iïDaatschappciijke Belangen VANHIER EN ELDERS Dood van den Koning van Denemarken le Provinciale Verkiezingen Landbouwers, L Verbeke-Devrieze MEETINGEN ank A. J. VQHCK,de Hl.—""8 OH, leest en oordeelt Programma In alle tentoonstellingen bekomt de TUBULAR de Eerste Prijzen. N ieuwstr., Thielt HPORT Hopmarkt MARKTPRIJZEN Beursinlichtingen Beurs van Brussel iptschp vat de tas dei Eigenaars, eiilig. 4 aio. BERICHr HET VROOLIJK HOEKJE Vlamertinghe. Watoo, Westvleteren. Woesten mx Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK UIT DEN VREEMDE j; Garnier en Valet belegerd 1 en gedood. i De belegering. Geweldige geweervuur. Gekwetsten vallen. Met dynamiet De Uiterste Aanval. De bandieten bezwijken. Vóór de lijkschouwing De Vriendin van Oarnier Zulk leven zulk een einde der KATHOLIEKEN 1 zoon soldaat per huisgezin 25 tot 50 fr. maan- delijksche vergoe ding van de militairen v. LIBERALENen SOCIALISTEN Alle zonen soldaat, Geen centiem vergoeding Het Staatsblad van woensdag bevat het koninklijk besluit van 14 Mei waardoor de provinciale kiezers voor zondag 9 Juni bij eengeroepen worden in de volgende kan tons om over te gaan tot de kiezing van het erbijgevoegd getal provinciale raads leden. WEST-VLAAND ERENBrugge, le kan ton 5 2e kanton 5 3e kanton 2 Avel- ghem, 2 Harelbeke 2Iseghem 2 Mee- nen 4 Meulebeke 2Nieuwpoort IPas- schendaele 2 Poperinghe 1 Rousselare 3Rousbrugghe-Haringhe 2Ruysselede 1 Yper, le kanton 2 2<= kanton 3. Men vraagt ernstige agenten Onmogelijke Concurrentie VASTE PRIJZEN die van zin zijt eenen afroomerte plageeren, wend u tot ons huis, vooraleer uwen keus te doen. Hier zult gij den eenvoudigsten en den duurzaamsten aller merken vinden; de TUBULAR is immers gekend als het Ideaal der ontroomers, lichte werking, gemak van onderhoud, scherpe afroöming, zich zelf oliën, dit zijn de hoedanigheden welke hem bo ven alle andere stelsels verheffen. Centraal voor West-Viaanderen en Oost-Vlaanderen bij LANDBOUWMA CHl EN EN WIELRIJDEN. VERMAKELIJKHEDEN Westvleteren. Schrikkelijk ongeluk. Op het laat ste uur vernemen wij dat E. H. Rooryck pastor van Westvleteren gister namid dag overreden werd door den tram. De toestand van den zieke zou heel erg zijn. De E. H. Pastor was langs de baan al bidden, verslonden in zijn gebed hoorde hij geweld, hij meende dat het een auto mobiel was en wilde op zij schuiven al den kant van de tramlijn. Het was onge lukkiglijk de tram. E. H. Rooryck werd gevat en overreden. Verschrikkelijk ge wond werd hij bezorgd door den genees heer en toegeloopen geestelijken de EE. HH. Onderpastors van Westvleteren en Oostvleteren. E. H. Rooryck is dezen nacht te 1 ure overleden. MAANDAG 27 Mei te Oostvleteren, ten 8 ure 's mor gens, in het lokaal der Zondag school. te Bixschote, ten 3 ure, in 't Ge meentehuis, te Westvleteren, ten 11 ure, in de knechtenschool. op den Bizet, ten 10 ure, in het schoollokaal. BURGERSTANDEN. In zelfde magazijn, zijn ook alle andere landbouwmachienen ver krijgbaar Amerikaansche maai-, pik- en bindmachienen, moteurs en dorschmachienen, zaai- en braakmachienen van af 30 frank. vettestrooiers, trieurs, breekploe- gen, haverpletters, strooisnijders. koekbrekers, roomkerns, wanmo