YPER en ONZE LIEVE VROUW van LOilROES Men vraagt YPER Verbond der Veekweeksyndikaten van het Arrondissement Yper. Katholieke Jonge Wacht. R. LAURENS-CALLENS Zuiver vlaamsche wolle -Genadige prijzen- Raadselprijskamp Het Ypersche Volk Tweede Reeks Raadsel 7 En ondertusschen andeien... hebben altijd maar voort gewrocht voor 't kleine volk... Zoo onder ander voor de trambedienden Weinigen zijn slechter gesteld dan dezen! Echte volksvrienden, die gedurig de eene klasse van werklieden na de andere ter hu>pe springen, hebben het lot van die menschen ter herte getrokken. Zij hebben ze eerst vereenigd om dat alleen door de vereeniging lotsverbetering kan komen. En dan hebben zij door de vereeniging gewrocht. Werken zijn beter als woorden. En nu zijn zij er in gelukt eene merkelijke verbetering voor die menschen te bekomen: een oplag van 25 centiemen daags en daar enboven 10 o/0 in de winste. 't Is niet alles nog wat die menschen mogen vragen, maar t is toch reeds een goê stap gedaan. Ook die menschen zijn er dankbaar om. Uitslag van den geitenprijskamp ge geven door het Verbond der gei- tensyndikaten op 11 Mei 11. te Yper. 18 inschrijvers Watou. 18 inschrijvingen Prijskamp voor KWEEKVEE van rood vlaamsch ras op Zaterdag 18 Mei 1912 op MARKT te Yper om - 2000 fr. Waarom verklaren Liberalen en Socialisten wat zij zullen doen ,^H§ Waarom zeggen zij niet wat zij gedaan hebben? 1) Soldatendienst de KOEI- 9 1/2 u. 's morgens prijzen 57 inschrijvingen. 2) Geldwezen Twaalfde Pelgrimstocht van den 4e tot den 12September 1912. j'3 BEDEVAART UIT VLAANDRENLAND 14 5) Het Pensioen HUIS VAN VERTROUWEN Magazijn van Matrassen en Wolle in 't Oroot en in 't Klein boesinghe. Men vraagt er eene leerjongen of halve gast om te leeren gareelen maken. C H.S A C R Wisselagent Antoine Dansaertstraat, 32-34, Brussel - HUIS GESTICHT IN 87 5 - Voordeelige en goede verpande plaat singen aan den onveranderbaren intrest van 4 112, 5 en 6 °/o in fondsen verschij nende op de officieële beurstafel. Wekelijks financieel blad, zending op vraag. ZON DAG RUST r Dienstdoende theker te Yper -Zondag 19 Mei E. OAIMANT, Meenenstraat n° Apo 89 inschrijvingen 3) De Rent bekwamen molenmaker of timmerman bij M. Constant Lecluyse-Catteau, Koeistraat WERVICK. GOEDE LOON. 4) Gelijkheid voor iedereen TWEEDE Het Ypersche Volk APRIL MEI JUNI Ik! Ik! Ik! DE PRUIMEBOOM Jantje zat; de pruimen hangen... en ging schudden aan den boom. Er vielen evenwel geen pruimen af en toch bleven er geen pruimen hangen. Hoeveel prui men hingen er dus aan den boom Ook is het.geen wonder dat te Qent de werking bijzonderlijk doorslaat. Aldaar op 12 Maart 1012 waren omtrent 2o0 Gentsche trambedieiiden verga - iler.i om E. P. Rutten te aanhoonsn die spreken kwam over het vereenigingsrec" t dat daar gelijk frier nog door sommigen miskend wordt en waar voor daar g-1 k hi: r slachtoffers gemaakt werden WEST-VLAANDEREN Gelijk in d andere provinciën waren hier ook de trammanncn van af het eerste uur vol vuur voor de vereenigitig. Het Sekreiariaat der Christen Syndikaten in de provincie, afhangend