r DaaiiDachienen IDöscbmachicnen 3prccHmachicncn WINKELIERS!! öroof RtiniV! van Kruidenierswaren Pierre Valcke, ROBERT MOERMAN Fjepri Masscheleip sm 1 R. Lauren$-Callen$ DfiSI! T DOSI! Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" Jos.VAN HOUWE&CE Camille De Salmon Oscar SEGERS-LAMBERT int im Bekendmaking Huis van Vertrouwen DOSI! DOSI! FABRIEK VAN MEUBELEN In Den VIJFHOEK, Groote Markt, Yper Iantwerpsche hypotheekkas La^dl]ouwlnachienen?!!oa1sc!, Belgisch BYPGTHEEKIHAATSCKAPPIj en SPAARKAS 6000 Naamlooze Maatschappij Mekanieke Zakken °T1 Korte Ivleersch, 4, Yper. C. MOERMAN-VAN HOVE Depot van hel vermaard gesteriliseerd tafelwater De beste Vloerbollen SINGER "66 SINGER Qntroomers Verfaillie Huis van Vertrouwen DEVOS GEZUSTERS Geneest alle uwe'keelkwalen 1.50 Behanoer-Versierder, RIJSELSTRAAT, II, YPER. J ':4 1 N la FRRN£RISE-DIRMRNT C. VAN HOUYVRERT j| sur la FRANfAISE-DIAMANT Te Kcop MAISON DU CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. Buis »a„ uerlroowtn en jn het ajleen IVlefoon, ISO. 0 ve r f ref f en öe a i l e c on cu rren li e Koffie, Suiker, Rijst, Maïs, Petrolc, Bloem, Peper, Kaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN Telefoon N° 157 Invoer van wijnen van alle herkom sten van Bordeaux, van Burgondië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portugal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel. Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. Vraagt de prijs-courant der wijnen in va ten en op flesschen.Vrachtvrij everzen dingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. HYPOTHECAIRE LEENINGEN 35, Seffens over te netnen schoone wel gelegene en goede beklante SMIS met IJZERWINKEL aan de kust, door uitscheiding van bebrijf. Zich te wenden ten bureele van dit blad. 1 gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij Te ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. Alle slach van Verlot, Keukengerief, IJZERWAREN bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar bij melkerij ELVERDINGHE bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER Prijzen buiten alle Concurrentie 1 Orondpandobligatiën aan fr. 3.60 t. h. 3ctel Ie flnfwerpen, Q° 71, Kunsflei. Spaarboekjes aan 3.25% en 3.60% AGENTEN PasschendaeJe, Ernest Licfooghe, deurwaarder; Oost-Vleteren en Woesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te WoestenZonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. HANDELin LANDBOUWMACHIENEN en ONTROOMERS 1 Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. Magazijn van Matrassen en Wolle in 't Groot en in 't Klein BOESINGHE Zuiver vlaamsche wolle Genadige prijzen. UIT REDEN VAN STERFGEVAL Over te nemen den welgeklanten wollenhandel en van ouds gekenden lakensnijderswinkel van Henri BRUTSAERT-DUCLOS Bruggestraat, 3, POPERINGHE. bij JbSmiel VALLAEY Zonnebeke (Statie) Mon urasnteen SMID en een LOODBE- mcll vraagt WERKER in het Huis CU- VELIE. Hondstraat Yper. Wekelijksche op lage der GAZET BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTR1JK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. Huis Maria Warlomont. hohostr.at.ae.yper. Groot assortiment der laatste nieuwigheden Paletots Kostumen— Rokken—Impermiables Groote keus van blousen Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS- HANDSCHOENEN. VTELO de groote. Leeuw sterk enlichtloo- pende, te koop bij CH. VANHAELE, Zonnebeke. L'UNION SYNDICALE. van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. Borstpastillen DOSI Borstpil I> O H I Rousselaere in 'tGroot Hulphuis tot Yper.— I 'apierhandcl WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden .HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. jy Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderlen, Wollen, enz. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL. MEUBELS ir allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. voor dezen Rijsselstraat Iaat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij ztch komt te vestigen op de V AN D E N P E E R E B O OM P LA ATS N° 8, Groote keus van: Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, ma rassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. I C*enaclig;e Prijzen 11 uis van Vertrouwen. BICYCLETTE5 PARIS ei SLKv- tgenee BeigePR. HOFLACK. Ypres Pierre Valckeypres HUIS VOOR DEN VERKOOP IN 'T KLEIN NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GESTICHT IN 1881 HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Maatschappelijk kapitaal fr. 10.000,000 -Rekeningen der Resrrven en Waardeverminderingen fr. 5 545,198.42= Terugbetaalbaar op vasten termen of per annuiviten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. I Bedrag der Annuïteiten te betalen om eene som van fr. 1000 terug te geven In kapitaal en Intresten Duur Annuïteiten 5 jaar fr. 226-30 10 jaarfr. 124.90 15 jaarfr. 91.60 Duur Annuïteiten 20 jaarfr. 75 30 25 jaarfr. 65 80 30 jaarfr. 59.60 Afroomers - maai pik - bind rakel - zaai braack en waschmachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders.gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappel uitroeiers, ijzeren rollen stoven. ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen MEUBELMAKER - RIJSELSTRAAT Nr 88 YPER en HONDSTRAAT Nr 12 GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. SPAARKAS Interest fr. 3.25 o/o op stortingen van korh n duur en 360 o/o op stortingen voor overeengekomen termijn - VERH URING van BRANDKOFFERS. Kostelooze inlichtingen H>ij de agenten NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad s MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter -, Edouard Thys, onder-voorzit ter-, Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitter; de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Lc Grelic. UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 3 60 L. De Saegher, Rijselstraat, 45, Yper. J. Bayart, Notaris, Becelaere. B. Smis, Koster, Oostvleteren. F. Thiers, Koster, Proven. C Van den Berghe, Onderwijzer. Watou. Amédée De Busschere, Langeinarck. Q. De Haere, gem. secr., Poelcapelle M. Verbekr, Ploegsteert. Ch. Hasseb-oucq, gem. secr., Wytschaete. Alph. Boucquet, Moorslede. S. Van Walleghem, gem. ontv., Zonnebeke J Van Elslande, onderwijzer, Vlamettinghe. Vertegenwoordiger voor Belgie en 't Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimachien (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappelsnrteerders (FIXI) allen afkomstig uit de Ei'jf'è'-:--.P.V/jft fi jj I1R 1 beste wereldberoem de Duitsche werk huizen. Vertegen woordiger voor de a rrond issem. Yper en Rousselaere der Verders to verkrij gen alle slach van landbouwmachienen van eerste hoedanig heid en laatste nieu wigheid aan Priizen tegen alle CONCURREITIE. Miin magazijn is voorzien van alle s orten van machie- nen en zijn alle dage zichtbaar. i Naamlooze Vennootschap i 27-31, Oud-KIeêrkoopersstraat, BRUSSEL. Heeschheid Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid -hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS x 1.50 FR. De Oalpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczemas, acnés, furoncles, enz... enz... Prijsi GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886 KAPITAAL 700,000 fr.-TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij ven aan het Bestuur of aan M. Arsfcne Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. Per doos fr. Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du QreJ- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. Poperinghe Apotheek Ph. MONTEY- GNE. Rousselaere: Apotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GRIMONPREZ. RobaaïsApotheek GER- RETH Yzerwegstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 6