BIJBLAD aan 1 Katholiek Volksgezind Weekblad Het Land in gevaar Onder een Katholiek Gouvernement gaat Belgie naar den ondergang Vermindering der Krijgslasten Een voorstel aan de antiklerikalen liberale en socialistische ziekenverzorgers STEMT allen YPEII en ARRBNDISSEMEHT KIEZERS aan u het gevaar af te keerenoOGI 811 DE VRIENDEN VIN DEN BUITEN. Zoo verstaat liet geuzengespuis de vrijheid STEMMEN AL ONDER De doode Hand WELK IS HUN DOEL Zoo het gouvernement valt op 2 Juni, is er den 3 Juni geen gouvernement meer mo gelijk zonder ons socialisten. Wij zullen beginnen met iets te zijn, om later alles te worden. Wij bereiden de overrompeling der gel delijke maatschappij Wij zijn zeker de burgerij en het kapita- lismus te vernietigen, gelijk de burgerij den edeldom vernietigd heeft. Stemt voor de Kandidaten der IVlUZUlb Katholieke PartijV Zwart ongediert KIEZERS van Yper en Arrondissement in het hoofdvak BOVEN op de KATHO- LIEKE I ij s t e n voor Senaat en Kamer Het Ypersche Volk YPER DERDE JAAR N° 22 Wekelljksche Oplage O hummers ZONDAG 26 MEI 1912. G. Bras-Tavernier, In hunne razernij om kost wat kost het Staatsbewind te bemachtigen, hebben de belgische liberalen zich bij de socialisten aangesloten, om achter de roode vlag- ge te loopen. Beiden zijn aartsvijanden van den godsdienst. De liberalen dachten eerst dat het hun genoeg zou zijn, om de medehulp der socialisten te hebben, van te belo ven den godsdienst te vervolgen. Ze waren mis. De socialisten eischen ook de mis kenning van alle vaderlandsche en grondwettelijke instellingen, zij eischen de af schaffing der wettelijke rechten en vrijheden, de vervolging, den ondergang van land en volk. De liberalen kunnen niets zonder de socialisten. De liberalen zijn de vuige slaven geworden van het socialisme. De socialisten willen alleen meester spelen in 't land. Afschaffing van het koningdom. Uitroeping der republiek. Algemeene onteigening van alle eigendommen. Oorlog aan den goefsdienst. Bij het openen eener weverij verklaarde Anseele dat zij daar het doodskleed van de burgerij zouden weven. Op het congres der socialisten einde April, verklaarde Anseele Dat weet de liberale partij en toch gaat zij hand in hand met de socialisten. Zij die er zich op beroemt de partij te zijn van burger en neringdoener, van han delaar en nijveraar, levert zich gebonden en geketend aan de partij die bevestigt dat zij kapitaal en eigendom gaat afbreken, handel en nijverheid begraven: Het land is dus in gevaar. Alle weldenkende burgers, alle vrienden van orde en vrijheid, rusten voorspoed moeten daarvan overtuigd zijn en zulks op 2 Juni gedenken. v Het Staatsblad loochenstraft deze valsche beweering, welke uitgekraamd wordt op de antiklerikale meetingen. Het Staatsblad kondigt af de vergelijkende tafel van den In- en uitvoer van Belgie gedurende de 4 eerste maanden van 1912 en 1911. Hiervolgen de officieële cijfers ....,ADn 1912 9.654.489 ton koopwaren INVOER Januari-Februari-Maart-April 9373512 Meer in 1912 280.977 Deze vermeerdering heeft eene weerde van 20.153.000 fr. „.tuacd T -cu A 1912 7.741.250 ton koopwaren UITVOER Januari-Februari-Maart-April jg^ -6 392183 Meer in 1912 349.067 Deze vermeerdering heeft eene weerde van 50.261.000 fr. I. Vergoeding- der soldaten LIBERAAL BESTUUR A) van 1857 tot 1870 Wet van 1870 Niets vóór den ouderdom van 55 jaren B) van 1878 tot 1844 Geene wet. KATHOLIEK BESTUUR A) van 1870 tot 1878 Wet van 1875 10 fr. te maande aan de familie van den soldaat B) van 1884 tot 1906 Wetten van 1896 en 1902 25 tot 50 fr. te maande aan de soldaten. II. Vermindering van den krijgsdienst Maanden dienst Vermindering te BEGINNEN MET 1912 Wapens Voetvolk Peerdevolk Bestuurbataillon 28 48 36 20 36 24 20 36 24 15 24 12 1/2 13 'maanden 24 23 1/2 m «I gelegen te Diest, te Grimbergen,te Thienen te Wilsele, met huis- ïlpr/fltnliwn raa^ inricht'n2en en424zinnelooze kostgangers van allen ou- VlUl fcUUIUlIUll derdom, van allen stand, van alle denkwijzeadvokaten, genees- heeren, officieren, handelaars, groote en kleine burgers, katholieken, socialisten, vrijdenkers en vrijmetselaars, zijn tegenwoordig bediend door kloosterlingen aan zeer voordeelige voorwaarden Getal 100 kilos per hectare. Het Landbouwonderwijs In 1883 In 1910 Uitgaven voor het landbouwonderwijs. 