van het Algemeen Sekretariaat van Gent, heeft hier ook den toestand der trambe dienden ter herte genomen. Verschillige malen werd een oproep gedaan, een algemeen enkwest voor de provincie werd ingesteld dat den erbarmlijkiten toestand kenbaar jnaakte Gesteund op inlichtingen verkregen bij de Cen trale en de Provinciale bij het sekretanaat d r christene syndikaten heeft Het Ypersche Volk daar reeds over geschreven. Intusschentijd werden, goedgekeurd of afge keurd, toegelaten of verooden, Ge plaatselijke ver- eenigingen tot stand gebracht zoo te Brugge, te Thielt, te Kortrijk, te Yper-Dixmude. Ook werden hier en daar verbeteringen bekomen zoo o. a. op de Maatsch. Kortrijk verkrijgen de piocheurs een loonopslag tot aan 2,65 per dag. We vernemen pas dat ook te BRUGGE de trambedienden, reeds verbetering bekomen heb ben. Het schijnt ons praktiek dit nieuws mede te dee ten zoo wij het gedrukt vinden in een brugsch katholiek strijdblad Het Ware Woord van ver leden week. De correspondent van Het Nieuwsblad van Yper zal wel doen die reken met aandacht te lezen, en al de woorden ervan te overwegen. In het artikel bewijst men dat katholieken alleen, belangloos, iets degelijk gedaan hebben voor het volk. Alle commentaar is overbodig. We moeten ook nog laten weten hoe zit te YPER-DIXMUDE Maar dat is voor de naaste keermet verder i-ieuws over land en provincie. We durven verhopen dat de Correspondent van j Het Nieuwsblad van Yper,, met dank al dit nieuws j en al die inlichtingen zal ontvangen Hij deele ze mede op zijne beurt aan dezen die hem inlichtingen j bezorgden. Daarmêe stoppen wij vaandaag, er ligt nog veel t gedrukte stoffe te wachten in de cartons want! ens dossier is volumineux uitermate Tot 1 vederziens. Volksvriend le PRIJSKAMP Bokkfn zonder hoornen met 2 \anden of zonder 1 p verg eerm. en 20 fr. H. Baes Dickebusch 2 p. verz. eerm. en 19 fr. Ch. Capoen Ploegsteert 3 p. bronz. eerm. 18 f. G. Caron Westoutre 4 premie van 17 fr. J. Debouf Boesinghe 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 fr. W« Loncke Vlamertinghe 15 fr. Verstracte Zonnebeke 14 fr. L M ition Proven 13 fr. C. Piaiteau Voormezeele 12 Dezomer Dranouter 11 P. Hoorelbeke Zillebeke 10 We Fr Maes Lmgemaick 9 Ch. Monsey Langemarck 8 H. Lcurelle Dranouter 7 We Grison Elverdinghe 6 L. Matton Proven 5 Ch. Defres Kemmel 3 Verstraete Zonnebeke 3 Goderis Wytschaete Indevuyst Yper. Bayaert A. Kemmel. Vamiamme H. Boesinghe. Balduck St Jan Tymi H. Boesinghe. Notredamc We Houthem. Rum Constant O stvleteren. Gliysel H. Passchen 'aele. Snick J. B xjchote. Delcroix T. Yper. Noye D. Elverdinghe. Geldhof L. Gheluwe. Boussemaerc Aug. Oostvletren. Vandamme H. Boesinghe. 7e PRIJSKAMP Geiten met hoornen met 2 tanden of zonder 8 inschrijvingen 1 p. premie 10 fr. A. Vyeene Dranoutre 13 9 14 9 15 8 16 8 17 7 18 7 19 6 20 6 21 5 22 5 23 4 24 4 25 3 26 3 2 10 J. Marco Elverdinghe 3 7 B. Timperman Boesinghe 4 7 C. Morel S. jan 5 6 P. Dewilde Langemarck 6 6 Syndikaat van Ploegsteert 7 5 id. 8 5 H. Deman Poperinghe. 