Katholiek Volksgezind Weekblad B 11 D 83 kiezers, [Kiezers! Een laatste woord KIEZERS! Aan wien de derde zetel Arrondissement YPER i De Werkmanspensioenen Maatschappelijke wetten Liberaal of Socialist, wie zal hem winnen? DERDE JAAR No 23 vergeet het niet Wat op spel staat Onze vrijheden Het onderwijs Het geldwezen De landbouw Het Vergunningsrecht Soldatendienst Onze Kandidaten Kiezers Wekelijksche Oplage O O O nummers ZONDAG 2 JUNI 1912. TELEFOON N° 137 Or. Bras-Tavernit ARROND1SSEMEN1" KORTRIJK-YPER Verkiezing van 4 Senatoren den 2 Juni 1912 Vercruysse; Fraeijs de Veubeke Vanden peereboom LIBERAAL Plaatsvervanger LIBERAAL Plaatsvervanger Landas ARRONDISSEMENT YPER Verkiezing van 3 Volksvertegenwoordigers den 2 Juni 1912 Colaert Van Merris Begerem LIBERAAL Plaatsvervanger LIBERAAL SOCIALIST SOCIALIST SOCIALIST Plaatsvervanger SOCIALIST SOCIALIST SOCIALIST De stemming is geheim De stemming is ook verplich tend, en de afwezigen worden streng gestraft. Men kan stemmen tusschen 8 en 1 uur op het bureel, dat staat aangeduid op den kiesbrief, die aan eiken kiezer is gezonden. De kiezer moet zijnen kiesbrief mee nemen naar zijn kiesbureel. Op dien kiesbrief staat aangeduid hoeveel stemmen de kiezer heeft. De voorzitter van het kiesbureel geeft aan den kiezer zooveel stembrie- ven als hij stemmen heeftvoor de Kamer zijn deze stembrieven wit, voor den Senaat rood. Met die stembrieven begeeft de kiezer zich naar een der afgesloten lessenaars. Dan neemt gij het potlood dat gij op den lessenaar zult vinden, en maakt op al de kiesbrieven, die de voorzitter u gegeven heeft, HET WIT PUNTJE ZWART in het zwart vierkant ON DER HET CIJFER 1 EN boven DEN NAAM VAN COLAERT, VOOR DE LIJST VAN DE KA MER (witte STEMBRIEFKENS) EN boven DEN NAAM VAN VERCRUYSSE VOOR DE LIJST VAN DEN SENAAT (roode STEMBRIEFKENS, zooals hierbo ven door de hand is aangeduid. Er staan ook zwarte vierkanten NAAST de namen der kandidaten, doch aan deze vierkanten moet gij niet komen. aan de KIEZERS van het De liberale bladen Weergalm en Ooede Woord om te bewijzen dat in 't Arrondissement Yper (elders niet, want elders is 't kartel) liberalen en socialisten gebroken rechtzweers zijn, stelden de vraag: Weihoe kaloten, ge zegt dat wij hand in hand gaan met de revo lutiemannen maar ziet hoe de so cialisten ons bekampen! Dit antwoord is alles behalve rechtzin nig en ernstig. Immers 1) Liberalen en socialisten zijn 't akkoord in 't roepen: Oorlog aan Ood en Kerk! Weg met de kloosters Leve het verplichtend god deloos onderwijs! 2) De liberalen zijn van geen tel meer in de oppositie, zij zijn de slaafsche uit voerders der socialistische bevelen. Moest het gouvernement vallen, de roode vlag ware meester! Indien er—zoo het overal geschied is— te Yper geen kartel gesloten werd met de socialisten, dat is enkel eene kwestie van taktiek of strijdplan geweest. Immers 1) De liberalen miskenden de macht der socialisten alhier en vonden dat in dien met een kartel eenige stemmen zou den gewonnen zijn in 't Zuiden, langs de fransche grens er veel meer zouden verloren gaan in Center, in 't Oosten, in't Noorden, in 't Westen. 2) De Ypersche liberalen hoe vooruit strevend zij zich noemen—zijn achterkrui pers op sociaal gebied. Voor werklieden kandidaten zegden zij foei I Wat kennen de Ypersche liberalen van de sociale kwestie Waar zijn hunne so ciale werken? Telt eens de liberale mutualiteiten en pensioenkassen Telt de liberale vakvereenigingen Telt de liberale veesyndikaten Telt de liberale geitenbonden Hebt ge vijf vingers noodig om de liberale maatschappelijke inrichtingen op te sommen? Loopt het arrondissment door... 