f tN .:=S> Katholiek Volksgezind deekblad Wetgevende Vsrkiezinqen op 2 Juni 1S12. KATHOLIEKE KANDIDATEN BB STEMT allen MEETINGEN Van 't ongediert der PAPEN verlost ons Vaderland I BUITENLAND Oorlog tusschen Italië en Turkije ils Loge der vrijmetselaars Weg met de LOGE I Leve öe Klooslers! Weg met de Loge SENAAT KAMER van VOLKSVERTEGENWOORDIGERS KIEZERS van Yper en Arrondissement in het hoofdvak BOVEN op de KATHO LIEKE lijsten voor Senaat en Kamer en KONGO DERDE JAAR N° 21 Wekelijksche Oplage O O O nummers ZONDAG 19 MEI 1912. TELEFOON A/° 137 O. Hras-' I WERKELIJKE KANDIDATEN Vercruysse Fraeijs de Veubeke Van den Peereboom PLAATSVERVANGER Landas WERKELIJKE KANDIDATEN Colaert Van Merris ZONDAG 19 Mei te Brielen te 8 u. 's morgens te Westoutre te 8 u. te Elverdinghetell u. te Reninghelstte 11 u. te Woesten te 3 u. 's namiddags te Proven te 3 1/2 u. te Wulverghem te 3 1/2 u. MAANDAG 20 Mei te Gheluvelt te 6 u. 's avonds DINSDAG 21 Mei te Langemarck te 7 1/2 u/s avonds ZONDAG 26 Mei Sinxen te Locre te 7 1/2 u. 's morgens te Dranoutre te 11 u. te Gheluwe te 3 1 2 u. 's namiddags te Wervick te 5 1/2 u. Kerkelijke Kalender. Dat is dit jaar de strijdkreet! Daarmêe trekken de vereenigde liberalen en socia listen ter kiezing! Op hunne meetingen, in hunne dag-en weekbladen, in hunne kiesschriften, op hunne plakbrieven le zen wij, hooren wij, het land door, de schreeuw: Weg met de kloosters Het schijnt dat er in België 50.000 pries ters, kloosterlingen en religieuzen zijn, dat maakt 2 op 300 inwoners; en dat... is te veel Het land, dat te niete gaat, onder de verdrukking van het klerikaal gouverne ment, moet verlost worden van het zwart ongediert... dat overal woekert, dat zijn woonsten, als zwarte pesthuizen, overal rondzet Weg daarmeêOp 2 Juni behalen libe ralen en socialisten de zoolang verwachte zegepraal en dan is Belgie vrij... dan is het volk gered... dan gaat land en volk de toekomst in naar voorspoed, welstand, ruste en vrijheid! Daarom, liberalen en so cialisten, vooruit uit de gasthuizen, ouden mannenhuizen... krankzinnigengestichten Weg met u, gij zusters van bermhertigheid die ten huize armen en zieken bezorgt. Weg met u, geen voet meer over de zulle 2 JuniVerlossingsdagBreek aanAl de zwart, en bruin en witgerokten moeten verslegen, moeten huis en land uit!... 't is de pest! 't zijn de pokken!... Het volk is er van besmethet volk moet er van ver lost!., de zege aan het antiklerikalisme en dan Weg met kloosters Weg met u, biddende kwezels, zee- verende luiaards, die tot niet goed zijt, gij Carmelieten, Benedictijnen, Arme Claren,... die uwe dagen overbrengt in nietigheid, zoogezegd in den dienst van een God, dien wij niet kennen, dien wij niet willen, dien wij bestrijdenWeg met UWij hebben uwe gebeden niet van doen Weg met U, gij volksopruiers, volks- foppers, die rond loopt om den godsdienst te verspreiden, de menschen naar de kerk te roepen, en overal zooveel leden ont trekt aan het antiklerikalisme weg met u, hatelijke predikantenRedemptori sten, Franciskanen, Capucienen, Predikheeren, Augustijners!... en, durf er een tegens and bieden, dan zal hfj af- geknuppeld worden... Weg met UWij hebben uwe predikatie niet van doen Weg met U Jesuieten, Broeders, Wftlappen, FlamidiensL. die onze kin deren rooft om ze op te voeden en op te kweeken in kwezelarij en papismedie de hoofden verdraait met eene versletene roomsche leer, met dwaze godsdienstoefe ningen die van de kinders mannen maakt geecht aan Kerk en Vaderland, vijanden van republiek en revolutie! Weg met U! uw