8e PRIJSKAMP Geiten met hoornen met 4 of 6 tanden 11 inschrijvingen 1 p. premie 10 fr. P. Dewilde Yper 2e PRIJSKAMP Bokken zonder hoornen met 4 of 6 tanden 18 inschrijvers 1 p. verg eerm. en 20 fr. M. Platteau Voormezeele. 2 p, verz. eerm. en 10 fr. Penseel Watou. 3 p. bronz. eerm. 18 fr. Mostaert 4 premie van 17 fr. We Grison Elverdingtffe 5 16 J. Bosschaert Wytschaete 6 15 Penseel Walou 7 13 P. Hoorelbeke Zillebeke 8 13 L Robaeys Passchendaele 9 12 Montaigne Zantvoorde 10 11 Legiere Brielen 11 10 Delva Oostvleteren 12 9 Vermeulen St jan 13 8 Van Peteghem Dranouter 14 7 Gesquière Yper 15 6 H. Ncurclle Dranouter 16 5 Anothé Proven. 3e PRIJSKAMP 2 10 I. Vermeulen Vlamertinghe 3 7 P. Gombert Dickebusch 4 7 E Heuseré 5 6 L. Noterdame S. Jan 6 6 J. Gombez Reninghelst 7 5 H Room Poperinghe 8 -5 A. Worm 9 4 V. Dezeure Ploegsteert 10 4 A. Crombez Poperinghe 11 3 j. Wilecour Houthem. 9e PRIJSKAMP Geiten met hoornen met 8 tanden Bokken zonder hoornen met 8 tanden 15 inschrijvingen 1 p. verg eerm. en 20fr. L. Robois Passchendaele 2 p verz eerm. en 19 fr. Christiaen S. Poperinghe 3 p. bronz. eerm 18 fr. Anóthé J. Proven 4 premie van 17 fr. Breul L. Dranouter 1 p. premie 10 fr L. Defloucq Elverdinghe 2 10 C. Bollengier Vlamertinghe 3 7 P. Wydouw Boesinghe 4 7 P. Huygebaert 5 6 E. Vandevyvrre Vlamertinghe 6 6 J Bossaert Yper 7 5 A. Verbrugge Passchendaele 8 5 M. Vermeersch Dranoutre 9 4 N. Gcedezeune 10 4 I. Vanacker Bixchote 11 3 P. Godfroid Yper 12 3 H Pyp Houthem. 5 16 fr. Salomé Ch. Poperinghe 6 15 Lammerant H. Dickebusch 7 13 Odent Ch. Hollebeke 8 13 Van Acker I. Bixschote 9 12 Wilmo.i Jules Houthem 10 11 Petit Woesten 11 10 Montaigne H. Zantvoorde 12 9 We Maes Langemarck 13 8 OospyJ. Poperinghe 14 7 Derimé H. Gheluwe 15 6 Derimé H. Gheluwe politieke leiders is hunne slechte daden achter een zoogezegd goed inzicht te verduiken en er kan voor zeker geen beter voorwendsel uitgevonden worden dan te handelen in naam van het algemeen welzijn. Zoo beweren de liberale beknibbelaars, zoo beves- igt de liberale kamerheer met de baste inzichten bezield te zijn. Hij durft zoo ver gaan, te roepen naar de verlossing en met alle kopstukken le ge lijk te werken om het stelsel van dweepzucht en uitbatingszin omver te werpen Jammer dat de cijfers zoo Waarblijkend de valschheid van deze en andere beweringen doen uitschijnen alle gunsten en ambten zijn den klerikalen voorbehouden Van 1878 tot 1884 wierden in de rechterlijke omschrijving van Gent 87 liberalen en 1 katholiek benoemd om de 88 opengevallen plaatsen aan te vullen. Op 10 Juni 1884 zetelden in de groote rechtbanken 108 liberalen en 25 katholieken. De katholieken hadden 18 plaatsen op 100. Op 1 Januari 1912 waren op 146 bedienden, na Onze medewerker van Watou zendt ons de volgen de politieke bijdrage. Dit is de spreuk van eenen eenvoudigen werk man, die hoewel niet hooge geleerd, toch een goed en gezond oordeel bezit. Van over vele jaren hebben de liberalen bestendig geroepen alle man soldaat! En die mannen, ver bonden door dit wachtwoord zouden spreken van vermindering van dienstplicht. Farceurs Zien wij de doenwijze na van de