Wat hebt gij gedaan voor de werklieden? MEETINGEN Kiesvergadering De blauwe meeting H. ROORYGKpastor van Westvleteren. KONGO Oorlog aan den Godsdienst YPER Volkshuis Groote op Zaterdag i Juni te WERVICK Dood en Begraafnis Knnmklllkp Funfsrp CONCERT Werken van L imnmMljHC rdlIldlE Qanne qp Maandag,2e Sinx n Staikharmnnip concert op zondag 26 mu De Kongoboot Bruxellesville is Maandag rond half 6 in Antwerpen toe gekomen; Bevonden zich aan boord eerw. paters Casius en Kaff der Paters van den Heiligen Geest. Zaterdag aanstaande vertrekt de boot terug naar Matadi. Brieven en nieuwtjes dus aan de verre vrienden tegen Donder dag avond ter post. Antwoordt eens op ditvraagske, heeren liberalen gij bedriegers van den werkman,'zooals het socialiste blad Le Peuple zelf u noemt. Gij antwoordt niet? Wel wij zullen het woord geven aan ditzelfde socialist blad Binst 60 jaren, hebt gij liberalen, niets anders op den tafel uwer vol gelingen opgedischt dan pastoors en kloosterzusters. Gij wilt voortgaan met hun dien schotel voor den neus te duwen! Maar past op, de werkmen- schen zijn dat spel beu, en ze zou den wel kunnen de schotels op uwen kop in brokken slaan Dat schrijft Le Peuple De VOORUIT, een ander vriend der liberalen, schrijft ook Wat de liberalen voor het volk gedaan hebben Wel eenvoudig niets. De socialiste leider Vandervelde hield staan, dat de liberalen, eens aan 't bewind, niets meer zouden doen. Nog een woord uit LE PEUPLE, «Zoo lang de liberalen aan 't hoofd waren, heb ben ze niet de minste hervorming en verbetering ingebracht. Zij hebben de werkmenschen bedrogen, om met de kie zing hun stemme te blauwen. Hunne werken? Hier volgen ze in vier woorden. ZONDAG 26 Mei Sinxen te Locre te 7 1/2 u. 's morgens te D ran outre te 11 u. te Cluytte-Reninghelst te 11 u te Nieuwkerke te 3 u. 's namiddags te Gheluwe te 3 1/2 u. te Wervick te 4 3/4 u. te Poperinghe te 6 u. MAANDAG 27 Mei te Oostvleteren te 8 u. 's morgens op den Bizet te 10 u. te Crombeke te 10 u. te Westvleteren te 11 u. te Bixschote te 3 u. 's namiddags te Waasten te 5 u. DINSDAG 28 Mei te Komen te 7 3/4 's avonds te Voormezeele te 8 u. 's avonds. WOENSDAG 29 Mei te Watou te 7 u. 's avonds om 8 u. 's avonds. Brokkelingen uit eene beroerde en mislukte meeting! Leve de katholieke partij! Boesinghe. Elverriirtghe. Katholieke Jonge Wacht Onder IN"0 1 Gheluwe. Oostvleteren. Poelcapelle. Waasten Watou. i Sterfg-eval WELEERWEERDEN HEER heden van hun leider bestierder, den Heer A. Van Egroo. Aan Hem, alsook aan de heeren J. Antony i n L. Nuytten, de ontwerpers van het f est, onze bes c gelukwenscheu, onzen vur.gen dank. Een toehoorder dag om 12 ure. SPELWIJZER 1. Marche Lorraine. 2. Openingstuk op 'tzangspel «lesSaltimbanquts 3. La Czarine Mazurka 4. Fantazia op «Terpsichore. 5. La Housarde Krijgswals. utnUblIfllniUniBq12 (Sinxen) om 12 ure. SPELWIJZER 1. Strasbourg, allegro militaire Andrieu. 2. Stradella, overture De Flotow 3. Fantaisie de Topérette La Manolita» De Lambert 4. Don Pasquale, pot-pourri Donizetti 5. L'or et Targent, valse, Lehar. —Zaterdag laatst, rond 1 uur, heeft men den ge- naamden Ernest Vermeersch, in zijne woning S. Jacobsstraat, aan een balk opgehangen gevonden Sedert eenige dagen was hij zeer opgewonden Men denkt dat armoede en gebrek de oorzaak zijn van die treurige daad. —Zaterdag morgen had de veearts Segier Edm. van Zantvoorde, zijn rijwiel geplaatst aan den in gang