Katholiek Volksgezind Sleekblad DE 2 JUNI 1 Dl Dl Stemt voor de katholieken Provinciale Verkiezing Dl H jjj 9 van boven op den kop onder NR1 GELDIG STEMMEN OHDEfl NK1 boven li katholieke lijst Het ware niet geldig NietB L A N C stemmen Stemt allen 1 onder N° Sinxen YPER en ARRONDISSEMENT KATHOLIEKEN Katholieke Partij ARRONDISSEMENT YPER t Verkiezing van 3 Volksvertegenwoordigers Niet panacheeren? Wat is panacheeren Panacheeren is stem men voor kandidaten van verschillige lijsten. Wie panacheert maakt zijn stembrief ongeldig opgepast dus EEN DOP op Zondag 9 Juni 1912 Kom o Heilige Geest YPER DERDE JAAR N° 22 Wekelijksche Oplage O O O nummers ZONDAG 26 MEI 1912. TELEFOON N° 137 pr¥ O. Bras«Tavernier, BOTERSTRAAT, 62, YPER. ARRONDISSEMENKORTRIJK-YPER Kiezing van 4 Senatoren den 2 Juni 1912 De oogen van gansch li op België. Ze zoeken Vercruysse Fraeijs de Veubeke Vanden peereboom Plaatsvervanger Landas LIBERAAL Plaatsvervanger: I LIBERAAL ARRONDISSEMENT YPER den 2 JTiani 1912 het katholiek Europa zijn gerich wat er op dien dag zal gebeuren welk lot ons wacht; langs welken weg België zal opgaan. België is rustig, rijk, weeldig en ge lukkig boven alle andere Janden. België is vrij in 't uitoefenen van zijn godsdienst. België is vrij in 't geven van zijn onderwijs. België bezit zijn koloniën, zooveel be lovend onder alle opzichten. België eerbiedigt de Kerk, bemint zijn Vorst, wordt boven alle landen geprezen. En op het zien van deze hemelsche ze geningen vraagt men zich af: zal België dit nu alles verliezen of zal het dat alles bewaren Daarop zal 't geweten van eiken kiezer antwoorden, hij zal beslissen wat er van zijn Vaderland komen zal? Heil of onheil? j Zal België een tweede Frankrijk wor den? Een tweede Portugal De prooi der Vrijmetselarij? Kiezers met een klinkend NEEN'T Antwoordt op 2 Juni. Verstandige liberalen die den hals niet willen buigen voor de socialisten, zullen katholiek stemmen, onder N° Colaert Van Marris Begerem LIBERAAL Plaatsvervanger LIBERAAL SOCIALIST SOCIALIST SOCIALIST Plaatsvervanger SOCIALIST SOCIALIST SOCIALIST L' Express radikaal blad van Luik laat weten dat de kamerzetel van M. Nolf, door de schuld van de afzonderlijke lijst der socialisten, groot gevaar loopt. Katholieken, indien het zoo is, vervult allen HEEL uwen plicht. HOE DAT? Een puntje zwart maken, maar één punt je. Dit puntje zwart maken boven de naam van de kandidaten. Dit is de beste manier en de zekerste om niet te missen. Dit is het bewijs dat men stemt uit princiep voor heel de lijst en niet voor een of ander kandidaat. Daarom allen gestemd on der IV" l boven op de katho lieke lijst. Stemt niet boven op de lijst en nevens den naam van een werkelijken kandidaat. Stemt niet nevens na men van kandidaten uit verschillige lijsten. Stemt niet nevens ver schillige namen eener zelfde kandidatenlijst. Weet wel dat gij op dezelfde wijze niet stemmen moogt in eene senaat en kamer- i kiezing als in een gemeentekiezing. Maakt slechts EEN PUNTJE zwart HET PUNTJE Waarom blanc stemmen Mannen van orde, rust en vre de, mannen van werk, handel en nijverheid, mannen van za ken en ondernemingen stemt gij blanc dan stemt gij ten pro- fijte van liberalen en socialisten de samen- verbonden, en de eerste de slaven van de andere, in het land van onrust, de wanorde brengen zullen en alzoo