217.800 fr. 1.279.600 fr. Landbouwlessen voor volwassen. 442 leergangen 22842 leerlingen Leergangen van fruitboomteelt. 29 leergangen O 1651 leerlingen Voordrachten over fruitboomteelt, enz. 4270 voordrachten met 21.835 toehoorders j Leven onze Boeren verkleefd, zooals hunne voorvaderen, aan God en Kerk. Citoyen vrijmetselaar Vandervelde, algemeene opperbaas van het liberale en sociale leger, zegde op 31 Januari 1893 te Gent, in den socialistischen studiekring Zoolang in de Vlaanderen 'die bende godsdienstige boe ren zal bestaan, zal het ook onmogelijkzijn erdezegepraal van het socialisme te verzeke ren. Boeren en Buitenlieden, op 2 Juni, zult ge nog eens bewijzen dat Vandervelde waarheid sprak en dat gij, zooals voorheen altijd voort, de onvrikbare vijanden blijft van antiklerikalisme en socialisme. Vrijmetselaar/vwzcé volksvertegenwoor diger van Antwerpen zegde in de Kamer Wij eerbiedigen alle vrijheid Welnu te Antwerpen werden verleden week na eene meeting de Katholieken laf- felijk en wreedelijk aangevallen. Het libe raal stadsbestuur en de liberale policie de den niet om de vrijheid der Katholieken te doen eerbiedigen. Schrijvende over den laffen aanval van 't geuzengepeupel, laat de antiklerikale Nieuwe Gazet van Antwerpen weten dat.,, in een stad gelijk Antwerpen de ka tholieken enkel het recht hebben van te zwijgen, het recht van koeste mannetjes te zijn; het recht achteraan in de schaduw te blijven staan Woorden in de Kamer, bij kiesstrijd, verschillen met daden nietwaar 't Zou wat zijn moest de geuzenboel boven- kraaien. Maar weest getroost de katholieken zijn geen katten meer om zonder handschoe nen te pakken. Eerbiedigen zij andersge- zinden, zij willen ook door die anderen zelf geëerbiedigd worden, 't Zijn de tijden niet meer van stokslagen te verdragen, katje mij, katje meer! hard tegen onzocht! en voor een slag dubbel troef terug Nog nooit stond de katholieke partij zoo vastberaden, nog nooit stonden de strijders zoo vierig, nog nooit was het leven onder de katholieke jonkheid zoo geestdriftig en veelbelovend voor de toe komst. De Vrienden van en zij zijn duizenden en duizenden, Uitslag van den veeprijskamp ge geven door het Verbond der Vee- syndikaten van het arrondissement op 18 Mei 11. te Yper. AANKONDIGINGEN Gewone aankondigingen 10 c. per reke: Rechterlvke aankondigingen: 1 fr, de reke, Groote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER BOTERSTRAAT. 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. - Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. 0 Als de liberalen meester waren wierden debceren 2 WET VAN 1909 00 lLi O 1— O u VOORBIJ GAANDE TIJDSTIP TE BEGINNEN MET 1912 ZOTTEN VERZORGEN Ermede wandelen, ze verzetten, ze dag en nacht bewaken. RAZENDE ZOTTEN INTOOMEN Ze beletten alles kapot te gooien, oppassen dat ze niemand doodslaan, bijzonderlijk niet hunne eigene bewakers. LAMMEN EN KINDSCHEN VERZORGEN Ze wasschen met lakens en al, als ze die bevuilen. Die zothuizén zijn overj; te nemen. De voorkeurf wordt gegeven aan Welaan antiklerikalen Gij zijt verwacht Gij hebt de gelegenheid nu het te vervangen Als de liberalen meester waren wierden debceren op alle wijze bespot, veracht en uitgezogen door de hooge laslen. Het katholiek gouvernement heeft de boeren gc- holpen en gemaakt dat ons land vcor den landbouw, gelijk voor alle andere nijverheden aan het hoofd staat van geheel de wereld. Dit is klaar bewezen door een tijdschrift van Berlijn, dat eene statistiek opgemaakt heeft over de opbrengst van den landbouw in de verschiliige landen. ZIEHIER DE TAFEL Rogge 22 8 18.7 17.0 Belgie Holland Duitschland Engeland Frankrijk Tarwe Haver Aard. 25.2 25 1 175.5 20.7 20.8 183.9 19.9 18.4 131.9 20.0 17.6 161.7 14.8 14.2 107.8 1 5 :ht 1 In Amerika en elders is de opbrengst veel min der dan in Europa. In de Vereenigde