g 1 [•aairoachieoen (Dascbmachkncn SprceHmachicncn WINKELIERS!! örool fianöcl m Kruidenierswaren* ROBERT MOERMAN 0 rre Valcke, Wij nest in 'tgroot FJepri Masscheleir) T Landfaouwmachieiten f m 6000 Papierhandel "FLANDRIA" Jos-VAN HOUWE&C Dosi! Dosi! Gamille De Salmon Oscar S EG ERS-LAM BERT mm.:. Bekendmaking Den VilFliOEK, Graote Markt, Yper Huis van Vertrouwen Belgisch BYPOTHEEKMMTSCHSFPII en SPAARKAS DOSI! DOSI! FABRIEK VAN MEUBELEN I Mcraerres NRmiMffl C. MOERMAN-VAN HOVE Korte Meersch, 4, Yper. De beste Vloerbollen Depot van .liet vermaard gesteriliseerd tafelwater ROYAL LOUISE-MABIE ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS SINGER "66 SINGER Ontroomers Verfaillie I öpvoig.r» DEVOS GEZUSTERS Naamlooze Maatschappij Eeneest alle uwe keelkwalen Mekanieke Zakken BfihanoBr-Versierder, HIJSELSIHAAI, II, YPER. j If! u ppnNrniQF mhmant iv;V£; la FRRN£RISE-DIRMRNT C. VAN HOUVVAERT Te Kcop ■MAiSON DU CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. finis van uerfrouwen en up| O vnni sll^n overtreffcnöealleconaimnlie 111 ifcl v_ii UUl diiccii Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrole, Bloem, Peper, Kaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN Telefoon N° 157 Pierre Valcke 'I"elcfo011, l<SO. Invoer van wijnen van alle herkom sten van Bordeaux, van Burgondië, van i >urs, van Saumur, van het eiland Sam os, van Spanje, van Portugal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in va ten en op flesschen.Vrachtvrije verzen dingen van alle kosten én inkomrechten door gansch België. Seffens over te neinen scfioone wel gelegene en goede beklante SMls met IJZERWINKEL aan de kust, door uitscheiding van bebrijf. Zich te wenden ten bureele van dit blad. gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. HYPOTHECAIRE i EENINGEN Orondpandobligatiën aan fr. 3,60 t. h. Alle slach zooals Alle slach van VERLOT, KeüKENGERIEF IJZERWAREN bij Emüe COVEMAEKER smid en velohandelaar bij melkerij ELVERDINGHE bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER rpreffelijke Selel Ie Antwerpen, D° 71, KunsÜei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarderOost-VIeteren en Woesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, I Emiel Priem, melkerij-bestuurder. te jonge dochter vraagt plaats als dagmeid alle werk kunnen de. Adres ten bureele van het blad. Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter S op de vitrienen. HANDEL in LANDBOUWMACHIENEN en ONTROOMERS Zonnebeke (Statie) Bij uitscheiding van bedrijf Uitverkoop aan prijs van faktuur bij den Heer HENDRIJCKX koster WOESTEN, alle slach van uurwerken zooals regula teurs, pendulen enz. enz. alsook allerhande paruren, armbanden enz. UIT REDEN VAN STERFGEVAL: Over te nemen den welgeklanten wollenhandel en van ouds gekenden lakensnijderswinkel van Henri BRUTSAERT-DUCLOS Bruggestraat, 3, POPERINGHE. Mp„ ura^nt een SMID eneenLOODBE- Iflcll Vlfljyi WERKER in het Huis CU- VELIE, Hondstraat Yper. Wekelijksche op lage der GAZET T7~ELO de groote Leeuw sterk en lichtloo pende, te koop bij CH. VANHAELE, Zonnebeke. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTR1JK, 47, Doornijkstrzat. ROESSELARE, 108, Oostraat. POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERV1CK, 5, Ooievaarstraat. Huis Maria Warlomont. hondstraat,26, yper. Groot assortiment der laatste nieuwigheden Paletots—Kostumen— Rokken—Impermiables - 1 Groote keus van blousen - Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS-HANDSCHOENEN. som L'UNION SYNDICALE, van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 30, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL. Borstpastiilen DOSI Borstpil DOSI Prijs per 4 lZf\ doos fr. l'vJO Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du Grej- fe, 44, Brussel. Rousselaere in 't O root Hulphuis tot Yper.