BUITENLAND BINNENLAND YPER en ARRONDISSEMENT Katholiek Volksgezind ïUeeftblad Gewestelijk Eucharistisch Congres Eiistaims-Jossphus WAFFEUE1I YPER Wederlandsclie Hofbouwtentoonstelling Kerkeipe Kalender. te YPER op U eo 25 Augustus 1912 Schikkingen voor het Congres. Ministerie van Spoorwegen Posterijen en Telegrafen. Tuindagprogramma. ingericht door de Koninklijke Hofbouwmaatschappij Inrol il'lpiii til nieuwsblad DERDE JAAR N° 32 Wekelijksche Oplage O O O nummers ZONDAO 4 GOGSI 1912. TELEFOON N° 137 G. Bras-Tavernier, Doctor in öe (Bobfyeib Wij allen herinneren ons nog met zali ge aandoening het eucharistisch Congres van Rousselaere. De luisterlijke processie, die het kwam sluiten, was voorzeker eene der prachtig ste huldebetoogingen aan het Allerheiligste Sacrament, die ooit in Vlaanderen ge schiedde. Ook de werkzaamheden en be sprekingen in de verschillige afdeelingen waren merkweerdig en bleven gewis niet zonder vrucht. Doch, zoo het toen voorzien en voorge steld wierd, zal het allernuttigst, ja, nood zakelijk zijn, bijzondere punten alsdan besproken te hernemen in nieuwe verga deringen, hier en daar in de verschillige gewesten van ons bisdom; en, te dier gelegenheid ook onze hulde van aan bidding, lof en dank aan den Ood-Mensch in zijn hoogweerdigste Sacrament te ver nieuwen. Diensvolgens hebben Wij vastgesteld dees jaar, op Zaterdag 24 en Zondag 25 Augusti aanstaande, een gewestelijk eucha ristisch Congres bijeen te roepen te Yper, voor de dekenien Meenen, Poperinghe en Yper, wier geloovigen Wij zonderling, zonder anderen uit te sluiten, dringend uitnoodigen, om door hunne tegenwoor digheid en medewerking dit congres aller best te doen gelukken. Bijzonder vragen Wij aan de christe lijke inwoners der stad Yper, volgens hun ne daartoe alom bekende bekwaamheid, het hunne bij te brengen, om met zooveel luister mogelijk het godsdienstig feest op te helderen. Wij koesteren de gegronde hoop dat dit congres ten volle bewijzen zal dat in ons bisdom en namelijk in de stad Yper, er niets overblijft van de verderfelijke ge volgen eener ketterij die haren naam ont leende aan een derYpersche bisschoppen en die, wat er ook zij van de gemoedsge steltenis van Jansenius zelf, hier en meer nog in sommige andere landen, tal van geloovigen deed schipbreuk lijden en, zonderling, het christen volk van het ge bruik der HH. Sacramenten, tot allergroot ste schade der zielen, wist af te trekken. Welaan, Z. L. B., belijdt nog eens in 't openbaar uw geloof in den Ood-Mensch, Verlosser en Zaligmaker der wereld, waar lijk, wezenlijk, zelfstandiglijk tegenwoordig in zijn Sacrament van liefde. Brengt hem nog eens de hulde uwer wederliefde en medewerking om zijne eer en glorie onder ons volk meer en meer te bevorderen. Bewijst hem ook uwe dankbaarheid, na melijk om de zegepraal aan zijne Kerk verleend in ons duurbaar Vaderland. Oegeven te Brugge, den 25 juli 1912. t QUSTAVUS-JOSEPHUS, Zaterdag, 24 Aug. Studiedag. Zondag 25 Aug.: Groote betooging. Japan. Dood van den Keizer. De Mikado of Kei zer van japan is Dinsdag laatst overleden. Hij was een man van taaien- vil, van won der door-en vooruitzicht, die van het, vóór zijn regeering, onbekend landje het mach tige Japan gemaakt heeft, dat zijn woord weet mede te spreken in de groote