katholieken. Over eenige jaren stemden zij de miliciewef, ge- 1 -i- fTT ,'L", 2 Y „uo-pn twii het nietde katholieken zijn onverdraagzaam de Belgen, t is te zeggen de liberalen en socialisten zuchten onder de slavernij Sukkelaarswierd er ooit een soldaat worden, die het geerne ging een voldoende leger samenstellen, was geweest, dat de vijanden in milicieraden, in bijeen komsten het vrijw lligerschap dwarsboomden en tegenkantten. N. de pro.I10Mpenter tek ,ehunnen P.schen te bon- Belg door het katholiek bestuur voor zijne denkwij ze vervolgd Zijn de burgers van ^ambtswege ge- w< rking niet ten volle gelukte, ken den diensttijd iugebracht van 1 soldaat per I oenvan huisgezin, met alle menschelijke verzachting uitstel j - - - onderstand, I welke vrijheid genieten wij allen, ka tholieken en anders denkenden? Volgens goeddun ken worden zij jood of vrijmetselaar, stichten zij van dienst om bijzondere redenen van - fraraassonslo„es 0f roode volkshuizen. Veelal onge- van familie, van leertijd vervanging van den oud- belasteren de godsdiensthaters, liberalen, so- stcn zoon door eenen anderen, die meer lust bezit n ej] d£s meer| de g0dsdienst de katholieke tot het soldatenleven ontslaging van geheel het zendelingen zij hitsen door schrift en huisgezin door het engagement van eener hunner P 1 ontslaging van al de zonen, wanneer zich een vroe-w0 o-pmpenten waar zii meester gertijds aan het loten onderwierp schenken van In de provmci hunne lanee vinpers in overvloedige verlofdagen verblijf in de geboorte- zijn, kunnen zij ong streek welke toelaat dikwijls de familieleden ter de openbare kassen steken, om met het geld van hulpe'te snellen verkorting van diensttijd (het ver- iedereen hunne geZ1nden te bevoordeel'gen zo schil is thans reeds merkelijk en zal nog steeds merk- ooit een centiem aan katholieke kinders laten toe 4e PRIJSKAMP. Geiten zonder hoornen met 2 tanden of zonder. 1 p. verg. eerm. en 15 fr. Lemahieu J. Langemarck baarder worden in de toepassing van de wet), verlec- ning van soldatenvergoeding die de ouders onder steunt en de militianen een spaarpotje bereidt, et ns deel bekwaam tot het aanveerden van eenen staal, het aannemen van eenen handel of van eene geka- lante doening en andersdeels hun een pensioen in den ouderdom verzekert. Overloopt gansch de regeering van het liberalis me of er een akt van zulke menschlievendheid is te bespeuren? Men zou derhalve waarlijk moeten lachen lust of geen, met de doenwijze der liberalen. Over maanden wilden de koppen der linkerzijde bij hoog en bij leeg beweren dat ons leger niet bestemd was om het vaderland te vrijwaren in geval van oorlog tusschen Zuider- en Oosterbuur. Laatstmaal heeft de Jood Samuel Wiener dit nog in het Senaat her haald. Rijmt dan dat te zamen, knoopt dat aan een, zij bewe ren dat er een vollediger leger moet bestaan en van eenen anderen kant zij beloven, ('t is maar beloven ziet ge) vermindering van dienst. Als de liberale kamerheer beweert dat de diensttijd tot het volstrekt noodige zal begrensd worden, spreekt hij zijn eigen programma tegen, hij keurt dit der katholieken goed. Het is zonneklaar dat het liberaal Ministerie gedurende zijn bestuur jaarlijks met een tekort heeft gesleten, dat het geld der burgers gebruikt werd om den schooloorlog te voerea, en nooit tot verbetering van den landbouw, tot onde - steuning van den werkman. De cijfers verleden week gegeven bewijzen dat de katholieken sedert 1884' 2 p. verz. 3 p. bronz. 