r° Rijwielen Daairoachkneii CUascbmachicnen $preeHmachienen Pierre Valcke, men in 't groot WINKELIERS!! örool Randel van Kruidenierswaren ROBERT MOERMAN Il> mm noisE-Mtmi F)epri Masscheleii) 17 I J f. 1 i R. LauiwCallens Dosi! Dosi! Papierhandel "FLANDRIA" .VAN HOUWE&C Jos Camille De Salmon j Bekendmaking DOSI! DOSI! FABRIEK YAN MEUBELEN Oscar SEGERS-LAMBERT In Den VIJFHOEK, Groote Markt, Yper LandbouwmachieneUzüoalsT Belgische HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ en SPAARKAS L'UNIONNaamlooze Maatschappij °Tl Korte Mcersch, 4, Yper. C. MOERMAN-VAN HOVE Depot van hit vermaard gesteriliseerd tafelwater ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS De beste Vloerbollen Huis van Vertrouwen SINGER "66 SINGER DEVOS GEZUSTERS Ontroomers Verfaillie 9 Huis van Vertrouwen Geneest alle uwe keelkwalen Mekanieke Zakken Bibgsi-Vmitnlfr, MISELSMl, II, YPER. la FRRN^RISE-DIRMRriT Telefoon, ISO. C. VAN HOUWRERT Te Koop MAISON DU CYCLE Rijselstraat, 16, Yper. Ruis van vertrouwen en :n Lp| Ornnt sllppn overtreffende alk concurrentie 1 1 lCl vJ 1 UUl ailCCli Koffie, Suiker, Rijst, Mais, Petrole, Bloem, Peper, Kaneel, enz. enz. OPVOLGER VAN 'T GROOT HUIS VAN ROUSSELAERE 5, Lange Thouroutstraat, YPER. ROESSELAERSCHE PRIJZEN Telefoon N° 157 Invoer van wijnen van alle herkom- sten van Bordeaux, van Burgondië, van Tours, van Saumur, van het eiland Samos, van Spanje, van Portugal, van Champagne, van de Rhyn en Moezel.— Wijnazijn en olijfolie gewaarborgd zuiver. Likeurstokerij en fabriek van siropen. - Vraagt de prijs-courant der wijnen in va ten en op flesschen. Vrachtvrije verzen dingen van alle kosten en inkomrechten door gansch België. HYPOTHECAIRE LEENINGEN Seffens over te neinen schoone wel gelegene en goede beklante SMIS met IJZERWINKEL aan de kust, door uitscheiding van bebrijf. Zich te wenden ten bureele van dit blad. gemaakt in hard en zwaar beuken hout zijn te verkrijgen bij rE ZONNEBEKE Aan zeer Genadige prijzen. Alle slach van Verlot, Keukengerief, IJZERWAREN bij Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar bij melkerij ELVERD1NGHE bij IsidoorDEHAENE-DERUDDER Prijzen buiten alle Concurrentie! Orondpandobligatiën aan fr. 3 60 t. h. 3ekl fe Antwerpen, R° 71, Kunsllei. Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 AGENTEN Passchendaele, Ernest Liefooghe, deurwaarder; Oost-Vleteren en LWoesten, Arthur Van Houtte, gemeentesecretaris te Woesten; Zonnebeke, Emiel Priem, melkerij-bestuurder. Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter op de vitrienen. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. CATALOGEN OP AANVRAAG-GEMAK VAN BETALING. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINOER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooievaarstraat. Huis Maria Warlomont. Hondstraat, 26, Yper. Groot assortiment der laatste nieuwigheden Paletots Kostumen Rokken-Impermiables Groote keus van blousen Specialiteit van KINDERTOILETTEN en HOEDEN Lingerie voor Heeren, Damen en Kinderen KORSETS-HANDSCHOENEN. O R ro o rn z z O HANDFLin LANDBOUWMACHIENEN en ONTROOMERS Emiel VALLAEY Zonnebeke (Statie) Magazijn van Matrassen en Wolle in 't Groot en in 't Klein BOESINGHE Zuiver vlaamsche wolle Qenadige prijzen. UIT REDEN VAN STERFGEVAL. Over te nemen den welgeklanten wollenhandel en van ouds gekenden lakensnijderswinkelvan Henri BRUTSAERT-DUCLOS Bruggestraat, 3, POPERINGHE. VELIE. Hondstraat Yper. Wekelijksche op- A A A lage der GAZET "TTELO de groote Leeuw sterk en lichtloo- Y pende, te koop bij CH. VANHAELE, Zonnebeke. SYNDICALE, van verzekeringen op het leven Ongevallen, Brand en andere Gevaren. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 36, Duitschlandstraat, 36, BRUSSEL. Borstpastillen DOSI Borstpil I)OSI IE Rousselaere i b"ï 'tGroot Huiphuis tot Yper.