Een heilzaam werk te Yper op 24 en 25 Augusti 1912. BINNENLAND YPER en ARRONDISSEMENT YPER taimtait m Tm. EiarX'S'» H I Katholiek .Volksgezind SQeekblad Dekweging kr Jonden vM. Hert." Beukenhorst. Gewestelijk Eucharistisch Congres ZATERDAG 24 AUGUSTI VEROADER,NO Zondag Augusti Laatste Benedictie op de „LEET" Blijde Intrede van Koning Albert en Koningin Elisabeth te Antwerpen. te YPER op 24 en 25 Augustus 1912 j I DERDE JAAR N° 34 Wekelijksche Oplage O O O nummers ZONDAG 18 OOGST 1912. TELEFOON N° 137 G. Bras-Tavernier, Kerkelijke Kalender. Ziedaar eene beweging die Kerk en ge loof tot zegen strekt en waarvan zij, die er de baanbrekers van zijn, eer halen en de vruchten zullen plukken. Wij meenen dat die baanbrekers een flinke dienst aan ons katholiek volk bewezen hebben, toen zij, besloten dien Qoliath neer te vellen, die heer en meester speelde over onze katho lieke bevolking het menscheiijk op zicht. Wat er in de laatste jaren aan overtui ging en christene fierheid is opgeofferd aan dezen reus, zal wel moeilijk te becij feren vallen, en het is geen klein werk om terug op te bouwen, wat de tijdgeest had afgebroken. Men weze er niet bevreesd voor dat dit artikel een sermoen zal wordenwij spre-1 ken als leeken in dit blad en hooren liever priestertaai in de kerk. Doch ook als man nen van de wereld, kunnen wij ons gedacht zeggen over eene zaak, waarbij vooral het geloof is betrokken. En dan drukken we de meening uit dat, welke denkwijze, welke godsdienstige of wijsgeerige richting men ook aankleve, er geen heerlijker, schooner en oprechter is, dan die welke men volledig belijdt en dat die alleen, ze weze katholiek of niet katholiek, geloovig of ongeloovig, eerbied kan afdwingen, vooral wanneerze geschoord wordt door gedachten van vrijheid en ver draagzaamheid. Dat volledig katholiek zijn vergt geens zins dat iemand weze wat men wel eens noemt pilaarbijter of nog oneerbiedi ger kerkuilweest blij en levenslustig, hangt den kwezelaar niet uit, maar, in Gods naam, verbergt toch voor niemand wie en wat ge zijt, uit vrees dat de eerste de bes te vlegel u tot voorwerp van laag bij den grond staande spotternijen zou nemen. En, vooral verlangt niet dat uwe kinde ren ernstig doordrongen geraken van de waarheid en de noodzakelijkheid van iets, waarvan gij zelf u onthoudt het voorbeeld te geven. Wilt ge dat uwe kinderen ge looven begint dan met het zelf volledig te doen of ge zijt eenvoudig eenja, laai ons zeggen, om niet onbeleefd te zijn, een mossel. Om tegen die onverschilligheid bij de mannen in te gaan en om ons mansvolk te doen begrijpen dat de oorlog tegen de kerk gevoerd, dringend eischt dat ieder die vroeger tot de slapende Kerk be hoorde plaats nemen in de gelederen van het leger der strijdende Kerk, is die heilzame beweging der Bonden van het H. Hert ingericht. En zie, wat in den beginne moeilijk scheen, wat op de lauwheid der eenen, op de vreesachtigheid der anderen stuitte, heeft nu plots een ongewonen bloei ge nomen, als om te bewijzen dat, als er ge vaar dreigt, ook de meest ingedommelde slapers ontwaken en de meest verstokte onverschilligen belangstellend worden. In alle steden en parochiën waar er bon den tot stand kwamen, neemt het aantal leden en neemt ook het aantal maandelijk- sche communiën toe en die toeneming is vooral merkbaar in de volksklasse waar niets de standen beter bijeenbrengt dan denzelfden iever voor dezelfde gedachten. 