lens, raapmolens, waschmachie- nen, wringers, zolderwagens, bas- kuuls, maten, gewichten, enz. enz. VEEMARKTEN. Koers van 14 MEI 1912 STAATSFONDSEN 8645 86 50 86 45 94 73 79 75 102 87 60 107 84 84 79 875 93 25 77 75 69 75 134 70 76 50 68 50 68 375 70 86 40 86 40 86 40 94 50 96 50 96 50 94 73 50 68 50 80125 109 75 102 88 40 75 107 8590 84 84 05 86 80625 92 125 78 25 70 100 625 133 70 Inlichtingen gegeven door den Telefoon n° 141. goed- f alleman was htrielijk voldaan over de veel doende meeling. Maar, nu, 't schoonste van al was 't volgende ils wij thuis kwamen, wij vonden een gazetje, beti- teldDe Kwakkel of de Fakkel een sodalis- tisch bladje, vol doornen voor de katholieken en I" gezien de groote duurte van 't leven en den wroed van de bloemen voor de socialisten, in ande-1 algemienen opslag van daghuur in alle steden en re woorden, vol laster en leugens. j dorpen is er beslist en overeengekomen tusscher Om een staaltje te geven, we lazen daarin SaG Heeren Tegeldekkersbazen en vereenigde werklie dert zijn wij aanzienlijk vooruitgegaan wanneer d^n llet minimumloon te brengen voor dekkers op j dan in vele gemeenten ons den toegang onmogelijk c- en aarl dienders op 25 c minimum loon gemaakt werd, vinden wij er nuloveral zalen om erdat no8 merkelijk lager is dan in 't meerendeel van f J onrtpfd cto/4on iron lalfrta rrnrxnlto on inn Kuitonnro. te gaan spreken. Hola Baptist! BARMHARTIGE MODE. Ik ben blij dat het mode is, bij een gekleed kostuum geen uurwerk te dragen, zei iemand, wien het niet erg naar den rleeze ging. Waarom niet vroeg een vriend. Wel omdat ik mijn gekleed kostuum en mijn uurwerk nooit te gelijk in mijn bezit heb- MILDADIGHEID. Weldoener We geven niet aan de deur - Bedelaar Dat hoeft ook niet, geeft maar wat aan mij andere steden van zelfde grootte en van buitenge 'I i meenten. De dat is geen waar, dai woordeke overal is te veel, want te Poelcapelle kent men geen ingezetenen van Yper en omliggende zullen socialisten, en tot nu toe is hun lokaal nog onbe-1 W1 lelJ ln acht nemen dat het voor de patroons zoo- kend, en nog meer, t' en ware verduiveld geen waar, i wel ais voor de werklieden duren uid is en dat, mge- zulks volkske en zoude hier niet moeten komen om)™1) de 8rnote, kosten voortkomende van de verze- hunnen steert te draaien, op ons kristen Poelcapelle, 1 ker,lnS en,van ^derhoud van alaam dat zoo dik waar alle menschen opgevoed in eer en deugd, hun- W!JIs>ten dlfnste moet s'ian van andere ambachten nen standaard getrouw vasthouden, en zullen vast-]* daarom rent geen bestaan meer is voor hen Daarom ook zijn de patroons overeengekomen hun doebels te stellen op 7 voor de dekkers en op 5 j voor de dienders, 't geen ook merkelijk min is dan f in andere steden zooals Rousselare bv. Deze alge- j meene opslag zal plaats hebben met 15 Juni aan- i staande. geklampt blijven voor leus hebbende, voor kind en kruis, voor kerk en vaderland 111 Prijskamp voor geiten op Kermis Dinsdag 14 Mei. Jonge geiten met 2 of zonder tanden. 1. 5 fr. verg. med. Isidore Mayaert, 2 4 fr. verz. med. Ev. Beriamont, 3. 3 fr. Henri Duflouck, 4 2 fr. Camille Valcke. Geiten met 4 tanden. 1. 5 fr. verg. med. Th. Ouarlie.', 2. 4 fr. verz. med. H. Hoflack, 3. 3 fr. Cyr. Bonton, 4. 