— I^£tf>ieirfci.a.ncieT WERKHUIS MET STOOMKRACHT. BIJZONDERHEID Zakken met platte grond. Allerhande Inpak-koorden HUIS bijzonderlijk bekend voor zijne groote keus MEUBELPAPIEREN in alle SLACH en PRIJZEN. Tapijten, gordijnen, stoors, verniste toilen, Linoleums, Bedderlen, Wollen, enz. MEUBELS in allen TRANT. Volledige onderneming voor OPSTELLEN van huizen. PLAATSING van ROUWKAPELLEN aan zeer GENADIGE PRIJZEN. voor dezen Rijsselstraat laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de V A N D E N P E E R E B O O M P LA ATS No 8, Groote keus van Spiegels, stoelen, tafels, engelschebed- den, matrassen, sargiën, inlandschewolle enz... enz.. Genadige Prijzen- Huis van Vertrouwen» BICYCLETTE5 PARIS PiKRRE Va7"kE Vpr f.S HÉ sur la FRflNCAISE-DIAMANT Ag Isgi Agence BeigeFR. HOFLACK. Ypres 21A mSZd- HUIS VOOR DEN VERKOOP IN 'T KLEIN NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GESTICHT IN 1881 35, HU1DEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Maatschappelijk kapitaal fr. 10,000,000 —:-==ERekeningen der Reserven en Waardeverminderingen fr. 5 545,198.42: -.■= Terugbetaalbaar op vasten termijn of per annuiteiten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. I Bedrag der Annuïteiten te betalen om eene som van fr. 1000 terug te geven In kapitaal en Intresten Duur Annuiteiten 5 jaarfr. 226.30 10 jaarfr. 124.90 15 jaarfr. 91.60 Duur Annuiteiten 20 jaarfr. 75.30 25 jaarfr. 65 80 30 jaarfr. 59.60 Afroomers- maai pik- bind rakel zaai braack en waschmachienen beetmolens, windmolens, strooisnijders,gumellen aalpompen, waterpompen ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, stoven. ENZ. zijn te verkrijgen aan zeer genadige prijzen MEUBELMAKER RIJSELSTRAAT Nr 88 YPER en HONDSTRAAT Nr 12 1 GROOTE KEUS van alle slach van Meubels, ijze- I ren bedden, wollen en andere matrassen, stoelen, spiegels, sargiën en zuiver inlandsche wol. SPAARKAS Interest fr. 3.25 o/o op stortingen van korten duur en 360 o/o op stortingen voor overeengekomen termijn VERHURING van BRANDKOFFERS. Kostelooze inlichtingen bij de agenten NAAMLOOS VENNOOTSCHAP - KAPITAAL 5.000.000 FRANK Beheerraad t MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitterEdouard Thys, onder-voorzit terAlph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri-Jacques Engels, beheerders. Coliegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitterde Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly. de Graaf Oscar Le Qrelle. UITGIFTE VAN GRONDOBL1GATIEN aan 3.60 o/„ L. De Saegher, Rijselstraat, 45, Yper. J. Bayart, Notaris. Becelaere. B. Smis, Koster, Oostvleteren. F. Thiers, Koster, Proven. C Van den Berghe, Onderwijzer, Watou Amédée De Busschere, Langemarck. Q. De Haene, gem. secr., Poelcapelle M. Verbeke, Ploegsteert. Ch. Hassebroucq, gem. secr., Wytschaete. Alph. Boncquet, Moorslede. S. Van Walleghem, gem. ontv., Zonnebeke J. Van Elslande, onderwijzer, Vlamertinghe. K6) i H Naamlooze Vennootschap 27-31, Oud-KIeêrkoopersstraat, BRUSSEL C/5 TJ O rn O 00 Vertegenwoordiger voor Belgie en 't Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimachien (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappelsorteerders (FIXÏ) allen afkomstig uit de beste wereldberoem- |H de Duitsche werk- BI huizen. Vertegen- woordiger voor de arrondissem.Yper en H| Rousselaere der Verders te verkrij- Ba» gen alle slach van landbouwmachienen n| van eerste hoedanig heid en laatste nieu- wiéheid aan Prijzen !|§j tegen alle CONCURREITIE Miin magazijn is B8 voorzien van alle s 'orten van machie- Hj nen en zijn alle dage zichtbaar. H -*'• j 1 Mnn urnnnt een SMID en een LOODBE- m6n VldHyï WERKER in het Huis CU- GESTICHT VOLGENS WET VAN 18 MEI 1873 EN VAN 22 MEI 1886. KAPITAAL 700,000 fr.-TOEGESTAAN 2,000,000 fr. MEN VRAAGT GOEDE AGENTEN zich te wenden of te schrij- ven aan het Bestuur of aan M. Argène Van Biervliet, hoofdopziener, Langemarck. Hccschheid - Ontsteking - Ontvlam ming gevolg van hoofdverkoudheid hoest en moeilijke uitspuwing door de Geneesmiddel zonder weerga. Geneest uw hoest, verkoudheid, Catarrhe en Bronchit door de Onfeilbaar geneesmiddel voor alle borst- aandoeningen voortkomend van winter- verkoudheden. - Op het prospectus staan al de bekomen genezingen. DE DOOS 1.50 FR. De Oalpil DOSI is het ideaal purgeer- en verteermiddel tegen alle verstoppingen, slechte spijsteering, ontstekingen, oploop van bloed, zwijmten, slechten adem, Con- goziekten, hoofdpijnen, eczèmas, acnés, furoncles, enz,., enz... Prijs per 4 CA doos fr. *«-' D Zich te wenden GROS Laboratoire Dosi, rue du Grej- fe, 44, Brussel. YperApotheek VANWINDEKENS Rijselstraat. PoperingheApotheek Ph. MONTEY- GNE. RousselaereApotheek Franz VAN- DEWALLE, 9, Noordstraat Apotheek GR1MONPREZ. Robaaïs Apotheek GER- RETH Yzerwegstraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 6