't Is een plooi geweest, door velen te nemen, en eens de plooi genomen, is de zaak in orde en is men gewonnen voor de hoogste en verhevenste uiting van ons katholiek zijn Wij hopen weldra overal die heilzame bonden tot stand te zien komen en ook het aantal leden in de reeds bestaande te zien toenemen. Hoe hooger de vloed van ongeloof wast, hoe steviger de dijk van het geloof moet wezen. Nog eens, niemand verlangt dat een onzer iets aan zijn levensregel wijzige wat men vraagt is louter logiek. bij hen die zich altijd met het woord ka tholiek noemden en die zich in daden heel flauw getoond hebben. De onverschilligheid van enkelen heeft onze vijanden doen zeggen, dat de katho lieke mannen, in 't algemeen, den gods dienst enkel voor hunne vrouw en kinde ren verlangden en dat de meeste, voor hen zeiven, er geen woord van geloofden. Duizenden mannen, België door, zijn nu reeds, als antwoord op dien laster, ge schaard rond de vaandels der Bonden van het H. Hart als die duizenden er tienduizenden zullen zijn, zal het doel bereikt wezen en zal men in onze tempels zooveel mannen ontmoeten, als men op kiezingsdag katholieke kiezers aan de stembus kan ontwaren. Vergeet het niet alleen de oprechte overtuiging kan eerbied van de tegen strevers afdwingenzij die voor tegenstre vers zich tot hiertoe als halfslachtigen aanstelden, hebben nooit anders kunnen uitlokken dan dezer minachting en dezer medelijden. Te 7 u. ALGEMEENE COMMUNIE voor al de kinders van Stad, in Sint Maartens. Te 10u. PLECHTIGE HOOGMIS met assistentie van E>. I I. Mg-r. WAFFELA.BKT Bisschop van Brug-g-e. Te 2 1/2 u. ALGEMEENE VERGADERING der Christene Huismoeders. Te 3 u. VESPERS en PONTIFICAAL LOF; daarna Boterstraat, de Stnersstraat, Maloulaan, Elverdinghestraat, Boesinghestraat, Surmont de Volsberghestraat, Dixmudestraat, Groote Markt, Hondstraat, Wenninckstraat, Rijselstraat, Hallestraat, - De Heer STRUYE, Senator en Mevrouw STRUYE zullen heden Zondag 18 Augus ti op hun kasteel BEUKENHORST te De Conscience feesten gingen samen met het eerste officieel bezoek des Konings aan de Belgische hoofdsteden. Ook—en we mogen dat niet vergeten- had, benevens de onthulling van Conscien ce's standbeeld, de onthulling plaats van Zillebeke ccn muzicKfccsL het standbeeld van staatsminister Baron de jjsche wijze afgelegd door de vier parochi- Nog eene week scheidt ons van hei Congres, en alles geeft de zekerheid dat het allerprachtigst gelukken zal. De inschrij vingen op de sectievergaderingen zijn buitengewoon talrijk, dit laat verhopen dat de bespreking van de aangeduide versla gen de beste vruchten zullen voortbrengen. De deelneming in stad zal algemeen zijn, van nu af is men ten allen kante aan het bereiden van de versieringen der huisge veis en straten. Het werk wordt op pra aanbieden waarop eenieder zal welkom zijn en waar elk is uitgenoodigd. Het muziek van Dixmude, de Koninklijke Fan- fare en Si Michiels Turners van Yper zullen er eenige stukken ten beste geven. ANTWERPEN Huldeaan Hendrik Conscience Zaterdag 10 werd te Antwerpen de Conscience-Tentoonstelling geopend. Ant werpen viert de Conscience feesten. Drie maal gaat de Conscience-stoet uit. De vlaamsche maatschappijen hebben Zondag 11. na de eerste stoet-uitgang optocht ge houden. Alle avonden is er verlichting van de stad. Het zijn hier de bijzonderen die het inrichten, het liberaal-socialistisch gemeentebestuur komt daar