wereld vragen waarover de mogendheden beslis sen, en de overmacht bezit in al de Oos tersche landen. Geboren in 1852, volgde hij zijn vader op in 1867. Pas had hij den troon beste gen, toen groote moeilijkheden voor hem kwamen opdagen. De grooten van het rijk waren, zooals tot vóór korten tijd in China, tegen alles wat uitheemsch was. Daar zij wisten dat de Keizer hun gedach ten niet deelde, deden zij tegen hem een omwenteling losbersten. De Keizer over won. Dan begon voor goed de eeuw van vooruitgang: nieuwe vrijheden werden aan het volk geschonken, posten en tele- graphen werden ingevoerd, ijzerwegen gelegd, een officieel dagblad gesticht, een nieuw wetboek opgemaakt, het leger op Europeeschen voet ingericht. Handel en nijverheid begonnen te bloeien. Ondanks den tegenstand dien hij ont moette, gelukte hij erin zijn volk den in geslagen weg te doen voortbewandelen, en toen Japan voor het eerst tusschen kwam in de moeilijkheden in China, stonden de Europeanen verwonderd te kijken naar dat machtige opkomende volk; maar na den oorlog met China, en vooral na den oorlog tegen Rusland is die verwondering nog grooter geworden, en de Europeesche staten hebben ingezien dat voortaan de Oostersche kwesties niet meer kunnen besproken of geregeld worden zonder Ja pan. Dat is het werk van den overleden Kei zer, die aan zijn land de wegen gebaand heeft voor dien wonderlijken vooruitgang en een machtig leger dat in oorlogstijd 1.500.000 wel geoefende soldaten telt, en een sterke vloot van meer dan 100 slag schepen heeft nagelaten om dien vooruit gang nog meer in 't toekomende uit te breiden. Turkije. Het nieuw ministerie, uit vrije mannen samengesteld, valt zeer in den smaak van het volk. De Jonge Turken wende alle pogingen aan om hun invloed nog te behouden, maar de nieuwe ministers schij nen mannen te zijn die willen doordrijven wat ze in 't zin hebbende rust en den vrede aan 't zoo lang geteisterd Turkije weder te schenken. Waarschijnlijk zullen de Kamers ontbonden wordenze werden toch maar samengesteld onder den tyran- nieken dwang der Jonge Turken, voor wie alle middelen goed waren om aan 't be stuur te blijven. In zijn rede die de eerste minister heeft gehouden heeft hij verklaard den vrede te willen met de Albaneezen, en ook, op eerlijke voorwaarden, met Italië. Zoo zouden we dan misschien weldra een einde zien komen aan dien slependen oor log, waarvan het einde anders nog niet voorzien kan worden. STAD YPER. Zondag 29 September 1912 van het Arrondissement YPER. Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz, betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgever gezonden worden Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Alle ingezonden boeken worden bespro ken. AANKONDIGINGEN Oewone aankondigingen 10 c. per reke: Rechterli'ke aankondigingen; l fr, de reke, Qroote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKERUITGEVER 30TERSTRAAT. 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazet ver- koopers. Zondag 4 Oogst. - 10c Zondag na Sinxen.-//. Domirtictis, belijder. Evangelie van den Zondag.