Wilt ge Omdat de kiezers fllkman gelijk voor Öe wel. A. Verbeke-Devrieze onder n°l HOE KOMT HET Zoek zoo eens een land Landbouwers, Bank ii. VOHCX, DAAROM stemmen al de verstan dige kiezers onder IV° 1 voor de katholieken. Rechtbank van Yper. Hopmarkt In alle tentoonstellingen bekomt de TUBULAR de Eerste Prijzen. N ieuwstr., Thielt MARKTPRIJZEN Beursinlichtingen Agentschap van de kas der Eigenaars, oblig. 4 o|o. De Begraafnis. Westoutre. Woesten dat het land in onruste en wanorde kome wilt ge kerken en kloosters geplunderd, paters en nonnen vervolgd en verjogen? wilt ge een nieuwen schoolstrijd, miskenning van ouderlijk recht? wilt ge te niete gaan onder klimmende belastin gen? wilt ge handel en nijverheid zien verkwijnen, 's lands geldkas ledigen uitgeput? Stemt dan voor de liberalen on bekwaam om te bestieren of Stemt voor de socialisten die het land in vuur en vlam brengen. ruste en orde willen voor het welgelukken hunner zaken, daarom omdat zij recht en vrijheid willen geëerbie digd zien zoowel voor geestelijken als wereldlijken zoowel voor katholieken als antiklerikalen, daarom omdat zij geen schooloorlog willen lijden maar schoolvrede, schoolgelijkheid willen zien heerschen, daarom omdat zij geen klimmende belastingen willen betalen en 's lands geldwezen pro fijtig en voordeelig willen bestuurd zien, daarom omdat zij den bloei van handel en nijver heid, voor groot en klein begeeren, dat degenen die den priester het best kennen het minste tegen hem zijn dat de deugnieten en dieven, de moor denaars, de echtbreukelingen, in één woord al wat een reuksken heeft, het meest tegen den priester zijn? dat de zieken, de ongelukkigen naar den priester vragen dat overal waar er geween en gekerm is, de priester te vinden is? dat de priesters in de brandende zon, naar de menscheneters, bij de wildste vol keren, alsook in de ijskoude noorderlanden en naar de verbannen melaatschen trekken? dat de priester als hij heilig leeft, be schimpt wordt en bevuild door zwarte potten, en wanneer hij afvalt door denzelf den bewierookt wordt Weg met de vervolgers! Weg met de antiklerikalen Leve de Katholieken De ijzerwegen uitgebaat door den Staat vertegenwoordigen eene lengte van 4322 kilometersdeze uitgebaat door maatschap pijen 376 kilometers; samen 4698 kilome ters. Dit maakt voor den staat 92 t. h. der uitgebate lengte. De lengte der spoorba nen gebracht op enkel spoor (2040 kilo meters zijn dubbel spoor) zou 10,239 kilo meters bedragen. Het totaal der reizigers-locomotieven, koopwaren - locomotieven, fourgon- loco motieven en stoomrijtuigen beloopt tot 4093 wat omtrent een motor per'kilometer vertegenwoordigt. De rijtuigen voor reizi gerstreinen (rijtuigen, reisgoedwagens, al lerhande wagens) zijn ten getalle van 10,033 of 232 rijtuigen per uitgebate kilo meter. Er zijn 82.302 goederen wagens of 19 per uitgebate kilometer. De ontvangsten der uitbating verdeelen zich in ronde cijfers als volgt: reizigers- van 1 e klas, 5,702,229 fr.reizigers van 2e j klas, 26,044,820 fr.reizigers van 3e klas 57,456,980 fr. Het zijn de koopwaren die het meest opbrengen: 162,428,000 fr. ongeveer. De ontvangsten van het reizigersvervoer ver tegenwoordigen maar 31. 