't zijn al katholieke werken? De katholieken kennen de sociale wet geving... zij hebben ze gemaakt en zullen ze volmaken. De katholieken hebben de roode vlag niet van doen om te werken voor de lots verbetering van de werkende klas, van de kleine burgerij, van de landbouwersstand. De socialistische leer sticht geen goed maar onrust en oproer. De katholieken steunen op de christene sociale leer en 't is de groote Paus Leo XIII die deze leer heeft vastgesteld in zijn onvergetelijken wereldbrief Rerum No- varum Sedert weken van hier wordt er fel gewrocht in het arrondissement. Al wat|opstel,|aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgever gezonden worden Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro- ken. AANKONDIGINGEN Gewone aankondigingen 10 c. per reke: ïr? INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. Prijs per nummer 2 centiemen. Rechterlüke aankondigingen: 1 jr, de reke, DRUKKER-UITGEVER De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- Groote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst BOTERSTRAAT, 62, YPER. koopers. De Kamers zijn ontbonden. Op 2 Juni aanstaar- de zijn er verkiezingen, in al de arrondissementen van het land, voor de Kamer van Volksvertegen woordigers en voor het Senaat. Het lot van het Gouvernement is in uwejhanden. Wilt gij het gouvernement behouden dat, sedert 28 jaar, ons een tijdstip schonk van vrede, van orde en van welvaart Ofwel wilt gij het landsbestuur overleveren aan een radicaal-socialistisch verbond dat naar het zeggen van Frére Qrban, oud-liberaal minister - het land in den afgrond storten zou wilt gij het land overleveren aan een Bloc die zijns gelijke niet heeft in gansch de wereld, tenzij Frankrijk en Portugal Wat eerst en vooral op spel staat is het behoud van het Koningdom en 's lands Onafhankelijkheid be dreigd door de republiek-gezinde socialisten, door deze die de nationale vlag verbranden of in de modder sleuren. De liberalen gaan hand in hand met de socialis ten die gezworen hebben het huidige regeeringstel- sel, waaronder wij gelukkig leven sedert 28 jaar, te verdelgen. Ook al onze vrijheden staan op spel godsdienst en gewetensvrijheid, vrijheid van onderwijs en van vereeniging, persoonlijke vrijheid. De vrijheid gelijk in Belgie zeggen de Fran- sche liberalen en progressisten die hun hert. uit verlangen een bestuur te bezitten gelijk aan het onze. Wij willen de volstrekte vrijheid van onderwijs gelijkheid tusschen het vrij en het officieel onder wijs die gelijke diensten bewijzen aan het land ge lijkheid van. jaarwedden en pensioenen voor de on derwijzers en ook-zooals M. Colaert het zegde in de Kamer—voor de onderwijzeressen. Wij willen het verplichtend onderwijs, op voor waarde dat het verplichtend onderwijs'niet worde- zooals in Frankrijk de verplichte -school, 't is te zeggen de school zonder Ood. Recht aan de hu svaders hunne kinders uit de school te trekken aa.i de 12 jaar. Geen boete, geen gevangstraf voor dezen die gebruik maakt van zij ne vrijheid. Wij willen niet van de zoogezegde onzijdige scholen waaruit komen BONNOT'S, OARNIER'S en andere POLET'S j Ons geldwezen is het bloeiendste in de wereld. Nergens zijn de lasten min zwaar nergens is de persoonlijke fortuin, per hoofd gerekend, hooger dan in Belgie. Nergens zijn de handelsbetrekkingen met den vreemde bioeiender indien men rekening houdt met het getal inwoners en de uitgestrektheid van het grongebied.Wij zijn, absoluut genomen, de vierde mogendheid der wereld voor wat de handels betrekkingen betreft met de vreemde landen. Onze Belgische rent heeft de hoogste beursweer- de 87 o/0. Alleen de fransche rent gaat met eeni- punten hooger dan de onze doch dit is enkel hieraan toe te schrijven dat de fransche kapitalen toebehoorende aan openbare gestichten in staatsren ten moeten geplaatst worden. Onder het laatste liberaal gouvernement bereikte 1 de belgische rent slechts 80 °/o en moest nu, tot