niet in. Zondag 18 heeft het jaarlij ksch Congres plaats van het Davidsfonds. Dit alles en nog veel meer om Conscience te huldigen. Lambermont aan wiens werking wij na de Belgie's onafhankelijkheid de vrij heid der Schelde te danken hebben. De ontvangst van den Koning en de Koningin, en hunne drie volksgezinde kinders, te .Antwerpen overtreft in zege en triomf alle beschrijving. Dit alles hebben de dagbladen weerge geven. Wij vestigen de aandacht op die twee punten. De Koning werd officieel door de stad in het Vlaamsch ontvangen en antwoorde ook in het Vlaamsch. In zijne aanspraak heeft de Koning steunend op de Con- science-en Lambermontfeesten (Vlaming en Waal) gesteund op de noodzakelijkheid van nationale eerbied volgende leus Een dracht maakt macht. Dit was een zalige les voor de liberale en socialistische Wal- lonisanten (a la citoyen Destreé en tutti quanti) die spreken van administratie schei ding tusschen Walenland en 't Vlaamsche land. De aanspraak van Z. Majesteit zal alle ware Vaderlanders verblijden... wij roepen hem toe uit dank Leve Belgie! Leve dc Koninklijke Familie! Leve de Koning! ale comiteiten die wedijveren onder mal kander terwijl het plaatselijk comiteit druk bezig is met de algemeene schikkin gen voor alle plechtigheden en voor de luisterlij ke sluitingsprocessie. Het plaatselijk Comiteit iaat aan al de deelnemende parochiën den tekst gewor den van hijmnen die kunnen in den stoet gezongen worden alsook van de lofzan gen die, vóór en na de laatste benedictie op de LEET zullen uitgevoerd worden. Het ware te wenschen dat op elke parochie die lofzangen door de deelnemenden zou den aangeleerd worden. Wij verhopen ook dat, tot het opluisteren van den zegetocht men alle beschikbare flambeeuwen zal medebrengen. Wat de schikkingen van den stoet betreft, d? deelnemende maatschappijen mogen gerust zijn dat zij intijds alle noo- dige inlichtingen zullen ontvangen om het vormen van den stoet. Het Plaatselijk Comiteit. ZONDAGRUST Dienstdoende Apo theker te Yper Zondag 18 Oogst A. WECKESSER, Dixmudestraat, n° 68. Retrettenhuis. De retret zal omtrent drie dagen duren. De retretanten komen des Zondag 's mor gens rond 8 ure aan, om den Dinsdag tegen avond te vertrekken. Daar het nieuwe werk geroepen is om veel goed te stichten zijn de verblijfkosten zoo laag mogelijk gesteld, t. t. aan 8 fr. voor de drie dagen. fï 1 Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz, betreft, moet vrachtvrij naar den Uitgever gezonden worden Handschriften worden niet teruggegeven. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. 4t Yi>er Alle ingezonden boeken worden bespro ken. AANKONDIGINGEN Oewone aankondigingen 10 c. per reke: Rechterliike aankondigingen: 1 fr, de reke, Qroote en langdurige aankondigingen: volgens overeenkomst DRUKKER-UITGEVER BOTERSTRAAT, 62, YPER. INSCHRIJVING Voor een heel jaar: 2.50 fr. Prijs per nummer 2 centiemen. De inschrijvers wenden zich tot den Uitgever; of tot onze gazetver- koopers. Zondag 18 August!. - 12e Zondag na Sinxen.-Joachim vader van O. L. V. Evangelie van den Zondag.