4 premie van 5 6 7 15 fr. Thiérsoone L 14 fr. Robyn H (zes volle dagen verblijf in Lourdes, waar wij den eersten Vrijdag vieren en MARIA'S GEBOORTEFEEST. onder het Eerevoorzitterschap van Z, D. H Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge en onder geestelij ke leiding van Eerw. Heer Pastor Bruloot te Kor trijk. Men rijdt in reiswagens met W.C. en rijgangen van den Belgischen Staat Prijzen der plaatsen (heen en terug) uit Kortrijk Eerste kl. 148 f.—Tweede kl, 100 f.-Derdekl. 65 f. Voor inschrijving zich wenden tot Lerw. H, Pastoor Bruloot veldstr. 62, Kortrijk E H. Neuville, best. van 't gest. v. 't H. Hert Yper E. H. Delaere, Pastor op St Pieters Yper. Voor naderen uitleg, (zie plakbrieven in de kerken 9 10 11 12 15 naar 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Boesinghe. id. id. Houthem Dranoutre Elverding. Langem. Dranoutre. Boesinghe. Brielen. Woesten. 14 Gbarlette Th. 13 Duthoit J. 13 Boudei Em. 12 Notredame J. 12 Verhaeghe R. 11 Bril L. 11 Planckaert D. 10 Delcroit H. 10 Blanckaert PI 9 Van Thourout Boesinghe. 9 Dewilde Am. Elverding. 8 Dewilde Pelr. Yper. 8 Hondeghem R. Langem. 7 Markey Fréd. Oostvl. 7 Robaeys Cyr. Passch. 6 Demey M. Gheluwe. 6 Pattyn - Houthem. 5 Boeyaert Al. Kemmel. 5 Blanckaeri S. Brielen. 4 Devloo We Poperinghe. 4 Veilame R. Oostvleteren. 3 Verstraete C. Bixschote. 3 Deceuninck Pr. Woesten. Sint Maartens Sec- tie. De Katholieke Jonkheid van Yper is ijverig aan 't werk. Dit bewij- zen o. ade laatste welgelukte vergaderingen. Ziter- j dag 11. was het de beurt van Sint Maartens Sectie. I Daar ook had de raad zijn best gedaan om eene jaarlijks'sluiten met een belangrijk overschot, hoe- treuren zich niet om de verzachting van het lot des j puike vergadering te bereiden. Talrijk |waren de j Wel zij oneindig veel voor den landbouw, voor den werj<rnans. De laatste bespreking der kamers, dewel- j sectieleden opgekomen, ook hadden leden van an- burgerstand n voor den werkman hebben gedaan. gepaste logenstraffingen aan den Buyl toegebracht dere sectiën alsmede van algemeenen raad en be- Er is dus geen kwestie van orde te stellen in het komen. Watde liberale kamerheer zou klagen van den katholieken dwang? Wat doen zijne vrienden, in de groote steden en zelfs in sommige gemeenten? Zij broodrooven de ouders die hunne kinders niet naar onzijdige of ongodsdienstige scholen zenden. De bureelen van weldadigheid weigeren allen on- 1 derstand aan de kinders, die een godsdienstig on derwijs willen genieten. De liberale Mijnheers zenden zelve hunne telgen naar scholen van priesters, kloosterlingen en zusters (zoo weinig zijn zij van hunne eigene princiepen overtuigd) maar zij sluiten de deur van deze