Landbouwbelangen Nog het i^ur Leven Usines l Aciéries Allard H. ROQRYCK pastor van Westvleteren. Dood en Begraafnis De Aardappelplaag Raadselprijskamp Het Ypersche Volk Tweede Reeks Raadsel 8 Mont-sur-Marchienne (Zone-Etat)! Belgie, h uprlfriinon biiR toortelboom- SPORT 12 inschrijvingen 35 inschrijvingen Sterfgeval van den WELF.ERWEERDEN HEER HET VFROOLIJK HOEKJE Overgenomen uit den B. v. D.) Dank aan hel zoo gunstig weder, be-1 °ÓÏSS aarde waarin ze geplant liggen, in een j Goede Woord staat er nog weelderig groen veld herschapen hebben. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 in Belgie minstens een Komen-ten-Brielen. Zou ik mij bekeeren? ting achterlatende. Dooreen genomen ver- n n deausche pap. Wat is Bordeausche pap? Het is een mengsel van gesmolten blau wen aluin (kopersulfaat) en kalkmelk, uit- TWEEDE van Het Ypersche Volk APRIL MEI JUNI IkJ Ikl Ik! Welke keersen branden langer roet- of wassen keersen keling der plaag. Wij achten het noodig j die ontwikkeling te leeren kennen, om zoo de bestrijding te kunnen Twaalfde Pelgrimstocht van den 4* tot den 12September 1912. ('t- Vervolg) A. Deyelter. ZON DAG RUST Dienstdoende Apo theker te Yper Zondag 19 Mei F. VAN WINDEKENS, Rijselstraat, no 13 C H. S A C R Wisselagent Antoine Dansaertstraat, 32-34, Brussel - HUIS GESTICHT IN 187 5 - Voordeelige en goede verpande plaat singen aan den onveranderbaren intrest van 4 1/2, 5 en 6 jn fondsen verschij nende op de officieële beurstafel. Wekelijks financieel blad, zending op vraag. Men vraagt aan de Aciéries ALLARD te Mont-sur-Marchienne goede werklieden 18 tot 30 jaar om zich op de hoogte te stellen van alle staalwerk, gietmachienen enz. Gewaarborgde hooge loonen. Zich te wenden tot bovengemeld adres. 16 VGIIUIjgell VAN GHELUWE te Noordschote, VERSHB DRAF, aan zeer genadige prijzen. WIELRIJDEN. 4c PRIJSKAMP Vaarzen zonder tanden 12 inschrijvingen 1 p. 2ilv. etrrn. 30 fr. Henri Vereecke Boesinghe 2 p. bron. 25 fr. Fideel Samyn id 3 premie van 20 fr. Edouard Noppe Woesten de liberalen zijn tegen den godsdienst zij liegen? Eerst en vooral weet ik niet waarom het Woord alleenlijk spreekt van renteniers. niet, mogen j tyn heeft met Mijnheer Begerem, de katholieke ka:- j didaat voor de aanstaande kiezingen over het in- Ooede richten hier van eenen geitenbond eene onderhan- Hebben deling gehad, tijdens zijne komste om zijne welge- 4 18 Hector Dochy Sint Jan 5 17 Adriaen kind. Woesten 6 16 Josrph Veys Vlamertinghe 7 14 Aimé De Haene Oostvleteren 8 10 Delva We Zonnebeke landbouwers, ambachtslieden, werklieden, geene renten Of zijn het maar de renteniers alleene die kunnen verliezen Veronderstellen wij dat al die menschen renteniers zijn. Ik doe eene ronde, de ronde van Belgie, naar al de renteniers (bij duizende: ons land is toch zoo arm), en ik vraag aan iedereen van hen Beste Rentenier, hoeveel hebt ge betaald voor uwen titel, voor uwe rente, ge weet wel, als 4 32 5 28 6 24 7 20 8 14 9 12 10 10 5c PRIJSKAMP Tweetandsche Vaarzen 21 inschrijvingen 1 p. z. eerm. en 40 fr. Henri Vergote St Jan 2 p. b'. eerm. en 36 Henri Verstraete Boesinghe 3 pietnie van 34 fr. Charel Qhesquire S. Jan Henri Vereecke Boesinghe 1 Alf. Van Gheluwe Yper Jules Decroos Oostvleteren Marcel Deceuninck Voormez Hector Desmyttere Poperinghe