9 t. h. van het algemeen totaal. Dit heeft de som van 281,379,420 fr. bereikt. Leve het voorspoedige België onder het Katholiek bestuur! De katholieken willen aan de kinders eene goede geleerdheid en eene christe lijke opvoeding geven, CHRISTELIJK onderwijs willen de fra- massons niet. 't Is hun recht, als burgers. Dat ze geen voorrechten vragen. Dat ze niet schreeuwen als de katholie ken voor het christelijk onderwijs hun ner kinders dezelfde Staatshulp vragen ge lijk de framassons voor het niet-chrlste- üjk onderwijs. Zijn de ouders die hunne kinders wil len opbrengen misschien zooveel niet weerd als de andere? Men zou het zeggen. De liberalen willen alles voor HUN onderwijs en niets voor een ander. Dat kan niet zijn. De katholieken betalen zoowel en zoo veel belasting, als de framassons. Zij hebben dus RECHT op gelijke hulpgelden. Alleman gelijk voor de wet, voor de schoolwet Zoo moet het zijn O EEN BASTAARDS Dat willen de katholieken. Kan er hun iemand ongelijk geven, die voor het recht is i Men vraagt ernstige agenten Onmogelijke Concurrentie VASTE PRIJZEN die van zin zijt eenen afroomerte plageeren, wend u tot ONS huis, vooraleer uwen keus te doen. Hier zult gij |den eenvoudigsten en den duurzaamsten aller merken vindende T U B U L A R is immers gekend als het Ideaal der ontroomers, lichte werking, gemak van [onderhoud, scherpe afrooming, zich zelf oliën, dit zijn de hoedanigheden welke hem bo ven alle andere stelsels verheffen.' BURGERSTANDEN. Centraal voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bij LANDBOUW MA CHIENEN In zelfde magazijn, zijn ook alle andere landbouwmachienen ver krijgbaar Amerikaansche maai-, pik- en bindmachienen, moteurs en dorschmachienen, zaai- en braakmachiënen van af 30 frank. vettestrooiers, trieurs, breekploe- gen, haverpletters, strooisnijders. koekbrekers, roomkerns, wanmo lens, raapmolens, waschmachie- nen, wringers, zolderwagens, bas- kuuls, maten, gewichten, enz. enz. VEEMARKTEN. Beurs van Brussel Koers van 23 MEI 1912 STAATSFONDSEN 86 825 86 70 86 825 95 74 73 40 79 50 108 102 87 82 106 75 83 90 83 95 85 75 80 92 75 77 37 129 69 62 69 86 75 86 60 86 75 94 25 95 50 9525 94 73 68 50 79 875 109 75 102 88 45 75 105 60 85 50 83 93 83 95 84 50 80 93 77 69 50 10062 130 69 Inlichtingen gegeven door den de Haernestraat n°8 YPER. Telefoon n° 141. grenzen der gemeente al Oostvleteren. Vorenop .'e kinders der scholen, gevolgd van een groot ge al mgreganisten. Dan in dubbele haag, al wat def ig aangezien is ter plaatse en van de verste hoeke i r parochie, dragende de brandende lanteers d r tcessie. Het lijk wierd op de schouders gedregen i de plaatsenaren, die waarlijk tevreden wa- n ie mogen doen. En zoo onder het zingen d -elijke gebeden trok men ter pastorij. Aan r van het sterfhuis heeft de E. H. Kapelaan de jke menigte bedankt, en aangezet in stilte na s te keeren en te bidden voor den dierbar, n erledenen- /oensdag heeft de begraving plaats gehad. En ,<e begraving 1 Naar aller getuigenis heeft hier nooit zoo iets plaats gehad voor wat aangaat Iroefheid, de plechtigheid, de algemeene deci ding en het getal aanwezigen toegestroomd van narochie en van het vreemde. Bij de 70 priesters tronder de Z. E. HH. Callewaert, voorzitter Van Groot Seminarie te Brugge Vervaecke, pastor en van Poperinghe, met zijn broeder den schoo!