-In dien tijd zeide Jezus tot zijne leerlingen Zalig zijn de oogen die zien wat gij ziet. Want Ik zeg u Vele profeten en koningen begeerden te zien wat gij ziet, en zagen het niet, en te hooren wat gij hoort, en hoorden het niet. En zie, zeker wetgeleerde stond op om Hem op de proef te stellen, en zeide Leeraar, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven Doch Hij zeide tot hem Wat staat in de wet geschreven. Wat leest ge daar? Hij antwoordde en z<ide Ge zult den Heer uwen God beminnen m t geheel uw hart, en met geheel uwe ziel, en met geheel uwe kracht, en met geheel uw ver stand, en uwen naaste gelijk u zeiven. Toen zeide Hij hem Ge hebt juist geantwoord doe dit en ge zult leven. Hij echter wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus En wie is mijn naaste Jezus hernam en zeide zeker mensch daalde af van Jeruzalem naar Jericho, en viel in handen van roovers die hem niet enkel uitschuddnn maar ook met slagen overlaadden, en halfdood lie ten liggen, en heengingen. Toevallig nu ging zeker priester dën- zelfden weg af, en zag hem en ging voorbij. En eveneens een Leviet kwam ter plaatse, naderde, zag, ging voorbij. Maar zeker Samaritaan kwam op zijn reisweg langs hem heen en zag hem, en had medelijden. En hij naderde en verbond zijne wonden, en goot er olie en wijn in, en zette hem op zijn eigen rijdier, en bracht hem naar eene herberg, en droeg zorg voor hem. En den volgenden dag haalde hij twee tienllngen te voorschijn, en gaf die den herbiergier, en zeide Draag zorg voor hem, en wat ge meer ten koste legt, dat zal ik u, bij mijne terugkomst vergoeden. Wie van de drie, dunkt u, was de naaste van hem, die in de han den der roovers viel Hij nu zeide Die hem barmharigheid deed. Doch Jezus zeide hem Ga en doe gij evenzoo. Maandag 19. H. Hyacinthus feest verzet van 16 dezer). Gedurige aanbidding te Poelcapelle. Dinsdag 20.- H. Bernardus, belijder en kerkleeraar. Woensdag 21. - H. Joanna-Francisca de Chantal. Gedurige aanbidding te Yper (S. MaartensJ. Donderdag 22.-Octaafdag van O. L. Vrouw Hemelvaart. Vrijdag 23.-H. Philippus Benitius, belijder. Zaterdag 24. - H. Bartholomeus, apostel. TE YPER OPENING VAN HET EUCHARISTISCH CONGRES. GEWESTELIJK Eucharistisch Congres Groote BETOOGING Luisterlij ke Processie de toestand der Vlamingen mag niet langer duren j De geleerden moeten hunne wetenschap aan het volk kunnen mededeelen, en zulks kan maar in ei gen taal. Slechts een middel bestaat er, dat ons zal laten leven, zooals andere volkeren, en dat is Vlaamsch in het onderwijs van hoog tot laag. Conscience is de derde zoon van Antwerpen die rp grootsche wijze door zijne moederstad wordt verheerlijkt. Deze hulde is inniger en algemeener Jan zij het geweest is voor Rubens en Van Dijck. Men voelt dat ons volk besef heeft van den harden strijd, die Conscience aanbond voor taal en zelfbe staan. Het stambewustzijn is nu dieper doorgedron gen, en daar, waar destijds in gulden letteren te le zen stond Hommage a Rubens prijkt vandaag Hulde aan Conscience Het huldebetoon dat de Vlamingen te Antwerpen aan den grooten schrijver hebben gebracht, heeft lii uw vuur gestort in den boezem van zoovele Vlaamsche strijders, die nu met meer moed dan ooit zullen kampen voor de rechten hunner taal. Wij moeten inderdaad onze taal liefhebben zoo- ils Conscience ze beminde, liefde en moed putten m de geschiedenis om ons volk te doen opklimmen opdat het beter de zonne zou zien. De vemederen- De naburige mogendheden Nederland, Frankrijk Engeland en Duitschland zonden elk een oorlog schip naar Antwerpen om den koning te groeten De koningin van Nederland zond daarbij nog eene diplomatische afvaardiging. Niet alleen Europa, ook Azia wilde meêvieren Een bevel van het hof van