Jules Lebbe Elverdinghe Henri Knockaert Zandvoorde 6c PRIJSKAMP Viertandsche Vaarzen 1 p. zilv. eerm en 30 fr.Atn. Derycke wc Boesinghe 2 p. br. 26 Rene Vandeputte id 3 premie van 24 fr. Richard Decroos Oostvleteren 4 20 Aime De Haene id 5 15 Joseph Veys Vlamertinghe 6 10 Emiel Vermeersch Yper I 7c PRIJSKAMP Zestandsche Vaarzen 12 inschrijvingen 1 p. zilv. eerm. en 30 fr Cyriel Beckaert Dickebusch 2 p. br. 26 Ctm Vandenbus;Che Pop. 3 premie van 24 fr. Henri Steelandt Vlamertinghe 4 20 Benoit Dcqueker wc Poper. 5 15 Fideel Samyn Boesinghe 6 10 Aimé Morlion Oostvleteren 8c PRIJSKAMP Koeien 1 p. zilv. eerm. en 50 fr Henri Vereeke Boesinghe 2 id 48 Rene Vandeputte id 3 br. eerm. en 46 Henri Vergote St-Jan 4 premie van 44 fr Fideel Boudry Voormezeele lukte meeting te geven te Tcn-B'ielen. Wat zegt ge daarvan kiezers, der werkende klasse van Ten-Brielen Ge zijt zeker daarin verwonder.:? We peinzen wel van neen want 1) Ge weet wie uwe ware vrienden zijn deze die werken zonder veel geruchte te maken en die al het lawijt laten voor kwakkels die uitkomen om u te bedriegen met hunnen ezeldommen fakkel en misprezen zoo gij ze gekocht hebt Denkt ge dat ze mij zullen gezeide goede woord Ten 2) ge weet maar al antwoorden: aan 100 fr. Ik zal antwoorden in j te wel dat het de katholieken ALLEENE zijn hunne plaats: ze hebben ze gekocht aan alle prij- j die toelagen geven aan veebonden, geitenbon- zen, zelfs aan 85 fr. Dus is het klaar en duidelijk den en andere nuttige instellingen voor de wer- dat moest iedere rente van 100 fr. nu verkocht wor-kende klasse en dat, moeste de vijand eens bo den, er geen 15 o/o verlies zou zijn. Onbeschaamde leugenaars toch Ik ga verder. Er zijn renten gekocht geweest aan 85 fr. Sedert het Goede Woord n° 3 gedrukt is, zijn de renten gerezen tot aan 86,80 fr. (de schuld van 't gouvernement). Hewel, voor degene die niet en kunnen cijferen zal ik zeggen moesten die ren ten van 85 fr. nu verkocht zijn er zou ten minste 1,50 fr. op 85 winste zijnDat is anders hé of 15 ven geraken, God spare er ons van voor veebonden en geitenbonden alles verloren is en alle toelagen om zeepe. Dat zegt u genoeg in wien gij uw ver trouwen stellen moogt en zelfs moet. Zoo gij nu dus uwen geitenbond wilt ingericht en ondersteund zien, uw eerste plicht is voor al onze katholieke kandidaten te stemmen, eenen dop van boven op den kop en uw tweede plicht zal dan zijn van met ons mee te werken tot het welgeluk- o/o verlies Is het klaar genoeg? En zeggen dat de ken van onzen geitenbond. liberale mannen, die verlichte mannen, die zulke Qm des wj]le dus van onze reeds bestaaftde bon goede scholen zouden willen stichten, hunnen eigen den m andere dig fa te richten zi]n> LEVE catechismus met kennen en daarbij zullen verplicht ONZE DAPPERE KATHOLIEKE KANDIDA- zijn van nieuwe rekenboeken te koopen, zoo niet TEN en weg met liberaal-sociaal gespuis. Elk zegge het voort. zal hun onderwijs maar kale zijn 1 Maar, 'k ga van de werke weg. We zitten in 't geld en niet in de schole Weet ge nu al wanneer er 15 o/o verlies zou zijn, voor eiken rentenier die ze bezit 't Antwoord is klaar als ze allemale aan 100 fr. gekocht zijn en verkocht aan 85 fr. In dat toch zoo Goede Woord staat er De bezitters van spaarboekjes zijn ook getrof- i fen, want