der herbergDe Zon op de Oroote Markt. Toen hij buiten kwam, bestatigde hij dat zijn rij- wiel door een slimmen vogel was ontsnapt geweest. Eene aanklacht werd bij de politie ingediend. i gevaar dat de antiklerikale bet zelf niet meer ver duiken, en M. Nolf en zijn olauw gezelschap met 't Was verleden Zondag doeninge bij de libera len om de wille van de komsfe van M. Nolf. Mu ziek, stoet en ommegang waren de voorafgaande plechtigheden der traditioneele meeting. Verre van ons die Heeren het genot te misgunnen, elkander eens weder te zien, om wederzijds leed en lijden, angst en vreeze te vertellen, om raad te slaan en advies te zoeken hoe zij het best aan boord zouden leggen het dreigend gevaar te ontvluchten, M. Nolf op 2n Juni aanstaande door de mande te zien j vallen J O neen, wij misgunnen het hun niet, al halen zij alsdan ook hun herte op, de waarheid te verdraaien, beloften te doen en kaloten te pluimen Maar zegt, bestaat er werkelijk gevaar voor M. Nolf, of zijn 't enkel uitvindsels van katholieken en socialisten Gevaar, of er gevaar bestaat Daar bes'aat zulk he jn bl een ei op zitten als een hooischelfZe weten zij maar al te wel dat er gevaar bes'aat, en ze mogen zij afkomen met de uitslagen van over twee jaar en met cijfers werken zooveel ze maar kunnen, ze zul len zij daarmeêhet gevaar niet weg nemen en ook niet de oogen verblinden van al wie een beetje klaar zietDe liberalen van 't Ypersche, strij den dezen keer in heel andere voorwaarden dan over twee jaar! Vooreerst, de socialisten kwamen alsdan niet op, maar stemden eenparig voor M. Nolf en Cie. Nu. stellen zij zich afzonderlijk voor, en wat M. Nolf ih zijn Goede Woord ook van zeggen moge, alle hagen beschudden wind, en al is de socialistische partij, op haar eigen genomen, in ons arrondissement eene partij zonder belang, on bekwaam iets te worden of iets uit te voeren, ze zal zij toch M. Nolf een ernstig getal stemmen ont nemen, en zijn vroegeren overschot deerlijk doen smelten. Dat is één Ten tweede de liberale partij heeft sedert twee jaar van hier schromelijk van haar crediet verloren! Sedert zij het land door aan den leidband der socialisten looptsedert zij hare vrijheid van han delen heeft verloren sedert de liberale kamerleden in eene vlagge van woede roekeloos qunne toekom stige goddelooze plannen hebben laten kennen, sedert dien zijn vele verblinde oogen open gegaan, en talrijk zijn zij de kiezers, die nu inzien dat zij grootelijks zouden missen, met langer nog voor M. Nolf, die liberaal is gelijk een ander, te stemmen en in de Kamer te behouden. Dat is twee 1 Ten derde, de katholieke partij heeft onafgebro ken en eensgezind gewrocht om haar gelederen te versterken, om hare vrienden te doen kennen en hare vijanden te ontmaskeren en dat is drie Zoo kwam het bijv. er op aan, de kiezers te doen inzien, dat de liberalen van het Ypersche het ver bond met de socialisten hebben geweigerd, niet omdat zij het rood programma en de roode wer king afkeuren; niet uit vijandschap tegen het socia lisme; niet omdat zij met de stemmen der socia listen niet meer zijn gediend, maar omdat zij 1» er gevaar in zagen met de socialisten samen te span nen, daar de lauwe kiezers en de onverschilligaards, die het nu toch zullen doen, hun alsdan den rug zouden toekeeren, en 2° omdat eenige liberale geldkoffers er niet over konden, met lieden, waarop zij alt'j 1 met onverschilligheid en minachting