1fe«rb«lijbe Utalender Nieuwjaarsgiften voor den Fans Binnenland Buitenland E. P. RUTTEN TE YPER 48e Jaar Nummer 2452 Wekelijksche Oplage 8000 nummers Zaterdag 22 Februari 1913 CALLEWAERT-DE MEULENAERE Het eene en het ander BALKANOORLOG De Nieuwe Président. O J L- J T— 1 T, Telefoon N° 52 Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij aan den Uitgever gezonden worden BÖTERSTRflHT, 3 6, YPER VOOR 'T HEELE JAAR Prijs per Nummer5 centiemen. De Algemeene Werkstaking De Legerkwestie Het beleg van Andrinopel Een Turkseh torpedoboot in den grondgeboord ten Maandag 24 dezer, om 8 u. in de)Iweinszaal. I Bulgaarsch-Romeensch geschil De inname van Bardigniel Revolutie in Mexico Duitschland en Frankrijk presidentschap der Fransche Re publiek aangesteld. Onze plaat toont M. Poincaré,1 président, met M. Fallières, aftredend président,die varnhet Elyseum naar het Stadhuis rijden. t m INSCHRIJVING Handschriften worden niet teruggezonden. Naamlooze schriften worden niet in acht genomen. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Ieder boek waarvan twee afdruksels zijn ingezonden, wordt besproken. AANKONDIGINGEN Gewone 0.15 de regel. In't blad 0.30 de regel. Rechterlijke 1 fr. de regel. Groote en langdurige volgens overeenkomst, Bekendmakingen bulten West- en Oostvlaanderen worden ontvangen bi) AGENCK HAVAS, te Brussel. - bulten België vracht er bij. Zondag 23 Februari. Derde Zondag van den Vasten. H. Petrus Damianus Evangelie van den Zondag. - In dien tijd, wierp Jezus eenen duivel uit en deze was stom. En toen hij hem had uitgedreven, sprak de stomme, en de scharen waren verwonderd. Sommigen echter van hen zeiden In Beelzei ub. den vorst des duivels drijft hij de duivelen uit En anderen, om hem te beproeven, vroegen hem om een teeken uit den hemel. Als hij echter hunne gedachten zag, zeide hij tot hen Alle rijk dat tegen zich zelf verdeelt is, zal verwoest worden, en het eene huis zal op het andere vallen. Zoo echter Satan in zich zelf verdeeld is, hoe zal dan zijn rijk bestaan ?|Want gij zegt dat ik in Beelzebub de duivelen uildruif. Maarzoo ik in Beelzebub de duive len uitdrijf, door wien drijven uwe zonen ze dan uit. Zij zullen daarom uwe rechters zijn. Doch indien ik door Gods vinger de duivelen uitdrijf, dan is voorwaar het rijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterk gewapende zijne wo ning bewaart, dan is al wat hij bezit in zekerheid. Wan neer echter een sterkere dan hij hem overvalt en overwint, dan ontneemt h j hem al zijne wapenen, waarop hij zijn vertrouwen stelle, en verdeelt zijnen buit. Tie niet met m;j is, is tegen mij, en die met mij niet verzamelt, ver strooit. Wanneer de onreine geest van den mensch is uitgegaan, zwerft hij door waterlooze plaatsen om rust te zoeken en haar niet vindend, zegt hij Ik zal terugkeeren naar mijne woning vanwaar ik ben uitgegaan. En daar gekomen vindt hij haar geveegd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich nog slechter dan hij zelf en zij gaan binnen en wonen daar en de laatste toestand van dien mensch word nog erger dan de eerste. Het geschiedde echter, terwijl hij dit zeide. dat eene vrouw uit de menigte hare stem verhief en hem zeide Zalig de schoot, die u gedragen hoeft, en de borsten die gij gezogen hebtDoch hij zeide Zalig zij, die hot woord Gods hooren en hetzelve bewaren Maandag 24. H. Mathias, aposte'. Dinsdag 25. H. Adeltrude, maagd. Woensdag 