katholieke gestichten voor de arme, de behoeftige kinders, niet tevreden nog, van aan het degelijk en waar opvoedkundig onder wijs alle hulpgeld te weigeren. Nooit beleefde Belgie een tijdstip van rust- vrede, welstand en voorspoed, vrijheid en broeder lijkheid, als nu. Trekken wij uit de ondervinding van het verledene, de les voor het toekomende. De druk en de dwang, de schooloorlog en de partij-, zucht der liberalen walgt onsverwijderen wij hen voor het bestuur Wij zien onze katholieke volks vertegenwoordigers met wijsheid, gelijkheid en vooruitzicht bestieren, versterken wij hunnen stand, met onze katholieke vertegenwoordiging vol bloed katholiek te maken. Wezen wij overtuigd dat de liberalen van onze dagen met meer woede zouder werken tegen on ze voorvaderlijke inrichtingen, tegen de alleen aan- nemenlijke vrijheid van onderwijs Wat scheelt hun %dë toestand van burger, boer of werkman. Zij be- 5e PRIJSKAMP. Gelten zonder hoornen met 4 of 6 tanden. 69 inschrijvingen. 1 p. verg. eerm. en 15 f. A. Vermeersch Boesinghe. 2 p. verz. eerm. en 15 fr. H, Worm Bixschote. 3 p. bronz. eerm. en 14 fr. H. Hillemaere Langem. 4 premie van 14 fr. J. Vermeersch Boesinghe. 5 13 Ch. Quartier Vlamertinghe. 6 13 S. Dehouck Woesten. 7 12 M. Dupare Vlamertinghe. 8 12 Ch. Vanhove Boesinghe. 9 11 P. Deflou Elverdinghe. 10 11 E. Van den Bussche Voormez. 11 10 Ch. Vandamme 12 10 C. Planckaert Boesinghe. 13 9 H. Verhille 14 9 J. Dewilde Yper. 15 8 Haegebaert Bixschote. 16 8 A. Boot Oostvleteren. 17 7 E. Thersen Boesinhhe. 18 7 A. Maricaux Elverdinghe. 19 6 Charlette Boesinghe. 20 6 A. Canepeel Boesinghe, 21 5 È.A. Delva Oostvleteren. 22 5 J. Debrucq Boesinghe. 23 4 Th. Ruardier Vlamertinghe. 24 4 C. Bouson id. 25 3 E. Van Thourout Boesinghe. 26 3 Des. Delaey Houthem. stendig bureel rr aangehouden de vergadering bij te wonen. Het ernstige wisselde af met zang, spel voor openbaar geldwezen. Het kan niet schitterender wezen. En het is onbegrijpelijk dat geleerde man clarinetten en snaartuigen. Al de feestmedewerkers j nen durven schrijven dat het Staatsbestuur de daling verdienen gelukgewenscht te worden. Benevens hetder Staatsrersten veroorzaakt, belangrijk verslag van den schrijver hadden wij; De begoede lieden trachten hun geld te plaatsen eene gelegenheids aanspraak van den E. H. Be- daar waar er groote winst te verwezentlijken is. He- stuurder en eene uitmuntende voordracht van den dendaags gaan de nijverheden sterk, de onderne- Sectie-Voorzitter. mingen bieden groote winst. Het geld wordt dan ge- Laten wij hopen dat de Sectie van S. Maartens, waagd in deze, soms zelfs met groot gevaar. Er is zoowel als de andere, voort zal bloeien, nog veel leden aanwerven, en veel goeds stichten onder de jongelingschap. Wat sedert tijd van hier indruk maakt is dat de vergaderingen van de K. J. W. gelegenheid geven aan jonge en ijverige leden als sprekers op te treden, en dit meteen bijval die alle verwachtingen te boven gaat. Zijn dit niet reeds de eerste vruchten van de werkzame sprekersbonden en studiekringen. Takskens worden boompjes, doet voort Jonge Wach ters, de toekomst zal veropenbaren al het goed dat gij gestrekt hebt en strekten zult om Kerk, Vaderland en Moederstad. 