alle zaken, alle voorspoed en vooruitgang zullen ten on deren brengen. Daarom niet" BLANC» stemmen maar allen voor al de kandidaten der par tij van orde van ruste en vrede, van voor spoed en vooruitgang; voor de kandida ten der Voor de katholieken die den Godsdienst in eere houden, onze kinderen eéne goede opvoeding geven, onze ouderlingen en zieken toevertrouwen aan edelmoedige liefdezusters en in den priester eenen tnensch begroeten en eerbiedigen die goed doet rondom hem en schatten van zalig heid en liefdadigheid uitdeelt. Voor de katholieken die uwe belangen ter herte namen nij veraars en handelaars, met orde en vrede te bewaren onmisbaar Ivoor stoffelijke welvaren met wegen en straten te leggen, Waterwerken uit te voe ren, die vervoer en betrekkingen verge makkelijken tot uwe bate en gemak. Voor de katholieken, die eene machtige beweging op touw zetten voor u, mid denstand. en eerlang met eene wijze volledige wetgeving en. breederen syndi- calen onderstand zullen vooruitkomen. Voor de katholieken, Landbouwers,» die uwe beste vrienden zijndie tal van kalsijden legden en graviers, de verzeke ringsinrichtingen van akker en stal bevoor- deeligden en de machtige boerenbeweging stichtten en in 't leven houden die als een der voordeeligste maatschappelijke werken mag aanzien worden. Voor de katholieken zult gij stemmen, gij a werklieden want, zij waren immer uwe vrienden. 't Waren katholieken die gewetensvol voor 't onderwijs zorgden uwer kinders; katholieken die u troost en hulp uitdeelden; katholieken die u toelieten eigenaars te worden uwer huizen aan de voordeeligste voorwaarden; katholieken die den arbeid regelden uwer vrouwen en kinderen; ka tholieken die 't minimum van loon invoer den katholieken die den patroon ver plichtten u schadeloos te stellen bij een werkongeval; katholieken die den pensi oenwet inbrachten katholieken die 't rechtveerdig en vredelievend verenigings leven wakker riepen, waar ze uwe plichten vooriiouden maar durven roepen, zoo luidde als wie ook, dat de loon van den werkman achterhouden of niet voluit be talen stelen is en dat de menschen broe ders ondereen zijn die malkaar moeten beminnen en eerbiedigen! i En gij zoudt den rugge keeren, werk- lieden, naar die mannen, en niet luidop bevestigen, ter gelegenheid der kamerkie- zing, dat ge dankbaren zijt en verstandige menschen, die hun geluk niet zienlinge j weggooien om u in het gevaarlijke onbe-1 kende te wagen? Neen, dat niet, den 2 Juni zult gij aan j onze zijde staan en samen met landbouwers en burgers die partij huldigen als de waar- borgster van vrede en vooruitgang. Katholieke Vereeniging KAN 13 I DATE IV YPER le Kanton M. D'HUVETTERE C. notaris, gemeen teraadslid te Yper u. 1. M. IWEINS D'EECKHOUTTE H. ei genaar, gemeenteraadslid te Yper u. 1. YPER 2e Kanton M. BIEBUYCK A. advokaat, gemeen teraadslid te Yper. M.de THiBAULT de BOESINOHE bur gemeester van Boesinghe u. 1. M. VANNESTE FL. brouwer burgmees ter van Woesten. u. 1. Kanton PASSCHENDAELE M. LAMMERTYN C. landbouwer te Moorslede u. 1. M. PARRET H. notaris te Zonnebeke u. Ir Kanton POPERINOHE M. LEBBE H. handelaar te Poperinghe Kanton ROUSBRUOGE-HARINOHE M. BRUTSAERT burgmeester van Wa- tou, u. 1. M. DEQUIDT CH. te Loo u. 1. PLAATSVERVANGERS M. BRUTSAERT H. geneesheer te Wa- tou. M. FEYS brouwer burgmeester Beveren. Kerkelijke Kalender. I Al \vat[opstel,(aankondigingen, inschrij vingen, en7, betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgev er gezonden worden. Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken AANKONDIGINGEN Gewone aankondigingen 10 c. per reke: Rechterlpke aankondigingen: 1 jr, de reke, Groote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. - Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. n "L n s, Jadaar ligt het groo'ste gevaar b>j eertc verkie zing, en vooral nu. Blanc stemmen, is niet stemmen, is een wit briefje, een ongestempeld briefje in de stembus werpen. Daar wij nu vóór eene omstandigheid staan, waar het op ecnige stemmen kan aankomen, kan blanc» stemmen oorzaak zijn van de grootste onheilen die 't Vaderland ooit kunnen overkomen. Wie draagt dan de verantwoordelijkheid Een brave kiezer is misnoegd, ik weet niet waar om, hij stemt blanc Een ander wil geen partijschap, hij wenscht onzij dig te handelen, hij stemt blanc Een derde zegthet zal op mijne stem niet aan komen, hij stemt blanc Een vierde besluit dat op de lijsten van de God en Vaderlandsviianden deftige namen staan, maar om niemand te misnoegen hij stemtblanc Een vijfde oordeelt dat men ten onrechte zulke menschen, liberalen, godsdiensthaters, kerkvervol- gers, kloosterstrijders noemtvermits zij het hem zoo hebben wijs gemaakt. Nu, de kiezing naderde Maar toch indien hij voor hen stemt, wat kan er gebeuren neen, hij stemt blanc Een zesde peist dat hij moet voorzichtig zijn, dal de tegenpartij zou kunnen onlusten verwekken, op roer maken, en hij oordeelt dat het veel beter T eenigen dier laweitmakers wat te kortvlerken als z te hoog willen vliegen, maar... ja, waarom al' niet? Hij stemt blanc en zoo op het einde van 't spri bewerkt men zijn eigen onheil en dit van eer ander. Zondag 26 Mei.-SINXEN. De plechtige vergadering der geloovigen herinnert ons van daag levendig aan die der Apostelen en leerlingen, welke plaats vond in de Eetzaal van Jerusalem, vijftig dagen na Paschen. De H. Maagd en de apostelen volhardden eenstemmig in het gebed om de zending van den H. Oeest af te wachten, die als Voor- spreeker, Trooster en Leidsman onzer zielen het werk, door Jezus-Christus gedurende zijn sterfelijk leven begonnen, tot aan het einde der wereld moest voltrekken. Vereemgen wij ons ook naar het voorbeeld der Apostelen in het gebed, en vragen wij met vertrouwende uitstorting van den H. Oeest met zijne gaven en genaden Evangelie van Sinxen.- In dien tijd zeide Jezus tot zijne leerlingen Wie mijne geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het die Mij bemint, doch wie Mij bemint zal bemind worden door mijnen Vader, en Ik zal hem beminnen en Mij zeiven aan hem openbaren. Hem zegt Judas, niet de Iscarioth Heer, hoe komt het dat Oe aan ons U zei ven openbaren zult en niet aan de we reld Jezus antwoordde en zeide hem Indien iemand Mij bemint, zal hij mijn woord onderhouden, en mijn Vader zal hem beminnen, en tot hem zullen We komen, en verblijf bij hem ne men. Wie Mij niet bemint, onderhoudt mijne geboden niet. En het woord, dat ge hoort, is niet het mijne, maar van den Vader, die Mij zond. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, tijdens Mijn verblijf bij u. Maar de Helper, de Heilige Geest, Dien de Vader zenden zal in mijnen naam, Die zal u alles onderwijzen, en u herinneren alles wat Ik u zeide. Vrede laat Ik u, mijnen vrede geef Ik u. Uw hart worde niet ontsteld, noch bevreesd. Qe hebt gehoord dat Ik u zeide Ik ga heen en kom tot u. Indien ge Mij bemindet, zoudt ge u verheu gen, omdat Ik tot den Vader ga want de Vader is grooter dan lk En thans heb Ik het u gezegd, vóór het geschied is, opdat gc, wanneer het geschied is, gelooven moogt. Niet veel meer zal Ik metu spreken. Want de heerscher der wereld komt, en in Mij behoort hem niets. Maar opdat de wereld erkenne dat Ik den Vader bemin, en zóó doe gelijk de Vader Mij bevel gegeven heeft. (Door deze laatste woorden, eenige uren voor zijne gevangenne ming uitgesproken, geeft de goddelijke Zaligmaker te kennen dat Hij *it eigen verkiezing den dood aanvaardt om den wil zijns Vaders te volbrengen^. Maandag 27.-Tweede Sinxendag. Dinsdag 28. - Derde Sinxendag. Woensdag 29. H. Mciria-Magdalena (feest uitgesteld van 27en dezer). Donderdag 30.-/ƒ. FercLinandus belijder H. Felix, paus en martelaar. Vrijdag 31.-/7. Angela Merici, maagd. Zaterdag 1 Juni.-Junimaand toegewijd aan het H. Hert van Jesus. Woensdag 29, Vrijdag 31 Mei en Zaterdag 1 Juni, quatertem perdagen, Vastendagen. (Vertaling van tien Kerkzang Vetü Sancte Spiritus) Kom, o heilige Geest, en zend, van omhoog ons toegewend, eentn straal van goddlijk licht; Kom, der armen Vader, kom, rijk-met-gunst-bela- den, kom klairder die het harte richt. Trooster van het droef gemoed, zielbezoeker, zacht en zoet; bad dat wzldoet en verfrischt Rust, als arrebeid vermoeidkoelte, wen de hitte schroeit, troost, die onze tranen wischt Licht met zaligenden gloor, schitter diep het harte door van het volk dat u belijdt Buiten uwen wil en wensch, is er niets in eenig mensch, Niets dat vrij is van verwijt. Wasch het schoon wat morsig issproei wat dor is, weder frischmaak wat ziek is weer gezond, Maak wat koud is weder warm buig, wat stijf is, met uw arm, en geleid wie 't spoor niet vond. Stort op 't kristen volk, op 't uw, dat zijn hope stelt op u, uwen zevengavenvloed. Laat ons leven deugdenrijk, laat ons sterven hei- ligüjk laat ons erven 't eeuwig goed. Amen. Alleluia. Mimpbfppct Een feest dat terecht welgelukt mag mlUlGMIiCol. genoemd worden, is zeker wel het muziekfeest op Zaterdag 18 dezer, gegeven door de zanjzmaatschappij L'Orphéon met de welwil lende medehulp der Cercle symphonique Yprois beide onder het bestier van den Heer A. Van Egroo. De twee vierstemmige mannenkoren «Trianon» van L. Delibes, en De Nacht van Fr. Paepen, werden vertolkt met zooveel juistheid en zwier, zooveel smaak en gevoel, wat men alleen van kunst maatschappijen zou durven vereischen. Zangers en bestierder oogstten aller goedkeuring. Ook de Cercle symphonique door uitvoering eeniger klassieke werken van Mozart, Mendelsohn, Haendel en Beethoven, verwekte aller bewondering, zn bezegelde opnieuw hare goede naam en faam. De jonge klarinetspeler, Daniël Jolyt, in de ver- (olking zijner Fantazia getuigde van een onbe- Kend, doen machtig en gevoelig kunstenaarstalent. Daverende toejuichingen begroetten derhalve den jeugdigen kunstenaar. Waarlijk het feest strekt ter eere der uitvoerende leden der beide maatschappijen, en 't levert een lieuw bewijs der verhevene toonkundige hoedanig-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1