men weet dat de boekjes, die de 2000 fr. j overschrijden in boekjes van Belgische rent veran- j derd worden Gelieve er bij te voegen indien de bezitter het verlangt, indien hij uitdrukkelijk en j schriftelijk de aanvraag doet, want geene som is j - s—s j haien. Spoedig waren allen ter plaats. veranderd in Belgische rent zonder de ondergetee- glnnen de aardappelen dapper hunne groe- Qrimme, was de eerste en begon dadelijk de kende aanvraag yan den bezitter. Of zou M. Nolf j ne neus ud den grond te steken, en binnen wonde van het hoofd te vermaken. Intusschen had gelmati^hedlm^ de weet r ren-eer,ige weken zullen zij de grauwe partij eerw. heer Vervaecke diocese schoolopziener die bij teniers In dat toch zoo DE PLAATS WAAR HET ONGELUK GE BEURDE.- Over de brug te Elzendamme ver laat de tramlijn de kalsijde en loopt de velden in. Het ongeluk dat het leven heeft gekost aan den weleerw. heer Rooryck gebeurde over de brug van Elzendamme als men van-Yper komt naar Veurne toe. Op het oogenblik waar de tram op den steen weg komt. HOE HET ONGELUK GEBEURDE zal wel niemand met juistheid kunnen opmaken. De pastor keerde terug van zijne familie op Nieuwe herberg, waar hij had genoenmaald. Hij ging al zijn brevier lezen om den tram te Elzendamme te nemen te 5 u en 9 minuten. Juist op tijd was hij om er op te gaan. Hij was zoodanig in zijne gebeden verslon den dat hij niet eens het hoofd ophief bij het her haald gefluit van de naderende machien. Hij was nog op een goe meter afstand bezijden den tram toen deze hem naderde, op eens sprong hij voor de machien werd aan het hoofd gestoken, viel en werd meegesleept op een afstand van 20 tot 25 me ters. De tram stopte en men raapte een wreed ver hakkelde mensch op. Niemand kan gissen waarom de geestelijke een zoo rasse beweging deed en tot voor het machien sprong. Men denkt dat hij meen de een auto op de baan te hooren en op het tram spoor wilde vluchten. DE EERSTE ZORGEN - Bedienden van den buurtspoorweg, gebuurs die het ongeluk zagen ge beuren kwamen toegesneld en droegen den onge- lukkigen priester bij Ammeloots binnen. Seffens wer den de geneesheeren van Oostvleteren en I.oo ver- E eEN BESCHEIDEN WENK. De man Voor vrien breit ge ilie kousen w De vrouw Voo -r een hcfdacligbeidsgenootschap De man Och ik -thJ dah mijn adres op. Misschien sturen ze mij dan wel een paar'- NIETS? NrfWr" ONDER DE ZON. A. Hebt ge oqk ehoordj d \t ze nu hemden hebben uitge vonden, waaraan ^ceik, enkele knocp zit - B. (met een zijfct^^ctón blik op zijn vrouw). O die draag ik al zoo lang. 't zien van het ongeluk van den tram was gespron gen den verminkten priester de H. absolutie gege- j ,iven Daarop kwam E. H. Tanghe toegeloopen om 502 millioenen verlies, ziedaar wat aan het Ongelukkiglijk gebeurt het alsdan maar alden ongelukkigen het heilig Oliesel toe te dienen, land en namelijk aan de kleine Belgische rentiers j te dikwijls dat onze veelbelovende aardap- j Geneesheer Butaye van Loo kwam zijne kollega van (uitzondering voor de groote en voor de Fransche i belden in enkele dagen hunne levendige Oostvleteren vervoegen en samen deden zij alles die sparen in Belgie) sinds 1906, de eer kost van „»i;a,.