26. H. Juslinianus, martelaar- Donderdag 27. ff. Alexander, bisschop Vrildag 28. Gedachtenis aan de V jf Wonden van O. H J. C. Zaterdag 1 Maart. H. Albinus, bisschop Gedurige Aanbidding te Yper, (Zwarte Zusters). INSCHRIJViNGSLIJST VAN HET YPERSCHE VOlK NEGENDE LIJST Overdracht fr. 797 50 Uit Zonuebeke (M. P g.co frt 802.50 Naar 't Vaderland. Met den aanstaanden Kongoboot komt te rug in België Zeer Eerweerden Pater Cambier, apostolisch prefekt van Ka- saï (Kongo). Pater Cambier is een der heldhaftigste mis sionnarissen van Kongo. Hij' maakte deel van de eerste karavaan zendelingen, die de bloeien de Congregatie van Scheut, op uitdrukkelijk verzoek van Koning Leopold II, naar Kongo zond. Gedurende 25 jaar heeft hiji daar gewerkt en gezwoegd. De prachtigste uitslagen heeft hij. bekomen: De missieposten van Kasaï mogen als de schoonste onze kolonie aanzien worden. Gedurende 25 jaar zich opofferen voor het heil en de beschaving der Zwarten 't Is Schoon, 't is heldhaftig, maar 't is eigen aan den missionnaris. Dat kunnen de logegasten niet verkroppen, ziji kennen niets dan eigenbaat en genot zucht, en in hun boozen haat belasteren zij het verhevenste wat België ooit bezielde on ze zendelingen. Dat zullen wij niet langer meer gedoogen I Eere aan onze missionnarissen 1 Heil, driemaal heil en welkom in het Va derland, aan den Zeer Eerw. Pater Cambier! Naar Afrika. E. Paler Vermeerseh, de geleerde Jezuiet, die zooveel boeken schreef over de Kongo- kwestie, is over een tiental dagen te Marseille scheep gegaan naar de Oostelijke kust van Afrika. Hij onderneemt eene lange studiereis door Midden-Afrika en Kongo. Eerst zal hij de En- gelsche en Duitsehe koloniën in Oost-Afrika bezoeken, en voortreizend bij de groote mee- ren, ten Oosten van Kongo, aankomen, heel Kongo dweeischen, om te Boma, in :t Westen, aan te landen. E. P, Vermeerseh zal zich een tijd op houden in de verschillige centers, de grootste missiestichtingen en standplaatsen der kolonie. Vooral zal de moedige reiziger zijne aan dacht vestigen op de talrijke economische en sociale vraagstukken der organisatie van Bel- gisch-Kongo. De Slavenhandel is verboden. •Ta, de slavenhandel is streng verboden dooi de wet, doch het schijnt dat hij in Ka tanga ver vangen wordt door een ander-soortigen handel. Daarover lezen wij1 Men zou wel doen ernstige maatregelen te nemen tegen de tergende zedeloosheid die zich in het openbaar, zelfs van wege de offi- cieele ambtenaars, ten toon spreidt, en som tijds met het geld van den Staat onderhou den wordt. Veel spreekt men van de Katan- gostreek en van het prachtig opkomen van Elisabethstad zou men met even veel reden niet mogen spreken over de schreeuwende ontucht, die er woedt en, dank aan den HAN DEL' IN BLANKE SLAVINNEN, gedurig aan groeit Juiste inlichtingen over geheel die zaak zouden oprecht niet overbodig zijn, want de zedeloosheid, die in de IJoge gevierd wordt, mag voor geen Belgische beschaving doorgaan.» De Pers en de Kongo-zaak. De katholieke dagbladen gaven melding van alle schriften en woorden, van wege de mis sionnarissen en van wege den minister. ,,Le XXe Siècle" gaf, zoo vroeg hij kon, de vertrouwelijke brief van Minister Renkin aan Mgr Roelens... en daarmee... uit en amen. 't Was misschien uit plaatsgebrek?... en wel licht 's anderendaags zou... het antwoord van Mgr Roelens de lezers van „Le XXe Siècle" op de hoogte brengen. 