zakken °Tl Depot van lint vermaard gesteriliseerd Welwater BOWL LOUISE-MARIE BELGISCH LtGER - C. MOERMAN-VAN «HOVE lANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS SINGER "66 SINGER Ontroomers Verfaillie B men vraiji werker in het huis cu- z 5 z Naamlooze Maatschappij Bihgei-Veisitnlei, RIJSELSTRAAT. II, TPEB. PARIS C. VAN HOUVVAERT sur la FRANCAISE-DIAMANT Te Koop MAiSON DU CYCLE Rijseistraat, 16, Yper. rFelefoon, ISO. Invoer van wijnen van alle herkom- sten van Bordeaux, van Burgondië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portugal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in va ten en op flesschen.—Vrachtvrije verzen dingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. Seffens over te neinen schoone wel gelegene en goede beklante SMIS met IJZERWINKEL aan de kust, door uitscheiding van bebrijf. Zich te wenden ten bureele van dit blad. genaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij Te ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. overfreffenöe alle concurrentie Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, BloemPeper, Kaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE. 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN Telefoon N° 157 HYPOTHECAIRE LEENINGEN Orondpandobligatiën aan fr. 3.60 t. h. 3elcl le Antwerpen, D° 71, Kunsllei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarder; Oost-Vleteren en Woesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te WoestenZonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. WeËïu. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. HANDELin LANDBOUWMACHIENEN en ONTROOMERS Alle slach van smid en velohandelaar bij melkerij ELVERDINGHE bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER meubelmaker mreffelijke jonge dochter vraagt i T plaats als dagmeid alle werk kunnen de. Adres ten bureele van het blad. Bij uitscheiding van bedrijf Uitverkoop aan prijs van faktuur bij den Heer HENDRIJCKX koster WOESTEN, alle slach van uurwerken zooals regula- I teurs, pendulen enz. enz. alsook allerhande paruren, armbanden enz. UIT REDEN VAN STERFGEVAL: Over to nemen den welgeklanten wollenhandel en van ouds gekenden lakensnijderswinkel van Henri BRUTSAERT-DUCLOS Bruggestraat, 3, POPERINGHE. VELIE, Hondstraat Yper. bij Emiel VA.LLA-EY Zonnebeke (Statie) Wekelijksche op- A A A lage der GAZET U U V/ U V7ELO de groote Leeuw sterk en lichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, Zonnebeke. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. Huis Maria Warlornont. hondstraat,26,yper. •v Opvolgers DEVOS GEZUSTERS O m O O Groot assortiment der laatste nieuwigheden PaletotsKostumen Rokken—Impermiables Groote keus van blousen co ro O Z u O Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS-HANDSCHOENEN. pi z O L'UNION SYNDICALE. van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL Borstpastillen DOSI Borstpil D O SI Rousselaere in 't Orsroot: Hulphuis tot Yper.- Papierhandel WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste tollen, Linoleums, Bedderien, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de V A N D E N P E E R E B O O M P LA ATS No 8, Groote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige Prijzen- Huis van Vertrouwen. BICYCLETTES la FRRM^RISE-DIRMRMT Agence Beige FR. HOFLACK. Ypres r-^i.RRE V'ALCK F. PR F -k>%. HUIS VOOR DEN VERKOOP IN 'T KLEIN NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GESTICHT IN 1881 35, HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Maatschappelijk kapitaal fr. 10,000,000 ppVfnjngpn Her Reserven en Waardeverminderingen fr. 5 545,198 42 j Terugbetaalbaar op vasten termijn of per annuiteiten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. Bedrag der Annuïteiten te betalen om eene som van fr. 1000 terug te geven in kapitaal en Intresten s Duur Annuiteiten 20 jaarfr. 75.30 25 jaarfr. 65 80 30 jaarfr. 59.60 Duur Annuiteiten 5 jaarfr. 226.30 10 jaarfr. 124.90 15 jaarfr. 91.60 SPAARKAS Interest fr. 3.25 o/o op stortingen van korten duur en 360 o/o op stortingen voor overeengekomen termijn VERHURING van BRANDKOFFERS. Kostelooze inlichtingen bij de agenten NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad s MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter -, Edouard Thys, onder-voorzit ter Alph. Ullens de Scbooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean delta Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke,. Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBL1GAT1EN aan 3 60 o/0 AGENTEN L. De Saegher, Rijseistraat, 45, Yper. J. Bayart, Notaris, Becelaere. B. Smis, Koster, Oostvleteren. F. Thiers, Koster, Proven. C Van den Berghe, Onderwijzer, Watou. Amédée De Busschere, Langemarck. G. De Haene, gem. secr., Poelcapelle M. Verbekt Ploegsteert. Ch. Hassebroucq, gem. secr., Wytschaete. Alph. Boucquet, Moorslede. S. Van Walleghem, gem. ontv., Zonnebeke. J. Van Elslande, onderwijzer, Vlamertinghe. Vertegenwoordiger voor Belgie en 't Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimachien (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappelsorieerders (FIXI) allen afkomstig uit de beste wereldberoem- jgl de Duitsche werk- BH huizen. Vertegen- woordiger voor de BH arrondissem. Yper en HH Rousselaere der Verders te verkrij- gen alle slach van ga landbouwmachienen I van eerste hoedanig heid en laatste nieu wigheid aan Prijzen H tegen alle CONCURREITIE. Mijn magazijn is voorzien van alle soorten van machie- nen en zijn alle dage zichtbaar. s Af roomers - maai pik bind rakel zaai braack en waschmachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen stoven. VERLOT, KEUKENGERIEFIJZERWAREN FNZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen bij Emile COVEMAEKER RIJSELSTRAAT Nr 88 VRER en HONDSTRAAT Nr 12 GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Prijzen buiten alle Concurrentie! Mnn iiKnnnt een SMID en een LOODBE- CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. Naamlooze Vennootschap 27-31, Oud-KIeêrkoopersstraat, BRUSSEL. «5 N 0£ CL UJ GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886. KAPITAAL 700,000 fr.-TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. H eeschheid - Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS» 1.50 FR. De Oalpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz... enz... Prijs per 4 CA doos fr. l*wV/ Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du GreJ- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijseistraat. PoperingheApotheek Ph. MONTEY- GNE. Rousselaere: Apotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 6