„ hunne bladeren wat menschclijk gesproken doenlijk was om den E. 42 Joseph Veys Vlameriirghe 40 Henri Steelandt id 36 Cyriel Bekaert Dickebusch 32 Louis Leterme Wytschaete 28 Hector Dochy S. Jan 24 Geeraert We Poelcapelle 21 Ghesquire Ch. St Jan 21 August Ampe Boesinghe 21 Cyriel Lenoir Langemarck 20 Victor Noliet id 20 Remi Pecceu Boesinghe 20 Ch. Van Walleghem Zonneb. 19 Henri Lammerant Dickebusch. 19 Alleman-Derycke We Boesinghe 19 Charles Devries St Jan 18 Adriaen kinders Woesten 18 Ortil Catteeu id 17 Hector Desmytter Poperinghe 17 Dequeker kinders Oostvlet. 17 Bruno Debacker Voormezeele 16 Mortreu We Wytschaete 16 Henri Declercq Poperinghe 16 Emiel Philippe Voormezeele 15 Goethals We Dickebusch 15 Camiel Vereeke Oostvleteren 15 Hector Lootens Yper een katholiek staatsbestuur te hebben, want er zijn groene kleur verliezen, ------- tor zoo rap en zoo best mogelijk te verzorgen en voor duizend millioenen Belgische renten in om- zwartbruin worden, verdorren en afbrok- te verbinden De kommandant der gendarmerie loop Wat onvoorzichtig woord 1want hier hebt kelen, en er ZOO treurig en doodsch uitzien, van Oostvleteren die een der eersten per velo was ge den air van te zeggen dat 1 '~l1 wisten wat ze deden als ze die vier ouizena mil-j- „„jyTutT aardaDDelolaae die derzoek en zond een veloman naar het gesticht van lioer.en Belgische rente in omloop brachten. Ze i j i:. LjHoopstade om twee kloosterzusters die den gekwet- zullen wt 1 weten wat ze doen op 2" Juni. Salut. Taaie Kalote. 'k Heb het Goede Woord no 3 ontvangen. (De aanhouder wint, zegt het spreekwoord, maar ik zeg dat niet.) Wij zullen ne keer zien of er geene dom migheden in staan, zoo ja, dan maak ik mij gauw uit de voeten, want als men te veel met dommigh rid verkeert, wordt men er mede vereerd. Goede meieburgers, haalt ne keer het g -de woord no 2 voor den dag; daar leest ge op 2e blad-3e kolom 12e regelHoe heeft men al dd geld verspild Door hulpgelden aan de kloosters, aan de klerikale maatschappijen, door een betreur- lljk beheer der openbare werken, die... enz. En in dat van deze week leest men op het 2e blad, 3e ko lom 52e regelwant ik denk dat, als goede bekeerder onzer openbare gelden... enz.» Zou je nie lachen Als ze bij den minister zijn, hem bebofftn. Als ze er van weg zijn 't ministerie moet den die- j perik in Als ze bij kaloten komen, ze zijn tegen den godsdienst niet. Als ze er niet bijkomen, 't is te zeggen, als het geen stemming is, dan roepen ze dat ze er blauw uit zien a bas la calotte Eerste bemerking. Mr Nolf, gij en hebt den kleine catechismus voor alle goede belgen niet geleerd die gedrukt is te Brussel, bij V. Feron, Ver- boekhavenstraat 61, Tel. 703 anders zoudt ge uw zeiven niet tegenspreken, ten ware gij niet wist dat het Goede Woord no 2 een afschrift is van die c,:- j techismus 1 (Ze hebben ne keer ne Goede Woord opgesteld i 1ten ware gij niet wist wat er zooal in dat Goede Woord staat Tweede bemerking. Ge zoudt gij willen alle be lastingen afschaffen, ge zoudt gij willen 1 frank per dag pensioen geven aan iederen werkman. Ge vraagt gij maar nieuwe treins en nieuwe routen en bij millioenen voor vaarten, sassen en bruggen Kunt gij dat zonder geld Als ge niet en kunt, steekt een handje toegaat voortaan voor nieten naar de Kamer 't is alsdan 4000 fr. maar éja, kwes tie gaat ge nog moeten gaan Zeg wat ge wilt, maar M. Nolf heeft