heb- btn ncêrgezien, te moeten verbroederen en hand in hand loopen Ze missen dus deerlijk, de eenvoudige lieden, die meenden dat M. Nolf een engel is, omdat hij de socialisten heeft wandelen gezonden, terwijl zijne collega's en vrienden elders met hunne roode bond genoten arm aan arm, de steden en de buiten af zwieren Ja zeker zij missen M. Nolf is liberaal geen haar min, hij is daarbij liberaal zooals al de liberalen nu zijn, verkocht en geleverd en draaiende naar alle winden. Hij is lid eener partij waarin hij persoonlijk niets heeft te zeggen, maar waar hij integendeel, juist als zijne gezellen, gedwee de be velen heeft te volvoeren en de grillen heeft te vol doen van de opperhoofden en de bazen, die, ni - mand anders zijn, dan de goddelooze truweel- c moortelbroeders, de prins kadosen, de ridders va i den bijl en de schaar en tal andere hansworsten der vrijmetselaarsloge. De zetel van M. Nolf loopt dus gevaar, en geene der drie strijdende partijen die het niet weet, maar, de kiezers mogen nu zoo onnoozel niet zijn, hun door de socialisten te laten wijs maken dat hij voo- hen zal zijn. Al wat zij kunnen, om hunne kolere op de liberalen uitte werken, is een lnndje toeste ken om M. Nolf zijne passe-partout te onderteek^ - nen, en zooals hij overigens met hen d e nu o ik wandelen te zenden. Het is ook aan niemand ontsnapt, dat de liberale stoet en de meeting in geestdrift op verre na niet zijn geweest wat zij eertijds waren. De werkmen schen vooral, die voelen dat er voor hen niets dom mer is dan bij de liberalen te loopen, zijn achter gebleven en zullen het katholiek leger vervoegen. Achter 't liberaal muziek, bestond heel de stoet lo uit den ét at major habituel te weten 3 of 4 groote katten, een paar enrage"s en 2 of 3 ka- zakkedraaiers, 2° uit de leden van het comiteit leden die in den raad tellen a's O's in 't cijferen Van de tien dezer zijn er negen die uit dankbaar heid voor de katholieken zouden moeten stemmen, omdat zij kleine handelaars en verkoopers zijn, die hunne klientele en geldwinste op de katholieke buitengemeenten moeten gaan zoeken, bij katho lieke neringdoeners en winkeliers, die hen heel ze ker de strate zouden wijzen moesten zij weten met wien zij te deen hebben. Onze katholieke buiten lieden, zouden in hun hand niet moeten kijken om le zeggen Mijnheere van Werwick zie man daar is de deur. Oe zijt gij liberaal, hewel, ga, ver koop en lever gij bij de liberalen, wij hier, zijn katholiek Oij zijt gij hier op uwe plaats en bij uwe soorte niet3° uit eenige beschaamde werk lieden, die hun brood bij de heeren van n° 1 en 2 verdienen en niet verder kunnen dan meêloopen. Men moet toch geene fijne oogen hebben om niet te zien dat die menschen heel wel weten en voelen dat er hun aan den hals een slavenkoord slingert Buiten de leden van den stoet, droop hier er daar nog een burger, een ambachtsman of neering- doerer ter meeting het blauw huis binnen. Bi; dezen ook viel het niet moeilijk op het aangezien te lezen, dat zij inwendig redeneerdenWij ko men naar hier, en nochtans moesten wij met de liberalen alleene leven 't en zou er tot onzent zeker- lijk zoo weeldig niet gaan Nu, wat de eigentlijke meeting betreft, wij achten het onnoodig er vele over te zeggen, g'hebt gij, vrienden, er den dag zelve, in herbergen en verga deringen, met het blauw-rood spektakel, ge noeg hooren meê lachen. Een hoogst gele ofbaar persoon, telde in