's Anderendaags... niets 1? I Eindelijk, den derden dag, kwam dit antwoord, op bijzonder aandringen en uitdrukkelijke aan vraag van den eerbiedweerdigen Bisschop zendeling... anderszins ware het er wellicht niet ingekomen i 1 1 Zulke handelwijze is toch niet zeer eerlijk en treffelijk, voorwaar... Proficiat „Le XXe Siècle" gij hebt al de punten 1 De antiklerikale bladen van alle plumage wisten geen eentje meer te tellen bij- het verschijnen der beschuldiging van Pater Cam bier ten laste van den loge-prokureur Munch. Maar M. Renkin 's ONBEGRIJPELIJKE handelwijze in woord en schrift, heeft hun den bek ontsloten en zoo is 1t dan voorge vallen dat LE MATIN liberaal Antwerpsch blad dal over M. Renkin's brief een com mentaar gaf een brief van Mgr Roelens heeft moeten opnemen om de waarheid en niets dan de waarheid te verklaren. In de Kamer. M. Ifoyois laat sedert tijd van hier den minister van Koloniën niet gerust en met reden. M. Renkin heeft hem moeten ant woord geven over HET TWEEDE KLERI KAAL SCHANDAAL. Het ministerieel ant woord, dat ver is van klaar en afdoende, bewijst eens te meer dat de administratie- en gerechts-ambtenaars de kunrt hebben om, ten profijte der logebroeders, de enkwest-zaken 'in te wikkelen, en den minister een keerske te luchten... En de onderzoekers lieten weten dat de eer- roovende woorden van den staats-agent enkel lichten praat waren!... Als zedelooze beschul digingen maar lichten praat zijn in Kongo en le Brussel, dan hebben de 'missionnaris sen gelijk van alle gerecht af te zien en zich te beroepen op de openbare meening. Weet gij wie gestraft werd door de vrij metselaars Een eerlijke blanke, die kwam voor de missionnarissen spreken. Hij werd afgesteld 1 De minister heeft het moeten be kennen Daar moet niets bijgevoegd worden. M. Boval heeft ook aan den minister van Koloniën gevraagd wat hij! besliste nopens de drie eischen van Mgr. Roelens, t. w. L Dat, wanneer een missionnaris of een missiewerk rechtstreeks of onrechtstreeks wordt betrokken in een onderzoek, niet alleen de missionnaris, maar ook de door hem aan gegeven getuigen worden gehoord en dat hunne verklaringen worden aangeteekend 2. Dat er van alle verslagen of stukken, welke het missiewerk of eenen missionnaris betreffen, kennis worde gegeven aan de be langhebbenden, zonder dat men zich moge beroepen op ambtsgeheim; en dat aan ge zegde missiewerk of missionnaris de gelegen heid worde gegeven om hunne verdedigings middelen uiteen te zetten; 3. Dat de bewijsstukken, door de belang hebbenden overgelegd, bij het dossier worden geveegd en er bij gevoegd blijven en dat zij tegelijk met het dossier worden overgemaakt, jetzij aan het plaatselijk bestuur, heizij aan het hoofdbestuur. M. Renkin heeft geantwoord De eerste en derde efsch moeten voldaan wordenmaar voor 't eerste geval, weet ik slechts van een misslag... voor het derde geval werd, bij mijn wete, deze regel nooit overtreden. Als de minister dat niet weet 1 1 De tweede eisch kan en zal niet voldaan worden. Ik mag niet, zegde de minister, aan de missionnarissen overmaken alle verslagen of stukkenwelke een missionnaris betreffen. Dat is aardig 1 Nochtans die stukken, zijn zij niet meestal be- schuldigingsaklen tegen de zendelingen, waar van de agenten kennis nemen en waarop zii zich steunen om hunne verslagen te maken? 