toch wel zijne 4000 fr. verdiend Kijkt ne keer welke vragen hij gesteld heeft en dat nog, al den minister bebt f- fen dat hij eene goede beheerder is Zeg wat ge wilt, maar het Goede Woord dj voorstaaner en verdediger van M. Nolf, heeft toch de knepe weg om aan het volk wijs te maken dat ons land slecht beheerd is Ware het niet dat ik mij oprecht amuseer met dat Goede Woord ge zoudt het zien vliegen, den dieperik in We zullen nu ne keer peinzen dat wij rijke zijn en belgische renten op zak hebben Maar ja, 'k e mag niet te veel jubelen, want 't is al verlies, al v.Tlies. 502 millioenen verlies! Mijne blijdschap giat weg en ik wordt bedaard Men moet bedaard z jn om over millioenen te spreken. Menschen, weest ook bedaard en let goed op het Goede Woord zegt De Belgische rent op S5 fr. gedaald, doet aan eiken rentenier een zuiver v-rlies van 15 fr. ondergaan op eiken tilel of in schrijving van 100 fr. die hij bezit. D*t is geen waar I Leugentaal is zondemaar al die rentiers niet J ajs ze vroeger jeugdig etl levendig waren, toegekomen opende aanstonds een rechterlijk on- vitr ouizen mil-zqo geduchte aardappelplaag die over de partijen heentrok, dood en verrot- Hoogstade om twee kloosterzusters die den gekwet- r-v sten zouden verzorgen, i .7 D - DE WONDEN. - Pastor Rooryck droeg een rotten jaarlijksch in Belgie m nstens een schrikkelijke wönde aan het hoofd, vel en vleesch milliard kilogrammen aardappelen door de en rechteroor waren geheel losgerukt en hongen plaag bedorven, een verlies bijgevolg van hem op den schouder. Doch de geneesheeren ver- Katholieke Jonge Wacht-Op Ons Heer He- 80 millioen franken, de aardappelen gere- klaarden hem doodelijk gewond wanneer zijn rech- melvaart is onze Katholieke Jonge Wacht inge-cht kend aan 8 fr het 100 kgr.Het moet ons 'er been en ontbloot werden. Geheel zijn been geweest. Mijnheer de advokaat Jos. Vandermee.sch H..q VPrwonderen dat de weten- e" bll,waren op verschillende plaatsen gebroken en van Komen heeft in eene korte en zeer welgepaste See"szms ,7_Lrl. de stukke11 bee" kon men door eene gapende wonde voordracht de plichten der katholieke jonge wachters schaP alle mogelijke middelen in t werk uithalen of vielen langs den grond. De geneeshee- uiteengezet. Daarna ging men seffens ov.r tot het stelde, om dien ZOO gevreesden geesel van ren gaven nu bevel den eerw. lijder op een matras vormen van het Comiteit. De uitslag der stemming onze landerijen verwijderd te houden, of u\t te strekken. De kinders Ammeloot gaven bereid- was dc volgende Maurice Dujardin tot voorzitter ten minste de schadelijke werking ervan wiiliga1 ''Mmen vroeg en begeerde Met ware Abel Leleu tot ondervoorzitter; Gabriël Lorrain kristelijke liefde brachten zij beddegoed, lakens en tot penningmeester Marcel Bonte tot schatbewaar- lijnwaad en stelden de voutekamer ten dienste van der en Desiré Lecluze met Achiel Laire toi commis- i De aardappelplaag wordt veroorzaakt den eerw lijder. Intusschen kwamen twee zusterkens sarissen. I door eene woekerzwam, die den weten- van 't gesticht van Hoogstaede de eerw. heer A. Geestdrift en welgezindheid heerschten onder de schappelijken naam draagt van PerenOS- Qoegebeur «pelaau van Hoogstaede vergezelde ze jonge wachters, hetgeen ons de verzekering geeftDOra infestans. VOORBEELDIGE LIJDER.