de zale 171 menschen die de jaren vao verstand hadden bereiktHonderd een en zeventig! Geteld vóór dat de socialislen aan de deure vlogen, en de Meenenaars en de jongens van 7 jaar voort meege rekend *Telt nu van die 171 af 1« zes of zeven socialisten die de plate moesten poetsen 2« een goed dozijn kleine jongens die wegliepen nadat zij ondervonden dat er niets te betrapen viel en 3? een tiental groote personen die ten halfsten de redevoering wegtrok ken al knotteren Hij zegt juist hetzelfde als over twee, zes, tien jaar enz. We kennen nog zijn afge zongen liedje van naaldeke tot draid van buiten en... lezers, g'hebt mits te vermenigvuldigen door twee het juist getal blauwe Wervicksche en Mee- nensche ooren welke de welsprekendheid van Mr Nolf tot het eindeke toe hebben afgeluisterd Niet te verwonderen dus, dat de H. H. inrichters X. Y. Z. in hunnen blauwen spijt, van kolere tegen de steenen hadden gevochten De Mier. 't Was korte dagen voor de liberale meeting. Een baardloos liberaal kiekenhoofd - gerekend on der de leden van 't Comiteit in den stoet en o rk een van deze die de katholieke winkels afloopt-zit in een der bijzonderste café's van de stad de pom made van zijn haar glad te strijk n en te boffen. De socialisten stoeft de pronker, mogen naar de liberale meeting komen, ze zuilen er wel aan- veerd worden. We slachten niet van de kil >ten van St Paul, de meeting houden met gesloten deuren. Bij ons is de ingang vrij en zonder complimenten. De onvoorzichtige en ondervindinglooze blanc- bec had te zeere gesproken De liberale meeting gaat beginnen. Een welgekend socialist trekt 't liberaal huis onverschrokken bin nen. Zijne oogen vonkelen en staren levendig in het rond. Zijne knevels echte borstels staan van vriendschap recht omhooge en reiken hem tot bachten de ooren zijne uitgestokene borst, door den storm die in haar binnensle loeidt opgewollen, trekt twee stappen de zale vroe ger binnen dan de reste van zijn lichaam. Ziet 't is een echte pruis Een heer der feestcommissie, die poortier speelt heeft de verschrikkelijke personage spoedig in de gaten. Komt gij om te luisteren iuidt de vage. -Ik kom om tegen te spreken klinkt het kort en goed. De poortier, die heel wel weH dat er in de mee ting vele, zeer vele zal tegen te spreken vallen, en die den spreker in geen nesten wil steken, trom melt een deel zijnermannenop en...de roode «pruis> met zijne lange knevels, zijne pistooloogen en zijne opgezwollene borstkasse vliegt aan de deure De liberale redenaar is ondertusschen aan den trek. Hij is bezig metne <flauwen> uiteen te doen Mijnheerenzegt hij. «een politiekommissaris vindt op de strate een hondje, hij weet niet waar 't diertje 't huis wijzen, hij neemt het op en draagt het naar huis, verzorgt het en krijgt nadien van den teruggevonden eigenaar 50 centiemen daags voor het onderhoud Het hondj - was in alle geval het uwe niet en ook niet van een liberaal want gij noch zij zoudt zoovele aan den politiekommissaris niet ge ven klinkt het van achter in de zaal. 