2 fr. A Degeest, 5. 1 fr. Hector Hoflack, 6. 1 fr. Theodoor Dehuysser, 7. 1 fr. Gustave Bouton. Geiten met 6 tanden. 1. 6 fr. verg. med. E. Vandevyvere, 2. 5 fr. verz. med. Th. Quartier, 3. 4 fr verz. med. Engel Billiau 4. 3 fr. Alfons Durnez, 5 2 fr. Cyrille Bouton, 6, 1 fr. Camille Duflou, 7. 1 fr. Edmond Vanux m, 8. 1 fr. Camille Bilüau, 9. 1 fr. Charles Calliau Volwassen geiten. 1. 8 fr. verg. med. J. Desmyter, 2. 6 fr. verz. med. I. Zurstrassen, 3. 5 fr. verz. med. A Degeest, 4. 4 fr E. Vandevyvere, 5. 3 fr. Hector Hoflack, 6. 2 fr. E. Vandevyvere, 7. 2 fr. W« Loncke, 8. 2 fr. Angillis 9. 1 fr. Gentil Couttenie, 10.1 fr. Emile Lebbe. Met hoorns 2 en 4 tanden. 1. 2 fr. verg. med. Emeric Vancaysel, 2. 1 fr. Emile Knockaert. 6 tanden en volwassen 1. 4 fr. verg. med. Cyriel Bollengier, 2. 3 fr. verz med. E. Vandevyvere, 3. 2 fr. Isid. Vermeulen, 4. 1 fr. Ir- Bouttery. Loncke 10 fr. prijs en medallie. j De leden van de Christene Vakvereeniging kunnen en mogen niet nalaten de heeren patroons te be- danken over hunne redelijkheid en ingeschikkelijk- lieid en durven verhopen dat de ingezetenen van Yper en omliggende, burgers en eigenaars, met goedwilligheid dien opslag zullen toestaan om het bestaan eenigszins te vergemakkelijken van al die deftige werklieden die zoo lastig werk verrichten, hun leven zoo dikwijls in gevaar stellen en 's winters door vorst en slecht weder zooveel daghuren moe ten missen. Vergaderingen. 1) Op Zondag 19 Mei om 4 1/2 van de Igeitenbonden in het lokaal der katholieke knechtenschool. Verschillige zeer belangrijke punt n zullen besproken worden. Verloting ook, onder de tegenwoordige leden van geitenlammeren, konijnen of boterkerns, naar keus. 2) Op Zondag 9 Juni om 8 uren in de oude Wa genmakerij bijeenkomst der Vlaamsche Oilde De Vlaamsche Herten. Schikkingen voor het vieren van den 11 Juli en voor de reis naar Antwerpen, fer gelegenheid van het verjaringsfeest ter cere van H. Conscience, de groote romanschrijver van den tijd schepper van de leeslust. Zaterdag laatst Charles Huyghe van den Paters- hoek, voerde bier Hij wilde eene ton ter bestemming dragen de bierboom sloeg van zijne schouderen af en kwam op hem terecht. De ongelukkige is met verwrongen been moeten huis gebracht zijn. 't Scheen Zondag avond dat onze hemel eene pil inhad 't robbelde en bobbelde nog al geweldig in den hemelbuik, alsof ze daar eene algemeene stepering houden gingen. Eilaaswat uitsprong waren maar eenige geweldige groote hagelsteenen, die kletterden op sommige vensters en wat fruittop- pen in gruis sloegen. - Op den Eecke kwam Dinsdag morgen ten 11 een Ypersche automobiel gereden. Op eens stond hij stilde ingezetene of gevoerde trokken er van door, en gingen aan den Belgischen Leeuw een kaartje nemen terug naar Yper. Waarom 't Vier was in de naphte gekomen welhaast stond alles reddeloos in brand en 's achternoens ten drieën waren er nog eenige aschhoopen over. De pufkar behoorde aan Mr Swekels van Yper. Zaterdag laatst had de algemeene prijskamp voor geiten en bokken plaats te Yper waaraan al de plaatselijke bonden ingeschreven bij den arrondisse- mentsbond, moesten deelnemen. Alhoewel het tijd stip voor prijskamp niet allerbest geschikt scheen, heeft de dappere Voorzitter Polydore Hoorelbeke er ook eenige van de schoonste werkmanskoetjes naar toe gezonden en waarlijk het mag gezeid zijn. Pol ge haalt eere van uwen keus en 't is bewezen, ge hebt eenen ailerprachtigsten uitslagop zes bok ken vijf prijzen. In den 3e prijsk. bekwam debondsbokde ÏO prem. 4e de geit toebeh. aan Placi de Blanckaert de 12e premie en degene van Frederic Deceuninck de 26e premie. 