- iiener vervolgens een groot getal priesters uit 't iiügg.nde en van ver, ahook meest al de leden van studiejaar van den Eerw. Heer Pastor. Onder 'eeken telden wij de Heeren Van Meriis geliefde volksvertegenwoordige, de provin- raadsheeren voor het kanton, dokters Grim- ,ez en Butaye, die den gekwetste met de en - laat ons maar zeggen - met de kristelykste •n ter hulp stondeneene afveerdiging uit de, waar E. H. Rooryck de beste gedachtenis .ten heeftvele vrienden uit Roeselare, Isen- Dadizeele, enz. enz. Ie kerktoren en aan de huizen der plaats r vaderlandsch driekleur half-top. Rond 10 gen de klokken op, en een geestelijke stoet Z. E. H. Deken aan het hoofd trok pasto- sm het lijk in te halen. De pelder wierd n door de heeren burgmeester, voorzitter kiqbriek, eerste schepen en kerkraad. Voren gen de congreganisten. Dan kwam eene tal- eestelijkheidvervolgens de lijkbare op de ers der burgers gedragen. Eene haag wierd <t door onze oud-soldaten rond het lijk. Een 1 weerklonk en de stoet trok zingende de binnen, stil maar indrukwekkend in ruw be- _en, en bijna te klein om al dat volk te kunnen «atten. De lijkdienst begon met de Morgengetijdenwant daags te voren waren de Metten reeds gezongen geweest. Roerende en statige zangde heer Acker- man had eenige knapen wel geleerd om naar nieu we wijs het officie te zingen. Eer heeft hij van zijn werk gehaald. Daar scheen geen einde aan de offerande te zullen komen, hoewel nogtans men op drij plaatsen te gelijk hagedachtenissen uitdeelde, waarop het por- lret stond van den overledene wonderwel gelukt. Boven de 900 of 1000 wierden er uitgedeeld tot op 't einde der H. Mis. De Z. E. H. Deken heeft dan het spreekgestoelte bekloipmen om de lijkrede uit te spreken van onzen pastor. Voortgaande op een woord, dat het H. Schrift op den Zaligmaker toepastHij is voorbij gegaan al goed doen toonde de spreker hoe onze herder in al de plaatsen, die hij bekleedde, de man was wien maar een doel voor oogen en herte stond goed doen, en dit naar ziel en liehaam bij zijne on- derhoorigenhoe hij daarom bemind wierd van al die met hem in betrekking kwamenwat hij in zoo korten tijd op Westvleteren tot stand brachtde communiën meer dan verdubbeldnieuwe genoot schappen ingericht en de reeds bestaande met jon ger leven bezield hoe hij eikendeen s'ichtte -docr zijne diepe godsvruchtigheid en won door zijne zoetaardigheidhoe hij nog droomde van meer goed tot stand te brengen, als de dood hem tot den Heere riep. Toch was het, sprak de Z. E. H. Deken geen Onverwachtte dood voor hem, die in zaken en geweten altijd bereid was rekening te geven van al wat hem was toevertrouwd en hem te doen stond. Spreker eindigde met de parochianen op te wekken om uit dankbaarheid veel te bidden voor de ziella- lavenis van hunnen herder, en... de laatste kerkelijke