't Is eene schande schreeuwt de redenaar met gebalde vuisten een beetje verder de treins tus- schen Yper en Kortrijk zijn echte beestewagens en daar stopt men menschen in G'hebt gij in alle geval daarover niet te klagen, meent een ongeduldige toehoorder, die. voelt dat de r< denaar niet weet van welk hout pijlen gemaakt om h-t katholiek Bestuur te hekelen, reizen wij in die wagons, gij reist er niet in, want om naar Bruss I te gaan horken en knikken zit gij met uw gat in Oe zachte kussens van een reservé 't Krakeel tusschen de buitengestoken socialist rut zijne lange knevels en pistooloogen en Mr den p ortier duurt aan de deure van «'f huis voort. De pruisn over van kolere, zwaait en zwiert de armen als zoevende molenwieken in 't ronde, hij is waarlijk bezeten De rijke poortier die niet geerne van de brokkelingen zou vangen staat in de half ge- op nde deur gereed om bij 't eerste gevaar voor de neuze van den pruis toe te lappen. Ik ben gekomen in den naam der werklieden partij tiert de kolerige pruis -Wij, zijn de werklieden partij, antwoordt de rijke poortier die niet meer weet wat hij zegt. Bij die leugenachtige woorden wordt de pruis verschrikkelijk om zien van gramschap. Wat zegt gij de werklieden partij! GijGez jt een liberaal een advokaat opgekweekt met fransch- brood en pap De meeting is uit. De beroerde gebeurtenissen en de flauwe redevoering hebben een koud stortbad p den liberalen geestdrift gegoten. De toehoorders zijn elk al ne kant in gepeinzen weggedropen. D<- n denaar zucht Hij voelt dat zijne actiën in Wervick schrommelijk zijn gedaald. Zal ik nog ooit naa - Wervick weerkeeren s Ie kwellenda gedachte die hem bezig houdt. Neen, Mijnheer, ge zult gij naar Wervick ni t meer weerkeeren, toch niet met den titel dien gij nu draagt. De overgroote meerderheid der kiezers, dit om uwekomste onverschillig bleef, zal 't u Zon dag aanstaande wel wijs maken. Ze zond u juist ds Lodewyk XI met de sterrekijker deed, met de«e beteekenisvolle woorden henen Ga in vrede, Mijnheer, ga in vrede De Mier. j Vandage om 5 1/2 groote meeting in het Ka tholiek Gildhuis. Vrienden, allen op uwen post en i getoond dat ge katholiek zijt Eerste steen.—Zalerdag 11. heeft de E. 11 George Rustend pastor alhier, de eerste steen ge legd van de nieuwe kloosterkapel samen met din E. H. Berlamont pastor, die de eer had bij den eer sten steen, een eeres'een te leggen. Die kapel die gebouwd wordt door den E H. Pastoor George, zal naar men zegt, een echt kunstjuweel zijn, die de gemeente straf zal ve fraaien en daar bij van groot nut zal zijn, zóó voor de kloostergemeente als voor de bevolking. Mochte de E. H. Pastor George nog vele jaren het geluk hebben van dit schoon werk te genieten -Geitenprijskamp.-Boesinghe boven! Onze geitenboeren bekwamen 259 fr. prijzen dus mei r dan het zesde deel van de prijzen, daarbij bek* - men zij 5 eeremetalen dat toont genoeg dat o geitenras voor geene moet onderdoen. Kiesmeeting.-Woensdag 11. om 7 ure werd in het lokaal der Knechtenschool eene kirsmerti g gegeven die bijgewoond werd door meer dan twi e honderd kiezers, niet tegenstaande het week-rn werkdag was. De vergadering wierd geopend en voorgezeu n door onzen achtbaren heer burgms ester, Het goe e woord wierd kwistig en krachtig gezaaid doirde heeren Van Merris, Biebuyck, nieuwe kandida t voor de aanstaande provinciale kiezing in vervan ging van M. Fraeijs, en door den Heer advok-at Begerem. Krachtig en geestdriftig wierden al de sprekers goedgekeurd en wij twijfelen er niet aan of hun machtig woord zal veel bijgedragen hebben, om de eendracht cn het gezag in onze partij te bewaren en te behouden en ons opnieuw op 2 Juni en op 9 Juni tot eene h e-lijke zegepraal te leiden. 