-In dien tijd zeide Jezus tot sommigen, die op zich zeiven vertrouwen, dat ze rechtvaardig zijn, en de anderen geringschatten Twee menschen gingen op naar den tempel om te bidden de één een Farizeër, de andere een tollenaar. fDe Farizeër ging staart en bad bij zich zeiven aldus O Qod, ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere men schen: roovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook ge'ijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal in de week en g *ef tienden van al wat ik gewin. En de tollenaar bleef opeen afstand staan, en wilde zelfs zijiie hoogen {niet ten hemel heffen, maar sloeg zich op de borst en zeide O Qod, wees mij, den zondaar, genadig. Ik zeg u deze veeleer dan gene ging gerechtvaardigd naar huis. Want alwie zichzelven verheft zal vernederd, doch wie zichzelven ver nedert zal verheven worden. Vandaag is het de verjaardag van de verkiezing van Z. H. Paus Pins X, dien Qod lange jaren beware aan het hoofd zijner Heilige Kerk. In al de missen zullen de priesters bidden voor den Paus van Romeook de geloovlge christenen zullen den H. Vader niet vergeten in hunne gebeden. Te Yper O. L. VROUW VAN TUYNE, patrones der stad. Feest met octaaf. Maandag 5.-0. L. V. ter Sneeuw. Dinsdag 6.-Gedaanteverandering van O. L. H.J.-C. patroonfeest der Kathedralekerk van Brugge. Woensdag 7,-H. Victricius, bisschop en belijder. Gedurige aanbidding te Reninghe. Donderdag 8,-HH. Cyriacus en gezellen, martelaars Vrijdag 9.-//. Cajetenus, belijder, (feest verzet yan 7dezer^. Zaterdag 10.—//. Laurentius, martelaar. Vandaag is het de verjaring van de Kroning van Puis X als Paus van Rome. Nog eens een bijzonder gebed opdat Jesus- Christus zijn plaatsvervanger op aardebescherme en beware, en bevrijde van alle vijanden door de bermhertigheid Gods en de genade van den H. Apcstoliiken Stoel, Bisschop van Brugge, aar. de Geestelijken en de Qeloovigen van ons Bisdom, zaligheid en zegen. Zeer lieve Broeders, BISSCHOP VAN BRUGGE. Op bevel Zijner Doorl. Hoogw. H. Mahieu, Kan.-Secret. Eén enkel punt ter bespreking O: veelvuldige communie der kinderen en het chnst Ijk onderwijs alsook de liturgische opleiding die er mêe gepaard moet gaan Zijn de besluiten van 't Congres van Rousselarover dat punt, in 't werk gesteld ge weest 's Morgens om 9 1/2, vergadering der afdee lingen in 't S nt Vincentiuscoliege, Meenen- straat. lo) Eerste afdeeling, voor de priesters (inzon- der de parochiale gees eljkieid) Voorzitter Z E H Kan. Mahieu, sekretaris des bis ioms Verslaggevers 1) Z. E. H De anote, deken van Ghistel Wat gedaan om de kleine kin deren meer te doen communiceeren 2) E. H. Du mortier, onderp. te R >usselaere Wat gedaan om het godsdienstig onderwijs vóór de plechtige com munie doelmatig te maken 2°) Tweede afdeeling, voor de burgers. Voorzitter Z. E. H. Van der Meersch, past.- deken van O L V. Brugge. - Ondervoorzitters MM. Van den B rghe en Sobry van Yper. - Verslag gever M Jos. Van den Berghe-Moerman, van Rousselaere Wat kunnen de ouders, de ijveraars van den H Sakramentsbond en de leeken in 't alge meen, om de veelvuldige communie der kinderen te bevorderen 3° Derde afdeeling, voor priesters en we reldlijken. Voorzitter Z E H. Kan. Callewaert, voorzitter van 't Seminarie. - Ondervoorzitters MM Bie- buyck en Tack van Yper.Verslaggever E H. R. Van den Bussche, leeraar aan het Collegie, Tnieit Hoe de kleine kinderen de mis best doen volgen en verstaan 's Namiddags om 2 1/2 uren. 1°) Vierde afdeeling voor de onderwijzers (in het Collegie, Meenenstraat). Voorzitter E. H. De Coene, leeraar aan de Nor maalschool van Thourout.