-Tot nu toe had de dat zij deftige en moedige werkers zullen zijn tot j pastor niet anders gedaan dan gebeden. Tot tranen verdediging en behoud van de Katholieke partij, j De woekerzwam der plaag ontWlKKeit toe werden de hardsten bewogen, geen klacht kwam -Prijskamp onder het vee te Yper-Benoit zich in het bladgroen, dat geel, bruin en uit zijn mond, binst de geneesheeren hem vermaak- Pattyn heeft de 6« prijs behaald met zijnen zestand- eindelijk zwart wordt, om opvolgentlijk te ten bad hij gedurig voort, dikwijls herhaalde hij schen stier en Frans Hagedoorn de 8sten prijs met j verdorren en af te brokkelen. De zwam IuldoP Pfccatores, te rogamus audi nos, Heer De vrijmetselaars h angen plakkaten uit, waarop zij het noenmaal der paters voorstellen als een over vloedig festijn. Daar tegenover berofepen zij zich op de duurte van 't leven, om den nyjd van het volk tegen de paters op te wekken. Het noenmaal der patei-s ZOuden de heeren vrij metselaars niet willen. Het bedraagt immers Zondag soep, patatten vleesch Maandag 't zelfde Dinsdag 't zelfde Woensdag pap, patatten >n visch; Donderdag soep patattenen vleesch Vrijdag pap, patattenen eia visch j Zaterdag pap, patatten en vqsch j Jaar in jaar uit is dat zoo. En voor drank bier of water, V0lgens keus. En die spijzen zijn tamelijk wel bitrej(i ais de keu kenbroeder iets van koken kentzij z.jjn slecht ah die broeder geen kok is. Zouden de heeren vrijmetselaars daar vre>je r hebben Hoegenaamd niet. Want ziehier de s_ kaart van hun maaltijd, door [liberalen en socia?re ten genomen in de vrijmetselaarskrocht van Brussel,as op Witten Donderdag 4 April 1912. Hors d'oeuvre variés Crème Valoise Bar du Rhone Sauce Ravigote Quariier du Comtois Roti Sauce aux Champignons Pommes nouvelles rissolées Croustade de Ris de Veau Régence Céléris la moille Poularde truffée ,Petits Pois a la Frangaise Agneau Pascal (Paaschlam) Macédoine de Légumes Gateau Rituélique Fruits Desserts Zouden roode en blauwe heeren het kennen om van 't duur leven te spreken tegen den stokvisch of den aberdaan der paters zijnen stier zonder tanden. Onze gelukwenschen aan j cobipV vriichtHrnaHips uit wel Lp vertakken aanhoor ons wl) zondaars bidden tot U. Uitgestrekt diheeren. sctlie' vruQfitdraadjes uit, welke vertaKKen. op zijn ljjder,sbed dat weujcht zijn doodsbed wor- -Naklank van den prijskamp onder het ^an 'e<^ere ver*^akking wast een sporezakje, den rustte de pastor nu stiller en op al de vragen vee te Ten-Brielen - Dat ons feestje welgeluktis, dat vol sporen der plaag zit. die men hem stelde antwoordde hij klaar en duide niemand die rechtzinnig en onpartijdig is zal dit j De sporezakjes vallen zeer gemakkelijk lijk-Al de omstaanders. knielden nu en vielen aan t betwisten. Ook het artikel verschenen in het Yper- „t j-,prctPn onon pn winrl on reerpn vneren bidden toen de kapelaan van Hoogstaede den lijder sche Volk is druk gelezen geweest en men verklaar- bersten °Peni en W'e" g nF vroeg of hij nog wenschte te bidden, de brave men, de dat het stichten eener veekweeksvndikaat een ge- de sPoren °P andere bladeren en OP DE zegde over alles gerust te zijn en de kapelaan van KNOLLEN. Door het water in den grond Oostvleteren diende nu het heilig oliesel toe met al zijne indrukwekkende ceremonies, welke hij bij de eerste bediening had moeten weglaten. De st- r- vende antwoordde zelf nog op bijna al de gebeden. STICHTENDE DOOD.