Staten belooft ze maar een der de van de opbrengst van België. Ons land staat dus schoon aan het hoofd der ge- heele wereld. Daarom eeuwigen dank aan ons Katho liek Ministerie in naam van al de landbou wers. Weg met de liberalen, weg met de socia listen de gezworene en eeuwige vijanden van de boeren 0 0 0 0 O 'Ni De liberale bladen komen erweer mee af, met de Doode Hand. De Doode Hand, wat is dat Daardoor verstaat men goederen welke behooren aan burgerlijke personen en niet aan personen in levende lijve. Burgerlijke personen zijn, bijvoorbeeld de Staat, de provinciën, de gemeenten, de weldadigheidsbu- reelen, de godshuizen, naamlooze maatschappijen, samenwerkende maatschappijen. Die instellingen kunnen goederen bezitten en bezitten er, maar die instellingen sterven nooit en bijgevolg worden hunne goederen nooit verdeeld. Ze betalen dus nooit geene erfenisrechten. Die goederen worden ook maar zeer zelden ver kocht, want voor de openbare besturen is eene bijzondere machtiging noodig van wege het Gou vernement om hunne goederen geheel of gedeelte lijk te mogen verkoopen. Ze betalen dus nooit per centen gelijk andere goederen in geval van verkoop. Die goederen zijn dus ais t ware dood voor de openbare schatkist welke er nooit bij verkoop of sterfgeval iets opstrijkt. Men noemt ze daarom goederen van de Doode Hand De geuzen nu, om de menschen tegen den Gods dienst, de kloosters en het Gouvernement op te jagen spreken van de Doode Handder kloosters, daardoor willende zeggen dat de gebouwen en gronden, welke aan kloosters behooren ook vrij zijn van erfenisrechten. Welnu dat is volkomen onwaar. De kloosters behooren niet aan burgerlijke perso nen welk niet sterven kunnen, maar aan personen die bestaan fn vleesch en beenen, maar die ook eens zullen sterven, gelijk elkeen. En dan, zullen die goederen welke door een klooster benuttigd worden, erfenisrechten betalen, gelijk welkdanig ander goed. Dat gebeurt ten anderen alle dagen en er is geen enkel geuzenblad dat zou durven zeggen dat het niet waar is. Die bladen schrijven ook dat de kloosters geene belastingen betalen. Ook al eene leugen. De kloosters betalen belastingen juist gelijk alle andere menschen die goedereu bezitten of-uitba ten grondlasten en personeel of zooal9 men zegt voor deuren en vensters. Men ziet dus dat de geuzengazetten eenvoudig liegen als ze spreken van de Doode Hand der kloosters. Maar wat eene wezenlijke Doode Hand mag ge noemd worden, dat zijn de goederen die aan sa menwerkingen behooren gelijk de socialisten er zoovele hebben, onder andere te Gent. Die goederen gzijn wezenlijk uit den handelze worden niet meer verkocht en ze betalen nooit erfenisrechten, dewijl de samenwerking een burger- j lijk persoon is welke toch blijft leven al sterven j ook al de bestuurders. De Doode Hand is dus niet daar waar men ze hebben wil, maar ze is wel daar waar de geuzen- bladen niet van spreken. Ze weten waarom I Daarom, lezers, opgepast, onze tegenstrevers liegen dat 't kraakt I 1* PRIJSKAMP Stieren zonder tanden 30 inschrijvingen j 1 pr. zilv. eerm. en 50 fr. Edouard Noppe Woesten. 2 pr. bronz. eerm. en 40 fr. Emiel Soenen Langem. 3 pr. premie van 30 fr. Cyr. Vandeputte Boesinghe ,4 25 H. Wuilepitte Langemarck 5 23 C. Van Peteghem Dranout. 6 22 J. Berten Hou them 7 21 H. Nuytten Yper 8 20 B. Pattyn Komen-t.-Brielen 9 19 R. Vandermeersch Bixsch. 10 18 H. Vergote Sint Jan 11 17 J.-B. Taillieu Elverdinghe 12 15 A. Dehaene Oostvleteren 2e PRIJSKAMP Stieren met 2 tanden 4 inschrijvingen 1 p. zilv. eerm. en 30 fr. aan J. Decroos Oostvleter. 2p. bronz. eerm.en25 f. Ch. Van Walleghem Zonn. 3 premie van 20 fr. Cyr. Lemahieu Yper 4 18 Henri Steelandt Vlamertinghe 3e PRIJSKAMP Stieren met 4 tanden of meer 7 inschrijvingen 1 p. z. eerm. en 30 fr, Emiel Donck Boesinghe 2 p. br. eerm. en 25 fr. Theod VanEecke Elverd. 3 premie van 20 fr. Fideel Samyn Boesinghe 4 18 Henri Vergote Sint Jan 5 17 Jules Var, d. Berghe Boesinghe 6 16 Benoit Pattyn Komen 7 14 Hector Dochy S. Jan

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 3