-Ondervoorz.tter M. L. Hallaert, Schoolopziener. - Verslagen1) Wat de onderwijzers kunnen en moeten om de jongens meer te doen communiceeren (M. Delobel, onderwijzer te Rousselaere).-2) Wat ze kunnen en moeten om de jongens beter de H. Mis te doen volgen en begrij pen (M Boudolf, onderwijzer te Boesinghe).-3) Wat ze kunnen en moeten om het godsdienstig on derwijs tot voorbereiding der plechtige communie doelmatig te maken (M. Ach. Decock, hoofdon derwijzer van Voormezeele). 2») Vijfde afdeeling, voor kloosterzusters en onderwijzeressen (in het klooster der H. Fami lie, Steursstraat). Voorzitter E. H. De Saegher, superior van het kl. Seminarie, Rousselaere.-Ondervoorzitter E. H Baelde, bestierder der H. Familie. Verslaggevers 1) Eerw. Zuster Justine, van 't klooster der G;auwe Zusters te Rousselaere de menigvuldige communie bij de meisjes.-2) E. H. Callens, bestuurder der Zusters van Liefde Hunne liturgische opleiding - 3) E H. Dassonville, pastor van Dickebusch Hun godsdienstig onderwijs. Ten 4 1/2 uren, algemeene vergadering in het Volkshuis, (Hondstraat) Aanspraken van E. P. Borromeus De Greve, Fran ciscaan van 't klooster van Nijmegen (Holland) en M. Alf. Degroeve, Advokaat te Brugge. Om 7 uren, in de H. Sacramentskapel van dr S. Maartenskerk, een uur gezameutlijk aanbidding met voorlezing der oefeningen vrije ingang le kwart Aanbidding-Sluit met de zang "Ado- ro te „.-2e kwartDankgebed Sluit met den zang Magnificat 3e kwart Eereboet-Sluit mei den zang c Paree Domine 4e kwart Zegening. Smeeking-Sluit met de benedictie van het H. Sa crament. Om 7 uren, in de Hoofdkerk van S. Maar- tens, algemeene communie voor al de kinderen van Yper. Binst de Mis, voorlezing van de gebeden uit een boekje dat de kinderen in handen hebben en waarin ze de H. Mis volgen als voorbereiding to: le H. Gommunie. Aan de nutting, uitdeeling der H. Communie. Aigemeene communie ook, voor dt Congresleden, vóór en na de mis. Om 10 uren, in de Hoofdkerk, plechtige Hoogmis do ar Z. E H Kan. Van den Brrghe. vicaris-generaal, met pontificale assis entie van Z D H. den Bisschop van Brugge.-Gezameutlijk gre- goriaansch gezang door het volk. Sermoen door den E. H Doom, onderp. van S. Gillis, te Brugge Om 2 1/2 uren, in 't Volkshuis, vergadering voor de christene moeders. Aanspraak van E. P. Frutsaert, Redemptorist van Beauplateau. Om 3 uren Vespers gevolgd door het Ponti ficaal Lof, door Z. D. H. Mgr. WAFFELAERT, bisschop van Brugge. Na het lof, groote processie met het alierh. Sacrament, door de versierde straten d r stad Al de katholieke mannen der 3 dekenijen, zullen met vaandels en muzieken aan die betooging uoelnemcn Binnen kort, zal het plaatselijk com'teit, de schik kingen van den stoet, aan de belanghebbenden 'aten kennen. AANWERVING In September eerstkomende, hebben een Vlaamsch en een Fransch vergelijkend examen plaats voor het aanwijzen van 64 CANDIDATEN tot de bedie ning van KLERK bij het Beheer van Spoorwegen, van Posterijen en van Telegrafen, en bij helft te verdeelen tusschen de twee examens. Wie de voorwaarden van toelating tot dat examen verlangt te kennen, leze de berichten die in de