-De familie in allerhaast verwittigd was nu ook bij gekomen, stille weenend zegden de bedroefde nichtjes bij wien over eenige uren de eerwaarde pastor nog zoo luimig en geestig had genoenmaald hunnen oom vaarwel. Gedurig was hij in gebeden verslonden. Wanneer de kape laan van Westvleteren bijkwam om zijn pastor nog eens te spreken, scheen de lijder diep ontroerd verstaan. maar met kloeke stem antwoordde hij nog op de Het beste bestrijdingsmiddel tot hiertoe vragen die men hem stelde' zeSde dank aan al *'ie van uitslagen over denontdekt, is de besproeiing met Bor- ïven en dat Ten Bneicn i. 1 de dat het stichten eener veekweeksyndikaat een ge heel goede zake is en moet ondersteund en bijge treden zijn van alle weldenkende boeren. Dit is ook medegespoelt tot Op de knollen, kiemen onze meening en daarbij met genoegen verklaren j sporen daar opnieuw, doornaaien het wij dat er nieuwe bjjtreders onlangs ingeschreven j celweefsd van den aardappel met hunne zijn en dat anderen hun bijtreden beloven. M 1 1 Doch het klein volk of beter de kleine boertjes worteldraadjes en veroorzaken alzoo t of nog beter de geitenhouders kloegen, niet uit af- bederf, de verrotting, gunstigheid maar door naijver en men hoorde niets j Daar hebt ge in korte woorden de ontwik- anders dan Wanneer zullen ze op ons peinzen of zullen ze ons in den vergetenhoek laten. In 't geheel niet, achtbare lezers en lezeressen ju. op u is er ook gedacht geweest en 't geen ons nu g°ed mogelijk de bestrijding T De mededingers Wie zal het raden ?stroomen toe,.... al len willen om ter best de oplossingen vinden van de raad sels van Te zelfder tijd ver meerderd het getal medewerkers en pro- pagandisten. -i Zoo wordt Het Yper sche Volk altijd meer uitverkocht en gelezen. Raadselprijskam- _pers en prijskamp- sters ge telt onder (Je beste medewer kers. Doet voort nog meer aanwakkert, 't is dat men zondage laatst in 't Ypersche Volk bijna eene gansche bladzijde vol, niet anders en las dan geitenprijskamp te Yper gegev er onbekend stond. Zekerlijk zulks moet veranderen en, als het God j belieft het zal veranderen vermits het kan verande ren. Alzoo de geitenkweekers van Comen-ten-Brie- len zullen hunnen geitenbond hebben en in 1913 kunnen prijskampen houden juiste gelijk de boe- gelangd met water, ren voor hun vee. Doch de zake is meer inge wikkeld voor het inrichten van eenen geiten bond als voor eenen veebond want er moet terzelfdertijde gezorgd zijn voor de verzekering en herverzekering der geiten en om hierin te slagen met zekerheid zoo zullen wij in 't korte de werking nagaan bij onze geburen waar er geitenbonden reeds in voege zijn, en dan later een bekwame rede naar doen komen om u de zake uiteen te doen en ze van naderbij te leeren kennen. - Geheel in 't kor te zal iemand de geiten komen optellen om het getal te kennen, en, hier gezeid en elders gezwegen zeggen de commeeren, Comen moet ook meedoen, want de geitenbond is communale bond met Ten- Brielen als middenpunt en zetel van den raad. En dan na het getal kennende zal Heer Benoit Pattyn, die het voorzitterschap van den geitenbond wil aanveerden, de noodige stappen doen om uit te zien in 't inzicht eenen bok aan te koopenj Maar wie zal de bokhouder zijn ?