Japan melde dat in hei consulaat te Antwerpen, de groote rouw van 's kei zers dood moest opgeheven zijn op 14 en 15 Au gustus. Zijne Hoogweerdigheid de Bisschop van Brugge koesterde sedert lang de hoop ook in zijn bisdom het werk van gesloten retretten voor mannen en jongelingen te zien ontstaan. Die wensch is thans vervuld. Te Rousselare, in het middenpunt van het bisdom, rijst nu bet langgewenschte Retretten huis op, nevens het klooster P. P. Redemptoristen. Dezen zijn door Monseigneur belast met dat werk. Het heeft voor doel mannen en jongelingen in hu-- geloof te versterken in elke parochie van ons ge liefd Vlaanderen eenen groep overtuigde christenen te vormen die den steun zullen zijn van de geeste lijkheid mannen en jongelingen op wie de geeste lijkheid zullen mogen rekenen als op eene keurbende in den strijd voor het Goedmannen en jongelin gen die het voorbeeld zullen geven aan geheel de parochie in het bijwonen der goddelijke diensten, in het naderen tot de HH. Sakramenten enz. De PP Redemptoristen melden dat zij in staat zijn die retretten voor goed te beginnen met de maand Augustus De jongelingen dit jaar tot den krijgsdienst geroepen zullen den voor keur hebben. Zonder twijfel, zien de ouders die geliefde jongens met kommer vertrekken naar de kazem, waar hun zooveel verleidingen wachten. Wat kan er beter voor die jonge ingen géd an worden dan hun de gelegenheid te verschaffen eene geslo- tcn retret bij te wonen. Geheel de maand Augustus en de eerste helft van September zal hun voorbehouden zijn. Wij durven verhopen dat overal het mogelijke zal gedaan wor den om die retret aan de jongelingen toegankelijk te maken. IJveraars wilien den datum uitkiezen die voor hun het beste geschikt is. Begoede retrettanten zullen zich deze kleine kosten niet ontzien voor min begoeden zullen lief dadige menschtn, gezien de uitmuntendheid van 't werk, geerne de onkosten afdragen voor een of meer mannen. Ds andere gesloten retretten voor mannen en jongelingen zullen ook voor goed beginnen en regelmatig aangekondigd worden in het bladje Licht en Vrede waarin vooftaan ook, door de welwillende medewerking zijner opstellers, de belan gen der gesloten retretten zullen voorgedragen en r esproken worden. het gehucht De Potijze te Yper, op Dinsdag 3 September 1912, om 4 ure namiddag. EERSTE PRIJSKAMP Stierenkalvers van min dan één jaar. Ie prijs 10 fr. en een eeremetaal -2e pr. 8 fr.3« pr. 6 fr.4e pr. 6 fr.5e pr. 5 fr. TWEEDE PRIJSKAMP: Veerzen met 2 tanden le prijs 10 fr. en een eeremetaal2e pr. 8 fr 3e pr, 8 fr.4e pr. 7 fr.5e pr. 7 fr.6e pr. 5 fr. 7e pr. 5 fr.8e pr. 5 fr. DERDE PRIJSKAMPVeerzen met 4 oft tanden. Ie prijs 10 fr. en een eeremetaal2e pr. 8 fr.3e pr. 6 fr.4e pr. 5 fr.5e pr. 5 fr. VIERDE PRIJSKAMPKoeien. Ie prijs 15 fr. en een eeremetaal2e pr. 12 fr.3e pr. 10 fr.4e pr. 10 fr.5e pr. 7 fr.6e pr. 7 fr. 7e pr. 7 fr.8e pr. 5 fr. 9e pr. 5 fr.10e pr. 5 fr. ALGEMEENE SCHIKKINGEN. Art. 1. In ieder prijskamp kan dezelfde eigenaar slechts twee prijzen bekomen deze, die om boven- gemelden reden eenen prijs verliezen krijgen eenen frank vergoeding. Art. 2. Al de tentoongestelde dieren moeten toe- behooren aan de leden van het syndikaat, en de dieren moeten op de hoorns het merk van het syn dikaat dragen (de jonge stieren uitgezonderd). Art. 3. De inschrijving in de Oude Potijze ia

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1912 | | pagina 1