schade en ongeluk van't land, een radikaal-socialis- tisch gouvernement aan 't roer komen, de rent zou-1 de dalen beneden de 75 o/o. Dat ware het gevolg yan een politiek die reeds in de Kamer voorstelde klimmende belastingen op het inkomen, nieuwe drukkende lasten op de roerende goederen, hoogere mutatie- en erfenisrech ten terwijl het Katholiek gouvernement al deze merkelijk verlaagd heeft. De landbouw is op heden in volle welstand. Het katholiek gouvernement is met allerhande wettelijke maatregelen de landbouw ter hulp gekomen. Die maatregelen zijn onze landbouwers bekend en zij schatten naar weerde de weldaden van het gouver nement. De hatelijke belasting op den inlandsehen tabak gelegd door het liberaal gouvernement van 1878 tot 1884, werd eerst verminderd, dan afge schaft, dank bijzonderlijk aan de onophoudelijke werking van een onzer volksvertegenwoordigers M. Colaert, die in de kamer verslaggever was van al de wetten betrekkelijk de tabakbelasting. De lichte inkomrechten op vreemd vee en uit- heemsche haver, rechten die onze bevolking niet hebben beschadigd, hebben voorgesteld geweest en gestemd en het is nog eens meest aan volksvertegen woordiger Colaert dat de landbouw het te danken heeft. De Jachtwet, in 1882 in voege gebracht door liet liberaal gouvernement, moet veranderd worden m den zin der voorstellen door M. Colaert in de kamer neergelegd en die tot hiertoe niet konden in acht genomen worden door de schuld van de linkerzij- Jen die, door nuttelooze ondervragingen, onderbre kingen en redetwisten, kostelijken tijd hebben doen verliezen. Nog andere maatregelen ten voordeele van den landbouw moeten genomen worden. Zij zullen het zonder uitstel, na de verkiezing. Het is tijd dit recht te doen verdwijnen dat een verschillend regiem in voege bracht onder twee J krissen van alkooldrankverkoopers. Het gouverne- ment en de rechterzijde zijn besloten dit recht te leggen op de fabricatie zelf. Het z jn de katholieken die het recht op een pei- sioen instelden. Zij hebben een vergoeding van 65 frank toegestaan aan dezen die, gezien hunnen ouderdom, geen pensioen meer bekomen konden. De kamers hebben de mijnwerkerspensioenen gestemd. Het zelfde voordeel -1 FRANK DAAGS zal gegeven worden aan al de werklieden zonder onderscheid landbouw werklieden, nijverheidswerk lieden rn andere. De wet van 1909 schijnt voldoening gegeven te hebben aan de algemeenheid der medeburgers een zoon per huisgezin. I Wij willen nog dit nieuw stelsel verbeteren, en geen krijgslasten vermeerderen, zooals het onze tegenstrevers in 't zin hebben, door het alleman soldaat», zonder vergoeding, waarvan het land niet wil. l De katholieken hebben talrijke sociale wetten gestemd door onze tegenstrevers bestreden. Wij willen er van het getal nog vermeerderen en ook de belangrijkheid, om het gedacht uit te voeren van socialist Destrée die, in 1906, in de kamer, uit riep Maakt spoed katholieken, om nog sociale wetten te verveerdigen, want komen eens de liberalen aan 't bestuur, deze zullen er geen maken. j Onze kandidaten zoo voor Senaat als voor kamer zijn u bekend. Voor den Senaathet zijn MM. Vercruysse, Van den Peereboom en Fraeijs de Veubeke. De twee eerste zetelen sedert verschillige jaren in den Senaat en hebben er onbetwistbare diensten bewezen. M. Vercruysse heeft er het bewijs gegeven van zijne uitgebreide administrative kennissen aange worven in de bestendige Afveerdiging. Daar ge lijk in den Senaat slaat hij geprezen voor zijne talrijke verslagen en redevoeringen. M Vanden Peereboom hoort toe aan de twee arrondissementen van Kortrijk en van Yper, waar hij zijn naam zoo volkslievend heeft gemaakt door zijne toegenegenheid en dienslveerdigheid. M. Fraeijs de Veubeke schepen van de stad I Yper en provinciaal raadsheer sedert lange jaren, is gekend om zijne grenzelooze toewijding en zijne groote liefdadigheid. De katholieke zaak zal in hem een onvermoeibaren verdediger vinden en het land een voorbeeldigen dienaar. Voor cle Kamer. MM. Colaert en Van Merris zijn twee veteranen van het Parlement. M. Colaèrt zetelt in de Kamer omtrent 30 jaar Met MM. Beernaert, Woeste en Visart, maakt hij het quatuor der overlevenden van 11 Juni 1884 wanneer het liberaal gouvernement, van droevige gedachtenis; het onderspit delven moest. 