1 De vergadering wierd gesloten door den eerw. Pastoor Berlamont met een hertelijk woord van dank zoo voor de heeren sprekers als voor al die daar .tegenwoordig waren en met eenen warmen oproep tot al de kiezers van Boesinghe opdat zij aan onzen achtbaren heer burgmeester voorts hun vertrouwen zouden schenken met hem opnieuw naar de Provincieraad te zenden waar hij reeds 28 jiar zeteltneen geen verraad mag gepleegd worde i in onze rangen het kan niet het mag niet en dat zal niet veiand ren en dat voör de eere en het welzijn onzer gemeente van Boesinghe niet tegenstaa ide den spijt van degenen die het benijdt. Buiten eenige kleine onbeduidende tegenslagen van gesprongen banden gebroken pedallen en ge kwetste duimen hebben onze jonge wachters hun reisje naar Moorslede goed afgewrocht. Volgens het schijnt hebben zij leven aan den betoogingstoet gegeven Vivat 't Westen 1 en hadde Elverdinghe daar niet geweest er hadde daar ook geen plezier geweest Sinxenmestdag trekkeu wij op naar Meu- lebeke. Al de jonge wachters die medercizen moeten ten 11 1/2 ure stipt vergaderd zijn in den ast bij Arth. David Vooruit 1 jonge krachten 1 leert uwe katholieke overtuiging te durven toonen 1 Leert strijden voor Kaloten boven 11De gilde komt ten deele in de onkosten der reis. - De kafholieke kiesvergadering van Zondag laatst mag onderwelgelukt heeten Boven de 200 kiezers juichten de gevierde kandidaten toe wan neer zij den laster de onbeschaamde leugens en de valsche en onmogelijke beloften der liberalen en so cialisten hek Hen en met bewijzen in d'hand weer legden. Sprekende over den keus dien wij te do?n hebbezz, omden zij klaar en duidelijk dat wij maar één konden doen ofwel voor ofwel tegen God en dat al <!ie nog God, den godsdienst en den ca techismus r> an veerden noodzakelijk moeten stemmen voor de katholieken, Alle kleine persoonlijkheden en mistevredenheden zeggen zij, moeten wijken voor de katholieke alge- meene princiepen. Katholiek en godsdienstig voor uit en vooral Overreden.—Vrijdag avond is alhier een pijn lijk ongeluk gebeurd. In den namiddag was Poly- door Van Heule, landbouwer, wonende te Zillebeke met een wagen tabak bespannen met twee peerden, naar Komen gereden. In het terugkeeren zat hij op zijnen wagen. Gekomen tusschen de herberg 1' F.s- perance en de Kantien viel hij eensklaps van zijnen wagen en rolde onder de wielen die hem over het lichaam reden. Men kwam toegesneld cn men droeg hem in de naburige herberg. Een genees heer diende den gekwetste de noodige zorgen toe. Daarna werd het slachtoffer op eene draagberrie gelegd en naar zijne woning gedragen. Hij klaagt van inwendige pijnen. Zijn toestand is bedenkeli;k. Het feest op den Roozenhoek van verledr n Zondag heeft bijzonder wel gelukt. Schoon was'tom den stoet over de dorpplaats te zien trekken, vo >- renop de vaandeldragers, e' achter 200 mannen in twee reken, dan de jongens met de muziekanten n den spreker M. Seven van Gent gezeten in open rijtuig sloot den stoet. Elkeen vond de liederen welke in den stoet gezongen werden en die bege leid waren van muziek en trommel wel gepast voor de gelegenheid, geerne hoorde ;men de kinderstem men erin gemengd. Op het Roozenhoekje gekomen werden nog eenige liederen gezongen, daarna ging den spreker op het verhoog en begon zijne red Wat hi; daar al uiteengedaan heeft ware te tan? om hier over te drukken, maar waarheid was 'i geen hij zegde over de verdrukking der Vlamingen in Belgie. Dat het volk hem goed verstond bewees de