— Papierhandel WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden .HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne, groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toiien, Linoleums, Bedderlen, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. voor dezer, Rijs»elstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de V A N D E N P E E R E B O O M P LA ATS N° 8, Groote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, manassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige Prijzen Huis van Vertrouwen. K^BK hjw.-^feüfet SkS&SI .M PARIS sur la FRANfAISE-DIAMANT Vgence BeigeFR. HO FLACK. Ypres «tic- aangenomtn cioor het BELGISCH LEGER HUiS OOR DEN VERKOOP IN 'T KLEIN 35, NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GESTICHT IN 1881 HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Maatschappelijk kapitaal fr. 10.000,000 :Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen fr 5 545,198 42 Terugbetaalbaar bp vasten termiin of per annuïteiten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopeu en opbouwen van huizen. Bedrag der Annuïteiten te betalen om eene som van fr. 1000 terug te geven in kapitaal en intresten Duur Annuïteiten 5 jaarfr. 226 30 10 jaarfr. 124.90 15 jaarfr. 91.60 n Duur Annuïteiten 20 jaarfr. 75 30 25 jaarfr. 65 80 30 jaarfr. 59 60 SPAARKAS Interest fr. 3.25 o/o op stortingen van korten duur en 360 o/o op stortingen voor overeengekomen termijn --VERHURING van BRANDKOFFERS. Kostelooze inlichtingen bij de agenten AtVoomers - maai pik - bind - rakel - zaai braack tn waschmachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders.gupiellen aalpompen, waterpompen lessorieegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen stoven. ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen MEUBELMAKER RIJSELSTRAAT Nr 88 YPER en HONDSTRAAT Nr 12 GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. Prijzen buiten alle Concurrentie! NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter -, Edouard Thys, onder-voorzit ter-, Alph. Ullens de Schooien, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean delta Faille de Léverghem, voorzitter; de g Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Coliinet-Plissart, Baron Auguste Deibeke, Edouard 1 Joly. de Graaf Oscar Le Grelle. UITGIFTE VAN GRONDOBL1GAT1EN aan 3 60 o AGENTEN L. De Saegher, Rijselstraat, 45, Yper. J. Bayart, Notaris, Becelaere. B. Smis, Koster, Oostvleteren. F. Thiers, Koster, Proven. C Van den Berghe, Onderwijzer, Watou. Amédée De Busschere, Langemarck, G. De Haer>\ gem. secr., Poelcapelle M. Verbeke, Ploegsteert. Ch. Hassebvoucq, gem. secr., Wytschaete. Alph. Boticquet, Moorslede. S. Van Walleghem, gem. ontv., Zonnebeke J. Van Eislande, onderwijzer, Vlamertinghe. jj Vertegenwoordiger voor België en 't Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimachicn (HASSiA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappelsorteerders (FIXI) allen afkomstig uit de beste wereldberoem de Duitsche werk huizen. Vertegen woordiger voor de arrondissem. Yper en Rousselaere der Verders te verkrij gen alle slach van landbouwmachienen van eerste hoedanig heid en laatstp nieu wigheid aan Priizen tegen alle C0NCURRE8TIE. Mijn magazijn is voorzien van alle soorten van machie- nen en zijn alle dage zichtbaar. I 1.111 tel Naamlooze Vennootschap 27-31, Oud-Kleêrkoopersstraat, BRUSSEL. GESTICHT VOLGENS WET VAN 13 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886 KAPITAAL 700,000 fr.-TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of teschrij- ven aan het Bestuur of aan M. Arsène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. Heeschheid - Ontsteking - Ontvlam- ming gevolg van hoofdverkoudheid -hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS j 1.50 FR. De Galpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen slechte spijstecring, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz... enz... YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. Poperinghe Apotheek Ph. MONTEY- GNE. Rousselaere: Apotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 6