spoorwegslatiën en in de post- en telegraafkantoren aangeplakt zijn. Aanvragen voor eene bediening moeten UITER LIJK OP 5 AUGUSTUS 1912 bij het Departement inkomen. Dinsdag heeft de liberalen Jood en vriimet- selaar Senator Sam. Wignes voorgesteld dc kiezing van M. Struye, als tweeden katholieken Sena tor van Oostende-Dixmude-Veurne te verbreken ten bate van liberaal Verbeke van Gent, onder voor wendsel van drukking. Burven en voorstellen is gemakkelijkAls men i van drukking wilt spreken dan moet men maar de liberale werking nagaan. Een voorbeeld Te Ghistel hebben eens hoeveel pachters een brief geschreven naar den Senaat om te bewijzen dat hun liberalen eigenaar hun van hun land beroofd heeft omdat de kiezing uitviel ten voerdeele van M. Struye en ten nadeele van M. Ver beke. Farmiirc Vrijdag over acht dagen bijna een automo- ffll(/Cllla. bjei ongeluk te Seneffe. Eene kar getrokken door een armen werkman werd omgeworpen door een prachtige automobiel In dit kostelijk rijtuig zat lib> raal en vrijmetselaar Warocqué, de rijkste koolmijn- baas en grootste kapitalist van 't land. Bij hem za ten Emile en Lala, 't is te zeggen citoyen Vander- velde hoofdman der werklieaenpartij en socialistische volksvertegenwoordiger en zijne vrouw. Zondag laatst op de groote koersen te Oostende zaten hunne hoogheden citoyen en citoyenne Van- dervelde in de plaatsen die 30 frank betalen, te mid den al het groot volk. En Emile valt dan uit tegen de kapitalisten. M. Emile bewoont te Brussel een kasteel met een park waartegen het koninklijk hof niet tikken kan. Alle seizoenen is dien hof bebloemd met de schoonste en kostelijkste bloemen... geen een van de arme dompelaars van socialisten, die loepen tegen de rijken op kommande van volksvriend Emile, heeft ooit een oogslag mogen werpen op den luister van het aartsprinselijk hof van den rooden citoyen. Van zoohaast de Kamer met verlof zal gaan, gaar. ook citoyen en citoyenne Vandervelde bun jaarlijks klein reizeke doen om wat uit te rusten van al de vermoeinissen van het echt werkmansleven welke zij leidenvan de jare gaan zij eenvoudiglijk naar Engelsch Indië... een reizeke dat met een 10 brief- kes van duizend frank voorzeker niet zal betaald worden. Zoo slachtoffert zich citoyen Vandervelde voor het arme volk Zoo werkt hij voor de verdwijning van het kapi talisme... En zoo fopt hij Frederik en de werkmenschen... Fargeurs Waarom spaart Emile al dat geld niet, om hH te storten in de kas van de aanstaande werkstaking Zaterdag 3 Oogst Ten 6 ure 's avonds, Beiaardconcert. Ten 8 1/2 ure, Concert Groote Markt, door de Stadsbarmonie. Zondag 4 Oogst Ten 10 u% processie van O. L. V. vau Thuyre. Ten 12 1/2 ure, Concert, Groote Markt, door de Koninklijke Fanfare. Kruisboogschieting in den doel, ingericht door de maatschappij Les Vra s Arbalétriers Handboogscbieting aan de Pers, ingericht door de maatschappij Willem Teil. Gaaibolwedstrijd, ingericht door de maatschappij gevestigd Aux Trois Fleuts de Lis —Ten 5 1/2 u. Alph. Vandenpeereboomplaats, opstijging van eenen luchtbal en nederdaling in valscherm, door den luchtvaarder Gheude. Ten 6 ure, Concert, Groote Markt. Maandag 5 Oogst Ten 10 ure, Prijsdeeling aan de Leerlingen der Staatsmiddelbare School. Opening der reeks Chi- neesche Cibelschietingen, i-n St Pieterswijk. 