-AlIo, wie er van lief hebber is, geve zijne naam op, en de raad zal be slissen. De raad ?-Maar deze en bestaat nog niet. 't Is waar, doch men is zeker van mannen van goe den wille genoeg te vinden. Frans Hagedooren is een van d' eerste, Leon Berghe van Comen verzekert ook zijne bijtreding dit is reeds afgehaspeld geweest over ne paar maan den Schepen Roussel en H. Vandoolaeghe zullen van 't getal zijn en nog en nog al want men moet hier eereleden hebben en eerelid zijn van eenen bond voor de werkende klasse dat houden wij voor een eere. En wilt ge nu nog wat nieuws weten Benoit Pat voor hem iets gedaan had en gerust op alles be reidde hij zich voor den Heer te verschijnen. De heer burgmeester van Westvleteren, de koster en eenige voorname ingezetenen waren hunnen welbe minden pastor komen zien, diep getroffen en ge sticht stonden zij met betraande oogen den lijden den herder te bezien. Rond 10 uur vroeg de stervende hoe laat het was, Ziehier hoe men te werk gaat om goe- nam zijn rozenhoedje en viel weerom aan 't luide den Bordeausche pap te bereiden Men bidden. Welhaast, overmand van lijden viel hij in i i i j slaap, ontwekte rond middernacht en viel in dood- smelt den blauwen aluin in kokend water. strjjd om rQnd kwart na uur zjjne zie| aan den Daartoe bezigt men best een aalkuip, maar Heer te geven. nooit metalen vaten, want het kopersulfaat Zaterdag namiddag werd het lijk geschrijnd en randt de metalen aan en zou ze onbruik- naar Westvleteren gevoerd. baar maken. Oiet bv. eene moor kokend (Zle verv0'g in hel Blad) water in de aalkuip, die wat schuins gezet wordt. Hant daarin den blauwen aluin, BEDEVAART UIT VLAANDRENLAND gebonden in een zakje en vastgemaakt aan naar eenen stok over de kuip liggende. De |,.A„UI aluin, alzoo in 't heet water hangend, LIEVE VROUW Yiü LOURDES smelt rap. Men hoeft dan maar het zakje uit te wringen en in den mesthoop ON DER DEN STALMEST te werpen. Binst dien tijd heeft men de kalk gebluscht in (zes volle dagen verblijf in Lourdes, waar wij den eene andere kuip of eenen emmer, in i eersten Vrijdag vieren en II&RIA'S GEB60RTEFEEST. water. Men doorroert ferm de kalkmelk, onder het Eerevoorzitterschap van Z, D. H. Mgr orn rap de kalk te doen blusschen en Waffelaert, bisschop van Brugge en onder geestelij- smelten. Qebruikt 2 kgr. blauwen aluin en ke 'eiding van Eerw. Heer Pastor Bruloot te Kor- 2 kgr. kalk per Hectoliter. trijk. Men rijdt in reiswagens met W.C. en zijgangen van den Belgischen Staat Prijzen der plaatsen (heen en terug) uit Kortrijk Eerste kl. 148 f.—Tweede kl, 100 f.-Derde kl. 65 f. Voor inschrijving zich wenden tot Eerw. H, Pastoor Bruloot veldstr. 62, Kortrijk E H. Neuville, best. van 't gest. v. 't H. Hert Yper E. H. Delaere, Pastor op St Pieters Yper. Voor naderen uitleg, (zie plakbrieven in de kerken NAAMLOOS VENNOOTSCHAP In de Speldenstraat op Zondag 26 Mei 1912, om 4 ure namiddag, a) koers toeristen 15 fr. prijzen"; b) fondkoers 20 fr. pr. en c) vertroostingskoers 10 fr. prijzen. Op Maandag 27 Mei 1912, ook om 4 ure namid dag a) koer toeristen 15 fr. prijzen b) fondkoers 20 fr. pr. Samen dus 80 fr. gg^^to^^^riizen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 4