onderwijs zullen wij den kop afwringen. Weg met U zwarte nonnen die het meisjesvolk uitbuit met ze te leeren lezen en schrijven, naaien en breien, koken en kuischen! Uwe scholen sparen geld uit de staatskas, 't is waarmaar wij zullen nieu we scholen oprichten met het geld der belastingbetalers, nieuwe scholen waar men moderne vrouwen zal vormen die niet meer weten moeten van kerk en kluize, en wier nageslacht ontvoogd zal zijn van Christus' leer en wet. Weg met U hatelijke kloosterzusters gasthuisnonnen, liefdebroeders, dieU toe wijdt aan zieken en kranken, aan ellendi- gen en zinneloozen. Daarmeè hebt gij geen zaken. Bezorgt gij het lichaam, gij bezorgt ook de zielen. Dat willen wij niet meer! De menschen hebben geen ziel, de ziel bestaat niet! De menschen zijn dieren!' Ellendige, onnuttige aan de samenleving! moeten maar kreveeren... Weg met u, weg,1 Die kreten! dit oorlogsgetier! dit gehuil! die smaadwoordenklinken op de antikleri kale vergaderingen staan sedert maanden, sedert jaren, in de goddelooze bladen, die schandalen uitvinden tegen paters en non nen, die de kloosters trachten hatelijk te maken bij het volk. Het volk?... Maar neen, het luistert niet, het volk kent de kloosters en kloosterlingen... Ouders en kinders, ouderlingen, zieken en kranken, kennen de kloosterlingen en weten dat al wat het antiklerikalisme uitbraakt leugen is en valscheid 1 Hier en daar, eenige misleide, huilen en tieren. Goddelooze, godhatende schrijve- laars, op hunne werkkamers, spuwen, in hunne schriften, hun gal uit tegen al wat eerlijk, grootsch, heilig is... en hunne schrif ten zenden ze 't land in om te bedriegen, om te verleiden, om te vergeuzen Het leger van het kwaad heeft het orde woord ontvangen Weg met de ters Dit ordewoord van waar kwam het? Het kwam uit den duisteren, het kwam uit de nacht, het kwam uit helsche kroch ten waar het daglicht niet binnen mag waarin het oog van een oningewijden niet zien kan... uit het duivelshol... uit Alle ondergang van land en volk, alle vervolging, alle verdrukking wordt be raamd, wordt besloten in de loge... De loge heeft het besloten Ondergang van het Christen Belgisch Volk, ondergang met aan het volk zijn godsdienst, zijne chris- j ten zeden te ontnemen... en daarom moeten eerst deze verdwijnen die het volk christe- i lijk en zedelijk bewaren, die het volk goed willen, hooger verheffen in geluk en vre- de. Dat zijn al deze die de kerk vertegen- j woordigen priesters, bisschoppen, paters, i nonnen, broeders... gelijk welk naam zij j dragen. Nu heeft de loge gedacht: het; oogenblik is gekomen, met 2en Juni moet Belgie verlost worden van het hate- lijke papenras... j j De Italiaansche vloot heeft zich meester gemaakt van verscheidene kleine eilanden in de Aegische zee deTurksche bezetting ervan gevangen genomen, en deze man schappen, als krijgsgevangenen naar Italië Den strijd hebben zij begonnen... hunne (restUurd legerbenden uitgezonden... onder den strijd- In Tripolitanie hebben beide legers al niet veel geroerd er is alleen melding Weg met de Kloosters!... i gemaakt geweest van een kleine schermut seling, waarin de Italianen zouden geze- Weg kreet met de papen A bas la Calotte Waanzinnigenzij zien niet dat zij de groote minderheid zijn in het duurbaar vaderland! zij beletten niet dat het volk tot in den grond des herten christelijk is en blijven wil, dat het volk kerken wil en kloosters. 