's Middags concert, Groote Markt. Ten 8 ure. Con cert, Groote Markt. Dinsdag 6 Oogst Ten 10 ure in de Halle, Muziekfeest, door de Leerlingen der Muziekschool. 's Middags concert, Groote Markt —Ten 8 ure Concert, Groote Markt. Woensdag 7 Oogst Ten 3 ure in de Halle, Prijsdeeling van den Wed strijd in Orde en Netheid, ingericht door het bi- schermingscomiteit der Werkmanswoningen.-Ten 6 ure, Groot Beiaardconcert, door M. N. Igodt Stadsbeiaardier.-Ten 8 ure, Concert, Oroote Markt Donderdag 8 Oogst Ten 3 ure in de H die, Prijsdeeling aan de Leer lingen der Nijverheidschool.-Ten 4 ure, op be Zaalhof, Volksfeesten. Ten 8 ure, Concert, Groot Markt. van zeker correspondent aan het fournal d'Ypres die denkt het monopolium dei ware vaderlandslief de in pacht te hebben, is sedert lang gekend. Nog maals heeft hij, dit jaar, op zijne manier, veislaj gemaakt over het 11 Julifeest... hij die, naar mei ons verzekert, heeft helpen meezingen in het volks koor Wie mag hij wel zijn Hoe rijm men dat te gaar of heeft die lieve fransch schrijver verschillige opinies volgens de men schen met wien hij in betrek komt en is 't misschien waar dat hij zijn artikel over het 11 Julifeest gecomponeerd heeftom aangenaam te zijn aan zekere franschgezinde Yperlingen die pron ken met hun antiflamingantisme Och, wat scheelt ons dat Daarbij komt nu een ander puntje. Het eerbied- weerdige Nieuwsblad van Yper herit artikels gegev n over de vlaamsche kwestie, die groote waarheden voorhielden. De waarheid kwetst soms... Ehwel de franschgezinde correspondent aan liet Journal d'Ypres h eft dat kwalijk genomen en heeft met eene ni.uwe spotternij moeten antwoorden. Och, wat maakt dat wel... al dunne zeever die van de schup loopt. Is het ons te dier gelegenheid toegelaten een laad te geven aan ons ouder broeder «Het Nieuwsblad»? Laat de spotter in zijn wezen, 'tis toch onbe twistbaar dat hij primus is in zake vaderhndsche geschiedenis. Ja, laat hein begaan, antwoorden is boter aan de galge. Verleden jaar heeft ons frans- quilliontje de Us niet verstaan welke Het Ype sche Volk li m heel vriendelijk gegeven heeft. Doen wij, vlaamsche vaderlanders, voort aan onzen viaamschen strijd zonder ons te bekreunen om eene kleine min derheid van tegenwerkers en een fransch hondje dat uit zijn kot springt iedermaal dat een vlaming voorbijgaat... Ja hier mogen wij de spreuk herha len - met meer waarheid als den fameuzen Klobu- kowski - de honden bassen, de karavaan gaat voorbij. Wij herinneren ons nog een ander gepast woord gericht tot den grooten Schjepman, mispre zen door nijdigaards, hoog verheven door vrienden geroemd en geprezen over heel de wereld... De groote Schaepman was de aanvoerder van het katholieke leger in Nederland. Tegen hem bas- sten de kleine keffertjes van vijanden Een vriend zegde hem Lchend Schaepman ge staat te hoog op het voetstuk; laat de honden maar p. Enwel... de vlaamsche strijd is te edel, te grootscb, te hoog verheven, buiten bereik der honden, buiten bereik van ons Ypersch keffertje och ja.Lat dat hondje maar p.... Horand Dn79 KoisorHen w'i lezen het volgende in de dag Uil» UBladlUBil. bladen. Onze Lezers zullen met spijt bemerken dat men nuts weet over Yper Wij zullen dat zelf eens schrijven later. De kunst van