5e prijskamp bekwam de geit van Dehouck Seraphin de 6e premie en degene van Heu- naert Désiré eene tegevoegde prijs. Proficiat Pol en aan U leden van den geitenbond moed en vooruit. - Luisterrijke prijskamp voor geiten ingericht door het Bestuur van den geitenbond Het Vriendelijk Werkmanskoetje, op Donderdag 30 Mei 1912 om 3 ure namiddag zeer juist op de Dorpplaats. 90 fr. prijzen en vier geitenkerns volgens de laatste uitvinding. De inschrijving heeft plaats bij Amand Noyel In de Fonteyn. De prijsdeeling onmiddelijk na den prijskamp bij August De Wancker en Ameel Henri Namens de Commissie De Schrijver, De Voorzitter, Arthur Vanhoutte Polydore Hoorelbeke Zondag voormiddag is de genaamde Vanden- Bussche Sylvère, zoon van Henri en Octavie Merle vede door eenen hond gebeten geweest die in de velden ronddwaalde en diensvolgens door de be woners der streek als razend aanzien is. Zoodra dit bij de gemeenteoverheid bekend was, zijn er onmid delijk maatregelen genomen geweest om den hond op te sporen, doch tot heden vruchteloos. Alhoewel de dolheid niet bewezen is, heeft de heer Burgmees- ster besloten den jongen aan de behandeling van het gesticht Pasteur te onderwerpen. Landbouwers opgelet voor uwe honden. Van de autobandieten Bonnot en Cie liepen van de bijzonderste daders nog Oarnier en Vallet op vrije voeten. Doch ook hun rijk is nu ten einde met hun leven betaalden ze aan het menschelijk ge recht. Dinsdag namiddag werd de schuilplaats van Oarnier en Vallet ontdekt te Nogent sur Marne op 12 Km van Parijs en 3 Km. van Vincennes. M. Guichard, overste der parijzer veiligheidspolitie, kwam er te 5 1/2 toe, vergezeld van eenige politiea genten. De bandieten betrokken een villa, genaamd Moulin Rouge zijnde een verzameling van kleine pavillioenen, omringd van struikgewas. M. Guichard trok recht op de villa af en met zijn scherp in de hand vroeg hij In naam der wet, opent, ik ben politiecommissaris Voor alle antwoord lost- te een kerel een schot op M. Guichard, sprong uit het struikgewas in huis en sloeg de deur dicht. De politie trok achteruit en omsingelde het gebouw. Aanstonds werd per telephoon hulp gevraagd aan de gendarmen en soldaten der forten als ook aan de pompiers van Parijs, Weldra was de villa belegd en een geweldig ge- .weervuur brak los tusschen belegeraars en beleger den. Het geschut der bandieten was ongelukkiglijk raak. De Brigadier Fleury viel getroffen door twee kogelstwee andere agenten werden op hunne beurt getroffen en moesten |naar het hospitaal ge voerd worden, Zes opzieners van politie trachtten bij middel van schilden de villa te bereike i en ge raakten tot tweemaal toe, tot op vijf meters afstand, maar moesten zij wijken voor het geschot der ban dieten. Toen werd het dak in stukken geschoten; de moordenaars