plechtigheden vingen aan rond de lijkbaar. Ondertusschen wierd de rouwstoet in orde ge steld 't lijk op de schouderen geheven, en onder gang en klokgeluid was 't nu tocht naar het kerk hof. De E. H. pastor wierd begraven voor de kerk, nevens het graf van pastor Dfbank zaliger. Dit schielijk en wreed afsterven, alsook deze roe rende lijkdienst hebben bij allen eene onvergetelijke gedachtenis nagelaten. Ook na de plechtigheden trok elkendeen, waar hij zijn moest, ingetogen weg; daar men dacht en wenschtte zulk eene onvoor ziene ramp kan allen gebeurenmocht ik ook zoo een christelijk einde hebben. E. H. pastor Rooryck heeft de volgende plaatsen bediend, na zijne priesterwijding te Brugge op 7 Juni 1879, coadjutor te Dadizeele den 20 Decem ber 1879; onderpastor op Marialoop den 19 Octo ber 1881onderpastor teLeysele den 14 September 1883 onderpastor in Ste Anna binnen Brugge 11 September 1887onderpastor in 'St Amand te Roe- selaere 2 Januari 1889; pastor te Stalhille den 24 Januari 1905; paster te Westvleteren den 17 Sep tember 1909. Hij ruste in vrede Sedert eenige jaren neemt de toeloop naar O. L V. van den Roodenberg gedurig toe voor:.! in den Meimaand lokt de in bergsteen zoo eigen aardige kapel talrijke bedevaarders aan, en nie! zonder reden. De Roodenberg immers, met zijnt wonderschoone vergezichten, zijne kronkelende wen telende door dichte sparrenbosschen getrokken ongebaande wegen, is een van de schoonste hoek jes van ons Vlaanderen. Niet te verwonderen dar, dat sedert eenige jaren, tot groot profijt der berg bewoners, vele vreemdelingen in den zomer den berg bezoeken en doorwandelen, ja zelfs zich in len omtrek komen vestigen om daar de natuur n hare woeste naaktheid, in hare wilde grootsch- .eid te bewonderen. Ook welke ontsteltenis en ont- etting onder die vreedzame menschen als het nondsgemeen wierd dat de sparrenbosschen die den berg zijn tooverachtig uitzicht geven, en die men verschillige mijlen ver donkergroen ziet afste ken bij den rooden zandput, dat die bosschen gin gen verkocht en uitgeroeid worden. Het was, zoo niet den ondergang, ten minsten een groot verlie voor geheel de streek. Want geen bosschen meer. geen hellegat meer..., geen Regientje meer... ook geen vreemdelingen meer, geen vacantiegasten meer..., geen verkoop, geen nering. Maar God zij dank, O L. V. heeft over haren heiligdom en hare vereerders gewaakt. Het was slechts eene dreigende wolk die nu weggeschoven is, gelijk het onweder dat voor St Jarndag ons w 1 soms bedreigt maar niet boven kan. De bosschen ';.n het Hellegat wierden aangekocht door het ka- ioliek gouvernement dank aan de met goeden uit- s'ag bekroonde werking van eenige ingezetene van Westoutre en Locre, dank aan de edelmoedige on- ersteüning en medewerking van de HH. Colaeit Van Merris. Het gevaar is dus afgekeerd, het onweder weggeschoven. De bosschen zullen be waard blijven, ja zelfs verfraaid worden, de wegen verbeterd, en dan in 't korte den tram, en de bezoe kers zullen nog verdubbelen. De bergbewoners zul len het niet vergeten, en op 2" Juni zullen zij allen als ei n man doppen en voor Senaat en Kamer, en