6e PRIJSKAMP. Geiten zonder hoornen met 8 tanden 1 p. verg. eerm. en 15 fr. Vermeersch A. Boesinghe. 2|p. verz. eerm. en 15 fr. Notredame J. Elverdinghe 3 p. bronz. eerm. en 14 fr. Robyn H. Boesinghe. 4 premie van 14 fr Tyni H. Boesinghe. 5 13 Bossaert J. Yper. 6 13 Victoor J. 7 12 Vandevyvere E. Vlamertinghe 8 12 Planckaert Boesinghe. 9 11 De Geest A. Vlamertinghe. 10 11 Vanthuyne C. Ziilebeke. 11 10 Labbé Watou. 12 10 Rosseu H. Christene Vereeniging van Bouwwerkers Dinsdag over acht dagen was er vergadering voer me:sters-tegeldekkers ten einde het loon hunner gasten te bespreken Die vergadering was belegd tengevolge van eenen brief dien de Christene Ver eeniging van Bouwwerkers aan al de heeren Patroon toegezonden had om opslag te vragen voor al hun ne werklieden Het zenden van dien brief was een parig goedgekeurd met vaste hoop voldoening te krijgen te meer dat het loon nog niet overdreven zal zijn en nog lager zal staan dan in andere steden en wij dnrven het zeggen dan in veel buitengemeen ten. Wij zijn ook verheugd aan te kondigen dat reeds patronen gezegd hebben den opslag zeer gaarne toe te staan daar het maar geheel redelijk is en zelfs noodzakelijk opdat den werkman eenigzins kunne bestaan. Reeds zijn er patroons die den gevraagden prijs geven anderen hebben 2 centiemen gegeven en zelfs is er eenen die zijn volk aangewakkerd heeft de 1 vereeniging bij te treden ten einde alzoo gezament- lijk den geheelen opslag te verkrijgen. Dat is spreken Dat zijn er ten minste die hun werkvolk ten voordeele staan Er zou ook sprake zijn eene vereeniging te stichten van losse werkliede en zoo eene gemengde vereeniging te maken, 't Is hier allernoodzakelijkst, daar er zooveel werklieden nog maar 15 fr. per week verdienen als zes volle da gen werken wat dan gezegd van dezen die er maar 12 en ja zelfs 9 verdienen en soms voor vuil en on gezond werk. 't Is te hopen dat de opslag, die de schildergas- j ten deze week bekomen hebben, een spoorslag zal zijn voor de andere werklieden, om in groot getal de vereeniging elk volgens zijn ambacht, bij te tre den, ze sterk te maken en sterk te houden. Werkbroeders, wat meer broederliefde en voor uitzicht onder malkaar Opgepast, 't geldt uw be staan en dat uwer familie.. minder vraag naar Staatsrenten en vandaar de da ling juist gelijk er prijsvermindering is op allerlei koopwarenzooals hoppe, tarwe, boonen, als de vraag gering is. Het is daar dat de hond gebonden ligt De liberale kandidaat knaagt ook al jaren aan dit been de politiek maakt het leven duurder. Keer de medalie en wend uwe oogen naar Frankrijk, goe de heer. Daar zijn uwe gezinden aan het bestuur. Ziehier een leerzaam tafeltje. in Frankrijk in Belgie 1 kilo zout kost 10 cent. 5 cent. 1 k. koffie 3,10 2,08 1 k. zeep 0,70 - 0,45 1 brood 0,90 0 50 1 1. petrool 50 c. 15 c. 1 doosje solfers 10c. lc. 1 k. tabak 4.50 1,60 1 kaartespel 1.50 0,10 1 pakje poeder 6 1 Bijgevolg zijn het de katholieken