't Was 't geval met substituut-vrijmetselaar Leclercq, in de zaak der kapelhoeven. En de zendelingen mogen zulke stukken niet kennen? Nochtans, wordt er zoo gehan deld ten opzichte der staatsagenten? In België zelf, zijn niet alle geheime rapporten verboden? De Minister profiteerde van dit antwoord om een snuifje te geven aan onze zendelin gen. Hij zegde «Ik wensch dat de zende lingen, opgeroepen als getuigen, niet meer zou den weigeren te "verschijnen. Dat is volgens, M. de Minister, eens daf het recht in Kongo recht zal zijn, zullen zij voorzeker komen, maar zoolang recht in Kongo krom is, dat is wat anders 1... meenen wij. Bij den Minister. M. Renkin heeft op 10 februari de Oversten der Kloosterorden, die zendelingen hebben in Kongo, ontboden in zijn kabinet. Hij heeft Mgr Roelens thuis gelaten! Volgens den minister hebben drie op zeven der paters verklaard geen grieven te hebben tegen de agenten; andere hebben gesproken over kleine zaken zonder erg, of hebben geen bepaalde feiten aangehaald. Maar... op welke wijze werden die over sten ondervraagd Vroeg men hun geene be paalde inlichtingen, die zij op 't oogenblik niet geven konden, daar ziji de noodige" stuk ken onder de hand niet hadden De Capucijnen hebben geen grieven... Zij zijn nog maar pas in Kongo! Wacht maar! De Redemptoristen hebben niet le klagen... Ge zijit er wel mee... Zij hebben redens van klagen bij overvloed en er zijn lieden in België die 't maar al te wel weten. De Trappisten zijn om ter best met de agenten... Wel, en in het tijdschrift Onze Kongo werd over enkele maanden een heele reeks hunner klachten overgedrukt. Indien de Provinciaal der Jezuieten, Z. E. P. Tihbaul, den minister bedankte, dat was omdat de minister, na de brieven van Mgr Roelens, aan Pater Tibbaut beloofde alle maat regelen te nemen om volle licht te maken over alle hangende zaken. Eindelijk, veel zendelingen zijn voorzeker in 't geval van Mgr Roelens, die zegde Het onthaal dat mijne eerste aanklacht ge had heeft, heeft mij; alle goesting ontnomen andere klachten in te dienen.Zoo kan men uitleggen dat zooveel feiten 'tot op dit uur nog onbekend zijn in België. ...Ja, de missionnarissen hebben gezwegen langen tijd, veel te lang! Zij zwegen onder het Lèopoldiaansch regiem, ten aanzien misschien voor den bezitter van Kongo, die ook koning der Belgen was. Maar nu idat Kongo toebehoort aan het Belgische Volk, moeten zij; aan dat volk be kend maken wat het iiiet weet en moet weten... de vervolgingen die zij te lijden hebben van wege de Staatsagenten, onder katholiek be stuur van M. Renkin, eersten minister van Koloniën in België. 't Is dus besloten en vastgesteld onweder- roepelijk de socialisten houden politieke Algemeene Werkstaking op 14 April van 't jaar 1913. En dat waarom Omdat zij1, door 't kie zerskorps afgekeurd, op 2 Juni 1912, van het katholiek gouvernement de grondwetsherzie ning niet verkregen om tot het Zuiver Al gemeen Stemrecht le geraken. Voor roode Sossen zijn alle middels goed; bijzonderlijk de onwettelijke. Moest het gouvernement toeslaan, dan ware hel gedaan met alle regelmatig en ordentelijk landsbestuur, en 't ware eiken dag Geeft ons dit, geeft ons dat! of anders: Algemeene werkstaking Schaft het Senaat af! of anders A. W. I Zendt den Koning in bal lingschap of anders A. W. Geeft ons het landsbestuur in handen of anders A. W. 1 En de liberalen De Jongen genre menneke Devèze heb ben den air met de rooden mee te spelen, alleszins