stemmen voor dez< n die altijd en overal hunne belangen hebben onder steund en voorgestaan. Dank aan die Heeren die de zaak zoo wel hebben doen gelukken. Dank aan de HH. Fraeijs, Colaert, Van Merris. LEVE HET KATHOLIEK STAATS BESTUUR. Zondag laatst 19 Mei had alhier plaats de aange kondigde kiesvergadering. Meer dan 200 kieze s waren er tegenwoordig. Hebben beurtelings het woord gevoerd de Heer Burgmeester, die de ver gadering opende; de Heer Van Merris, onze kandi daat, van iedereen met recht en reden geacht en bemind alhieren M Boudolf die toch zoo wel sprak over de pensioenkwestie naar iedereens goest bijzonderlijk van de personen geboren in 1846 enz. tot 1870. De vergadering werd gesloten door E. H L Mars pastor, die de sprekers van herte bedankte en de kiezers opwekte om met 2 Juni hunnen plicht van katholieke kiezer gewetensvol te vervullen. Wij vernemen dat We Indevuyst haar pensioen tje van 65 fr. bekomen heeft. In den veeprijskamp te Yper hebben bekomen: Voor veerzen met kalvertanden 3e prijs 75 fr. Ed. Noppe, 6e pr. Kinders Adriaan. Voor koeien 19e pr. Kinders Adriaan, 20e pr. A. Catteeu. Voor stieren met kalvertanden le pr. E Noppe Benit Maria, krijgt 3 maanden voor overspel Deweerdt Charles Yper, krijgt 26 fr. boet voor naamlooze druksels te hebben uitgegeven-Ver- haeghe H. Inion E. Quaghebeur J. Poperinghe, zijn vervolgd om te vechten, Verhaeghe krijgt 30 fr boet de andere zijn vrijgesproken Verstraete Br. Poperinghe, vervolgd voor slagen en verwondingen is vrijgesproken, zijn broeder Leon krijgt 15 fr. boet voor dronkenschap-Petit J. Ouvreni H. Van- delanoote C. Passchendaele, krijgen elk voorwaar delijk 15 dagen en 26 fr. boet voor smaad en op stand tegen de gendarmen - Plateau A. Lehouck E Komen-Belgie, en Devos J. Komen-Fransch, krijgen 50 fr. b. v. zedenkw teek. te hebb. gem. - Den 27 Febr. laatst werd te Westoustre de kleine Jeroom Nauwynck door een wagen overreden De voerman Creus Em. Pop verv. voor onvrijw. doodsl. krijg! voorw. 100 fr. b. een maand gev. en moet daaren boven 1000, f. schadev. bet. aan den vader en 1000 fr. aan de moeder.- Vanlerberghe Joseph Meenet', kr. 1 m. en 50 fr. boet voor woonstschennis-Lob ber Pierre werd bij verstek veroordeeld in 1907 tot 3 m. gev. en 50 fr b. Te Kortrijk aangeh. ging hij in beroep. De rechtb. spr. hem vrij.-DecroixPoly- dore Becelaere kr. 26 fr. boet v. sl. en verw. Braem Henri en Capoen Florimond Holleb. kr. v.w. lOOfr b. voor 't gebruik van netten. Arth. Louf Oostvl. kr. 15 dagen 26 fr. of 8 d om te slaan met ee i bierglas op het hoofd van Derykce Maur. Ramon Amand Adourny Pierre Komen verv. slagen en verw. z. vrijgespr. Van Maeckelbergh Era. Staden, kr. 50 fr. b. v. sl. en verw. - Colaert Osc. Staden kr. 50 fr, boet met uitstel voor bedreigingen. Bruneel Henri Houthem kr. 50 fr b. voor beleedigingen Hij is vrijgesproken voor wat betreft den smaad aange daan aan den veldwachter. Aalst 23 Mei - Markt kalm, met behouden prijzen beschikbare waar 230 fr. aanstaande oogst 150 fr. Poperinghe 24 Mei-Markt kalm: hop van 1911 noteert 222 1/2 fr. tot 225 fr. nieuwe'groeite 140- 145 fr. voor stadshop 135 voor parochiehop. Hier en daar klaagt men over bladluizenplaag in eenige hommelhoven is er ook reeds roode spin. Uit andere landen bericht men nog niets over insektenplaag. Omtrent overal is de markt prijshou dend, omdat de voorraad in beschikbare waar zoo beperkt is. Yper.