waren alzoo verplicht naar den ge lijkvloer te dalen. Evenals het roods nest van Bonnot zou men ook de villa doen springen. Een grenade dynamiet werd i' tegan het gebouw geworpen doch zonder veel irit- I werksel. Alleen de bandieten die een oogenblik op- gehouden hadden te schieten, hernieuwden het geweervuur. Drie soldaten werden gekwetst door afgeschampte kogels. Te 10 u. 35 plaatste men een kardoes Meli- niet en daar dicht bij, eenige kruiken naphte, om het vuur aan 't gebouw te steken. De ontploffing was geweldig, het gebouw scheurt maar blijft ncht. Een verwoed geweervuur ontstaat opnieuw Nog drie, vier maal plaatst men bommen, vooraleer een groote opening in de villa te hebben kunnen maken. j Eindelijk te 2 u. 5 m. ontplofte eene bom van l kgr. meliniet, die het huis ten deele vernielde. Te '1 u. en 30 m. had den eindaanval plaats. Politiea- genten en soldaten rukten het huis binnen en wer- den op revolverschoten onthaald. De twee bandieten naakt tot aan de lenden waren half onder matrassen verborgen. Garnier was dood en Vallet stervend, ze hadden zelfmoord gepleegd. Met de grootste moeite kon men hunne lijken naar het doodenhuis over brengen, de overgroote en woelige menigte volks, 't is niet te verwonderen, wilde zich wreken. Vallet had een kogel in het hoofd en den schou der doorboord. Garnier had beide slapen door boord benevens de linkerzijde. Beide waren met bloed besmeurd. De vriendin van Garnier, zekere vrouw Scnoofs, die met de twee bandieten huisde en hun levens middelen bezorgde heeft zich bij het begin der belegering overgegeven. Men beweerdt dat men 'oor haar op het spoor zou gekomen zijn. De een en zeggen dat zij herkend geweest is door bedien den van eene succursale du Crédit Général, anderen dat een politieagent haar in een winkel zou her kend hebben, en haar zou opgevolgd zijn. Parijs en de omstreken zijn eindelijk verlost van e wreede bloedgierige bende Bonnot, Garnier en Compagnie. Maar voor hoelang Zal er onder de 200 00' apachen die Parijs onveilig maken, geen nieuwe bend gevormd worden nog arglistiger en wreeder dan deze die verdwijnt Zullen zij geen navolgers hebben Koning Frederic VIII van Denemarken komt te Hamburg in onvoorziene omstandigheden te over lijden. Maandag was hij te Hamburg toegekomen, per automobiel, van Nice, in gezelschap der koningin en hunne kinderen. Dinsdag avond, zich wel te pas bevindende, ging hij zooals hij gewoon was eene wandeling maken, gan&ch alleen. Aan het einde z-jner wandeling g -komen, rond 10 u. 's avonds, kreeg hij plotseling een aanval van hartziekte en viel dood ten gronde. Eene menigte omringde onmiddelijk het lijk. Geen enkel stuk werd op hem gevonden en zooals den eersten ge- reedsten die men langs de straat vindt, werd het lijk naar het stedelijk doodenhuis overgebracht. De koningin, ongerust hem niet te zien terug- keeren, deed opzoekingen doen in verscheidene hotels. Ook de policie werd verwittigd en eerst Woensdagmorgen om 6 ure vernam men dat in het doodenhuis het lijk van een onbekende lag. De koningin sprong in auto en deed zich naar het doodenhuis voeren, waar zij het lijk van haar echtgenoot erkende. Het stoffelijk overschot van den vorst werd sef fens naar het hotel overgebracht en de konsul van Denemark te Hamburg werd op de hoogte ge steld. S*"S -h-A' Woesten. Dinsdag 28" Mei 1912, belangrijke velokoers ter herberg Sportvriend bij Jéróme Verstraete velomaker, om 2 ure namiddag, 45 fr. prijzen in geld, 2 courses baais met naam en 1 paar pedalen. Inleggeld 1 fr. per man. Wervick. VELOKOERSEN in de Komen-en Ten Brielenstraat. Op Zondag 19 Mei 1912 om 4 ure namiddag a) koers voor toeristen b) fondkoers. 