1 De wetgevende taak door M. Colaert af gewrocht is overgroot. Om zijne wettelijke kennissen, om zijne lange ondervinding van bestuurzaken, werd hij benoemd tot lid van de commissie voor de herziening van het burgerlijk wetboek, voorzitter van den hoogeren raad voor de verbetering van het lager onderwijs, verslaggever van belangrijke wets voorstellen als bv. over de vermindering en af schaffing van de tabaklasten, over het wettelijk intrest, de begrooting van binnenlandsche zaken, van openbaar onderwijs, van kunst en wetenschap, over hetopzoeken van het vaderschap, de bescher ming der kindsheid, enz. De verschillige verslagen en redevoeringen van M. Colaert over die laatste zaak verdienden hem lofbe- tuigen welke weinig kamerheeren verwierven, zelf van wege hunne vijanden. j M. Denis, een der socialisten die meest in aan zien zijn, op het oogenblik dat de Minister van Rechtswezen hulde bracht aan den moed en de kennis van onzen volksvertegewoordiger, riep ut M. Colaert heeft bewijs gegeven van heldenmoed I M. Van Merris onze tweede kandidaat werd over 16 jaar voor de eerste maal naar de Kamer gezonden, en, sedert dien, altijd voort zonder on derbreking. Zijne (oewijding aan de kiezers, zijne dienstveer- digheid jegens allen zonder onderscheid van poli tieke denkwijze, zijne diep ingewortelde kat holieke overtuiging,zijnrondborstigdurven tegenover de vij anden,hebben van M.Van Merris, den volksgezinden, den volksgeliefden kandidaat gemaakt, heel het arrondissement door. Over enkele jaren, samen met MM. Colaerten andere, legde M. Van Merris een wets voorstel neêr om redelijke en onoverdrevene rechten te leggen op de vreemde hop. Het is de schuld van de tegenwerking der linkerzijden in de kamer dat dit wetsvoorstel nog niet heeft kunnen in acht genomen worden en gevallen is met de Kameront binding. Laten wij verhopen dat onze vrienden het zullen heropnemen. I Zoowel als M. Colaert heeft M. Van Merris al de wetten gestemd ten voordeele van de landbouwers, de werklieden, de handelaars en de nijveraars. M. Begerem is de derde kandidaat aangeduid door den poll. Welsprekende advokaat, gevierde redenaar, heeft M. Begerem de genegenheid gewon- nen van heel het kiezerskorps. Hij is gemeente raadsheer te Yper en op de hoogte van de praktiek in bestuurlijke zaken. Zijne uitgestrekte kennissen zijne toewijding aan de katholieke zaak, zijn open inborst, zijn vrij en vrank zeggen, zullen van hem i een te duchten tegenstrever maken voor radikalen en socialisten. Gij hebt onze kandidaten aan 't werk gezien. Zij hebben het goede woord gesproken het arrondisse ment door, zij hebben het katholiek programma doen kennen alsmede het programma der tegenstrevers. Kiezers, nu is het aan u ook uw plicht te vervul- 'en en de keus te doen tusschen de vrijheid of de verdrukking de schoolvrede of de schooloorlog de ruste en orde of de anarchie het koningdom of de republiek een goeden of slechten geldelijken toestand het Vaderland of de Internationale de godsdienst of de godloochening. Stemt ONDER N° 1 zoo voor Kamer als voor Senaat. Zoo schenkt gij uw vertrouwen aan deze die het verdienen, om hunne diensten bewezen aan de Partij en het Vaderland. De Katholieke Vereeniging. Yper, 29 Mei 1912.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1