stilte die er heerschte terwijl hij sprak, en zijn gedacht dat zoo iets moest veranderen deelde het ook, dit getuigen de 400 handteekens voor de ver- vlaamsching der Gentsche Hoogeschool, daarbij- gewonnen. Hij sloot zijne rede na allen aangewak kerd te hebben lid te worden van den Vlaamschen Bond welke sedert 6 maanden te Gheluwe gesticht is en die reeds boven de 100 leden telt. Na het zingen van den Vlaamschen Leeuw, waarin bijna allen meêzongen en die eindigde onder het losbranden van 't kanon, begonnen de andere volks vermaken. De heer Sevens deed met eenige vrien den nog een uitstapje op den hoek en vertrok om 7 ure. Iedereen was tevreden over 't feest, verschil - ligen zegden is 't volk van 't Roozenhoekje gekend als 't beste van de gemeente, 't is met reden. Beste, vlaamschgezinde vrienden, ik moet u bekennen dat het getal nummers van Het Yper sche Volk, alle week te Gheluwe verkocht, nog veel te klein is. Het moet, het kan, het zal verme rderen Het blad is immers zoo aantrekkelijk en zoo goed koop. De verkooper ook is aan alle Gheluw- naars bekentRemi Liefooghe van Wervick, Bece- laerestraat 142, die sedert twee jaar alle Zondag het Nieuws van den dag ronddraagt. j Een vlaamschgezinde Gheluwnaar. Als 't zoo voort gaat blij ven wij lang ten achter bij de andere menschen der beschaafde wereld on ze horlog staat al 14 dagen op 6 uur. Is t nu van den morgen of den avo id, 't en staat er niet op te lezen. Dat we inlusschentijd ook niet verouderen 't ware extra 1 Maandag herinneren wij aan al onze mannen is 't de dag dat zij op hunnen post moeten zijn, eerst in de he communiemis en dan op het morgen maal in de zondagschool. De koeken zijn al gebak ken en 't zijn groote. Denzelfden dag om 8 uur komen de kandida ten der aanstaande kiezing in onze gemeente mee ting houden, 't Is te zeggen de kandidaten der lijst no 1. 't Zijn de goe, d'andere en zouden al niet veel goeds te vertellen hebben, 't Ware van weg met dit en weg met dat 1 Wij hooren liever ernstig redenee ren en zoeken 's lands ru-te en vrijheid voor eenie der. Al de ooren open dus en al die niet doof en ii kome luisteren. In de zaal zullen prachtige schilde rijen de muren versieren. Elk zegge het voort. Morgen, 2e Sinxendag, heeft hier de inhuldiging plaats van den heer Burgemeester. Poelcapelle zal wederom deze feeste plechtig vieren. Alle menschen zijn welkom en overal stalling voor rijwielen en gastvrijheid voor de brave menschen. Overal hesp brood en bier, Voor Sis, Amelie of Pier. Let nogthans op voor te veel, Anders, een abses in de keel. En 's avonds op tijd naar buis Verheugd, zonder veel gedruisch. Want gendarmen staan op wacht, Onbevreesd, en z'hebben macht. Zoo zal 't feest in orde gaan, Én alleman is voldaan. De Begraafnis van M. Dr Goetnaere ge schiedde Maandag laast. De afgestorvene was de broeder van E. H. Goemaere pastor van O. L. Vrouw te Poperinghe. De twee zonen en de twee broeders van den overledenen leiden de rouw. On der de aanwezigen bemerkten wij M. Van Merris, volksvertegenwoordiger, burgmeester van Poperin ghe M. Godschalck burgmeester van Waasten. Lijkreden werden uitgesproken door M. doctor Delie van Yper, M. Therry doctor en burgmeester van Ploegsteert, M. doctor Chouet van Armen- tiers. Vooral de lijkrede van Doctor Delie welke wij lezen konden in Le Journal deRoubaixw&s indruk wekkend: een korte levenbesschrijving, vooral een af beeldsel van den