werpen zij olie op het vuur met ie schrijven De katholieken zullen de schuld dragen der storing in 't land verwekt door" de A. W. het gouvernement moest maar toegeven en ten minste eene kommissie instellen Ja eene kommissie voorgesteld door liberaal Ilymans eene kommissie die de zaak van het Z. A. S. niet te bestudeeren had; maar wel te bereiden en wier beslis sing Kamer en Senaat MOESTEN aannemen! Oh Ia man M. Woeste en de Broque- ville zijn dat spel gewaar geweest en hebben kranig gezegd Nooit I Zijn de katholieken tegen het Z. A. S. In 4 geheel niet, en die kwestie staat reeds lang op het programma en nu op; het dag orde van het aanstaande kongres van den ka tholieken Belgischen Volksbond; maar de ka tholieken willen niet van dwang, bijzonder lijk na eene zoo welsprekende goedkeuring van het Belgisch volk, als deze van 2 Juni 1912. Welk is het oordeel van de liberale Ypersche Pers over volgende verkla ring van de liberale Journal de Liêge? De algemeene werkstaking is een revolu- tionnair middel tot drukking dat NIET KRACHTDADIG GENOEG KAN VEROOR DEELD WORDEN. Geen enkele regeering, dien naam weerdig, kan wijken voor der gelijke bedreigingen; het meest radicale re- geeringshoofd van Europa, heer Briand, voor heen socialist, heeft er in Frankrijk het klin- kendste bewijs van gegeven. Beschikte, in België, een LIBERAAL GOUVERNEMENT over eene meerderheid van 16 stemmen in de Kamer, HET HADDE STELLIG JUIST GEHANDELD ALS HEER DE BROQUEVILLE, indien eene oproerige minderheid, minder dan het vierde der Ka mer vertegenwoordigende, door de algemeene werkstaking eene hervorming hadde willen op dringen, welke d,e wettige meerderheid des lands verwierp. «OOK KUNNEN WIJ, WAT ONS BE TREFT, ONS NIET AANSLUITEN BIJ DEN VELDTOCHT WELKE BEOOGT DE RE GEERING AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR DE ALGEMEENE WERKSTAKING, uitgevonden, gewild en doorgedreven DOOR DE SOCIALISTEN jegens en tegen iedereen.» En verder stelt L'e Journal de Liége de vraag «Nu DOOR EEN SOCIALISTISCH KON GRES de algemeene werkstaking beslist is, zal men het Kartel, dat, zoowel volgens de liberalen als volgens de socialisten, de oor zaak was van de neerlaag van 2 Juni, ZAL MEN HET KARTEL TEGEN DE RE GEERING OP ZULK SLECHT TERREIN ZIEN HERNIEUWEN Daar slaat het dus, door een LIBERAAL blad zwart op wit gedrukt: door hunne on verzoenbare bedreigingspolitiek, zijn de socia listen de schuld, dat de aanmerking voor het voorstel tot Grondwetsherziening NIET KON gestemd worden; eene LIBERALE regeering hadde JUIST GEHANDELD GELIJK HET MINISTERIE DE BROQUEVILLE heeft ge daan. De liberalen zijn dus heel mis met de verantwoordelijkheid der SOCIALISTISCHE MISDAAD op de katholieke regeesring te wil len laden. Ook zal dat spel onwelkom zijn bij het volk dat ruste en vrede wil' om han del en nijverheid in gang te houden'. In de Kamer. Na zijne geheime verklaring van verleden week Vrijdag, heeft MINISTER DE BROQUE VILLE deze week zijne verdediging voort gezet van zijn legerwetsontwerp. Vooral steun de hij dat dienstverkorting onmogelijk was, dat hij de Vlamingen zou voldoening göven, doch dat de gewestelijke mdeeling in Vlaam- sche en Waalsche regimenten onmogelijk was. M. WOESTE heeft den Minister gesteund en gezegd Wij zijn gedwongen, door omstan digheden die zich tot hiertoe nooit voorde den; wij; moeten onzen Vaderlandschen plicht vervullen. Te- naaste week schrijven