den beiaardier is se iirteenigc jaren zoo zeer in weerde geklommen, dat schier leuereen er van spreekt en de overheden, de algemeene be langstelling volgende, wedieveren met elkaar tot herstellen en volledigen van de beiaarden, het volks muziek bij uitzondering. Te Thielt en te Diest heeft men de laa ste hand gelegd aan 't klokke; spel, terwijl Koitrijk eveneens de beiaard aanmerkelijke verbeteringen onderging. Velen hebben de schitterende beiaardfeeste van Brugge en te Meche'en nog niet vergeten. Onder de bijzonderste beiaarden, waarop ons Lnd zich met recht magverhooveerdigen, telt men: Namen (kath.draal), 50 klokken; Kortrijk (stad huis), 50 klokkenB ussel (broodhuis), 40Brugge jHalie), 47; Leuven, (St Oertrudakerk), 46Meche- len (St Rombout), 45 Bergen (St Waldettudiskerk), 44 Djornik (Belfort), 43 Luik (St Barthelomeus), 42 Hasselt (Belfort), 42 Aalst, (oud Stadhuis), 41 Steerirckerzeel (St Rombautkerk) 41 Gent (Belfort), 40; Luik (Kathedrail), 40; Leuven (St Pieterskerk), 40 Antwtrpen (kathedraal), 40 Oudenaarde (St- Walburgis), 37; Diest (HH Sulpice en Deniskerk), 37. Oostende en verschillige andere plaatsen bezitten nog goede klokkenspelen, die waarschijnlijk metter tijd ook wel hunne beurt van hermaking zullen krijgen. De kerk van Sint Jacob op Coudenberg bezit er ook nog een, die het kerkbestuur over eenige jaren te koop bood. Phnral HorlaiiH Belangwekkend nieuws dat alle Ullülfll HdUBUII. liefhebbers van muziek zal verheu gen en welgekomen zijn bij alle Yperlingen. Op Z'i; dag 27 Oktober geeft, in de Stadshalle, een r ot concert de wereldberoemde Choral Nadaud van Roubaix. Die kunstminnende schaar, bestuurd 1 or M. Duysburg en voorgezeten door M. Jean Sellc komt per speciaal tram langs Steenwerckzal c Yper door het stadsbestuur ontvangen worden en aarni hun luisterlijk concert geven met de mede- ulp van kunstenaars van het Opéra en der concer- ■n Co'onne. De opbrengst van het concert, na be- aling der onkosten zal geschonken worden aan het verdienstelijk werk van M Dr A. Donck; t. w. de kindervoeding. Ehwel dat nieuws verheugt ons ook, en zien wij geerne feesten door Yperlingen zelf gegeven, wij lebben er niets tegen dat ook vreemden naar Yper komen om feesten te geven of er aan meê te helpen... Wat zullen zekere Heeren nu zeggen die wilden - oeihjkheden mak n, om eene kleine toelage van 150 franken, voor het 11 Juli en Conscience feest mdat, zegden ze, vreemdelingen kwamen mêe 'elpen... en dat dit ioelage-geld in Yper blijven nors'11Maar achtbare Heeren toch., ziet eens alle jare het Tuindag programma... staan er daar e> n vreemdeling n op Nu, de kleingeestige ziens- en handelwijze van sommigen is eene slaande tegenstelling met de reedheid van gedachten van dezen die zich ten lienste stelt van iedereen en van alle feesten en die ook voor Yper dit Concert Nadaud heeft mogelijk ;t maakt, t. w. Senator Fraeijs de Veubeke. Aan hem eer en dank. fln7B riierhnnl hreft hare leergangen opgeschorst Uil» IIJali iUBl voor jwee maanden. De leerlingen officieren en onderofficieren hebben Woensdag onze stad verlaten om hunne regimenten te gaan vervoe gen. Binnen de twee maanden zal de nieuwe jaar gang 1912-1913 beginnen onder leiding van Major Védrines.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1