niet die het leven duur maken. Met de antiklerikale Matin van Parijs is het ge makkelijk te antwoorden dat ook de andere Staats renten gedaald zijn de Fransche van 105 fr. tot 91 fr. de Duitsche 98 fr. tot 81 fr. deRussissche - 96 fr. tot 79 fr. de Zwitsersche— 102 fr. tot 81 fr. De Belgische Rent staat nog de tweede van Euro- pa. Maar, liberalen en socialisten, keert u een keer om en ziet naar de steden die bestuurd zijn door een mengelmoes vau liberalen en socialisten. De menschen die daar stadslotjes kochten verlie zen den dag van heden op ieder lotje. hebben bewezen dat slechts 1/10 der maatschappe lijke instellingen pensioengilden, ziekengilden, her verzekeringen enz. door katholieken niet zijn inge richt. Het is bewezen, dat alom priesters en iever- volle leeken, gewrocht hebben om de nederigen deelachtig te maken aande heilzame werking der wet van 16 Mei 1900 (uitgebreid door andere wijze schikkingen). Schoon heeft de liberale kandidaat te boffen en te stoffen met het voorstel Warocqué. 't Is al vier jaar, dat hij dit been toewerpt om er aan te knagen. Gelukkig dat de verstandige lieden deze beloften in hunnen waren toestand beschouwen. Wat de libe rale kandidaat vergeet te zeggen opzettelijk, 't is dat het voorstel Warocqué het pensioen niet koste loos verschaft, zooals tegenwoordig onze oudjes het jaarliiks mogen opstrijken. De vernuftige, de mild dadige (hola) moest met dit plan niet voor den dag komen. De wet van 1900 gaf sinds lang de gelegenheid om een pensioen van 3 tot 400 fr. te verkrijgen. Aan de stortingen, door de personen gedaan, kent het Staatsbestuur zulke groote toelagen toe dat, iede reen zulken uitslag kan bekomen, 't Is eenvoudig hetgene Warocqué voorstelthet pensioen bekomen door eigen storting in evenredigheid met ouder dom en ingenottreding. 't Is van bedriegt den boer. Als de vos de passie preekt Boer, wacht uw ganzen. Antwerpen 2 1/2 p. c. 23 fr, 1903 - 27 fr. Brussel 2 1/2 p.c. 21 fr. 1905 - 20 fr. Schaarbeek 13 fr. Luik 1897 - 21 fr. 1905 - 25 fr. Oostende 1898 - 20 ir. Gent 1897 - 21 fr. Dat maakt gemiddeld 22 fr. verlies per lot. En op zoo wat 9 millioen loten die uitgegeven wier den bedraagt het verlies 198 millioen frank. Als wij nu de weerde van het liberaal-sociaal be stuur moeten berekenen naar de weerde hunner stadsloten... hemel lief! 't en is niet om goesting te krijgen op een luilekkerland van antikleralen. Daarbij de Belgische rent is al schoon aan stijgen en zal nog meer stijgen, na 2 Juni, als al het libe raal geroep cn getier daar niet meer zal zijn om het vertrouwen in de Staatsrente weg te nemen. Bossuet heeft geschreven De groote kunst der van 777. 7~7~7 j 7 De mededingets Wie zal het raden ?str00men toe,.... al len willen om ter best de oplossingen vinden van de raad sels van Te zelfder tijd ver meerderd het getal medewerkers en pro pagandisten. Zoo wordt Het Yper sche Volk altijd meer uitverkocht en gelezen. Raadselprijskam- _pers en prijskamp- ~sters ge telt onder de beste medewer kers. Doet voort

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4