wij daarover. De tegenwerking der Turken te Andrino pel verzwakt. De Bulgaren zijn meer dart J 500 meters vooruitgerukt. Een algemeene aanval der versterking is aanstaande. Men meldt dal de Serben vestingsartillerie gezon den hebben om de Bulgaren te helpen. Tijdens den laatslen zeeslag gelukte de lücht- vlieger Montoussir, die boven de Dardanel len zweefde, eene bom terecht te doen komen op een turksche torpedobcföt, waarvan de be- Wij moeten bij Mrs Ypersche publiek niet meer een man laten kennen, die Europa door bekend is als de'stichter en de \iel van de christene vakbewegiDgJin Belgie. Om eenigszins te la- zien vat hij is en vermag, zullen wij hier op wijzen, dat daar waar over eenige jaren laiigs katholieke zijde nog heel weinig bestond op syndi- calisch gebied, bij door zijn allesomvattende wer king en kennis bet volk uit zijn onverschilligheid h«eft wakker geschud, bekwame leiders en wer kers hei ft gevormd, en ren leger van meer dan 90.000 werklieden in de christene syndicaten he- f ingelijfd. Hij kwam over twee jaar hier een voordracht houden. Die daarop te genwoordig was zal dien avond nooit vergeten welk een innemende fi guur, welk een overtui gend en meeslepend re denaarstalent, wat een machtige taal om de eroote'waarheden die hij daar uiteenzette klaar en bevattelijk voor iedereen uit te drukken. Wij zullen de eer en het geluk hebben hem nogeens te hooren op Dien avond meet de zaal te klein zijn. Die iets wil weten over de christen sociale beweging,[die wil hooren wat de Kerk door den mond der Pausen daarover leert in de wereldbrieven Rerum Novarum en Graves de Communi, waar zooveel over gesproken wordt, en, door zoo weinigen gekend zijn, die kome naar deze voordracht: iedereen i al er veel kunnen leeren, waüt voorzeker zal niemand beter dan Pater Rutten die zaak kunnen behandelen. Kaarten aan 1 fr. (3 fr. voor familiekaarteD, geldig ook voor de volgende voordracht door den heer Coomans) zullen aan den ingang der zaal te verKrijgen zijn. Het is moeilijk uit de verwarde nieuws tijdingen klaar te zien in den Öosterschen waiboel. Nu eens wordt er gemeld dat het geschil tussehen Bulgaren en Roemanen zal bijgelegd worden, dan eens dat men tot een -yws/v- manning. te zamen met het schip, in de zee oorlog zal komen. Volgens de laatste berichten, verzonk. zou de toestand erg gespannen zijn. Men vertelt dat de slag die rond Scutari plaats had om de belangrijke stelling van Bardigniel te veroveren, een wreede en bloe dige slag was. De stelling werd door de Montenegrijnen, na een aanval met de ba- jonnet ingenomen, dan weer door de Tur ken veroverd en zoo ging het een tiental malen, doch eindelijk bleven de Montene grijnen meester. Die slag duurde twee dagen en eenen nacht. De revolutionnairen hebben de overwinning behaald en een nieuw bestuur aan 't bewind gesteld. Generaal Huerta is tot voorzitter uit geroepen, terwijl de voormalige president Ma- deiro aangehouden werd in zijn paleis. Men schat het getal dooden op meer dan 5000 en de stoffelijke schade op 125 millioen fr. Eene nieuwe legerwet zal het Duitsch leger van 118.000 man vermeerderen. Frankrijk, daardoor ongerust gemaakt, denkt 500 mil lioen uit te geven om zijn leger te vermeer deren en het materiaal te verbeteren. Doch' Frar.sche generaals zijn van gedacht dat er wel 1 milliard zal noodig zijn. DSLOGE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 1