— Geboorten :JonckeereMarie Kaai (Oost) Vandevoorde Albertine en Clara Veurnesteenweg Burggraeve Urbain L. Meersch. Cailliau Je anne Dickeb.steenw. - Vandooren Cyriel Poper. stw. Baratto Joseph St Maartenski. - Doolaeghe Gérard Dickebuschsteenw. Huwelijken Bauwens Joseph handel, w' Van Eenaeme Pélagie en Moinié Valerie en Ossieur Alix winkel, te Yper.-Demey Jules steenk. en Vanwyns- berghe Helene zb. te Yper. Sterfgevallen: Lamoot Marie 19 j. zb. ongeh Tempelstr. - Vermeersch Ernest 41 j. aardew. w Catteau Elise echtg. Vandevyver Josine St Jacobs- str.-Demets Irma 24 j. zb. ongeh. Poperinghestw. Vreye Henri 50 j. zb. echtg. Gréteur Elodie Lange Thoroutstr-- Pauwels Jules 46 j. ongeh. L. Thorout- str. - Watteeuw André 8 m. Rijselstr Beloften Charles Vanouplines te Langem. en Elodie Vanacker te Yper-Hector Romel te Yper en Cecilia Simoens te Yper August Foncault te Arras en Rachel Deraedt te Yper Felix Bayen te Yper en Irma De Seyn te Thielt. Poperinghe. - Geboorten Dequeker Joseph Hondstr. - Decrock Julien w. K- Baes Maurice Pot- testr. Verpoot Albert w. C-Debyser Marie Potte- str.-Vermote Julia A Delplace Joseph w. G* Huwelijk Amatus Raekelboom en Lucie Ler- myte. Sterfgevallen Maekelbergh Benoit 82j.Booin- gaardstr.- Poissonnier Louise 54 j. Boeschepesïr. Fonneau Aloïse 69 j. Pottestr. Beloften Maurice De Graeve en Emma Mor tier-Hector Durant en Augusta Dumon-Camille Merlevede en Irma Coene-Auguste Braeck en Flo ra Vandeputte Adolf Verbiese en Julienne Laheye Henri Kino en Eugenie Rubben-Camille Debt ir en Ida Techel-Cyrille Momerency en Madeleine Hauwen. Boesinghe.-Geboorten Carolus Vanbecke Irma Milleville-Gerard Deraedt. Sterfgeval Ameia Assez. Elverdinghe.-Geboorte André Gheeraert. Gheluwe. - Geboorten: Marcel Demolder- Jemme Forrez. Belofte Joris Druon te Meenen en Hortensia Devos. Sterfgeval Rachel Debeuf 2 j. Langemarck.—Geboorten: Prosper Dumou- lin-Leon Truwant Augusta Dumoulin Audré Woeslyn. Huwelijken Alfred Tinant v. Trien-Courrière en Ida Lenoir v. Langem. René Vermeersch van Merckem en Anna Doise v. Langem- Daniël Staes- sens en Marie Morent b. v. Langem. Sterfgevallen: Joos Bekaert oud80j.-Tbe- resia Charle oud 82 j. Beloften Arsène Brijon en Margriet Brijon b. v. Langem. Charles Van Houpline v. Langemarck en Elodie Vanacker v. Yper. Oostvleteren. - Geboorte Estella Smaeghe. Huwelijk: Jean Coosemans met Irma Verleene Passchendaele. - Geboorten Nuttens Maria -Decherf Alice. Sterfgevallen: Depoorter Karei oud 80 j.- Vandermeersch Marie oud 42 j. Vlamertinghe.-Geboorten: Merlevede Jules -Goeman Jules - Vandermeersch Elvira. Huwelijken: Vandeputte Jan te Wytschaete en Vanndelanoote Flavie te Vlamert.— Vandewynckel August en Barroo Rosalie b. te Vlamert. Boxoen Jules en Ovenberghe Helena b. te Vlamert. Sterfgevallen Vandamme Edouard 83 j. - Six Godelieve 74 j.