geneesheer geecht aan zijn werk aan zijn zieken uit plicht, uit christen liefde, een woord om den christen die sterft op het slachtveld betrouwend op God en eindelijk een aandoenlijken oproep aan alien aan wien doctor Qoetnaere goed deed opdat zij bij God zijne ziele zouden indachtig zijn. Geitenbond - Op Zondag 19 Mei had de verga dering plaats van de geitenbonden, sedert korte ja ren in onze gemeente ingericht. Ruim 150 leden woonden de zitting bij. Geestelijke en burgerlijke overheden die overal en in alle omstandigheden het welzijn voorstaan van den kleinen man hadden er aan gehouden de leerrijke verslagen van de heeren Voorzitter en Schrijver te komen aanhooren. Uit deze verklaringen volgt dat de geitenbonden steeds in bloei toenemen. Het getal leden bedraagt thans 274 en er zijn 287 geiten of schapen in de verzekering. De ievervolle pogingen der bertuurle- den werpen ook de wenschelijke wachten af. Da verzorging en de kweek der dieren hebben reeds veel verbetering ondergaan, ten bewijze Al de tentoongestelde dieren hebben in den ar rondissementsprijskamp onderscheiding ontvangen. Wat betoont dat deze inrichtingen voordeel verschaf fen aan den behoeftigen man, is de groote som 770 franken die reeds betaald wierd aan personen, door sterfte of ramp geteisterd, wijl er integendeel door de deelnemers maar de heeft dezer som werd bijge dragen. Hoe kunnen die bonden dan de twee uiteinden des jaars aan malkander knopen De moeilijkheid wordt opgelost door de welwillendheid van het Staatsbestuur dat de werklieden in ^alle omstandig heden in alle wederwaardigheden ter zijde springt door zijne milde toelagen, door de leerzame uitin gen, welke zij door landbouwkundigen doen ver spreiden. Al de arbeiders zullen dankbaar zijn ten opzichte van het gouvernement, van het Katholiek bestaan dat het volk niet paait met beloften maar troost en helpt door daden. Zij zul len ook de zoo nuttige maatschappijen achten, er geerne deel van maken ieverige en gewetensvolle leden zijn en in 't werk stellen de heilzame lessen, die zij ontvangen. De werkzame schrijver der bonden heeft aange toond hoe gemakkelijk, hoe profijtig het karnen is der geitenmelk. Allen dus hand aan Jt werk. Niet uitgesteld. De liberalen verwijten ten onrechte dat het bestuur de oorzake is van de duurte der boter, Valsche betijgingen. In plaats van naar deze onge' gronde lastertaal te luisteren tracht uit uwe melk te verkrijgen voor uw huisgezin. Kweekt des noods twee of drij geiten. Gedenkt dat willen kunnen is en volgt ook de leuze Help u zelf zoo helpt u God. Op 29 Juni allen ook naar den prijskamp die dit jaar gehouden wordt op Watou-Abeele. Er zullen schoone prijzen uitgeloofd worden. De niet bekroon de geiten en lammeren krijgen ook een deel van den buit. - In den vroegen morgen van 21 Mei trokken 257 bedevaarders naar het heiligdom van O L V. van Oostacker. Bijzondere trams en treinen waren hiertoe ingericht. Al de pelgrims waren met de beste gevoelens bezield. Zij zullen voorzeker van Gods H. Moeder uitstekende gunsten bekomen voor hunne huisgezinnen en voor het welzijn van ons vaderland. De zegepraal op 2 Juni kan alleen rust, voorspoed en geluk aan ons Belgie verzekeren. VAN DEN Vervolg Zaterdag avond rond 9 uren zijn d e stoffelijke overblijfsels van onzen E. H. Pastor in de gemeente aangekomen. Een stoet ging te gemoet tot aan de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 2