2 Juni!... zij roepen reeds zege... de dwa zen!... zij hebben een put gemaakt voor an deren, zij voelen niet dat de grond wag gelt onder hunne eigene voeten en dat zij 'gepraald hebben. Op het aandringen van Rusland, heeft Turkije beloofd dat de onderzeesche mij nen der Dardanellen zullen weggenomen worden, om den vrijen scheepvaart in die waters niet meer te beletten. Albanië en Armenië. Turkije heeft waarlijk meer dan zijn handen vol nog is de oorlog met Italië verre van gedaan, en't begint te nijpen in kloos- Jum m eigen put zullen vallen, ejgen jand( 0f daar beginnen de Albanee- die voor hen een graf zal zijn. zen en Armenianen een opstand. D in zal een kreet weerklinken over Qver maanden reeds hebben wij dezen gansch het land t zal een wreede echo opstand v00rspeld zij willen niet stief- zijn aan de antiklerikale strijdkreet van moederlijk behandeld worden door de weg met de kloosters, een kreet van;Turk dieved beloven, en blijven belo- vrije heden, die vrij zijn en vrij willen blijven..., een kreet van zege, een kreet' van verlossing Een uiterst klein getal leden telt de Loge ja een misprijzensweerdig ge- j tal... en nochtans het zijn die eenigen j die de wet willen maken, die liberalen en 1 socialisten ophitsen. Met helschen haat bezield werken de logebazen en logeknechten tegen Kerk en Vaderland. Het zijn de logen die den strijd gelei den tegen God en Kerk: God is de vijand! zijne Kerk moet vernietigd Het zijn de logen die in Frankrijk het ordewoord geven tegen Kerk en Kloo sters. Het zijn de logen die de vervolging in Portugal hebben doen losbreken. Het zijn de logen die Belgie in een ander Frankrijk in een nieuw Portugal willen veranderen. In de loge weerklonk eerst de kreet Weg met de kloosters!., en van daar uit kwam het ordewoord aan goddelooze redenaars aan goddelooze schrijvers... Het is de loge die alle staatsomwentelin gen bereidde in Frankrijk, in Portugal, in andere landen. Het is de loge die tronen doet wanke len, die gekroonde hoofden doet vallen. Het is de loge die tracht officieren in te lijven om van de verdedigers van onze vaderlandsche instellingen, republikeinen en omwentelaars te maken. Goddelooze schriften worden bereid in de loge; schandalen worden gefabrikeerd in de loge Alle kwaad, alle bederf, alle onheil komt uit de loge... Turken, ven, maar nooit iets geven aangezien zij op rechtmatige wijze hunne rechten niet kunnen verkrijgen, zullen zij die met ge weld trachten te verkrijgen. En die opstand, wel bereid en bestierd, van een manhaftig, krijgskundig volk tegen zijn verdrukkers zou wel kunnen op een zegepraal uitloopen langs alle kanten worden de opstandelingen gesteund en ondersteund, omdat iedereen weet dat het recht langs hunnen kant is, en daarbij kan Turkije, dat reeds zooveel volk noodig heeft tegen Italië, bezwaarlijk mannen ge noeg zenden in die hooge moeilijk te be reiken streken, waar de opstandelingen bezetten. Die opstand zal waarschijnlijk het einde van den oorlog met Italië verhaasten. Marokko. De opstand duurt voort. Te Fez is hij wel gedempt, maar het vuur smeult voort onder de assche, en geheel het land door is de misnoegdheid groot. Overal worden op de bergen en hoogvlakten vuren aan- gesteken om de inboorlingen uit te noodi- gen te komen naar de kampen waar de opstandelingen reeds in groot getal zijn samengekomen. De verkiezingen in Frankrijk en Oostenrijk zijn een ware zegepraal ge weest voor de Katholieken, vooral in Oos tenrijk waar de loge nochtans rekende op een verplettering der christelijke partijen. Een goê voorbode voor onze aanstaande verkiezingen. 