58 fr. prijzen. In de Speldenstraat op Zondag 26 Mei 1912, om 4 ure namiddag, a) koers toeristen 15 fr. prijzen b) fondkoers 20 fr. pr. en c) vertroostingskoers 10 fr. prijzen. Op Maandag 27 Mei 1912, ook om 4 ure namid dag a) koer torristen 15 fr. prijzen b) fondkoers 20 fr. pr. Samen dus 80 fr. gewaarborgde prijzen. Wervick Prijsbolling. Op heden Zondag 19 Mei 1912, is er eene geit te verhollen ter herberg De Stad Roesselaere Ten Brielenlaan, Wervicq. Waarde der geit 18 franken. Elk zegge het voort. AALST, 14 Mei. Markt thans kalm voor aan staande gewas 145-150 fr. Hier en daar zijn er reeds vliegen en bladluizen te bespeuren. BRUSSEL 15 Mei. Markt kalm, met weinig zaken. A ilst, beschikbare waar,'230 235 frank, aanstaande o .'st 140-150 fr.Puperinghe, beschikbare waar, 270-225 fraanstaande oogst 140-150 frank. POPERINGHE, 17 Mei. - Markt zeer kalm Nieuwe groeite 130-135 frankgeen vraag. Yper. - Geboorten Casier André Statiestr.- Simoens Georges Zaalhof-Clmw Margareta We- duwenstr. - Coffyn Marie Klaverstr. - Storme Alice Hor.dstr - Rotru Robert Zonnebekesteenw. Huwelijk Boudewyn Isaï bakker en Verbrugghe Romanic, We Decramer Pieter winkelierst. te Yper. Sterfgevallen Vasseur Alfred 6 m. Meenenstr. -Tielemans Philippe 48 j. best van het krijgshosp. ongeh. Statiestr.-Eertin Henri 70 j. dagl. wr D'hoe- re Amélie Meenenstr, Wyckaert Camille 59 j. echtg. Nys Emérence O. L Vrouwstr.-Declercq Auguste 65 j. timmerm, echtg. Vandenbulcke Valerie Padde- poelstr. Beloften Firmin Verbrugge en Anna Desmedt b. te Yper—Arsène Vandromme te Woesten en Cle mentine Desmedt te Yper - Achiel Verbeke te Thou- rout en Maria Devos te Yper Alois Van Overschel- deen Julia Ossieur b. te Yper-Henri Goeminnete Zillebeke en Augusta De Beer te Woesten - Geor ges Backelandt en Adriana Glorie b. te Brussel. Poperinghe. - Geboorten Demol Robert w. A. Caroen Joseph w. C.-Delaere Rachel Duin- kerkestr. Huwelijk: Camille Bouthé en Eulalie Lauwyck. Dickebusch.-Geboorten Comijn Abert- Dauchij Magdalena Ooghe Engelbert. Sterfoevallen Barbara Cornelis 92 j.-Mou- ton Virginie 79 j. - Vermeersch Georges 1 m. 18 d. Langemarck. - Geboorten Julia Masschelein Cijriel Candrij - Maria Noliet. Beloften René Vermeersch v. Merckem en Anna Doise v, Langemarck. Oostvleteren. - Geboorten Lepla Bertha- Dewulf Agnes. Huwelijk Benjamin Logie met Sophie Maerten Passchendaele. - Geboorten Denorme Maria -Versavel Antonia -Nuttens Maria. Beloften: August Depoorter v. Moorslede met Maria Versavel v. Passchendaele. Sterfgeval Vandenameele André oud 18 m. Poelcapelle. - Geboorten Ivonna Descamps André Descamps. Wervick. - Geboorten Simona Vandekerck- hove d.v Frangoisen Victorine Schoonaert-Joseph Ballois zv. Jacques en Theresia Verhaeghe Maria Delva dv. August