—Zuster Barbara, in de were 1 t Putman Francisca 88 j. Watou. - Geboorte Jérome Zoort. Huwelijk Maurice Bouche v. Voormèzeele met Lucie Huys van Watou. Sterfgeval Henri Moeneclaey oud 76 j. Wervick.-Geboorten Germana Billet dv. Euhène en Zulma Duthoit- Jeanne Verscheure dv. Jules en Amandine Naesens-Martha Oris dv. Pe trus fen Georgina Vanacker—Simon Lemahieu zv Henri en Maria Ballois-Omer Desreumaux zv Charles en Emma Cuvelier - Agnès Debrue dv. Re né en Maria Vanbecelaere—André Migneaux zv Raymond en Bertha Dumont-Jeanne Turck dv. Amand en Celina Desmarets. Huwelijk Lucien Bouduelee en Malvina Breyne b. v. Wervick. Sterfgeval Sidonie Cappoen dv. Gustave cti Eudoxie Delbeke. Beloften Charles Feys en Maria Spillebout v. Wervick-Révéré Arthur en Jeanne Decroix v. Wer vick- Leon Billet en Maria Modaert v. Wervick. Woesten - Geboorten Maurice Depuydt-Jo seph Cuvelie. Yper Tarwe, per 100 kilos Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter, per kilo Eieren de 25 Kortrijk Bitterpeën, per 100 ke Witte tarwe pr Heet. Roode tarwe Rogge Haver Aardapp. gele, 100 k° Boter, per kilo Eieren, per 25 Koolzaadolie, k° 100 Lijnolie Koolzaadkoeken Lijnkoeken Dixmude, Tarwe, per hectoliter Rogge, Aardappelen I Boter, per kilo Eieren, per 25 stuks Rousselaere Oude Tarwe, 100 k<> Roode Rogge Haver Boonen Aardappels Boter, per kilo Eieren, per 25 1910 Suikerijboonen, 1911 oogst 1911 Koolz.olie,p 100 kil. i Lijnzaadolie, p. 100 k. Kortrijk, 13 Mei - Prijs per kilo op voet. 94 Veërzen, le kw. fr. 1,17 2e kw.. 0,00 3e kw., 0,99 40 Ossen, 1,14 0,00 0,95 150 Koeiën, 1,13 0,00 0,94 59 Stieren .1,12 0,00 0,93 Anderlecht.-21 Mei. Verkensmarkt. Te koop gesteld 2967 prijs per. kilo op voet 1,04 k 1,20. 11 Mei 18 Mei 21 75a 23 - 21 50 a 22 50 19 50. 20 25 19 50 .20 50 22 50. 23 25 22 50 23 50 21 25« 22 - 22 - 23 - 9-, 8 50 9 - 2 90. 3 20 3 - 3 25 2 10. 2 20 215. 225 13 Mei 20 Mei 24 50a 25 - 22 - 23 50 23 50. 24 - 23 50 a 24 - 22 50. 23 - 22 50 23 - 20 50» 21 - 19 50 20 - 24 25. 24 50 24 50 25 - 10 -» 1050 10 - 1050 2 90. 3 10 3 - 3 15 2 20. 2 30 2 30 2 40 71 -» 71 - 97 - 97 50 14 13 14 23 - 24 - 23 50 24 50 13 Mei 20 Mei 23 50 a 24 50 a 17 - 22 75 12 - 12 - - - 2 60. 2 80 3 10. 3 25 2 5Q 215. 14 Mei 21 Mei 23 - a 24 - 23 - a 24 - 22 - 22 50 22 - 23 - 20 - 21 - 19 50 20 - 23 - 24 50 24 - 25 - 24 - 25 - 23 50 24 50 11 50» 12 50 12 - 12 50 3 - 3 30 310» 3 30 220» 240 2 20» 2 30 23 50 24 - 22 25 22 50 18 50. 18 75 17 75 18 - 71 - 71 - 97 - - - 97 25 middelb. koert vin 23 MEI Belg. Schuld leen. le reeks, 2e reeks, 3e reeks, Belg. Congo-leen 1896-1898 1901 uitk. 1909 uitk. 1906 1904 1897 Congo Primes. Annuiteiten (trekk. in Oct.) o/o o/o 1/2 Gemeentecrediet 0 Buurtspoorweg in Juni in Dec, in April 41/2 4 3 21/2 4 1/2 3 3 3 STADSLOTEN Antwerpen 2 1/2 1887 2 o/o 1903 Brussel 2 1/2 1902 2 o/o 1905 Brussel-zeehaven 2 o/o 1897 Luik 2 1/2 (primes) 1853 3 o/o I860 2 o/o 1897 2 o/o 1905 Oostende (uitb. 30 fr.) 1858 2 o/o 1898 Schaerbeek (primes 2 o/o 1897 Gent 2 o/o 1896 voora- middelb koert 76125 39 50 68 25 66 75 69 15 I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 5