140 passagiers zijn zaterdag 11. met de Leopoldville naar de kolonie vertrokken. Talrijke vrouwen waren nogmaals onder de meevarenden. Zij gaan met hun echt- I genoot meê of gaan hem ginder vervoe- gen. I I Het peerd was onbekend in de kolonie vóór de aankomst der Europeanen. De Al watjopstel,(aankondigingen, inschrij vingen, en?, betreft, moet vrachtvrij naar den Uitge\er gezonden worden. Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken AANKONDIGINGEN Oewone aankondigingen 10 c. oer reke: Rechterli'ke aankondigingen: 1 fr, de reke, Qroote eg. langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER BOTERSTRAAT, 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. Prijs per nummer 1 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. lp J :V V: Zondag 19 Mei.-Zondag binst de Octaaf van O. L. H Hemelvaart. Petrus Ccelistinus, Paus. H. Prudentia, maagd. Evangelie van den Zondag.-in dien tijd zeide Je?us tot zijne leerlingen Wanneer de Helper komt, dien Ik u zenden zal vanwege den Vader, de Geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, dan zal Hij van Mij getuigen. Doch getuigt ook gij, wijl ge van den beginne met Mij zijt. Dit heb Ik tot u gesproken, op dat het u geen struikelboom worde. Men zal u uit de synagogen bannen, ja het uur komt, datalwie u het leven beneemt, eeredienst zal meenen te bewijzen aan Qod. En dit zal men u aandoen wijl men noch den Vader kent noch Mij. Maar dit heb lk tot u gespro ken, opdat ge, als het uur gekomen is, u herinneren moogt, dat Ik het gezegd heb. Maandag 20.-//. Btrnardinus van Senen, belijder. Dinsdag 21.-//. Ubaldus, belijder. Gedurige aanbidding te Yper /'Zusters van S. Joseph J Woensdag 22.-H. Desiderius, bisschop. Donderdag I'S.-Octaaf van O L. H. Hemelvaart. Gedurige aanbidding te Westvleteren (Trappisten^. Vrijdag 24.-O. L. V. van Bijstand der christenen. Zaterdag 25.-//. Urbanus, Paus en martelaar. Vigelie van Sinxen, vastendag. f Ja! Eerbied voor dezen die, gesteund op het ver een ig in gsrecht, samenwonen in gebed en boetveer- digheid om den straffenden arm Gods tegen te houden Eerbied voor dezen die bidden en boeten voor 't menschdom, in 't bijzonder voor hunne vij anden. Leve de Kloosters Eerbied voor dezen die dag op dag, zonder ruste en verpoozing, rondgaan door steden en dorpen om de zielen tot inkeeren te brengen, te versterken in het goed, die, overal rond, peis en vrede brengen in het kwijten der christelijke plichten. Leve de Kloosters Eerbied en vrijheid voor dezen die gesteund op de wet,scholen openen voor de kinders uit het volk, die zich toewijden niet alleen op het onderricht maar ook op de opvoeding der kleinen. Eerbied voor hen, paters, broeders, zusters, in wien de vrije christene ouders al hun betrouwen stellen, aan wien zij hunne kinders toevertrouwen. Eerbied voor de vrije onderwijzers, onderwijzeressen. Eerbied voo- het vrij onderwijsSchoolvrijheid Schoolge lijkheid 1 Schoolvrede 1 Eerbied voor de uitverkoren zielen, die dag en nacht aan het ziekbed staan van lijdenden en sterven den, die in hospitalen, in zinneloozengestichten en gasthuizen alle ellenden verzorgen zonder bate of profijt, uit loutere liefde Gods, uit naastenliefde, uit zielenijver Leve de Kloosters Ja 2 Juni Verlossingsdag breek aan opdat er voor goed een einde gesteld worde aan de belaste ringen, beschuldigingen en beleedigingen tegenover de beste, de heiligste, de uitgelezene leden der sa menleving; opdat er een einde kome aan het roode en blauwe geweld, aan de leugen en laster, aan de I dwingelandij die uitgaat uit Satan's logekrochten. 1 LEVE de Kloosters!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1