en Emma Bille- Elza Vantomme Leon dv. en Clementina Deltoer. STERrocvALJulia Desmytter oud 56 j. echtg. v, Louis Houcque. Beloften Alfons Mahieu v. Sweveghem voorh. te Wervick en Vandecasteele Irma v. Deerlyk Leo Pype en Maria Salomez b. v. Wervick— Alois Ver- cruysse v. Cachtem en Sophie Deleu v. Wynckel- St-Eloi voorh. te Wervick. —Leo Ponseele v. Wer vick en Maria Valcke v. Meenen-Victor Deprez en Bertha Vanoverschelde b. v. Wervick - Henri Geeraert en Julie Gryson b. v. Wervick - Cyriel Blieck en Julie Bouckaert b. v. Wervick-Lucien Bonduelle en Malvina Breyne b. v. Wervick - Poly- door Muylle en Clementine Baert bv. Wervick - Po- lydoor Braem en Marguerite Clicque b. v. Wervick Omer.Minnekeer v. Komen en Julia Ledou v. Wervick Valeer Isaac v. Wervicq en Helena Bar tier v. Ploegsteert—Jules Blieck en Alixe Marysse b. v Wervick Lucien Bertsn en Leontina Deburck b. v Wervick. Huwelijken: Joseph Boudewyn en Eulalie Van- denabeele b. v. Wervick Emeric Colpaert v. Lich- tervelde en Octavie Roussel v. Wervick. Yper 11 Mi 4 Mei Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Eieren de 25 Kortrijk Bitterpeën, per 100 ke Witte tarwe pr Heet. Roode tarwe Rogge i Haver i Aardapp. gele, 100 ko I Boter, per kilo Eieren, per 25 Koolzaadolie, ko 100 Lijnolie Koolzaadkoeken Lijnkoeken Dixmude, Tarwe, per hectoliter Rogge, Aardappelen Boter, per kilo Eieren, per 25 stuks Rousseiaere Oude Tarwe, 100 k» Roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, per kilo Eieren, per 25 1910 Suikerijboonen, 1911 oogst 1911 Koolz.olie,p 100 kil. Lijnzaadolie, p. 100 k. Kortrijk, 13 Mei - Prijs per kilo op voet. 96 Veèrzen, le kw. fr. 1,16 2e kw.. 0,00 3e kw., 0,98 44 Ossen, «1,13 0,00 0,94 145 Koeiën, 1,12 0,00 0,93 60 Stieren .1,11 0,00 0,92 Anderlecht.-14 Mei. Verkensmarkt. Te koop gesteld 2931 prijs per kilo op voet 1,04 a 1,20. Belg. Schuld leen. le reeks, 2e reeks, 3e reeks, Belg. Congo-leen 1896-1898 1901 uitk. 1909 uitk. 1906 1904 1897 Congo Primes. Annuiteiten (trekk. in Oct.) o/o o/o 1/2 Gemeentecrediet Buurtspoorweg in Juni in Dec, in April 4 1/2 4 3 2 1/2 4 1/2 3 3 3 STADS LOTEN Antwerpen 2 1/2 1887 2 o/o 1903 Brussel 2 1/2 1902 2 o/o 1905 Brussel-zeehaven 2 o/o 1897 Luik 2 1/2 (primes) 1853 3 o/o 1860 2 o/o 1897 2 o/o 1905 Oostende (uitb. 30 fr.) 1858 2 o/o 1898 Schaerbeek (primes 2 o/o 1897 Gent 2 o/o 1896 middelb. koers van 14 MEI voorg. middelb koers 76 25 39 50 68 375 68 375 7025 21 75a 23 - 21 - a 22 - 19 50» 20 25 19 - 20 - 22 50» 23 25 22 75 23 75 21 25« 22 - 22 50 23 50 9 8 50 9 - 2 90» 3 20 3 - 3 30 2 10. 2 20 2 05» 2 15 13 Mei 6 Mei 24 50a 25 - 22 - 23 50 23 50. 24 - 24 50 a 25 - 22 50. 23 - 23 50 24 - 20 50. 21 - 20 50 21 - 24 25. 24 50 25 - 10 10 50 11 12 2 90. 3 10 2 90 3 - 2 20. 2 30 2 20 2 30 71 -» 71 - - - 97 - 88 50 14 14 - 23 - 24 - 23 - 24 - 13 Mei 6 Mei 23 50 a 23 75 a 17 - 22 75 12 - 12 - 2 60. 2 80 3 - 3 25 2 50 2 10» 14 Mei 7 Mei 23 - a 24 - 23 - a 24 - 22 - 22 50 22 - 23 - 20 - 21 - 19 50, 20 50 23 - 24 50 22 50 23 50 24 - 25 - 23 - 24 - 11 50» 12 50 11 12 3 - 3 30 3 - 3 30 2 20. 2 40 2 10» 2 20 23 50 24 - 25 25 25 50 18 50» 18 75 19 - 19 50 71 - 71 - 97 - 88 50

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 5